Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ve­nä­jän pu­heen­vuo­ro Tur­va­neu­vos­tos­sa kos­kien Don­bas­sin ja Do­nets­kin kan­san­ta­sa­val­to­jen tun­nus­ta­mis­ta

Russia’s statement
– at the UN Security Council on Ukraine

Julkaisija
– Resistance News

Läh­de
– https://www.you­tu­be.com/watch?v=jAMfmwMp2yk
– YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton ko­kous Uk­rai­nas­ta 21. hel­mi­kuu­ta 2022.

YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to pi­ti hä­tä­ko­kouk­sen Uk­rai­nan pyyn­nös­tä sen jäl­keen, kun Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin tun­nus­ti Do­nets­kin kan­san­ta­sa­val­lan ja Lu­hans­kin kan­san­ta­sa­val­lan it­se­näi­syy­den.

Transk­rip­tio
– re­sis­tan­ce­news.org

Sisältö

Va­si­ly Ne­ben­zya, Ve­nä­jän py­sy­vä edus­ta­ja Yh­dis­ty­neis­sä Kan­sa­kun­nis­sa:

– kii­tän Kii­nan edus­ta­jaa.

– An­nan nyt jul­ki­lau­su­man Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on edus­ta­ja­na.Ar­vos­tet­tu kol­le­ga,

Pu­hei­ta ja lau­sun­to­ja

Olem­me juu­ri kuul­leet usei­ta hy­vin tun­ne­pi­toi­sia lau­sun­to­ja, ka­te­go­ri­sia ar­vi­oi­ta ja pit­käl­le me­ne­viä pää­tel­miä, jot­ka liit­ty­vät Ve­nä­jän pre­si­den­tin tä­nään al­le­kir­joit­ta­miin ase­tuk­siin kan­san­ta­sa­val­to­jen tun­nus­ta­mi­ses­ta. Jä­tän sa­nal­li­set hyök­käyk­set vas­taa­mat­ta. Nyt on tär­ke­ää kes­kit­tyä sii­hen, mi­ten vält­tää so­ta ja pa­kot­taa Uk­rai­na lo­pet­ta­maan pom­mi­tuk­set ja pro­vo­kaa­ti­ot Do­nets­kia ja Lu­hans­kia vas­taan.

Joi­den­kin kol­le­go­jem­me lau­sun­nois­ta voi saa­da sel­lai­sen vai­ku­tel­man, et­tä Ve­nä­jä tun­nus­ti LDR:n ja DPR:n yh­täk­kiä, il­man mi­tään syy­tä. Näin ei tie­ten­kään ole. On muis­tet­ta­va, et­tä DPR ja LPR ju­lis­tau­tui­vat it­se­näi­sik­si Uk­rai­nas­ta jo vuon­na 2014. Me tun­nus­tam­me ne vas­ta nyt, vaik­ka se­kä ta­sa­val­lois­sa et­tä Ve­nä­jän yh­teis­kun­nas­sa on jo alus­ta al­ka­en kan­na­tet­tu si­tä suu­res­ti.

Tuol­loin toi­vee­na oli, et­tä Uk­rai­nan hal­lin­to har­kit­si­si asi­aa uu­del­leen ja lo­pet­tai­si omien kan­sa­lais­ten­sa pu­hu­mi­sen idäs­sä tyk­kien, am­mus­ke­lun, kra­naat­tien ja uh­kai­lun kie­lel­lä. Pyy­sim­me Ki­ovaa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen lu­jas­ti kuun­te­le­maan Don­bas­sis­sa asu­vien ih­mis­ten ja maan ve­nä­jän­kie­lis­ten asuk­kai­den toi­vei­ta, kun­ni­oit­ta­maan hei­dän oi­keu­tet­tua ha­lu­aan käyt­tää äi­din­kiel­tään ja opet­taa lap­si­aan sil­lä kie­lel­lä se­kä kun­ni­oit­ta­maan nii­den muis­to­ja, jot­ka va­paut­ti­vat maan fa­sis­teil­ta, ei­kä niin­kään nii­den, jot­ka tais­te­li­vat fa­sis­tien puo­lel­la ja osal­lis­tui­vat sa­to­jen­tu­han­sien ih­mis­ten tap­pa­mi­seen toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na.

Mins­kin so­pi­muk­set

Uk­rai­nan so­ta­seik­kai­lu­jen tör­mät­tyä Do­nets­kin ja Lu­gans­kin asuk­kai­den päät­tä­väi­syy­teen puo­lus­taa mai­taan, al­le­kir­joi­tet­tiin Mins­kin so­pi­muk­set ja hy­väk­syt­tiin toi­men­pi­de­pa­ket­ti sen to­teut­ta­mi­sek­si. Toi­voa rau­has­ta ja Mai­da­nin vi­ra­no­mais­ten jär­ke­vyy­des­tä he­rä­si jäl­leen, kun he oli­vat uu­vut­ta­neet ha­lun­sa upot­taa Do­netsk ja Lu­hansk ve­reen. Eri­tyi­sen pal­jon toi­voa sat­sat­tiin Uk­rai­nan uu­den pre­si­den­tin va­lin­taan vuon­na 2019. Hän lu­pa­si lo­pul­ta­kin sol­mia rau­han Don­bas­siin.

Ne, jot­ka toi­voi­vat Uk­rai­nan vi­ra­no­mais­ten ot­ta­van rau­ha­no­mai­sen kan­nan, ereh­tyi­vät kui­ten­kin va­li­tet­ta­vas­ti. Ki­ova pa­la­si hy­vin no­pe­as­ti so­tai­saan re­to­riik­kaan­sa ja jat­koi si­vii­lien tu­li­tus­ta ja te­ki myös kaik­ken­sa sa­bo­toi­dak­seen ja lo­pul­ta tu­ho­tak­seen Mins­kin so­pi­muk­set. Mi­kä tär­kein­tä, Ta­sai­nen kiel­täy­ty­mi­nen Ki­ovan pu­hua suo­raan edus­ta­jien Do­netsk ja Lu­gansk, huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä tä­mä vaa­ti­mus on kes­kei­nen, ra­ken­teel­li­nen osa toi­men­pi­de­pa­ke­tin.

Uk­rai­nan joh­ta­jat ovat vii­me päi­vi­nä tois­tu­vas­ti vah­vis­ta­neet yk­si­se­lit­tei­ses­ti ha­lut­to­muu­den osal­lis­tua tä­hän vuo­ro­pu­he­luun, myös Uk­rai­nan py­sy­vä edus­ta­ja tur­val­li­suus­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa, jon­ka kut­suim­me kool­le 17. hel­mi­kuu­ta kes­kus­te­le­maan Mins­kin so­pi­mus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta. Sen jäl­keen kä­vi lo­pul­li­ses­ti sel­väk­si, et­tei Uk­rai­na aio pan­na Mins­kin so­pi­muk­sia täy­tän­töön.

So­ta vai­ko so­vit­te­lu

Ha­lu­an muis­tut­taa tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa työs­ken­te­le­viä kol­le­goi­ta­ni sii­tä, et­tä kai­kis­sa muis­sa konf­lik­teis­sa, oli­pa ky­se Li­byas­ta, Syy­ri­as­ta tai Je­me­nis­tä, me kaik­ki vaa­dim­me ja vaa­dim­me suo­raa vuo­ro­pu­he­lua konf­lik­tin osa­puol­ten vä­lil­lä. Vain Uk­rai­na on jos­tain syys­tä poik­keus tä­hän sään­töön.

Joi­den­kin tä­män­päi­väis­ten lau­sun­to­jen pe­rus­teel­la voi ym­mär­tää, et­tä osa kol­le­gois­tam­me on val­mis hau­taa­maan Mins­kin so­pi­muk­set. Ha­lu­an kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä kun Mins­kin so­pi­muk­set teh­tiin, LPR ja DPR oli­vat jo ju­lis­tau­tu­neet it­se­näi­sik­si. Se, et­tä Ve­nä­jä tun­nus­taa tä­män nyt, ei muu­ta mil­lään ta­val­la Mins­kin so­pi­mus­ten osa­puol­ten ra­ken­net­ta, kos­ka Ve­nä­jä ei ole Mins­kin so­pi­mus­ten osa­puo­li. Olem­me tois­tu­vas­ti ju­lis­ta­neet tä­män, ja näin teh­des­säm­me mi­kään ei ole täl­tä osin muut­tu­nut.

On toi­nen asia, et­tä Uk­rai­na on jo pit­kään avoi­mes­ti sa­bo­toi­nut Mins­kin so­pi­muk­sia, joi­den mää­räyk­set oli tar­koi­tus pan­na täy­tän­töön jo vuon­na 2015 län­si­mais­ten kol­le­go­jem­me tu­el­la. Nyt voim­me näh­dä, et­tä mo­net kol­le­gat ha­lu­avat al­le­kir­joit­taa sen aja­tuk­sen, et­tä Mins­kin so­pi­muk­set ovat kuol­leet, mut­ta niin ei ole. Ki­ova on edel­leen vel­vol­li­nen pa­ne­maan ne täy­tän­töön.

Dip­lo­ma­tia

Olem­me avoi­mia dip­lo­ma­ti­al­le dip­lo­maat­ti­sen rat­kai­sun löy­tä­mi­sek­si. Em­me kui­ten­kaan aio sal­lia uut­ta ve­ri­löy­lyä Don­bas­sis­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti jou­dum­me pa­ne­maan mer­kil­le Yh­dys­val­to­jen joh­ta­mien län­si­mais­ten kol­le­go­jem­me ää­rim­mäi­sen kiel­tei­sen roo­lin. Sen si­jaan, et­tä Ki­ova oli­si pa­ko­tet­tu täyt­tä­mään vel­voit­teen­sa, se on vain avoi­mes­ti yl­lyt­tä­nyt Uk­rai­naa ja tois­ta­nut mer­ki­tyk­se­tön­tä mant­raa, jon­ka mu­kaan Ve­nä­jä ei pa­ne täy­tän­töön Mins­kin so­pi­mus­ten vel­voit­tei­ta, ja ku­ten olem­me tois­tu­vas­ti ko­ros­ta­neet, se ei ole edes Mins­kin so­pi­mus­ten osa­puo­li.

Li­säk­si vii­me viik­ko­jen ajan, kun he ovat liet­so­neet pe­rus­tee­ton­ta pa­niik­kia Ve­nä­jän Uk­rai­naan koh­dis­ta­man uh­kaa­van hyök­käyk­sen ym­pä­ril­lä, län­si­mai­set kol­le­gam­me ovat hä­pe­ämät­tö­mäs­ti tun­ke­neet asei­ta maa­han, lä­het­tä­neet sin­ne kou­lut­ta­jia ja lä­hin­nä tö­ni­neet uk­rai­na­lai­sia, jot­ka ovat kes­kit­tä­neet 120’000 so­ti­laan vah­vui­set jou­kot kon­tak­ti­lin­jal­le koh­ti aseel­lis­ta pro­vo­kaa­ti­ota Don­bas­sia vas­taan.

Län­nen ja Uk­rai­nan yh­tei­set toi­met ovat pai­sut­ta­neet il­ma­kup­lan, jon­ka on yk­sin­ker­tai­ses­ti puh­jet­ta­va. Ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na Uk­rai­nan pom­mi­tuk­set LPR:n ja DPR:n asui­na­lu­eil­le ovat li­sään­ty­neet jyr­käs­ti. 1’600 kra­naat­tia on am­mut­tu, si­vii­le­jä on kuol­lut. Ta­sa­val­to­jen alu­eel­le on tun­keu­tu­nut ku­mouk­sel­li­sia ryh­miä, jot­ka ovat teh­neet tai yrit­tä­neet sa­bo­toi­da kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria.

Ku­ten jo sa­noin, si­vii­li­vä­es­tön jou­kos­sa on kuo­lo­nuh­re­ja. LPR ja DPR ovat ju­lis­ta­neet ylei­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non. Pa­ko­lai­sia on tul­vi­nut Ve­nä­jäl­le ei­kä Uk­rai­naan. Vii­me päi­vien ai­ka­na eva­kuoi­tu­jen nais­ten, van­hus­ten ja las­ten mää­rä on nous­sut noin kuu­teen­kym­me­neen tu­han­teen ih­mi­seen. Ve­nä­jä isän­nöi hei­tä ja tar­jo­aa heil­le edel­ly­tyk­set ma­joit­ta­mi­seen ja tu­ke­mi­seen. Myös ra­ja­vyö­hyk­keen lä­hel­lä Ve­nä­jän alu­eel­la oli pom­mi­tuk­sia muu­ta­mis­sa kau­pun­geis­sa ja ky­lis­sä. On siis käy­nyt sel­väk­si, et­tä Don­bass on uu­den Uk­rai­nan so­ta­seik­kai­lun par­taal­la, ku­ten oli jo vuo­si­na 2014 ja 2015.

Em­me voi sal­lia si­tä.

Sik­si Ve­nä­jän pre­si­dent­ti ot­ti huo­mi­oon par­la­men­tin jä­sen­ten ja Ve­nä­jän tur­val­li­suus­neu­vos­ton jä­sen­ten mie­li­pi­teen, ja te tie­dät­te lo­put. Val­ti­on­pää­mie­hem­me yk­si­tyis­koh­tai­nen lau­sun­to teh­dyn pää­tök­sen syis­tä lä­he­tet­tiin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti maa­il­man joh­ta­vis­sa tie­do­tus­vä­li­neis­sä. Tä­nään on tot­ta, et­tä meil­lä on avoin vää­ris­ty­mä sii­tä, mi­tä pre­si­dent­ti pu­hui lau­sun­nos­saan, his­to­ri­as­ta ja ti­lan­teen syn­nys­tä, sii­tä, et­tä hä­nen väi­te­tään sa­no­neen ha­lu­avan­sa jäl­leen­ra­ken­taa Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­nan.

Län­si sa­ne­lee Uk­rai­nan toi­met

Ar­voi­sat kol­le­gat,

Ke­ho­tan län­si­mai­sia kol­le­goi­tam­me miet­ti­mään asi­aa kah­des­ti, unoh­ta­maan tun­teet ja ole­maan pa­hen­ta­mat­ta ti­lan­net­ta. Ku­kaan muu kuin te et­te voi jar­rut­taa Ki­ovan mi­li­ta­ris­ti­sia suun­ni­tel­mia ja pa­kot­taa si­tä lo­pet­ta­maan pom­mi­tuk­set ja pro­vo­kaa­ti­ot Lu­hans­kin ja Do­nets­kin kan­san­ta­sa­val­to­ja vas­taan, mil­lä voi­si näis­sä uu­sis­sa olo­suh­teis­sa ol­la erit­täin vaa­ral­li­sia seu­rauk­sia.

Tä­nään al­le­kir­joi­tet­tu­jen so­pi­mus­ten mu­kai­ses­ti ja ta­sa­val­lan pyyn­tö­jen pe­rus­teel­la rau­han­tur­va­toi­min­nas­ta nii­den alu­eel­la vas­taa Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ase­voi­mat.

Ku­ka suo­je­lee Don­bas­sin kan­saa?

Ar­voi­sat kol­le­gat,

Lo­puk­si ha­lu­an to­de­ta, et­tä tä­män­päi­väi­sis­sä lau­sun­nois­sa useim­mat teis­tä ei­vät löy­tä­neet mi­tään paik­kaa Don­bas­sin yli 4 mil­joo­nal­le asuk­kaal­le. On kuin oli­si pe­ru­nut hei­dän koh­ta­lon­sa vuo­des­ta 2014, kut­su­en hei­tä Ve­nä­jä-myön­tei­sik­si se­pa­ra­tis­teik­si. Sa­mal­la pää­tit­te, et­tä vuo­den 2014 lai­ton val­lan­kaap­paus [oli lail­li­nen], ja ha­lu­sit­te kes­kus­tel­la uu­sien vi­ra­no­mais­ten kans­sa sii­tä, mi­ten hei­dän oi­keuk­si­aan yl­lä­pi­det­täi­siin. Muu­ta he ei­vät ha­lun­neet teh­dä.

Vii­me päi­vi­nä, kun Uk­rai­nan ar­mei­jan so­ti­las­toi­min­ta on voi­mak­kaas­ti kiih­ty­nyt kon­tak­ti­lin­jal­la, sa­to­jen­tu­han­sien nais­ten, las­ten ja van­hus­ten hen­ki on jäl­leen ker­ran, ku­ten vuo­si­na 2014 ja 2015, jou­tu­nut to­del­li­seen uh­kaan, ja pää­tök­sem­me pää­ta­voit­tee­na oli suo­jel­la ja suo­jel­la näi­tä ih­mi­siä. Se on tär­ke­äm­pää kuin kaik­ki uh­kauk­sen­ne.

Kii­tos.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: