Si­vi­li­saa­ti­on koh­ta­lo rat­kais­taan Uk­rai­nas­sa


Uu­si vai­he ih­mis­kun­nan his­to­ri­as­sa

Ve­nä­jän laa­jan so­ti­la­so­pe­raa­ti­on käyn­nis­tyt­tyä Uk­rai­nan alu­eel­la ko­ko maa­il­ma on as­tu­nut his­to­ri­as­saan rat­kai­se­vaan vai­hee­seen. Ja kos­ka his­to­ria ei ole tar­koi­tuk­set­to­mien ta­pah­tu­mien me­kaa­nis­ta, hel­ty­mä­tön­tä ja fa­ta­lis­tis­ta pal­jas­tu­mis­ta, jo­ka jäi­si avoi­mek­si ää­ret­tö­mil­le mah­dol­li­suuk­sil­le ja to­den­nä­köi­syyk­sil­le, jot­ka Ju­ma­lan tah­to mää­rää, tä­män suu­ren tais­te­lun lop­pu on epä­var­ma.

Ko­ko ih­mis­kun­ta näyt­tää jou­tu­neen vas­tus­ta­mat­to­man voi­man ai­nes­ten pyör­tee­seen, ylit­se­pää­se­mät­tö­mien ris­ti­rii­to­jen so­ke­aan voi­maan, jon­ka va­pau­tu­mi­nen ei voi joh­taa mi­hin­kään muu­hun kuin

 • kah­den maa­il­man,
 • kah­den elä­män­kat­so­muk­sen

vä­li­seen kamp­pai­luun kuo­le­maan as­ti. Pla­ne­taa­ri­nen vas­tak­kai­na­set­te­lu ei näy­tä jät­tä­vän ti­laa lop­pu­rat­kai­sul­le, jos­sa osa­puo­let pää­se­vät so­pi­muk­seen. Jo­kai­nen so­dan osa­puo­lis­ta pyr­kii tu­ho­amaan vi­hol­li­sen lo­pul­li­ses­ti.

Kak­si täy­sin toi­sil­leen vas­tak­kais­ta tu­le­vai­suut­ta

Kah­den so­tai­san lei­rin ka­pe­an ta­son taak­se kät­key­tyy kak­si vas­tak­kais­ta ja täy­sin vas­tak­kais­ta vi­si­ota maa­il­mas­ta ja elä­mäs­tä. Se on ra­di­kaa­lis­ti eri­lais­ten si­vi­li­saa­ti­oi­den suu­ri yh­teen­tör­mäys, mi­kä voi­daan to­de­ta vain päin­vas­tai­sek­si kuin päin­vas­tai­nen mal­li. Tä­män so­vit­ta­mat­to­man tais­te­lun kes­ki­ös­sä on kak­si si­vis­tys­mal­lia. It­se asi­as­sa kak­si si­vi­li­saa­ti­ota, jot­ka ero­avat toi­sis­taan huo­mat­ta­vas­ti.

Mi­tä kaik­kea on vaa­ka­lau­dal­la

Täs­sä on näi­den kah­den maa­il­man iden­ti­teet­tip­ro­fii­li me­ta­fyy­si­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta:

 1. Tel­lu­rok­raat­ti­nen sivilisaatio
  vastaan
  thalassokraattinen sivilisaatio;

 2. Maan sivilisaatio
  vastaan
  meren sivilisaatio;

 3. Mannermaan sivilisaatio
  vastaan
  valtamerten sivilisaatio;

 4. Taivaallisen kirkkauden sivilisaatio
  vastaan
  merellisen pimeyden sivilisaatio;

 5. Vakaa sivilisaatio
  vastaan
  ailahteleva sivilisaatio;

 6. Vertikaalinen sivilisaatio
  vastaan
  horisontaalinen sivilisaatio;

 7. Perinteen sivilisaatio
  vastaan
  nykyaikaisuuden sivilisaatio;

 8. Ristin sivilisaatio
  vastaan
  itsekkyyden sivilisaatio;

 9. Pelastuksen sivilisaatio
  vastaan
  kadotuksen sivilisaatio;

 10. Aurinkosivilisaatio
  vastaan
  maallinen sivilisaatio;

 11. Rakkauden sivilisaatio
  vastaan
  vihan sivilisaatio;

 12. Transsendentin sivilisaatio
  vastaan
  immanentin sivilisaatio;

 13. Mielen sivilisaatio
  vastaan
  aineen sivilisaatio;

 14. Maskuliinisuuden sivilisaatio
  vastaan
  gynecokraattisen feminismin sivilisaatio;

 15. Uskonnollinen sivistys
  vastaan
  pakanallinen sivistys;

 16. Pyhän sivilisaatio
  vastaan
  epäpyhän sivilisaatio;

 17. Mystiikan sivilisaatio
  vastaan
  gnostilaisuuden sivilisaatio;

 18. Nisäkkäiden sivilisaatio
  vastaan
  matelijoiden sivilisaatio;

 19. Kreationisti
  vastaan
  evolutionaarinen sivilisaatio;

 20. Kristosentrismin sivilisaatio
  vastaan
  antroposentrismin sivilisaatio;

 21. Orgaaninen sivilisaatio
  vastaan
  nihilistinen sivilisaatio;

 22. Luonnollinen sivilisaatio
  vastaan
  mekaaninen sivilisaatio;

 23. Uskon sivilisaatio
  vastaan
  tieteen sivilisaatio;

 24. Hitaiden muutosten sivilisaatio
  vastaan
  vallankumouksellisten repeämien sivilisaatio;

 25. Hengen valovoiman sivilisaatio
  vastaan
  aineen tylsä sivilisaatio;

 26. Elämän sivilisaatio
  vastaan
  kuoleman sivilisaatio;

 27. Lahjan sivilisaatio
  vastaan
  rahan sivilisaatio;

 28. Mietiskelevä sivilisaatio
  vastaan
  utilitaristinen sivilisaatio;

 29. Kunniakulttuuri
  vastaan
  kiinnostuksen sivistys;

 30. Uhrihengen sivilisaatio
  vastaan
  hedonistinen sivilisaatio;

 31. Sankarien sivilisaatio
  vastaan
  kauppamiesten sivilisaatio;

 32. Pyhimysten sivilisaatio
  vastaan
  epäjumalien sivilisaatio;

 33. Työkultin sivilisaatio
  vastaan
  loisvoiton sivilisaatio;

 34. Maaseudun sivilisaatio
  vastaan
  kaupunkikulttuuri;

 35. Kohtuuden sivilisaatio
  vastaan
  yltäkylläisyyden sivilisaatio;

 36. Luonnon sivilisaatio
  vastaan
  teknokraattinen sivilisaatio;

 37. Sopusoinnun sivilisaatio
  vastaan
  kaaoksen sivilisaatio;

 38. Kauneuden sivilisaatio
  vastaan
  iljettävien sivilisaatio;

 39. Sukukulttuuri
  vastaan
  seksuaalisten perversioiden sivilisaatio;

 40. Uskollisuuden sivilisaatio
  vastaan
  siveettömyyden sivilisaatio;

 41. Moraalin sivilisaatio
  vastaan
  turmeluksen sivilisaatio;

 42. Hedelmällisyyden sivilisaatio
  vastaan
  steriiliyden sivilisaatio;

 43. Merkityksen sivilisaatio
  vastaan
  absurdin sivilisaatio;

 44. Säädyllisyyden sivistys
  vastaan
  säädyttömyyden sivistys;

 45. Ihmisneron sivilisaatio
  vastaan
  tekoälyn sivilisaatio;

 46. Ihmisen si­vi­li­saa­tio
  vas­taan
  trans­hu­ma­nis­min si­vi­li­saa­tio.

Ve­nä­jän roo­li tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­ja­na

Tä­mä tais­te­lu ei siis ole kah­den maan, vaan kah­den elä­män­ta­van ja elä­män tul­kin­nan vä­lil­lä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa on vä­hem­män mer­ki­tys­tä sil­lä, ovat­ko kaik­ki Ve­nä­jän puo­lel­la ole­vat tie­toi­sia tais­te­lun si­vis­tys­teh­tä­väs­tä vai ei­vät. Toi­sin ei voi­si ol­la, sil­lä tä­mä maa, jol­la on suu­ri his­to­ri­al­li­nen teh­tä­vä, kär­si kah­des­ta val­ta­vas­ta yh­teis­kun­nal­li­ses­ta jär­ky­tyk­ses­tä:

 • kom­mu­nis­ti­ses­ta ko­kei­lus­ta ja
 • li­be­raa­lis­ta ko­kei­lus­ta.

Mut­ta huo­li­mat­ta näis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta trau­mois­ta, esi-isien ark­ki­tyy­peis­tä, By­san­tin hen­ki­sis­tä lah­jois­ta, man­ner­mai­set

 • kult­tuu­ri­koo­dit säi­lyi­vät kol­lek­tii­vi­sen ali­ta­jun­nan syö­ve­reis­sä.

His­to­ri­al­lis­ten trau­mo­jen, an­ky­loo­sin ja van­hen­tu­nei­den ide­olo­gis­ten ti­cien taak­se kät­key­tyy kan­sa­kun­nan uu­dis­ta­va elin­voi­ma, jo­ka ei ole hy­län­nyt kut­su­mus­taan teh­dä his­to­ri­aa ja kes­tää ajas­sa.

Ok­kult­ti­sen sa­la­lii­ton vii­mei­nen vai­he

Ko­ko ih­mis­kun­nan kou­ris­te­le­va kamp­pai­lu ikään kuin vää­jää­mät­tö­män kuo­le­man par­taal­la al­koi kak­si vuot­ta sit­ten, kun käyn­nis­tyi ok­kult­ti­sen sa­la­lii­ton vii­mei­nen vai­he, jon­ka ta­voit­tee­na oli maa­pal­lon vä­es­tö­ka­to, vä­es­tön mää­rän äkil­li­nen vä­hen­tä­mi­nen, de­po­pu­laa­tio.

Mi­kään ei näyt­tä­nyt pys­ty­vän kään­tä­mään ta­pah­tu­mien kul­kua. Mut­ta voi­ko tä­mä so­ta nyt py­säyt­tää maa­il­man­laa­jui­sen kan­san­mur­han ja lo­pet­taa ro­ko­tuk­sil­la teh­tä­vän jouk­ko­mur­han?, vai jou­dut­taa­ko se vain ih­mis­kun­nan vää­jää­mä­tön­tä lop­pua?

Ru­koi­lem­me apu­asi HY­VÄ Ju­ma­la

Ru­kouk­sem­me on suun­nat­tu hy­väl­le Ju­ma­lal­lem­me, et­tä hän sal­li­si va­lon voi­mien voi­ton ja an­tai­si meil­le hie­man enem­män ai­kaa elää. Lä­hes­ty­vän kuo­le­man edes­sä meil­lä on ai­na kii­re ka­tua.

Toi­vom­me, että Uk­rai­nan so­dan ve­ri­nen tra­ge­dia ei jou­du­ta maa­il­man­lop­pua, vaan ai­no­as­taan tä­män kaa­tu­neen maa­il­man lop­pua, jo­ta seu­raa uu­si al­ku.

Va­lin­ta on teh­tä­vä

Ne, jot­ka vie­lä epä­röi­vät, tie­tä­mät­tä mil­lä puo­lel­la etu­lin­jaa lä­het­tää myö­tä­tun­ton­sa, oli­si hy­vä muis­taa vain muu­ta­mia hir­vi­ömäi­siä hah­mo­ja, jot­ka ovat ve­nä­läis­vas­tais­ten pa­si­fis­tien lei­ris­sä:

 • ta­lou­del­li­nen saa­lis­ta­ja ja kur­ja oli­gark­ki Ge­or­ge So­ros,
 • saa­ta­nal­li­nen su­per­täh­ti Ma­don­na ja
 • Ma­ri­na Ab­ra­mo­vić, jot­ka ovat kuu­lui­sia pa­ha­en­tei­sis­tä tai­teel­li­sis­ta imp­ro­vi­saa­ti­ois­taan saa­ta­nal­li­si­ne ri­tu­aa­lei­neen, joi­ta ovat kan­ni­ba­lis­mi, vau­va­mur­hat, sek­su­aa­li­set per­ver­si­ot jne.

Nä­mä de­mo­ni­set hen­ki­löt liit­ty­vät lä­hei­ses­ti Il­lu­mi­na­ti Rothsc­hil­din klaa­niin.

Ko­ko maa­il­man palk­ka­so­tu­rien ar­mei­ja, jo­ka liit­tyi ko­ro­na-jär­jes­tel­mään kak­si vuot­ta sit­ten, käyt­ti suo­ja­naa­ma­rei­ta ja ke­hot­ti mei­tä ro­kot­ta­maan it­sem­me, on nyt jo vaih­ta­nut naa­mi­on­sa uu­teen va­le­pu­kuun: rau­han ra­kas­ta­jien ja Ki­ovan liit­to­lais­ten va­le­kaa­puun.

Näi­den naa­mi­oi­den taak­se kät­key­tyy pa­huu­den glo­ba­lis­tis­ten voi­mien hir­vit­tä­vä hy­my.

Iurie Roşca
04.03.2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: