Kuinka seurata kiellettyjä sivustoja

Maailmanhallituksen digitaalinen rautaesirippu estää tiedon siirtämisen lännen ja idän välillä.
–   Jos sosiaalinen pisteytys ei riitä, on käytettävä joitakin vippaskonsteja päästäkseen itään.

Kuvakaappauksen ja sivukopion tekeminen archive.today -palveluun onnistuu osoitteessa
–   https://archive.today/
–   Tämä olikin se Helpoin osuus koko hommasta.

Huomaa, että
–   archive.today’n kuvakaappaukseen tallentuu myös tallentajan IP-osoite ja tarkka kellon aika.
–   IP-osoitteen salaamiseksi suosittelen käyttämään TOR-selainta ja tuon archive-palvelun TOR-osoitetta

http://archive.today/
–   TOR-yhteys archive palveluun antaa joitakin lisäetuja, esimerkiksi mahdollisuuden katsoa sieltä poistettuja sivuja; tosin tallennetun sivun tarkka osoite pitää tietää. (Kokeilin kerran mutta olivat niin ällöttäviä, että …. yäk!)

Oman IP-osoitteen voi myös salata käyttämällä VPN-palvelinta.

Varsinainen ongelma on siinä, miten löytää ja selata kiellettyjä sivustoja, vaikkapa
–   https://www.rt.com/
–   https://stormer-daily.rw
joita haluaa jakaa tai lukea.

Yksi ratkaisu on VPN-yhteys

1)
Ota käyttöön Proton VPN
–   Get Proton VPN now

2)
Valitse palvelin, joka sijaitsee [Moskovassa].

Helppoa kuin heinänteko.
–   Mutta tämä ratkaisu on vain rahamiehille.
–   Moskovan palvelin on käytettävissä vain maksullisessa palvelussa tai koeaikana.

Proton-VPN:n ilmaisesta palvelusta löytyy
–   Eurooppa — huono
–   USA — en ole kokeillut
–   Japani — toimii mutta hidas.

RSS-syöte

Kun yhteys kuitenkin pätkii jatkuvasti ja on hidas,
–   kannattaa virittää jokin syötteenlukuohjelma, feed reader, tuon VPN-yhteyden kautta seuraamaan haluttuja sivustoja.
–   Kannattaa vaihdella serveriä kerta kerran jälkeen, koska monet sivustot blokkaavat noita VPN-IP-osoitteita (koska vierailijan henkilötietoja ei voida myydä eteenpäin).
–   Olennaista syötteenlukijan valinnassa on, että se tallentaa noudetut syötteet omalle koneelle, koska palvelimella olevat tiedot, esimerkiksi gооglеn palvelussa olevat, saatetaan tuhota milloin tahansa.

KISS: Keep It Simple Stupid
–   Yksinkertainen ja tekstipohjainen syötteenlukija on
–   Newsboat is an RSS/Atom feed reader for the text console
–   Löytyy myös Debianin ja varmaan Ubuntunkin pakettivarastosta.
–   Ainakin vanhempi versio, joka oli nimeltään Newsbeuter.

Mistä löydän sivuston RSS-syötteen osoitteen?

1)
Kaikki sivustot eivät tarjoa syötettä ollenkaan, joten ei kannata repiä pelihousuja, jos ei sattuisikaan löytymään näillä ohjeilla.

2)
Kirjoita sivuston osoitteen perään /feed. esimerkiksi
–   https://laitonlehti.net/feed
–   Selain saattaa kysyä, haluatko ladata tiedoston, download file?
–   Sitä ei kannata ladata, mutta tuo ilmoitus kertoo, että sivustolle on olemassa syöte ja
–   tuo feed -loppuinen osoite toimii syötteenlukijassa.

Tämä feed-loppu on WordPerfect -sivustojen oletusosoite syötteelle ja toimii lähes aina.

3)
Klikkaa sivua oikealla näppäimellä
–   View page source, näytä sivun lähde
–   hakutoiminnolla etsi teksti
–   application/rss+xml
–   Samalta riviltä löydät syötteen osoitteen
–   Syötteitä voi löytyä useita erilaisia.

Joitakin valmiiksi löydettyjä syötteitä

–   https://www.rt.com/rss/
–   http://tass.com/rss/v2.xml
–   https://sputniknews.com/export/rss2/archive/index.xml
–   https://www.armstrongeconomics.com/blog/feed
–   https://stormer-daily.rw/feed/
–   http://www.stalkerzone.org/feed/
–   https://laitonlehti.net/feed/
–   https://www.unz.com/xfeed/rss/news/
–   http://thesaker.is/feed/

Ale­xan­der Du­gin: Uk­rai­nan Ja­ka­mi­nen Puo­lan ja Ve­nä­jän Kes­ken

Александр Дугин
Александр Дугин

Puo­las­ta.

Suun­ni­tel­ma Län­si-Uk­rai­nan siir­tä­mi­ses­tä Puo­laan oli ole­mas­sa jo en­nen SVO:n al­kua, kun Län­si vie­lä poh­ti vain täl­lai­sen konf­lik­tin mah­dol­li­suut­ta. NA­TO us­koi Ve­nä­jän tu­ho­avan Ki­ovas­sa si­jait­se­van ko­men­to­kes­kuk­sen he­ti ope­raa­ti­on­sa alus­sa, ja tä­män oli tar­koi­tus toi­mia lu­pauk­se­na Puo­lal­le. Tä­hän liit­tyi myös lä­he­tys­tö­jen siir­to Ki­ovas­ta Lvi­viin.

Ve­nä­jän st­ra­te­gia, jo­ka kes­kit­tyi Don­ba­siin ja No­vo­ros­si­jan va­paut­ta­mi­seen, ja jon­kin ver­ran ope­raa­ti­on vii­väs­ty­mi­nen joh­tu­en Ki­ovan hy­väk­sy­mäs­tä nat­sien ter­ro­ris­tist­ra­te­gi­as­ta Itä-Uk­rai­nas­sa se­kä ve­nä­läis­jouk­ko­jen ve­täy­ty­mi­ses­tä Ki­ovas­ta, muok­ka­si al­ku­pe­räis­tä suun­ni­tel­maa. Het­ken näyt­ti län­nes­tä sil­tä, et­tä Ve­nä­jän hyök­käys oli tu­kah­tu­nut. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa

 • Puo­lan ske­naa­ri­ota ly­kät­tiin.

Ky­sy­mys­tä lä­hes­tyt­tiin uu­del­leen sen jäl­keen, kun uus­nat­sit oli­vat sur­ke­as­ti an­tau­tu­neet Azo­vis­sa. Kä­vi sel­väk­si, et­tä Ve­nä­jä va­paut­tai­si Don­bas­sin ja sit­ten No­vo­ros­si­jan en­nem­min tai myö­hem­min, ja nat­sien rin­ta­ma oli mu­re­ne­mai­sil­laan. Täl­lä het­kel­lä Län­si kään­tyi jäl­leen suun­ni­tel­maan “Län­si-Uk­rai­na osa­na Puo­laa”. Du­dan vie­rai­lu ja Ze­lens­kyin en­nen­nä­ke­mät­tö­mät toi­met Uk­rai­nan liit­tä­mi­sek­si Puo­laan — it­se asi­as­sa ra­jan pois­ta­mi­nen — ovat kään­ne­koh­ta. Alus­ta as­ti val­mii­na ol­lut

 • suun­ni­tel­ma on tul­lut jäl­leen ajan­koh­tai­sek­si.

Toi­saal­ta tä­mä yk­sin­ker­tais­taa huo­mat­ta­vas­ti Ve­nä­jän teh­tä­vää. Nyt kai­kil­le on sel­vää, et­tä län­nen lin­ja Uk­rai­nan po­li­tii­kas­sa on saa­vut­ta­nut kriit­ti­sen pis­teen, ei­kä va­lin­ta täs­tä eteen­päin ole “it­se­näi­sen Uk­rai­nan” ja No­vo­ros­si­jan Ve­nä­jäl­le pa­luun vä­lil­lä, vaan sen,

 • mis­sä uk­rai­na­lai­set tu­le­vat asu­maan – Ve­nä­jäl­lä vai­ko Puo­las­sa.

EU:n ja NA­TO:n unel­ma

Näin to­teu­tuu EU:n ja Na­ton unel­ma.

Mut­ta Itä-Uk­rai­nas­sa tä­tä ei laa­jal­ti voi­da hy­väk­syä. Lo­puk­si kai­kil­le tääl­lä käy sel­väk­si, mik­si Ve­nä­jä on tul­lut. Ja tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä Ve­nä­jä-myön­tei­nen vas­ta­rin­ta­lii­ke he­rä­te­tään hen­kiin ja pat­ri­oo­tit tu­ho­avat vä­hi­tel­len Uk­rai­nan hau­dan­kai­va­jat omin voi­min.

Uk­rai­nan län­si­osas­sa esiin­tyy jon­kin ver­ran vas­ta­rin­taa, mut­ta vie­lä ei ole sel­vää, kum­pi voit­taa

 1. or­jal­li­nen pyr­ki­mys EU:hun ja Na­toon
 2. vai suo­ra­vii­vai­nen Uk­rai­na­lai­nen na­ti­ona­lis­mi.

Tä­mä on kui­ten­kin toi­sar­vois­ta

 • Ki­ovaa hal­li­taan Was­hing­to­nis­ta kä­sin,

pai­kal­lis­vä­es­töl­lä ja hei­dän mie­li­aloil­laan ei ole vä­liä. Ve­nä­jä toi­mii Yh­te­näi­sen Ve­nä­jän kan­san va­paut­ta­ja­na, mi­kä se on ol­lut XVII-lu­vul­ta läh­tien.

Il­mei­ses­ti juu­ri sik­si ky­sy­mys UOC:n au­to­ke­fa­li­as­ta ja ROC:n kan­sa­ne­dus­ta­jan kiel­los­ta Uk­rai­nas­sa on kär­jis­ty­nyt. Kaik­ki viit­taa sii­hen, et­tä

 • liit­ty­mis­tä Puo­laan val­mis­tel­laan vauh­dil­la.

Tä­tä voi­tai­siin käyt­tää, jos pu­hui­sim­me vain No­vo­ros­si­jas­ta. Va­pau­tam­me alu­een Odes­sas­ta Har­ko­vaan ja lii­tym­me sii­hen ta­val­la tai toi­sel­la. Tä­mä ei tu­le kuu­loon­kaan. Län­si-Uk­rai­na osa­na Puo­laa en­si sil­mäyk­sel­lä on hy­väk­syt­tä­vää. Mei­dän on mei­dän, ja toi­nen puo­li epäon­nis­tu­nees­ta Uk­rai­nas­ta on me­nos­sa sii­hen, mis­tä se haa­vei­li.

Ko­li­kon toi­nen puo­li

Mut­ta on toi­nen­kin puo­li.

En­sin­nä­kin täs­sä ta­pauk­ses­sa

 1. NA­TO laa­je­nee

edel­leen mei­dän suun­taam­me ja mer­kit­tä­väs­ti. Vaik­ka ei täy­des­sä mit­ta­kaa­vas­sa vaan kah­tia.

Toi­sek­si Puo­lan jouk­ko­jen käyt­töö­not­to mer­kit­see

 1. Na­ton suo­raa osal­lis­tu­mis­ta konf­lik­tiin,

mi­kä tar­koit­taa, et­tä kaik­ki siir­re­tään uu­del­le es­ka­laa­ti­on ta­sol­le. Ydi­na­sei­den käy­tön to­den­nä­köi­syys kas­vaa. Jäl­leen ker­ran he­rää ky­sy­mys pu­nai­sis­ta vii­vois­ta, joi­ta ve­nä­jä aset­taa niin vai­ke­al­la ja sel­lai­sel­la hin­nal­la. Ja itäi­sen ja län­ti­sen Uk­rai­nan tai pa­rem­min­kin

 1. Puo­lan ja Ve­nä­jän vä­li­set ra­jat on mää­ri­tel­tä­vä tais­te­luis­sa NA­TO-jouk­ko­jen kans­sa.

Ja tä­mä on erit­täin on­gel­mal­lis­ta ja uh­kaa kään­tää ti­lan­teen kol­man­nen maa­il­man ka­te­go­ri­aan.

Ja lo­puk­si kol­man­nek­si. Hy­väk­sy­mäl­lä Puo­lan liit­tä­mi­sen Län­si-Uk­rai­naan Ve­nä­jä on me­net­tä­mäs­sä – jos­kaan ei vie­lä mo­nil­le it­ses­tään sel­vää-vel­jel­li­sen Uk­rai­nan kan­san ys­tä­vän ja va­paut­ta­jan ase­man. “Uk­rai­nan” val­ti­ota ei enää ole, mut­ta uk­rai­na­lai­sia — eli on or­to­dok­si­sia uk­rai­na­lai­sia, ja Län­si-Uk­rai­nas­sa he ovat edel­leen enem­mis­tö. Tä­mä on on­gel­ma. On käy­nyt il­mi, et­tä vaih­dam­me “mei­dän” puo­let uk­rai­na­lai­sis­ta “jon­kun toi­sen” puo­leen. Ja tä­mä on so­pi­mus, ei va­pau­tus­teh­tä­vän täyt­tä­mi­nen.

Yk­si­tyi­se­nä het­ke­nä: Län­si-Uk­rai­nan ve­täy­ty­mi­nen Puo­laan voi toi­mia eri­no­mai­se­na ar­gu­ment­ti­na van­gi­tuil­le uk­rai­na­lai­sil­le, ei vain pa­kon edes­sä, vaan in­nol­la ja rai­vol­la seis­tä mei­dän puo­lel­lam­me ja men­nä mei­dän ko­men­nos­sam­me va­paut­ta­maan mi­tä he pi­tä­vät “maan­sa”.

Puo­lan ja Ve­nä­jän vä­li­nen so­ta

Du­dan vie­rai­lun jäl­keen Mos­ko­vas­sa on rat­kais­ta­va Uu­si di­lem­ma. Mi­ten mei­dän pi­täi­si suh­tau­tua Puo­lan vä­lit­tö­mään liit­tä­mi­seen so­taan mei­tä vas­taan?

His­to­ri­al­li­ses­ti Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­ta ja sit­ten Neu­vos­to­liit­to laa­je­ni­vat län­teen vai­heit­tain. Alue toi­sen­sa jäl­keen val­loi­tet­tiin Puo­lal­ta ja Os­ma­nien val­ta­kun­nal­ta ai­na suu­reen isän­maal­li­seen so­taan as­ti, jol­loin myös Län­si-Uk­rai­nas­ta tu­li osa Neu­vos­to­liit­toa.

Tä­mä ei tie­ten­kään ole li­ne­aa­ri­nen pro­ses­si – oli myös Puo­lan ja­ot, jo­ka oli kaik­ki Ve­nä­jän suo­ras­sa hal­lin­nas­sa vuo­si­sa­to­ja. Ja jo ai­em­min Ki­ovas­ta käy­tiin tais­te­lu­ja Vla­di­mi­rin ja Ga­li­ci­an ruh­ti­nai­den vä­lil­lä. Län­si-Uk­rai­naan on myös tois­tu­vas­ti yri­tet­ty pe­rus­taa Ve­nä­jän suu­res­ta met­ro­po­lis­ta eril­li­nen met­ro­po­li­ase­ma. Uk­rai­na on ra­ja, vyö­hy­ke kah­den si­vi­li­saa­ti­on — Ve­nä­jän (Eu­raa­si­an) ja Län­si-Eu­roo­pan, ja ai­em­min kol­men — myös turk­ki­lai­sen-is­la­mi­lai­sen, jos­ta Ve­nä­jän kei­sa­ri­kun­ta val­loit­ti No­vo­ros­si­jan, aset­tu­en omien­sa, se­kä suu­ren ve­nä­läi­sen ta­lon­poi­kais­vä­es­tön et­tä vel­jel­lis­ten pik­ku ve­nä­läis­ten ka­sa­koi­den kans­sa.

Sik­si

 • omis­ta­jan­vaih­dos on Uk­rai­nan koh­ta­lo.

Sik­si kak­soi­si­den­ti­teet­ti — se on ve­nä­läi­nen, sit­ten se on ve­nä­läis­vas­tai­nen. Sik­si lo­jaa­lius ja pe­tos, jo­ka on juur­tu­nut sy­väl­le ra­ja­kult­tuu­riin. Ta­ras Bul­ba ja hä­nen poi­kan­sa. Bog­dan Hmel­nits­ki ja Ma­ze­pa. Ra­ja kul­kee per­hei­den ja sy­dä­mien kaut­ta.

Puo­lan roo­lin voi­mis­tu­mi­nen konf­lik­tis­sa pa­hen­taa Ve­nä­jän so­taa länt­tä vas­taan, si­vis­tys­tä si­vi­li­saa­ti­ota vas­taan.

Te­ori­as­sa on kak­si rat­kai­sua:

 1. suos­tua Uk­rai­nan ja­koon, yrit­tää ot­taa niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta, ja olet­ta­en, et­tä puo­la ei toi­mi NA­TO:n puo­les­ta, vaan omas­ta;

 2. tai men­nä lop­puun as­ti sil­lä ris­kil­lä, et­tä vas­tak­kai­na­set­te­lu siir­tyy ydi­na­sei­den vas­tak­kai­na­set­te­lun ta­sol­le.

Ole­tin alus­ta as­ti, et­tä pää­dym­me tä­hän on­gel­maan jos­sain vai­hees­sa. Mut­ta mi­nus­ta näyt­ti sil­tä, et­tä tä­mä tu­li­si esiin Ki­ovan tais­te­luis­sa. Ta­pah­tu­mat ete­ne­vät hie­man eri­lai­sel­la lo­gii­kal­la, jo­ka ei ku­moa ge­opo­liit­ti­sia pe­rus­ku­vi­oi­ta, vaan muo­dos­taa ne jo­ka ker­ta oma­pe­räi­sel­lä ja ar­vaa­mat­to­mal­la ta­val­la. Sik­si se on elä­vää his­to­ri­aa, jot­ta voi­daan seu­ra­ta koh­ta­lon ra­jo­ja ja poi­ke­ta niis­tä.

Jos otam­me esiin ky­sy­myk­sen SVO:n lop­pu­mi­ses­ta ja jois­ta­kin neu­vot­te­luis­ta en­nen No­vo­ros­si­jan täy­del­lis­tä va­paut­ta­mis­ta, ky­sees­sä on puh­das pe­tos — vain “ul­ko­mai­nen agent­ti” voi puo­lus­taa tä­tä. Mut­ta

 • ky­sy­mys Län­si-Uk­rai­nas­ta ei ole niin yk­si­se­lit­tei­nen.

Il­man ydin­so­dan vaa­raa oli­sin tai­pu­vai­nen ot­ta­maan ko­ko Uk­rai­nan alu­een hal­lin­taa­ni. Tä­mä so­pii yh­teen pre­si­den­tin esit­tä­mien de­mi­li­ta­ri­soin­tia ja de­na­zi­za­ti­onia kos­ke­vien ta­voit­tei­den kans­sa — nii­den to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää alu­een täy­del­lis­tä hal­lin­taa.

On sel­vää, et­tä oli­sim­me saa­neet ai­ka­pom­min alu­eel­lem­me, mut­ta so­ti­laal­lis­ten ope­raa­ti­oi­den ai­ka­na vää­jää­mät­tö­mien yli­lyön­tien jäl­keen mei­dän puo­lel­tam­me vaa­di­taan jo­ka ta­pauk­ses­sa poik­keuk­sel­li­sia toi­mia se­kä Itä-et­tä Län­si-Uk­rai­nan nor­ma­li­soi­mi­sek­si. Kai­kes­ta on tul­lut lii­an vä­ki­val­tais­ta ja ve­ris­tä, jot­ta voi­si toi­voa yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja. Ko­ko Uk­rai­na on haas­te ko­ko ole­mas­sa­olol­lem­me, ja jos sel­vi­äm­me idäs­tä, sel­vi­äm­me jo­ten­kin län­nes­tä.

Kirkko

Ja mi­kä on erit­täin tär­ke­ää — me pe­las­tam­me kir­kon.

Mut­ta sa­maan ai­kaan ra­joit­tu­mi­nen No­vo­ros­si­jan va­paut­ta­mi­seen — yh­des­sä Ki­ovan kans­sa tai il­man si­tä — ei oli­si suo­ra “pe­tos”. Suun­ni­tel­maa voi­daan har­ki­ta pet­tä­mät­tä Ve­nä­jän koh­ta­loa. Po­liit­ti­sel­le re­alis­mil­le on si­jaa, kun pun­ni­taan hy­viä ja huo­no­ja puo­lia ja ote­taan huo­mi­oon seu­rauk­set. Mut­ta jot­ta aloit­taa oman: täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei ole.

 • Ky­se on sii­tä, Ol­la­ko vai ei­kö ol­la,

ja se pää­te­tään ole­mi­sen hy­väk­si. Pet­tu­rei­den kan­nat on mur­ret­tu, ja tär­kein pää­tös on teh­ty pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti.

Puo­lan ti­lan­ne on toi­nen. Mut­ta ta­val­laan yh­tä in­ten­sii­vis­tä. Jos pat­ri­oo­tin vel­vol­li­suus on vaa­tia vi­ra­no­mai­sil­ta No­vo­ros­si­jan täy­del­lis­tä va­paut­ta­mis­ta kai­kes­ta huo­li­mat­ta, niin Puo­lan ti­lan­tees­sa pat­ri­oo­tin vel­vol­li­suus on mie­les­tä­ni teh­dä pää­tös, jon­ka yli­pääl­lik­kö te­kee.

To­del­li­nen voit­to al­kaa No­vo­ros­si­jan va­paut­ta­mi­ses­ta.

Ja se ta­pah­tuu, jos Ju­ma­la suo.Ano Tur­ti­ai­nen Pu­huu – Ano Tur­ti­ai­nen Ta­lar


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_60+2022+2.5+1+1.aspx

Torstai 19.5.2022 klo 16.00

2.5. Suul­li­nen ky­sy­mys Ve­nä­jän ener­gi­an­tuon­nin kat­ke­ami­sen vai­ku­tuk­sis­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Ei­li­sis­tä pää­uu­ti­sis­ta pää­tel­len ul­ko­mi­nis­te­ri­öm­me ge­opo­liit­ti­nen ana­lyy­si­ky­ky on kyl­lä ai­ka ha­ko­teil­lä, kos­ka ei ol­la ym­mär­ret­ty si­tä, et­tä ei to­del­la­kaan ole Tur­kin edun mu­kais­ta ot­taa Suo­mea Na­ton jä­se­nek­si.

Ei­len uu­ti­soi­tiin myös raf­laa­vas­ti, et­tä Stock­mann on myy­nyt Na­to-ky­nät lop­puun. Jos tä­mä ei ole psy­koo­sia, niin mi­kä sit­ten on?

Jo­kai­nen kan­sa­lai­nen ym­mär­tää, et­tä jos jät­tää säh­kö­las­kun mak­sa­mat­ta, säh­köt kat­kais­taan. Ener­gi­alas­kut pi­tää ny­ky­ään mak­saa Ve­nä­jäl­le rup­lis­sa, ja näin mo­net EU-maat toi­mi­vat­kin, mut­ta kos­ka Suo­mi ei mak­sa las­ku­aan rup­lis­sa, kat­ke­aa ener­gi­an tuon­ti Ve­nä­jäl­tä ko­ko­naan. Pyy­dän hal­li­tus­ta ar­vi­oi­maan, kuin­ka pal­jon ener­gi­an hin­ta tu­lee kan­sa­lai­sil­le nou­se­maan, kun sen tuon­ti Ve­nä­jäl­tä lak­kaa — vai ovat­ko suo­ma­lai­set [Pu­he­mies ko­put­taa] en­si tal­ve­na jo­pa il­man säh­köä?


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_58+2022+2+11+11.aspx

Tiistai 17.5.2022 klo 12.15 — 15.40

2. Ajan­koh­tais­se­lon­te­ko tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­ses­ta Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko Suo­men liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin liit­toon

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Ku­ten ei­len pu­hees­sa­ni toin esil­le, Suo­mi ei ole huo­mi­oi­nut mil­lään ta­val­la ko­ko­nais­ku­vaa maa­il­man­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta. Ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan mie­tin­tö jat­kaa pään lyö­mis­tä män­tyyn, vaik­ka se on jo sen te­ko­het­kel­lä van­hen­tu­nut. Edus­kun­ta on va­li­tet­ta­vas­ti täy­des­sä psy­koo­sis­sa, ja väi­tän, et­tä mo­ni teis­tä kol­le­gois­ta ää­nes­tää tä­nään pe­lois­saan Na­ton puo­les­ta, kos­ka pel­kää jou­tu­van­sa si­vuun en­si vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lus­ta. [Edus­kun­nas­ta: Hö­pö hö­pö!]

Hy­vät kol­le­gat, ei­li­nen ei tain­nut men­nä kuin Ström­sös­sä. [Juk­ka Gus­tafs­son: Me­ni pa­rem­min!] Ni­mit­täin ai­ka mo­nel­la oli vie­lä ei­len pu­heen­vuo­ro käyt­tä­mät­tä, kun saim­me jo me­di­as­ta lu­kea, et­tä Suo­men tai Ruot­sin de­le­gaa­ti­ot ei­vät ole ter­ve­tul­lei­ta An­ka­raan. [Ben Zys­ko­wicz: Se jää näh­tä­väk­si!] Tai­sin muu­ten ei­len mai­ni­ta pu­hees­sa­ni sen­kin, kuin­ka vä­hät­te­le­väs­ti täs­sä ta­los­sa on usein vuo­sien ai­ka­na suh­tau­dut­tu Turk­kiin. Mo­nil­le kar­tel­li­puo­lu­ei­den edus­ta­jil­le oli var­maan jär­ky­tys, et­tä näil­lä tie­doin Suo­men jä­sen­ha­ke­mus on jä­mäh­tä­mäs­sä läh­tö­kuop­piin. Ko­koo­muk­sen ja RKP:n Na­to-uhos­ta on­kin tu­los­sa Suo­men tu­ho.

Mo­net kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan tark­kai­li­jat ovat jo pit­kään tuo­neet yk­si­tyi­sis­sä kes­kus­te­luis­sa esiin sen, et­tä Suo­men ase­ma voi han­ka­loi­tua, jos ha­em­me Na­toon, ja et­tä mei­dän pi­täi­si toi­mia ta­sa­pai­not­ta­va­na voi­ma­na idän ja län­nen vä­lis­sä. Tä­mä neu­vo osoit­tau­tui to­dek­si hy­vin no­pe­as­ti, kun ha­vait­tiin, et­tä Suo­mi tai Ruot­si ei ole teh­nyt ko­ti­läk­sy­jään Tur­kin suh­teen. Edus­ta­jat Kim­mo Kil­ju­nen, Pet­te­ri Or­po ja mo­ni muu­kin ovat ar­vos­tel­leet täs­sä sa­lis­sa ai­em­min kii­vaas­ti Turk­kia. Tois­tan myös mi­tä sa­noin ei­len, Kii­na on Na­ton suh­teen erit­täin va­rauk­sel­li­nen. Kii­na on myös ha­vain­nut, kuin­ka sen so­pi­mus Sa­lo­mon­saar­ten kans­sa saa kri­tiik­kiä län­nes­tä. Eli meil­lä on käy­tös­sä kak­soiss­tan­dar­dit: vain Yh­dys­val­lat ja niin sa­not­tu län­si saa­vat le­vit­tää so­ti­laal­lis­ta inf­raan­sa, ei­vät muut. Ma­lis­sa on myös ha­vait­tu, et­tä elä­mää on myös il­man pöyh­ke­ää ja il­ke­ää Pa­rii­sin siir­to­maa­isän­tää ja Ve­nä­jä pys­tyy va­kaut­ta­maan Ma­lin ti­lan­net­ta pa­rem­min. Suo­mes­sa ei sel­väs­ti­kään seu­ra­ta kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­net­ta ter­veel­lä kriit­ti­syy­del­lä ei­kä mo­ni­puo­li­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Lop­pu­tu­los on, et­tä po­li­tiik­kam­me on kuin ai­koi­naan Mat­ti Ny­kä­ses­tä teh­ty elo­ku­va, ko­ko­el­ma Il­ta-Sa­no­mien lööp­pe­jä ja niin sa­not­tu­jen toi­mit­ta­jien pik­ku­näp­pä­riä vii­sas­te­lu­ja. Mi­nul­la ei ole kris­tal­li­pal­loa, mut­ta jos to­del­la on niin, et­tä Turk­ki ei hy­väk­sy Suo­men Na­to-jä­se­nyyt­tä, yk­si asia on kui­ten­kin var­ma: Suo­mes­ta on tul­lut kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan nar­ri, ja pal­jon vir­taa vet­tä Bos­po­rin­sal­mes­sa, en­nen kuin tuo lei­ma on pyy­hit­ty pois.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­men ei pi­dä ha­kea Poh­jois-At­lan­tin lii­ton jä­se­nyyt­tä. Sen täh­den esi­tän, et­tä edus­kun­ta ei hy­väk­sy ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pää­tö­seh­do­tus­ta, vaan ot­taa kiel­tei­sen kan­nan val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­os­sa eh­dot­ta­maan esi­tyk­seen Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­sek­si. — Kii­tos. [Edus­kun­nas­ta: Val­ta kuu­luu Krem­lil­le!]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_58+2022+2+11+11.aspx

Tiistai 17.5.2022 klo 12.15 — 15.40

2. Ajan­koh­tais­se­lon­te­ko tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­ses­ta­Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko Suo­men liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin liit­toon

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Ku­ten ei­len pu­hees­sa­ni toin esil­le, Suo­mi ei ole huo­mi­oi­nut mil­lään ta­val­la ko­ko­nais­ku­vaa maa­il­man­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta. Ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan mie­tin­tö jat­kaa pään lyö­mis­tä män­tyyn, vaik­ka se on jo sen te­ko­het­kel­lä van­hen­tu­nut. Edus­kun­ta on va­li­tet­ta­vas­ti täy­des­sä psy­koo­sis­sa, ja väi­tän, et­tä mo­ni teis­tä kol­le­gois­ta ää­nes­tää tä­nään pe­lois­saan Na­ton puo­les­ta, kos­ka pel­kää jou­tu­van­sa si­vuun en­si vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lus­ta. [Edus­kun­nas­ta: Hö­pö hö­pö!]

Hy­vät kol­le­gat, ei­li­nen ei tain­nut men­nä kuin Ström­sös­sä. [Juk­ka Gus­tafs­son: Me­ni pa­rem­min!] Ni­mit­täin ai­ka mo­nel­la oli vie­lä ei­len pu­heen­vuo­ro käyt­tä­mät­tä, kun saim­me jo me­di­as­ta lu­kea, et­tä Suo­men tai Ruot­sin de­le­gaa­ti­ot ei­vät ole ter­ve­tul­lei­ta An­ka­raan. [Ben Zys­ko­wicz: Se jää näh­tä­väk­si!] Tai­sin muu­ten ei­len mai­ni­ta pu­hees­sa­ni sen­kin, kuin­ka vä­hät­te­le­väs­ti täs­sä ta­los­sa on usein vuo­sien ai­ka­na suh­tau­dut­tu Turk­kiin. Mo­nil­le kar­tel­li­puo­lu­ei­den edus­ta­jil­le oli var­maan jär­ky­tys, et­tä näil­lä tie­doin Suo­men jä­sen­ha­ke­mus on jä­mäh­tä­mäs­sä läh­tö­kuop­piin. Ko­koo­muk­sen ja RKP:n Na­to-uhos­ta on­kin tu­los­sa Suo­men tu­ho.

Mo­net kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan tark­kai­li­jat ovat jo pit­kään tuo­neet yk­si­tyi­sis­sä kes­kus­te­luis­sa esiin sen, et­tä Suo­men ase­ma voi han­ka­loi­tua, jos ha­em­me Na­toon, ja et­tä mei­dän pi­täi­si toi­mia ta­sa­pai­not­ta­va­na voi­ma­na idän ja län­nen vä­lis­sä. Tä­mä neu­vo osoit­tau­tui to­dek­si hy­vin no­pe­as­ti, kun ha­vait­tiin, et­tä Suo­mi tai Ruot­si ei ole teh­nyt ko­ti­läk­sy­jään Tur­kin suh­teen. Edus­ta­jat Kim­mo Kil­ju­nen, Pet­te­ri Or­po ja mo­ni muu­kin ovat ar­vos­tel­leet täs­sä sa­lis­sa ai­em­min kii­vaas­ti Turk­kia. Tois­tan myös mi­tä sa­noin ei­len, Kii­na on Na­ton suh­teen erit­täin va­rauk­sel­li­nen. Kii­na on myös ha­vain­nut, kuin­ka sen so­pi­mus Sa­lo­mon­saar­ten kans­sa saa kri­tiik­kiä län­nes­tä. Eli meil­lä on käy­tös­sä kak­soiss­tan­dar­dit: vain Yh­dys­val­lat ja niin sa­not­tu län­si saa­vat le­vit­tää so­ti­laal­lis­ta inf­raan­sa, ei­vät muut. Ma­lis­sa on myös ha­vait­tu, et­tä elä­mää on myös il­man pöyh­ke­ää ja il­ke­ää Pa­rii­sin siir­to­maa­isän­tää ja Ve­nä­jä pys­tyy va­kaut­ta­maan Ma­lin ti­lan­net­ta pa­rem­min. Suo­mes­sa ei sel­väs­ti­kään seu­ra­ta kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ti­lan­net­ta ter­veel­lä kriit­ti­syy­del­lä ei­kä mo­ni­puo­li­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Lop­pu­tu­los on, et­tä po­li­tiik­kam­me on kuin ai­koi­naan Mat­ti Ny­kä­ses­tä teh­ty elo­ku­va, ko­ko­el­ma Il­ta-Sa­no­mien lööp­pe­jä ja niin sa­not­tu­jen toi­mit­ta­jien pik­ku­näp­pä­riä vii­sas­te­lu­ja. Mi­nul­la ei ole kris­tal­li­pal­loa, mut­ta jos to­del­la on niin, et­tä Turk­ki ei hy­väk­sy Suo­men Na­to-jä­se­nyyt­tä, yk­si asia on kui­ten­kin var­ma: Suo­mes­ta on tul­lut kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan nar­ri, ja pal­jon vir­taa vet­tä Bos­po­rin­sal­mes­sa, en­nen kuin tuo lei­ma on pyy­hit­ty pois.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­men ei pi­dä ha­kea Poh­jois-At­lan­tin lii­ton jä­se­nyyt­tä. Sen täh­den esi­tän, et­tä edus­kun­ta ei hy­väk­sy ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pää­tö­seh­do­tus­ta, vaan ot­taa kiel­tei­sen kan­nan val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­os­sa eh­dot­ta­maan esi­tyk­seen Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­sek­si. — Kii­tos. [Edus­kun­nas­ta: Val­ta kuu­luu Krem­lil­le!]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_56+2022+3+16+16.aspx

Täy­sis­tun­to Maa­nan­tai 16.5.2022 klo 10.00 – 0.19

3. Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko Suo­men liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin liit­toon

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Suo­mi on mu­nan­nut jo niin pa­has­ti, et­tä vaik­ka me em­me hy­väk­syi­si­kään val­ti­oneu­vos­ton ja pre­si­den­tin eh­do­tus­ta Na­to-ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä, on meil­lä sil­ti ai­ka­moi­nen työ jo pel­kän naa­pu­ri­so­vun pa­laut­ta­mi­ses­sa itä­naa­pu­rim­me kans­sa. Tar­koi­tan mu­nauk­sil­la pre­si­den­tin, pää­mi­nis­te­rin, ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­jan ja mo­nen muun uhit­te­lu­ja Ve­nä­jäl­le, ei­kä ti­lan­net­ta hel­po­ta se, et­tä olem­me lä­het­tä­neet Was­hing­to­nin vä­el­le asei­ta, joil­la so­di­taan Uk­rai­nas­sa ve­nä­jän­kie­li­siä uk­rai­na­lai­sia ja ve­nä­läi­siä vas­taan. Tä­män Na­to- pu­li­vei­vauk­sen hin­ta tu­lee ole­maan jär­kyt­tä­vä, ja pi­an jo­kai­sen suo­ma­lai­sen elä­mään ra­jus­ti vai­kut­ta­va ener­gia- ja ruo­ka­pu­la on sil­le vas­ta al­kua.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­men ei pi­dä jät­tää Na­to-ha­ke­mus­ta. — Kii­tos. [Oi­ke­al­ta: Val­ta kuu­luu Krem­lil­le!]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_56+2022+3+53+53.aspx

Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko Suo­men liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin liit­toon

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­men ei pi­dä jät­tää Na­to-ha­ke­mus­ta.

Suo­mes­sa ko­ros­te­taan usein kan­san­val­taa ja si­tä, kuin­ka kan­sa päät­tää asi­ois­ta. Täs­tä voi­daan ol­la mon­taa miel­tä. EU-jä­se­nyyt­tä myy­tiin kan­sal­le kai­ken­nä­köi­sil­lä kek­si­tyil­lä väit­teil­lä, jois­ta jo­kai­nen on osoit­tau­tu­nut val­heek­si. [Kim­mo Kil­ju­sen vä­li­huu­to] Suu­rin pu­li­vei­vaus oli, et­tä kan­sa ei to­del­la­kaan tien­nyt, et­tä Suo­mi luo­pui­si omas­ta va­luu­tas­taan päin­vas­toin kuin muut Poh­jois­maat. Kan­sa­nää­nes­tys­tä, la­kia saa­tik­ka la­kie­si­tys­tä eu­ros­ta ei ol­lut. Täs­sä sa­mas­sa sa­lis­sa esiin­tyi tuol­loin yli­mie­li­nen val­ti­ova­rain­mi­nis­te­ri Sau­li Nii­nis­tö ker­to­mas­sa eu­ron iha­nuuk­sis­ta. To­tuus val­ke­ni, kun Krei­kan kal­lis zor­bas al­koi ja suo­ma­lai­set pää­si­vät tu­ki­pa­ket­tien mak­su­mie­hik­si.

Jäl­leen ruo­ris­sa on Sau­li Nii­nis­tö — hiu­kan ko­vem­mil­la nat­soil­la. Vie­lä jo­ku­nen kuu­kau­si ta­ka­pe­rin Nii­nis­tö kan­nat­ti kan­sa­nää­nes­tys­tä Na­to-jä­se­nyy­des­tä. Ja San­na Ma­rin väit­ti vas­tus­ta­van­sa Na­toa, vaik­ka juu­ri ker­toi Hel­sin­gin Sa­no­mil­le ol­leen­sa Na­ton kan­nal­la jo kau­an. Suo­men eliit­ti on­kin siis täyn­nä Na­to-ope­ra­tii­ve­ja. Was­hing­to­nin ne­okon­ser­va­tii­vit ovat var­mas­ti iloi­sia, et­tä heil­lä on Suo­mes­sa ah­ke­ria juok­su­poi­kia, jot­ka hoi­ta­vat hei­dän asi­oi­taan. USA:n ase­te­ol­li­suus var­mas­ti pal­kit­see suo­jat­tin­sa ruh­ti­naal­li­ses­ti. [Sheik­ki Laak­so: Ai­ka tör­kee­tä!]

Nyt Suo­men eliit­ti ha­lu­aa vie­dä Suo­men ame­rik­ka­lai­sen val­lan­käy­tön alai­sek­si, vaik­ka oli­sim­me voi­neet ol­la Poh­jo­lan Sveit­si. Suo­mi ku­vit­te­lee ole­van­sa län­si­mai­sen ar­voyh­tei­sön yti­mes­sä hän­nys­tel­les­sään Yh­dys­val­to­ja. Tä­mä ei ole jää­nyt huo­maa­mat­ta Kii­nas­sa ei­kä Ve­nä­jäl­lä. Mo­raa­li­pas­to­ri Suo­mi opet­taa muil­le, mi­ten tu­lee elää. Suo­mes­sa taas ei ole huo­mat­tu si­tä, et­tä Kii­na on ke­hot­ta­nut va­ro­vai­suu­teen, ei­kä si­tä, et­tä Tur­kin ar­vos­te­lul­la on hin­tan­sa. Täs­sä­kin sa­lis­sa use­at po­lii­ti­kot ovat ar­vos­tel­leet Turk­kia sor­me­aan he­ris­tel­len, ihan niin kuin tä­tä ei tie­det­täi­si An­ka­ras­sa. An­ka­ras­sa tie­de­tään myös, et­tä Suo­men eliit­ti oli in­nois­saan Ba­rack Oba­man hal­lin­non suh­mu­roi­mas­ta val­lan­kaap­pau­sy­ri­tyk­ses­tä Tur­kis­sa vuon­na 2016. On jo­pa väit­tei­tä, et­tä Suo­mi oli­si ol­lut asi­as­sa osal­li­se­na. Na­to osaa temp­pun­sa ja koi­rat hauk­ku­vat, kun Was­hing­to­nin isän­tä käs­kee. Suo­men eliit­ti ei to­sin ha­vait­se, et­tä etu­pii­rit ei­vät maa­il­mas­ta ole ka­don­neet min­ne­kään. Jo­kai­nen nä­kee, mi­ten USA toi­mii la­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa. Tak­ki myös kään­tyy: kur­dit pe­tet­tiin ja Af­ga­nis­tan jä­tet­tiin, kun se Yh­dys­val­loil­le so­pi.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Edus­kun­nan esit­tees­sä­kin lu­kee en­sim­mäi­sel­lä si­vul­la, et­tä val­ta kuu­luu kan­sal­le. Nyt te, hy­vät kol­le­gat, olet­te tu­ke­mas­sa pu­li­vei­vaus­ta, jol­la val­ta myy­dään USA:n so­ta­ko­neis­tol­le ja jon­ka mu­kaan il­mei­ses­ti jat­kos­sa­kin va­le­me­di­oi­den gal­lu­pit voi­vat päät­tää kan­sa­lais­ten asi­ois­ta. Hy­vät kol­le­gat, ne kak­si gal­lu­pia, joi­hin ve­to­amal­la tä­mä kaik­ki kar­meus nos­te­taan nyt kan­sa­lais­ten vas­tuul­le — ky­syi­kö niis­tä gal­lu­peis­ta kum­pi­kaan kan­sa­lai­sil­ta, ha­lu­avat­ko he so­taa vai rau­haa? Ei ky­sy­nyt. Tääl­lä ei mo­nen­kaan ju­pin suu­hun rau­ha tai­vu, mut­ta ko­et­ta­kaa, hy­vät kol­le­gat, ym­mär­tää: te edus­tat­te kan­saa, te olet­te kan­sal­la töis­sä. Te et­te ole val­ti­oneu­vos­tol­la tai pre­si­den­til­lä töis­sä, kan­sa mak­saa tei­dän palk­ki­on­ne. Olet­te­ko te ai­van var­mo­ja, et­tä te to­teu­tat­te kan­san tah­toa, ja ym­mär­rät­te­kö te, et­tä kan­sa ei tah­do so­taa, se tah­too rau­haa? Na­to tuo so­taa, ja so­das­ta, eli Na­tos­ta, ei ero­ta noin vain. Ju­ma­la ar­mah­ta­koon ja siu­nat­koon mei­tä. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_54+2022+2.6+1+1.aspx

Torstai 12.5.2022 klo 16.03

2.6. Suul­li­nen ky­sy­mys ra­han pai­na­mi­ses­ta Suo­mes­sa (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Kun Suo­mi ai­ka­naan pu­li­vei­vat­tiin pe­rus­tus­la­kim­me vas­tai­ses­ti luo­pu­maan omas­ta ra­has­taan, muut Poh­jois­maat ei­vät sil­loin läh­te­neet mu­kaan eu­ro­hui­jauk­seen. Suo­men Pan­kis­ta on saa­tet­tu tie­too­ni, et­tä Suo­mi on tie­toi­ses­ti myy­nyt jo­pa jo omat ra­han­pai­no­ko­neen­sa­kin, eli em­me pys­ty enää Suo­mes­sa edes val­mis­ta­maan se­te­li­ra­haa. Sa­moin il­mei­ses­ti pas­sim­me­kin val­mis­te­taan muu­al­la. Ky­syn hal­li­tuk­sel­ta: on­ko tot­ta, et­tä Suo­mel­la ei ole enää ka­pa­si­teet­tia pai­naa ko­ti­maas­sa ra­haa ei­kä val­mis­taa pas­se­ja? Ai­em­min ne ni­mit­täin teh­tiin Suo­men Pan­kin se­te­li­pai­nos­sa. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_53+2022+6+4+4.aspx

Kes­ki­viik­ko 11.5.2022 klo 14.05 — 17.57

6. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le il­mas­to­laik­si

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Nyt täs­sä il­mas­to­la­kie­si­tyk­sen yh­tey­des­sä kä­sit­te­lem­me siis sa­mal­la noin puo­li vuot­ta sit­ten te­ke­mää­ni toi­men­pi­de­aloi­tet­ta. Esi­tän tuos­sa aloit­tees­sa, et­tä il­mas­to­lain uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä lain mää­ri­tel­mä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kor­ja­taan luon­non­tie­teis­sä käy­tet­tä­vään muo­toon eli kä­sit­tä­mään myös maa­pal­lon luon­nol­li­set il­mas­ton­muu­tok­set.

Hy­vät kol­le­gat, en tie­dä, mil­tä teis­tä täl­lä het­kel­lä tun­tuu, mut­ta mi­nun mie­les­tä­ni me olem­me mu­nan­neet jo niin pa­has­ti, et­tä kaik­ki tääl­lä nyt kä­si­tel­tä­vät asi­at ovat toi­sar­voi­sia. Siis ihan kaik­ki, myös tä­mä oma toi­men­pi­de­aloit­tee­ni. Kol­le­ga Häk­kä­nen eh­dot­ti tääl­lä jo­kin ai­ka sit­ten, et­tä kes­keyt­täi­sim­me kaik­kien mui­den asi­oi­den kä­sit­te­lyn pait­si Na­to-asi­an kä­sit­te­lyn. Ihan hy­vä eh­do­tus. Mut­ta myös tuo Na­to-asia pi­täi­si kes­keyt­tää, kos­ka ni­me­no­maan sil­lä me han­kim­me täl­le maal­le ja kan­sal­lem­me li­sää on­gel­mia.

Jo­kin ai­ka sit­ten vaa­din tääl­lä pan­de­mi­aan liit­ty­vien ro­kot­tei­den tut­ki­mis­ta, mut­ta ku­kaan ei kor­vaan­sa lot­kaut­ta­nut. En tie­dä, liit­ty­vät­kö ky­sei­set ro­kot­teet par­hail­laan kä­sil­läm­me ole­vaan yli­kuol­lei­suu­teen, mut­ta on­han, hy­vät kol­le­gat, yli­kuol­lei­suu­del­la kui­ten­kin po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus mo­nen tei­dän huo­leen il­mas­ton pe­las­ta­mi­ses­ta. Ni­mit­täin har­vem­pi kuol­lut syö enää pu­nais­ta li­haa, aje­lee die­se­lau­tol­la tai läm­mit­te­lee torp­paan­sa puu­ta polt­ta­mal­la.

Olen myös va­roit­ta­nut tei­tä Na­tol­la leik­ki­mi­sel­lä. Nä­kö­jään se­kin on men­nyt kuu­roil­le kor­vil­le. Te, jot­ka am­men­nat­te elä­mään­ne voi­maa pel­kää­mäl­lä il­mas­to­am­me, voin ker­toa, et­tä pi­an te nä­et­te, kuin­ka pal­jon tä­män ajan ih­mi­nen to­del­li­suu­des­sa ky­ke­nee­kin pi­laa­maan il­mas­toa, sil­lä il­man min­kään­lais­ta siu­naus­ta me olem­me nyt me­nos­sa ko­vaa vauh­tia mu­kaan Na­ton so­tiin.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Vaik­ka täs­sä asi­an kä­sit­te­lys­sä ei voi­kaan esit­tää hyl­käyk­siä, sa­non sil­ti suo­raan, et­tä se­kä tä­mä il­mas­to­la­kie­si­tys et­tä voi­mas­sa ole­va il­mas­to­la­ki jou­taa mo­lem­mat hy­lä­tä. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_50+2022+2.5+1+1.aspx

Torstai 5.5.2022 klo 16.00

2.5. Suul­li­nen ky­sy­mys Na­to-jä­se­nyys­ha­ke­muk­ses­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Lää­keyh­tiö Pfi­zer jul­kai­si pa­kon edes­sä tois­sa päi­vä­nä uu­sim­mat do­ku­men­tit, jois­ta sel­vi­ää, et­tä Suo­mes­sa­kin käy­te­tyt ro­kot­teet tu­ho­avat muun mu­as­sa ro­ko­tet­tu­jen val­ko­so­lu­ja, ja sik­si ro­ko­te­tut ovat nyt alt­tii­ta kai­ken­lai­sil­le sai­rauk­sil­le. En tie­dä, on­ko täl­lä yh­teyt­tä par­hail­laan ole­vaan suu­reen yli­kuol­lei­suu­teen, mut­ta ky­syn hal­li­tuk­sel­ta: on­ko Na­to-ha­ke­muk­sel­la tar­koi­tus vie­dä Suo­mi so­taan ja si­ten siir­tää huo­mio pois edel­lä mai­nit­tui­hin asi­oi­hin liit­ty­vis­tä ri­kok­sis­ta ih­mi­syyt­tä vas­taan? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_46+2022+2.6+1+1.aspx

Tors­tai 28.4.2022 klo 16.00

2.6. Suul­li­nen ky­sy­mys kan­sal­li­ses­ta it­se­mää­rä­mis­val­las­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­mi on luo­vut­ta­nut lain­sää­dän­tö- ja bud­jet­ti­val­taa EU:lle, ra­han eu­rol­le, ja nyt ol­laan puo­lus­tus­ta luo­vut­ta­mas­sa Na­tol­le ja li­säk­si vie­lä ter­vey­den­huol­toa WHO:lle. Ky­syn hal­li­tuk­sel­ta: jää­kö tuos­ta kai­kes­ta mi­tään jäl­jel­le, kun niis­tä kar­si­taan maan­pe­tok­set pois? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_42+2022+2.4+1+1.aspx

Torstai 21.4.2022 klo 16.02

2.4. Suul­li­nen ky­sy­mys oi­keus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­des­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Päi­vän Tun­nus­sa­nas­sa sa­no­taan: “Vi­hat­kaa pa­haa ja ra­kas­ta­kaa hy­vää. Saat­ta­kaa kau­pun­gin­por­tis­sa oi­keus voi­maan.”

Suo­mes­sa pu­hu­taan pal­jon de­mok­ra­ti­as­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta ja avoi­muu­des­ta se­kä sii­tä, et­tä meil­lä ei ole kor­rup­ti­ota. Var­sin­kin oi­keus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muus ja kan­sa­lais­ten luot­ta­mus sii­hen on eri­tyi­sen tär­ke­ää. Ky­syn oi­keus­mi­nis­te­ril­tä: nä­et­te­kö te jo­ta­kin jää­viy­son­gel­maa sii­nä, jos tuo­ma­ri­kun­nas­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa ylei­sem­min­kin on va­paa­muu­ra­rei­ta? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_42+2022+3+1+1.aspx

Torstai 21.4.2022 klo 16.02 — 18.12

3. Puo­lus­tus­va­li­okun­nan aset­ta­mi­nen uu­del­leen

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­sä on siis ky­sy­mys puo­lus­tus­va­li­okun­nan uu­del­leen aset­ta­mi­ses­ta. Jot­kut saat­ta­vat luul­la, et­tä tä­mä liit­tyy edus­ta­ja Ka­ner­van va­li­tet­ta­vaan pois­me­noon, kos­ka hän oli ky­sei­sen va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Ky­se ei kui­ten­kaan ole sii­tä.

No, mik­si ha­lu­sin ot­taa pu­heen­vuo­ron tä­hän asi­akoh­taan? Sik­si, kos­ka ha­lu­sin saat­taa ko­ko kan­san tie­toon sen, mil­lais­ta suh­mu­roin­tia ja to­tuu­den­pu­hu­jien syr­jin­tää täs­sä ta­los­sa to­teu­te­taan. Siis ko­ko pro­ses­sis­sa on ky­se sii­tä, et­tä al­le­kir­joit­ta­nut ha­lu­taan ti­put­taa puo­lus­tus­va­li­okun­nan va­ra­pai­kal­ta pois ja sa­mal­la mi­nut sul­je­taan pois erit­täin tär­ke­äs­tä in­for­maa­ti­os­ta liit­ty­en epä­va­kaa­seen maa­il­man­ti­lan­tee­seen.

Lu­en seu­raa­vak­si suo­ran lai­nauk­sen pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan kir­jees­tä puo­lus­tus­va­li­okun­nal­le 5.4.2022. “Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mä pyy­tää kun­ni­oit­ta­vas­ti, et­tä puo­lus­tus­va­li­okun­ta ryh­tyi­si toi­miin puo­lus­tus­va­li­okun­nan aset­ta­mi­sek­si uu­des­taan, jot­ta ky­sei­nen va­li­okun­ta vas­taa si­tä par­la­men­taa­ris­ta suh­det­ta, jol­la se on ase­tet­tu vaa­li­kau­den alus­sa puo­lu­ei­den vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa va­li­okun­tien paik­ka­ja­os­ta. Ha­lu­am­me li­säk­si muis­tut­taa, et­tä on ta­pa­na, et­tä hen­ki­lö, jo­ka ero­aa ja liit­tyy jo­hon­kin toi­seen ryh­mään, luo­vut­taa uu­del­leen täy­tet­tä­väk­si kaik­ki ne luot­ta­mus­paik­kan­sa, jot­ka hän on ai­em­mal­ta puo­lu­eel­ta saa­nut.” Siis tuos­sa mai­nit­tiin: on ta­pa­na, et­tä hen­ki­lö, jo­ka ero­aa ja liit­tyy jo­hon­kin toi­seen ryh­mään, luo­vut­taa luot­ta­mus­paik­kan­sa. Ei­kö ole­kin härs­kiä teks­tiä?

En­sin­nä­kin, va­li­okun­nan jä­sen py­syy jä­se­ne­nä, el­lei hän it­se pyy­dä eroa. Ja muu­tos­ten­kin ta­pah­tu­es­sa va­li­okun­ta­pai­kat ni­me­no­maan säi­ly­vät, jos ei yh­des­sä muu­ta so­vi­ta, ku­ten vii­me vaa­li­kau­del­la pe­rus­suo­ma­lais­ten ha­jot­tua va­li­okun­tia ei ase­tet­tu uu­del­leen, vaik­ka lo­pul­lis­ta so­pua ei syn­ty­nyt­kään. Ja li­säk­si täs­sä on ky­se pel­käs­tä va­ra­pai­kas­ta.

Toi­sek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set erot­ti it­se mi­nut ai­koi­naan edus­kun­ta­ryh­mäs­tään, en­kä mi­nä liit­ty­nyt toi­seen ryh­mään, vaan hei­dän erot­ta­mi­sen­sa vuok­si mi­nä pe­rus­tin uu­den Ano Tur­ti­ai­nen ‑edus­kun­ta­ryh­män, jot­ta pys­tyn te­ke­mään kan­sa­ne­dus­ta­jan työ­tä­ni ja si­ten edus­ta­maan ää­nes­tä­ji­äni ja mui­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jiä, jot­ka ovat mi­nua tu­ke­neet ym­pä­ri maa­ta.

No, puo­lus­tus­va­li­okun­ta kä­sit­te­li pe­rus­suo­ma­lais­ten pyyn­nön 7.4. ja päät­ti eh­dot­taa pu­he­mies­neu­vos­tol­le va­li­okun­nan aset­ta­mis­ta uu­del­leen. Osal­lis­tuin tuo­hon ko­kouk­seen ja tein siel­lä pu­heen­vuo­rois­sa­ni sel­väk­si sil­loin, et­tä tu­len tuo­maan tä­män suh­mu­roin­nin jul­ki. [Ma­ri Ran­ta­sen vä­li­huu­to]

Ar­voi­sa pu­he­mies! En voi täs­sä yh­tey­des­sä ol­la ot­ta­mat­ta esil­le si­tä­kään to­si­asi­aa, et­tä mi­nut jä­tet­tiin par­la­men­taa­ri­sen koor­di­naa­ti­otyö­ryh­män ul­ko­puo­lel­le, jo­ka on ase­tet­tu toi­mi­maan val­ti­oneu­vos­ton ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen ajan­koh­tais­se­lon­te­on edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn ajak­si. [Pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mäs­tä: Sii­hen oli var­maan hy­vä syy!]

Siis käy­tän­nös­sä yk­si edus­kun­ta­ryh­mä py­ri­tään pi­tä­mään maam­me tur­val­li­suut­ta kos­ke­van in­for­maa­ti­on ul­ko­puo­lel­la näin ää­rim­mäi­sen va­ka­vi­na ai­koi­na. Ei­len tääl­lä vie­lä pää­mi­nis­te­riä myö­den mo­ni pu­hui avoi­muu­des­ta, ja lä­hes jo­kai­ses­sa is­tun­nos­sa kuu­lee suu­reen ää­neen ylis­tys­tä yh­den­ver­tai­suu­des­ta, ta­sa­puo­li­suu­des­ta ja syr­ji­mät­tö­myy­des­tä. Hy­vät kol­le­gat, ei­kö tei­tä yh­tään hä­ve­tä tä­mä tou­hu?

Ar­voi­sa pu­he­mies! Nyt kaik­ki edus­kun­ta­ryh­mät lu­kuun ot­ta­mat­ta VKK-ryh­mää ovat yh­des­sä esit­tä­neet edus­kun­nan pää­tet­tä­väk­si uu­den ni­mi­lis­tan puo­lus­tus­va­li­okun­nan uu­dek­si ko­koon­pa­nok­si, jos­ta on luon­nol­li­ses­ti blo­kat­tu mi­nun ni­me­ni va­ra­jä­se­nen koh­dal­ta pois. Ar­voi­sat Suo­men kan­sa­lai­set, toi­mi­koon tä­mä kum­mal­li­nen pu­li­vei­vau­se­pi­so­di jäl­leen ker­ran teil­le to­dis­tee­na sii­tä, kuin­ka mä­tä tä­mä maan ylin pää­tök­sen­te­ko on. Asi­oil­le ha­lu­taan tääl­lä vain yk­si kan­ta, ja si­jaa ei ole niil­le, jot­ka us­kal­ta­vat ol­la tois­ta miel­tä. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_41+2022+4+23+23.aspx

Keskiviikko 20.4.2022 klo 14.04 — 1.24

4. Ajan­koh­tais­se­lon­te­ko tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Ar­voi­sa pu­he­mies! Vaik­ka se­lon­te­ko si­säl­tää pal­jon ajan­koh­tais­ta asi­aa no­pe­as­ta tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ta muu­tok­ses­ta, on­han tä­mä sil­ti pelk­kä Na­to-pa­pe­ri.

Vaik­ka se­lon­te­ko ei suo­raan ota kan­taa Suo­men Na­to-ha­ke­mus­ta. Se­lon­te­os­sa ei kun­nol­la kä­si­tel­lä edes si­tä vaih­to­eh­toa, et­tä Suo­mi jäi­si Na­ton ul­ko­puo­lel­le. Liit­ty­misp­ro­ses­si sen si­jaan ker­ro­taan kä­sit­tä­mät­tö­män seik­ka­pe­räi­ses­ti ja yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­tä Na­toon liit­ty­väs­tä jouk­kop­sy­koo­sis­ta on jär­ki to­del­la kau­ka­na. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_41+2022+4+41+41.aspx

Keskiviikko 20.4.2022 klo 14.04 — 1.24

4. Ajan­koh­tais­se­lon­te­ko tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Sa­no­taan, et­tä his­to­ria tois­taa it­se­ään. Niin on tä­nään­kin. Kun Suo­mea vie­tiin ai­koi­naan kii­reel­lä Eu­roo­pan yh­tei­sön jä­se­nek­si, lu­vat­tiin yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. To­tuus sel­vi­si kui­ten­kin no­pe­as­ti. Suo­mi pää­si net­to­mak­sa­jak­si ra­hoit­ta­maan Ete­lä-Eu­roo­pan kor­rup­ti­ou­ra­koi­ta ja yli­suur­ta maa­ta­lout­ta. Suo­mi ei EU:n net­to­mak­sa­ja­na saa mi­tään ym­mär­rys­tä omil­le ta­voit­teil­leen ja jou­tuu rui­kut­ta­maan omaa net­to­mak­sa­maan­sa ra­haa ta­kai­sin. EU-liit­to­val­ti­ota aja­vat esit­tä­vät tie­ten­kin nä­mä ra­hat jon­kin­lai­si­na voit­toi­na.

Sa­ma ar­vo­ton näy­tel­mä tois­tui eu­ron osal­ta. Suo­mes­sa eri­tyi­ses­ti fi­nans­sie­liit­ti, va­paa­muu­ra­ri­pii­rit ja suo­men­ruot­sa­lai­nen pää­oma tu­ki­vat eu­roa. Lop­pu­tu­los oli mil­jar­dien las­ku, kym­me­nien mil­jar­dien vas­tuut ja to­del­la kal­lis zor­bas.

No, mik­si mai­nit­sen nä­mä? Sik­si, et­tä Na­toa aje­taan sa­man­lai­ses­sa huu­mas­sa kuin EU:ta ja eu­roa. Leh­tien pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­jat ja pik­ku­näp­pä­rät elii­tin toi­mit­te­li­jat toi­tot­ta­vat kri­tii­kit­tö­mäs­ti Na­toa. Ti­mo­haa­pa­lat ja lau­ri­nur­met saa­vat ol­la sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä ai­na oi­ke­as­sa. Se­lon­te­ko ei an­na re­hel­lis­tä ku­vaa ti­lan­tees­ta, vaan on käy­tän­nös­sä kuin mai­nos­toi­mis­ton te­ke­mä pamf­let­ti Na­ton puo­les­ta. Na­toon kun kuu­lem­ma voi men­nä yh­des­sä yös­sä ja il­man, et­tä edus­kun­ta edes asi­as­ta on päät­tä­nyt. [Jus­si Hal­la-aho: Kan­nat­taa lu­kea se pa­pe­ri!]

Ai­em­min kan­sa­nää­nes­tys­tä kan­nat­ta­nut pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ha­kee tu­kea pa­ril­le­tu­han­nel­le ih­mi­sel­le teh­dys­tä gal­lu­pis­ta. Il­mei­ses­ti vaa­lit­kin voi­tai­siin rat­kais­ta gal­lu­peil­la pre­si­den­tin mie­les­tä.

Oi­ke­as­taan ih­met­te­len, mik­si täl­lais­ta se­lon­te­ko­te­at­te­ria näy­tel­lään. Ei­kö­hän Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta ole so­vit­tu jo pie­nis­sä pii­reis­sä ai­kaa sit­ten — ai­na­kin Hel­sin­gin Sa­no­mien kir­joit­te­lus­ta voi niin pää­tel­lä.

Se­lon­te­ko ei it­ses­sään tuo mi­tään uut­ta. Se jät­tää to­ki ker­to­mat­ta, et­tä suu­rin osa maa­il­man mais­ta ei kuu­lu Ve­nä­jän vas­tai­seen pa­ko­te­rin­ta­maan, sil­lä he ajat­te­le­vat nok­kaan­sa pi­dem­mäl­le. Suo­mel­la oli­si ol­lut tu­han­nen taa­lan paik­ka pi­tää pää kyl­mä­nä ja har­ki­ta tark­kaan as­ke­leen­sa. [Oi­ke­al­ta: Me pi­de­tään pää kyl­mä­nä!] EU- ja Na­to-mie­li­sen elii­tin pää­kop­pa ei kui­ten­kaan kes­tä­nyt, kun oma Na­to-pak­ko­miel­le sai val­lan. Suo­mi siis eh­doin tah­doin pyr­kii suur­val­ta­pe­lin šak­ki­nap­pu­lak­si ja ha­la­jaa it­sel­leen vai­keuk­sia. Ym­mär­rys kan­sain­vä­li­ses­tä po­li­tii­kas­ta ei Suo­mes­sa ole ko­vin kor­ke­al­la ta­sol­la, ja suo­ma­lai­set on help­po ma­ni­pu­loi­da mu­kaan. Ku­kaan ei tie­ten­kään uh­raa mi­tään Suo­men hy­väk­si, mut­ta luu­los­sa on hy­vä elää.

Suo­men si­tout­ta­mi­nen Bal­ti­an puo­lus­ta­mi­seen ker­too sii­tä, mi­kä teh­tä­vä mer­ten ta­ka­na on suo­ma­lai­sil­le an­net­tu. Kan­sain­vä­li­nen ti­lan­ne on edel­leen men­nyt krii­siy­ty­neem­pään ti­laan, ja Suo­men ta­ker­tu­mi­nen EU:hun on ol­lut sur­ku­hu­pai­saa.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­mi kuu­lem­ma ai­koo jät­tää kui­ten­kin Na­to-ha­ke­muk­sen. On­ko­han kui­ten­kaan sel­vää, et­tä se me­nee mut­kat­to­mas­ti lä­pi? [Jus­si Hal­la-ahon vä­li­huu­to] Roh­ke­nen epäil­lä. Ja eh­di­tään­kö ha­ke­mus­ta edes kä­si­tel­lä, en­nen kuin ol­laan ajau­dut­tu to­taa­li­seen um­pi­ku­jaan? — Kii­tos. [Edus­kun­nas­ta: Vii­des ko­lon­na!]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_41+2022+8+1+1.aspx

Keskiviikko 20.4.2022 klo 14.04 — 1.24

8. La­ki­aloi­te laik­si kan­sa­nää­nes­tyk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä Suo­men Na­to-jä­se­nyy­des­tä se­kä Suo­men EU-jä­se­nyy­des­tä

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (esit­te­ly­pu­heen­vuo­ro)

Ar­voi­sa pu­he­mies! Pe­rus­tus­lain mu­kaan ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa joh­taa ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti yh­teis­toi­min­nas­sa val­ti­oneu­vos­ton kans­sa. 4. hel­mi­kuu­ta 2022 Uu­si Suo­mi uu­ti­soi, et­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tön mu­kaan Na­to-jä­sen­ha­ke­mus vaa­ti­si kan­sa­nää­nes­tyk­sen tu­ek­seen. Pre­si­dent­ti on­kin vuo­sia tois­tel­lut, et­tä kan­sa­nää­nes­tys oli­si tar­peen, mi­kä­li Na­toon ha­lu­taan. Yh­dyn täs­sä Nii­nis­tön mie­li­pi­tee­seen. Sen si­jaan ih­met­te­len, mik­si hän on maa­lis­kuus­sa 2022 me­net­tä­nyt us­kon­sa ja luot­ta­muk­sen­sa Suo­men kan­saan ei­kä enää ha­lu­akaan kan­sa­nää­nes­tys­tä. Ei­kö Suo­men kan­sa ole­kaan enää luo­tet­ta­va pää­tök­sen­te­ki­jä ta­sa­val­lan pre­si­den­tin mie­les­tä? Nii­nis­tö on to­sin ol­lut ai­em­min­kin aja­mas­sa epä­de­mok­raat­ti­sia rat­kai­su­ja. Val­ti­ova­rain­mi­nis­te­ri Sau­li Nii­nis­tö ni­mit­täin ajoi Paa­vo Lip­po­sen kans­sa Suo­men eu­roon pel­käl­lä se­lon­te­ko­me­net­te­lyl­lä. Eu­ro­jä­se­nyy­des­tä ei ole siis lain­kaan la­kia tai la­kie­si­tys­tä. Tä­mä on us­ko­ma­ton pu­li­vei­vaus. Eu­ro­jä­se­nyys on siis räi­ke­äs­ti lai­ton.

Mi­nä vaa­din täl­lä aloit­teel­la kan­sa­nää­nes­tys­tä Na­to-jä­se­nyy­des­tä. Syyt­kin ovat täy­sin sel­vät, sil­lä mi­kä­li Na­toon lii­ty­tään, Yh­dys­val­tain käy­mien tai agi­toi­mien so­tien sink­ki­ar­kuis­sa ni­mit­täin saa­puu ta­val­li­sia suo­ma­lai­sia ei­kä Hel­sin­gin her­ro­ja. Sik­si ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten on myös pää­tet­tä­vä, ha­lu­avat­ko he Na­toon mu­kaan vai ei­vät ja ha­lu­aa­ko Suo­men kan­sa ne jän­nit­teet, joi­ta Na­to-jä­se­nyys tuo lä­hi­alu­eil­lem­me. Uk­rai­nan ti­lan­ne on tar­jon­nut Na­to-mie­li­sel­le elii­til­le mah­dol­li­suu­den edis­tää py­hää pää­mää­rään­sä. So­rok­sen op­pi­po­jat ja ‑ty­töt nou­dat­ta­vat kil­tis­ti glo­ba­lis­ti-isän­tien käs­ky­jä, mut­ta olen ihan var­ma, et­tä Suo­men eliit­ti on Na­to-us­ko­vai­suu­des­saan veik­kaa­mas­sa nyt vää­rää he­vos­ta. Hil­lo­tolp­pi­akin on kuu­lem­ma so­taa liet­so­vil­le na­tot­ta­jil­le lu­vas­sa. Ke­nen lei­pää syöt, sen lau­lu­ja lau­lat.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Myön­nän, et­tä EU oli­si voi­nut ol­la löy­hä­nä kaup­pa­liit­to­na eh­kä hy­vä­kin idea. Ei yh­teis­tä ra­haa, ei yh­teis­vas­tuu­ta, ei ra­han syy­tä­mis­tä eri­lai­siin itäi­sen ja ete­läi­sen Eu­roo­pan Mo­lo­kin ki­toi­hin. EU on kui­ten­kin ke­hit­ty­mäs­sä liit­to­val­ti­ok­si, tai oi­ke­as­taan se on jo si­tä. El­vy­tys­pa­ket­ti­na tun­net­tu hui­jaus vei mei­tä yh­teis­vel­kaan ja lo­put­to­maan mak­su­hel­vet­tiin. Suo­men vas­tuut ovat kym­me­niä mil­jar­de­ja eu­ro­ja, ja li­sää tu­lee jat­ku­vas­ti. Ku­ten ai­em­min to­te­sin, eu­ro­jä­se­nyys on jo it­ses­sään lai­ton ti­la, jos­sa Suo­men ei tu­li­si ol­la. Yk­si­kään muu EU-Poh­jois­maa ei ot­ta­nut tä­tä tyh­mää as­kel­ta. He pi­ti­vät kiin­ni omas­ta edus­taan. Me suo­ma­lai­set olim­me pe­lin höl­mö­läi­nen.

EU ha­lu­aa ar­mei­jan, jo­ta suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käy­tet­tä­neen kan­sal­lis­mie­li­siä vas­taan eri EU-mais­sa. EU ei tyy­dy ole­maan les­tis­sään, vaan jul­ki­lau­sut­tu­na täh­täi­me­nä on luo­da kes­kus­joh­toi­nen liit­to­val­tio. Suo­mel­le se tun­tuu so­pi­van hy­vin, sil­lä suo­ma­lai­set päät­tä­jät ku­vit­te­le­vat, et­tä kun he kiil­lot­ta­vat Brys­se­lin her­ro­jen saap­pai­ta, saa Suo­mi luot­ta­mus­pää­omaa. Ja tie­ten­kin hil­lo­tolp­pi­akin on EU-us­kol­li­sil­le lu­vas­sa.

EU:n ke­hi­tys on sel­lai­nen, et­tä se ei enää pal­ve­le Suo­men etua. Suo­men tu­li­si ol­la eros­sa tu­lon­siir­tou­ni­onis­ta ja pyr­kiä ai­no­as­taan nor­maa­lei­hin kaup­pa­suh­tei­siin. Sak­san ja Rans­kan aja­ma EU-in­teg­raa­tio pal­ve­lee näi­den kah­den rap­pi­oval­ti­on omia st­ra­te­gi­sia pää­mää­riä. Sak­sas­sa ei tun­ne­tus­ti ole enää de­mok­ra­ti­aa, kos­ka kan­sa ei siel­lä saa va­li­ta pre­si­dent­tiä. To­ki Rans­kas­sa on vie­lä hiu­kan toi­voa. Ma­ri­ne Le Pe­nin va­lin­ta sai­si EU-elii­tin ja hei­dän suo­ma­lai­set hän­nys­te­li­jän­sä pa­nii­kin val­taan, sil­lä maa­ta joh­tai­si su­ve­re­nis­ti ja it­se­näi­syys­mie­li­nen.

Nyt on ai­ka an­taa kan­san pu­hua: ha­lu­aa­ko se EU-liit­to­val­ti­ota? Esi­tän, et­tä Na­to-jä­se­nyy­des­tä ja EU-jä­se­nyy­des­tä jär­jes­te­tään kan­sa­nää­nes­tys aloit­tee­ni mu­kai­ses­ti. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_40+2022+3+17+17.aspx

Tiistai 19.4.2022 klo 14.02 — 19.09

3. Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­mas­ta vuo­sil­le 2023 — 2026

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Osa­not­to edus­ta­ja Ka­ner­van omai­sil­le ja lä­hei­sil­le.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Kun täs­sä kol­man­nen maa­il­man­so­dan ajas­sa teh­dään jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­ma, on luon­nol­lis­ta, et­tä sii­nä huo­mi­oi­daan vah­vas­ti myös so­ta. Hy­vät kol­le­gat, il­mei­ses­ti me jo­kai­nen täs­sä sa­lis­sa olem­me ym­mär­tä­neet, et­tä maa­tam­me ja kan­saam­me koh­taan koh­dis­tuu nyt so­dan uh­ka, kos­ka olem­me li­sää­mäs­sä puo­lus­tus­bud­jet­tiim­me ra­haa. Hy­vä niin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti ku­kaan meis­tä ei kui­ten­kaan ha­lua so­taa. Mi­nä en ai­na­kaan ha­lua.

Ih­met­te­len kui­ten­kin, mik­si jot­kut edus­ta­jat käyt­täy­ty­vät uh­mak­kaas­ti so­taa käy­vää suur­val­ta­naa­pu­ri­am­me koh­taan. Ikään kuin ra­han li­sää­mi­nen puo­lus­tuk­seen ja val­miu­teen tar­koit­tai­si, et­tä meil­lä oli­si va­raa ryh­tyä so­taan naa­pu­ri­am­me vas­taan. Miet­ti­kää, hy­vät ih­mi­set. Ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­ja pu­he­lee ve­nä­läis­ten tap­pa­mi­ses­ta ja vih­jai­lee naa­pu­ri­maan pre­si­den­til­le nis­ka­lau­kaus­ta. Ja pää­mi­nis­te­ri il­mai­si ol­la kun­ni­oit­ta­mat­ta mi­ten­kään 30-vuo­tis­ta naa­pu­ruus­so­pi­mus­ta Ve­nä­jän kans­sa, [Pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mäs­tä: Oi­kein!] ja pu­hu­mat­ta­kaan Na­tol­le flirt­tai­lus­ta tai asei­den lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Mei­dän pi­tää kii­rees­ti pa­la­ta rau­han tiel­le. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_38+2022+2.5+1+1.aspx

Tiistai 19.4.2022 klo 14.02 — 19.09

3. Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­mas­ta vuo­sil­le 2023 — 2026

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Osa­not­to edus­ta­ja Ka­ner­van omai­sil­le ja lä­hei­sil­le.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Kun täs­sä kol­man­nen maa­il­man­so­dan ajas­sa teh­dään jul­ki­sen ta­lou­den suun­ni­tel­ma, on luon­nol­lis­ta, et­tä sii­nä huo­mi­oi­daan vah­vas­ti myös so­ta. Hy­vät kol­le­gat, il­mei­ses­ti me jo­kai­nen täs­sä sa­lis­sa olem­me ym­mär­tä­neet, et­tä maa­tam­me ja kan­saam­me koh­taan koh­dis­tuu nyt so­dan uh­ka, kos­ka olem­me li­sää­mäs­sä puo­lus­tus­bud­jet­tiim­me ra­haa. Hy­vä niin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti ku­kaan meis­tä ei kui­ten­kaan ha­lua so­taa. Mi­nä en ai­na­kaan ha­lua.

Ih­met­te­len kui­ten­kin, mik­si jot­kut edus­ta­jat käyt­täy­ty­vät uh­mak­kaas­ti so­taa käy­vää suur­val­ta­naa­pu­ri­am­me koh­taan. Ikään kuin ra­han li­sää­mi­nen puo­lus­tuk­seen ja val­miu­teen tar­koit­tai­si, et­tä meil­lä oli­si va­raa ryh­tyä so­taan naa­pu­ri­am­me vas­taan. Miet­ti­kää, hy­vät ih­mi­set. Ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­ja pu­he­lee ve­nä­läis­ten tap­pa­mi­ses­ta ja vih­jai­lee naa­pu­ri­maan pre­si­den­til­le nis­ka­lau­kaus­ta. Ja pää­mi­nis­te­ri il­mai­si ol­la kun­ni­oit­ta­mat­ta mi­ten­kään 30-vuo­tis­ta naa­pu­ruus­so­pi­mus­ta Ve­nä­jän kans­sa, [Pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mäs­tä: Oi­kein!] ja pu­hu­mat­ta­kaan Na­tol­le flirt­tai­lus­ta tai asei­den lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Mei­dän pi­tää kii­rees­ti pa­la­ta rau­han tiel­le. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_37+2022+7+3+3.aspx

Keskiviikko 6.4.2022 klo 14.02 — 17.07

7. La­ki­aloi­te laik­si met­säs­tys­lain muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tä­nään kä­sit­te­lys­sä ole­vat kol­me met­säs­tys­la­kia kos­ke­vaa la­ki­aloi­tet­ta ovat kaik­ki oi­kein hy­viä aloit­tei­ta. Edus­ta­ja Ket­tu­sen aloit­teen olen it­se­kin al­le­kir­joit­ta­nut, ja se ke­rä­si yh­teen­sä jo­pa 87 ni­meä.

Ku­ten aloit­teis­sa mai­ni­taan, su­si­kan­ta on huo­mat­ta­vas­ti suu­ren­tu­nut vii­me ai­koi­na. Mää­rän kas­vet­tua su­det ovat tul­leet pe­lot­to­mik­si, ja nii­tä liik­kuu yhä enem­män myös pi­ha-alu­eil­la. On luon­nol­lis­ta, et­tä maa­seu­dul­la ha­lu­taan koh­tuul­lis­taa pe­to­kan­to­ja met­säs­tä­mäl­lä ja var­sin­kin niil­lä seu­duil­la, joil­la pe­to­kan­to­jen kas­vus­ta on syn­ty­nyt on­gel­mia. Jo­kai­nen per­heen­jä­se­nen­sä eli koi­ran­sa su­sil­le me­net­tä­nyt tie­tää, mis­tä nyt pu­hu­taan. Su­si on pe­to, ja sen kans­sa ei ole leik­ki­mis­tä.

Su­si­kes­kus­te­lu ja­kaa tie­ten­kin myös ih­mis­ten mie­li­pi­tei­tä. Edus­ta­ja Ees­ti­län aloit­tees­sa mai­ni­taan, et­tä asi­at on pää­tet­tä­vä mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä ih­mi­siä ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Se on eri­no­mai­nen mai­nin­ta. Pe­to­alu­eel­la elä­vät ih­mi­set ym­mär­tä­vät hy­vin, et­tä kau­pun­gis­sa ele­tään eri ta­val­la kuin maal­la. Sen si­jaan kau­pun­gis­sa elä­vät ih­mi­set ei­vät vält­tä­mät­tä ym­mär­rä luon­non lä­hei­syy­des­sä elä­mi­ses­tä yh­tään mi­tään. Sen vuok­si tä­män asi­an yh­tey­des­sä pi­tää­kin pu­hua pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta. Ei pe­to­kan­toi­hin tar­vit­se puut­tua kau­pun­geis­sa ei­kä sel­lai­sil­la alu­eil­la, jois­sa pe­to­ja ei ole tai on vain koh­tuul­li­ses­ti, ei­kä maa­seu­dul­la tar­vit­se puut­tua kau­pun­kien kä­ve­ly­ka­tu- tai pyö­rä­tie­mää­riin tai ‑si­jain­tei­hin. Ke­ho­tan­kin kau­pun­ki­lai­sia ole­maan puut­tu­mat­ta maa­seu­dun asi­oi­hin näis­sä pe­to­ky­sy­myk­sis­sä.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Kan­na­tan kaik­kia näi­tä kol­mea eri­no­mais­ta aloi­tet­ta, mut­ta sil­ti tun­tuu ou­dol­ta pu­hua näin­kin mu­ka­via täs­sä kol­man­nen maa­il­man­so­dan ajas­sa. Saa­tam­me ni­mit­täin pääs­tä pi­an­kin ko­ke­maan sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­den rin­nal­la pe­to-on­gel­mat ovat pik­ku­jut­tu. Ke­ho­tan­kin nyt ko­ko Suo­men kan­saa yh­dis­ty­mään ja val­mis­tau­tu­maan kaik­kein pa­him­paan. Siu­naus­ta me tar­vit­sem­me nyt se­kä tu­le­vis­sa koi­tok­sis­sa. Il­man si­tä olem­me ha­ko­teil­lä jo­pa su­sien kans­sa. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_31+2022+2.5+1+1.aspx

Torstai 24.3.2022 klo 16.01

2.5. Suul­li­nen ky­sy­mys uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­ses­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­mi ja suo­ma­lai­set ovat aut­ta­neet ja aut­ta­vat edel­leen so­taa pa­ke­ne­via uk­rai­na­lai­sia. Se on hy­vä asia, ja näin kuu­luu­kin teh­dä. Suo­mi on tu­ke­nut Uk­rai­naa myös lä­het­tä­mäl­lä sin­ne asei­ta ja muu­ta so­ta­ma­te­ri­aa­lia. So­tap­ro­pa­gan­das­ta joh­tu­en em­me voi tie­tää, mi­tä Uk­rai­nas­sa to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tuu. On jo­pa le­vin­nyt väit­tei­tä, et­tä siel­lä am­mut­tai­siin omia. Ky­syn ul­ko­mi­nis­te­ril­tä: on­ko Suo­mel­la val­mii­na jo­kin me­ri­se­li­tys sen va­ral­le, jos pal­jas­tuu­kin, et­tä Uk­rai­nan joh­to on­kin it­se syyl­lis­ty­nyt so­ta­ri­kok­siin? — Kii­tos. [Vä­li­huu­to­ja]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_30+2022+3+15+15.aspx

Keskiviikko 23.3.2022 klo 14.02

3. Kes­kus­te­lu­aloi­te poh­jois­mai­sen yh­teis­työn tu­le­vai­suu­des­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Suo­mes­sa pu­hu­taan usein poh­jois­mai­suu­des­ta, ja mo­nil­la on tar­ve miel­tää Suo­mi osak­si skan­di­naa­vis­ta per­het­tä. Suo­mi on kui­ten­kin kult­tuu­ri­ses­ti ja kie­lel­li­ses­ti eni­ten lä­hel­lä Vi­roa. It­se asi­as­sa kaik­kein lä­hei­sin kie­li on kar­ja­lan kie­li.

En mal­ta täs­sä­kään yh­tey­des­sä ol­la mai­nit­se­mat­ta Suo­mes­sa nyt ole­vaa Na­to-kii­maa. Kun Ruot­si mah­dol­li­sen Suo­men Na­to-jä­se­nyy­den jäl­keen Na­ton ul­ko­puo­li­se­na maa­na te­kee Päh­ki­nä­saa­ren rau­han, voi täs­sä­kin sa­lis­sa hy­my hyy­tyä. Puo­lu­eet­to­mal­le ja Na­ton ul­ko­puo­li­sel­le Ruot­sil­le oli­sim­me hy­vä vä­li­kap­pa­le hei­dän val­ta­po­li­tiik­kan­sa edis­tä­mi­seen. Näin poh­jois­mai­nen yh­teis­työ jat­kui­si en­ti­sen­lai­se­na, eli Suo­men ja suo­ma­lais­ten nöy­ryyt­tä­mi­se­nä. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_26+2022+4+12+12.aspx

Keskiviikko 16.3.2022 klo 13.59 — 18.08

4. Val­ti­oneu­vos­ton se­lon­te­ko si­säi­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Tä­mä se­lon­te­ko si­säi­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta on ko­ros­te­tun kau­no­pu­hei­nen, ja se pyr­kii luo­maan ku­van yh­teis­kun­nas­ta, jos­sa on­gel­mia luo lä­hin­nä suo­ma­lais­ten har­joit­ta­ma ra­sis­mi ja ul­koi­nen hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen. EU-ta­son pai­nos­tus­ta ei kui­ten­kaan pi­de­tä on­gel­mal­li­se­na. Se­lon­te­ko ei ole Suo­mi-kes­kei­nen, vaan sii­tä on näh­tä­vis­sä ide­alis­ti­nen, kan­sain­vä­li­syyt­tä, ra­jo­jen avoi­muut­ta, EU:ta ja Na­toa ihan­noi­va ote.

Se­lon­te­on tyy­lis­tä voi hel­pos­ti ha­vai­ta, et­tä sen si­säl­töä on voi­mak­kaas­ti po­liit­ti­ses­ti oh­jat­tu. Eri­tyi­sen sel­ke­äs­ti pais­taa lä­pi ke­hi­tys­maa­lai­sil­la teh­tä­vän ih­mis­kau­pan ja is­la­mis­ti­sen ter­ro­ris­min on­gel­mia si­loit­te­le­va ja väis­te­le­vä ote. Se­lon­te­ko ei an­na pont­ta vas­ta­ta yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­teen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin, vaan ni­me­no­maan vie huo­mi­ota epäo­len­nai­suuk­siin ja suo­ras­taan joh­taa har­haan.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tyr­mä­sin tä­män se­lon­te­on jo vii­me vuon­na sen lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa. Nyt ih­met­te­len, et­tei hal­lin­to­va­li­okun­nan mie­tin­töön ole ku­kaan teh­nyt vas­ta­lau­set­ta. Tyr­mään jäl­leen tä­män se­lon­te­on kel­vot­to­ma­na. — Kii­tos. [Mik­ko Kär­nä: Val­ta kuu­luu Krem­liin!]


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_25+2022+3+21+21.aspx

Tiistai 15.3.2022 klo 13.59 — 15.49

3. Ajan­koh­tais­kes­kus­te­lu ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! On ikä­vää, et­tä niin­kin tär­ke­äl­lä asi­al­la kuin tur­val­li­suus­po­li­tii­kal­la on ryh­dyt­ty te­ke­mään puo­lu­epo­li­tiik­kaa. Na­to-lob­ba­rit pyr­ki­vät saa­maan Suo­men pi­kai­ses­ti Na­toon eli toi­sin sa­no­en pal­lok­si suur­val­to­jen pe­liin. Ul­ko­mail­ta joh­de­tun Na­to-hy­pe­tyk­sen si­jaan mei­dän tu­lee pu­hua oma­va­rai­suu­tem­me tur­vaa­mi­ses­ta. Maa­il­ma on mur­rok­ses­sa, ja se, jol­la on re­surs­se­ja, ve­te­lee ne pi­sim­mät kor­ret. Sii­nä ei­vät kau­no­pu­heet au­ta.

Ar­voi­sat mi­nis­te­rit, jos lan­noit­teis­ta­kin on pu­laa, kuin­ka oma­va­rai­se­na te Suo­men lop­pu­jen lo­puk­si nä­et­te? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_23+2022+2.7+1+1.aspx

Torstai 10.3.2022 klo 16.01 — 18.18

2.7. Suul­li­nen ky­sy­mys maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön roo­lis­ta Suo­men ter­vey­den­huol­toa kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Ter­veys­po­li­tiik­kaa kos­ke­vat pää­tök­set ovat kuu­lu­neet luon­nol­li­ses­ti kan­sal­li­seen pää­tös­val­taan. Nyt kui­ten­kin näyt­tää sil­tä, et­tä Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:lla oli­si ta­voit­tee­na saa­da yli­ote jä­sen­mai­den­sa kan­sal­li­ses­ta pää­tök­sen­te­ko­val­las­ta. Ky­syn hal­li­tuk­sel­ta: On­ko Suo­mi osal­lis­tu­nut WHO:n ko­kouk­siin, jois­sa on täl­lais­ta muu­tos­ta kä­si­tel­ty? Ja on­ko Suo­mes­sa me­neil­lään tä­tä asi­aa kos­ke­va val­mis­te­lu­työ, ja jos on, mit­kä asi­at Suo­mi on hoi­ta­nut niin huo­nos­ti, et­tä ha­lu­taan siir­tää Suo­men su­ve­re­ni­teet­tiin liit­ty­vä pää­tös­val­ta WHO:lle? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_22+2022+4.1+19+19.aspx

Keskiviikko 9.3.2022 klo 14.00 – 15.48

4.1. Suul­li­nen ky­sy­mys ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan ti­lan­tees­ta ja va­rau­tu­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Jo­kin ai­ka sit­ten tääl­lä pöy­ris­tel­tiin, kun mai­nit­sin pu­heis­sa­ni so­dan. So­das­sa ei ole mi­tään hy­vää, mut­ta on­nek­si sen ole­mas­sa­olo us­kal­le­taan tääl­lä jo myön­tää.

Kos­ka Ve­nä­jä liit­tyy mer­kit­tä­väs­ti tä­hän ti­lan­tee­seen, on mah­dol­lis­ta, et­tä se voi ra­joit­taa uraa­nin vien­tiä Suo­meen ja län­si­mai­hin. Ky­syn asi­as­ta vas­taa­val­ta mi­nis­te­ril­tä: mi­ten Suo­mi on huo­mi­oi­nut ener­gi­apo­li­tii­kas­saan ris­kin sii­tä, et­tä Suo­men ydin­voi­ma­lois­sa syn­tyy pu­laa uraa­nis­ta? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_21+2022+5+16+16.aspx

Tiistai 8.3.2022 klo 14.05 – 19.07

5. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le il­mas­to­laik­si

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­sä hal­li­tuk­sen il­mas­to­la­kie­si­tyk­ses­sä on yk­si erit­täin kan­na­tet­ta­va koh­ta. Se löy­tyy siel­tä ihan alus­ta. Sii­nä eh­do­te­taan ni­mit­täin voi­mas­sa ole­van il­mas­to­lain ku­mo­amis­ta. Ai­ka hy­vin on yh­teen lau­see­seen saa­tu tii­vis­tet­tyä ko­ko tä­män esi­tyk­sen jär­ki. Kaik­ki muu täs­sä esi­tyk­ses­sä on­kin sit­ten tuo­mas­sa pelk­kää kär­si­mys­tä kan­sa­lais­ten elä­mään.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tu­len esit­tä­mään tä­män la­kie­si­tyk­sen hyl­kää­mis­tä se­kä myös voi­mas­sa ole­van il­mas­to­lain ku­mo­amis­ta. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2022/Sivut/PUH_21+2022+5+16+16.aspx

Tiistai 8.3.2022 klo 14.05 — 19.07

5. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le il­mas­to­laik­si

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­sä hal­li­tuk­sen il­mas­to­la­kie­si­tyk­ses­sä on yk­si erit­täin kan­na­tet­ta­va koh­ta. Se löy­tyy siel­tä ihan alus­ta. Sii­nä eh­do­te­taan ni­mit­täin voi­mas­sa ole­van il­mas­to­lain ku­mo­amis­ta. Ai­ka hy­vin on yh­teen lau­see­seen saa­tu tii­vis­tet­tyä ko­ko tä­män esi­tyk­sen jär­ki. Kaik­ki muu täs­sä esi­tyk­ses­sä on­kin sit­ten tuo­mas­sa pelk­kää kär­si­mys­tä kan­sa­lais­ten elä­mään.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tu­len esit­tä­mään tä­män la­kie­si­tyk­sen hyl­kää­mis­tä se­kä myös voi­mas­sa ole­van il­mas­to­lain ku­mo­amis­ta. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_19+2022+2.6+1+1.aspx

Tors­tai 3.3.2022 klo 16.00 – 18.05

2.6. Suul­li­nen ky­sy­mys Suo­men ja Ruot­sin Na­to-kan­nois­ta (Ano Tur­ti­ai­nen vkk)

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen ker­toi ei­len Il­ta­leh­des­sä, et­tä Ruot­si ei ole liit­ty­mäs­sä Na­toon. Ruot­si on to­ki his­to­ri­an­sa ai­ka­na teh­nyt mui­ta­kin vii­sai­ta pää­tök­siä, ku­ten jät­tä­nyt liit­ty­mät­tä eu­roon.

Ar­voi­sat kol­le­gat! Osal­la teis­tä tun­tuu ole­van ko­va kii­re Na­toon, mut­ta olet­te­ko­han har­kin­neet asi­an ihan lop­puun as­ti, sil­lä eu­ro tus­kin kes­tää seu­raa­vaa krii­siä se­kä si­tä, et­tä Kii­na ja Iran ovat va­lin­neet puo­len­sa. Jos öl­jy­kul­je­tuk­set lop­pu­vat Hor­mu­zin­sal­mes­ta, pyö­rät ei­vät ni­mit­täin enää pyö­ri. Ky­syn hal­li­tuk­sel­ta: on­ko teil­lä ken­ties ta­voit­tee­na saa­da Suo­meen Päh­ki­nä­saa­ren rau­han ai­ka? — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_14+2022+4+13+13.aspx

Keskiviikko 23.2.2022 klo 13.59 — 21.12

4. Pää­mi­nis­te­rin il­moi­tus ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­sä taas näh­dään, kuin­ka Eu­roo­pan uni­onin jä­se­nyys on meil­le ras­kas taak­ka. Jäl­leen olem­me EU:n myö­tä uho­amas­sa suur­val­lal­le, jo­ka on ra­ja­naa­pu­rim­me. Mi­tään ei ol­la opit­tu edel­li­sis­tä­kään Ve­nä­jä-pa­kot­teis­ta, jot­ka nä­ky­vät edel­leen kur­juu­te­na jo­ka­päi­väi­ses­sä ar­jes­sam­me.

Hy­vät kol­le­gat, kat­so­kaa vaik­ka maa­ta­lou­tem­me ti­laa täl­lä het­kel­lä. Mei­dän pi­tää yl­lä­pi­tää suo­ria ja hy­viä kaup­pa­suh­tei­ta itä­naa­pu­rin kans­sa ei­kä läl­lä­tel­lä sil­le mui­den hul­lu­jen ta­paan. [Edus­kun­nas­ta: Val­ta kuu­luu Krem­lil­le!]

Pu­heet ja te­ot ei­vät ole ol­leet kos­kaan täs­sä sa­lis­sa näin ris­ti­rii­das­sa kuin ko­ro­na-ai­ka­na ja nyt Na­to-kii­mas­sa. On­ko täs­sä ken­ties tar­koi­tus siir­tää huo­mio pois ro­ko­te­hai­tois­ta ja pääl­lä ole­vas­ta ta­lousk­rii­sis­tä? [Vä­li­huu­to­ja]

Ar­voi­sa pu­he­mies! Val­ti­oil­la on eri syi­tä tun­nus­taa ja ol­la tun­nus­ta­mat­ta toi­sia val­ti­oi­ta, ku­ten Ko­so­von ta­pauk­ses­ta voim­me ha­vai­ta. Uk­rai­nan ti­lan­ne on osa suur­val­ta­jän­ni­tet­tä, jo­hon rat­kai­sun avai­met ovat en­nen mui­ta Pu­ti­nil­la ja Bi­de­nil­la. Suo­men ei tu­le sot­keu­tua suur­val­to­jen kiis­toi­hin. Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö­kin to­te­si, et­tä Suo­meen ei koh­dis­tu so­ti­laal­lis­ta uh­kaa.

Suo­men tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä yl­lä­pi­däm­me toi­mi­vat ja va­kaat suh­teet Ve­nä­jään. Näin väl­tym­me so­ti­laal­li­sil­ta uh­kil­ta jat­kos­sa­kin. Asei­den vien­ti Uk­rai­naan on vas­tuu­ton aja­tus, jo­ta eri­tyi­ses­ti Na­to-in­toi­set lob­baa­vat. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_13+2022+4+14+14.aspx

Kes­ki­viik­ko 23.2.2022 klo 13.59 — 21.12

4. Pää­mi­nis­te­rin il­moi­tus ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk (vas­taus­pu­heen­vuo­ro)

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! Täs­sä taas näh­dään, kuin­ka Eu­roo­pan uni­onin jä­se­nyys on meil­le ras­kas taak­ka. Jäl­leen olem­me EU:n myö­tä uho­amas­sa suur­val­lal­le, jo­ka on ra­ja­naa­pu­rim­me. Mi­tään ei ol­la opit­tu edel­li­sis­tä­kään Ve­nä­jä-pa­kot­teis­ta, jot­ka nä­ky­vät edel­leen kur­juu­te­na jo­ka­päi­väi­ses­sä ar­jes­sam­me.

Hy­vät kol­le­gat, kat­so­kaa vaik­ka maa­ta­lou­tem­me ti­laa täl­lä het­kel­lä. Mei­dän pi­tää yl­lä­pi­tää suo­ria ja hy­viä kaup­pa­suh­tei­ta itä­naa­pu­rin kans­sa ei­kä läl­lä­tel­lä sil­le mui­den hul­lu­jen ta­paan. [Edus­kun­nas­ta: Val­ta kuu­luu Krem­lil­le!]

Pu­heet ja te­ot ei­vät ole ol­leet kos­kaan täs­sä sa­lis­sa näin ris­ti­rii­das­sa kuin ko­ro­na-ai­ka­na ja nyt Na­to-kii­mas­sa. On­ko täs­sä ken­ties tar­koi­tus siir­tää huo­mio pois ro­ko­te­hai­tois­ta ja pääl­lä ole­vas­ta ta­lousk­rii­sis­tä? [Vä­li­huu­to­ja]

Ar­voi­sa pu­he­mies! Val­ti­oil­la on eri syi­tä tun­nus­taa ja ol­la tun­nus­ta­mat­ta toi­sia val­ti­oi­ta, ku­ten Ko­so­von ta­pauk­ses­ta voim­me ha­vai­ta. Uk­rai­nan ti­lan­ne on osa suur­val­ta­jän­ni­tet­tä, jo­hon rat­kai­sun avai­met ovat en­nen mui­ta Pu­ti­nil­la ja Bi­de­nil­la. Suo­men ei tu­le sot­keu­tua suur­val­to­jen kiis­toi­hin. Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö­kin to­te­si, et­tä Suo­meen ei koh­dis­tu so­ti­laal­lis­ta uh­kaa.

Suo­men tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä yl­lä­pi­däm­me toi­mi­vat ja va­kaat suh­teet Ve­nä­jään. Näin väl­tym­me so­ti­laal­li­sil­ta uh­kil­ta jat­kos­sa­kin. Asei­den vien­ti Uk­rai­naan on vas­tuu­ton aja­tus, jo­ta eri­tyi­ses­ti Na­to-in­toi­set lob­baa­vat. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_13+2022+4+45+45.aspx

Tiis­tai 22.2.2022 klo 14.01 – 20.14

4. Vä­li­ky­sy­mys ener­gia- ja polt­to­ai­ne­hin­nois­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Tä­män vä­li­ky­sy­myk­sen ai­he on erit­täin tär­keä ja ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta kos­ket­ta­va se­kä ajan­koh­tai­nen. Ke­tä­pä ta­val­li­sis­ta ih­mis­tä ener­gi­an ja polt­to­ai­nei­den kar­mea hin­nan­nou­su ei nä­räs­täi­si. Glo­baa­li ah­neus­han tä­män kur­juu­den on saa­nut ai­kai­sek­si, ja Suo­mi­han on sii­nä päät­tä­jien­sä joh­dol­la täy­sil­lä mu­ka­na. Kes­ki­luok­kaa­han näil­lä toi­mil­la ol­laan ta­hal­laan tap­pa­mas­sa, eli tar­koi­tus on ja­kaa kan­sa kah­tia: köy­hiin ja rik­kaa­seen eliit­tiin. Ja jot­ta eliit­ti voi­si oh­jail­la köy­hää kan­saa ja ku­rit­taa si­tä li­sää, myös maan oma­va­rai­suut­ta on ajet­tu täy­sil­lä alas, pu­hu­mat­ta­kaan it­se­näi­syy­tem­me tu­ho­ami­ses­ta.

To­del­la­kin nä­mä asi­at kos­ket­ta­vat kan­sa­lai­sia. Mut­ta se­hän täs­sä on­kin olen­nais­ta, kos­ka ko­ko tä­mä vä­li­ky­sy­mys­näy­tel­mä on ni­me­no­maan teh­ty kan­sa­lais­ten har­haan­joh­ta­mi­sek­si. [Vil­le Ta­vio: Osal­lis­tut näy­tel­mään kui­ten­kin!] Jos nyt ol­tai­siin ai­dol­la asi­al­la, vä­li­ky­sy­myk­sen aloit­teen­te­ki­jä oli­si ky­sy­nyt mu­kaan ko­ko op­po­si­ti­on se­kä oli­si yrit­tä­nyt saa­da mu­kaan myös hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jia. [Lee­na Me­ren vä­li­huu­to] Nyt edes kaik­kia op­po­si­ti­opuo­lu­ei­ta ei ky­syt­ty mu­kaan.

Hy­vät kan­sa­lai­set! Isoim­mat op­po­si­ti­opuo­lu­eet te­ke­vät näi­tä vä­li­ky­sy­myk­siä vuo­ro­tel­len ja pel­käs­tään sik­si, et­tä sai­si­vat teil­tä kan­sa­lai­sil­ta kan­na­tus­ta. Ja vaik­ka edus­kun­ta­ryh­mien kans­li­at on tei­dän kan­sa­lais­ten va­roil­la pal­kat­tu niin täy­teen avus­ta­jia, et­tä päät ko­li­se­vat yh­teen, sil­ti ei osa­ta enää edes pei­tel­lä näi­tä näy­tel­miä. Sen si­jaan, et­tä kir­joi­tet­tai­siin ko­ko­naan uu­si vä­li­ky­sy­mys, käy­te­tään härs­kis­ti al­le­kir­joi­tus­poh­ji­na jo­pa edel­li­siä vä­li­ky­sy­myk­siä, ja tä­mä jos mi­kä on alen­ta­vaa kan­sa­lai­sia koh­taan.

Tä­män ta­kia edus­kun­nan kans­li­as­ta otet­tiin VKK:n edus­kun­ta­ryh­mään yh­teyt­tä ja ky­syt­tiin, on­ko edus­ta­ja Tur­ti­ai­nen mu­ka­na täs­sä vä­li­ky­sy­myk­ses­sä. Kui­ten­kaan tä­hän vä­li­ky­sy­myk­seen liit­ty­en ku­kaan ei ole ol­lut mi­nuun mis­sään yh­tey­des­sä. Ni­me­ni on il­mei­ses­ti ol­lut jos­sa­kin van­has­sa al­le­kir­joi­tus­poh­jas­sa ajal­ta, jol­loin olin vie­lä pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa, ja si­tä il­mei­ses­ti käy­tet­tiin täs­sä vä­li­ky­sy­myk­ses­sä, mut­ta to­ki kuu­lem­ma ni­me­ni oli ky­näl­lä yli ve­det­ty. Siis ihan oi­ke­as­ti, täl­lai­sel­le toi­min­nal­le nau­raa jo met­sien eläi­met­kin. No ei sii­tä sen enem­pää, mut­ta toi­mi­koon tä­mä yh­te­nä to­dis­tee­na täs­tä te­at­te­ris­ta ja sii­tä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä, jo­ta kan­sa­lai­sia koh­taan tääl­lä har­ras­te­taan.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Vä­li­ky­sy­mys­ten tar­koi­tus­han on ai­na kaa­taa is­tu­va hal­li­tus. No kaa­taa­ko tä­mä vä­li­ky­sy­mys­näy­tel­mä Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen? [Ant­ti Lindt­man: Ei, ei kaa­da!] Sii­hen tus­kin ku­kaan us­koo. Mi­nä sil­ti toi­von, et­tä tä­mä kel­vo­ton hal­li­tus kaa­tui­si. Toi­von si­tä jo sen­kin ta­kia, et­tä ih­mi­set pää­si­si­vät nä­ke­mään, et­tä mi­kään ei muu­tu, vaik­ka hal­li­tus muo­dos­tet­tai­siin ny­kyi­sen op­po­si­ti­on joh­dol­la. [Vil­le Ta­vio: Sel­lais­ta de­mok­ra­tia on!] Eh­kä vii­meis­tään sen uu­den hal­li­tuk­sen toi­mien kaut­ta ko­ko Suo­men kan­sa sit­ten ym­mär­täi­si, kuin­ka sai­raan lait­to­mas­sa ti­las­sa tä­mä maa oi­ke­as­ti on.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tu­len ää­nes­tä­mään hal­li­tus­ta vas­taan, mut­ta esi­tän jäl­leen myös epä­luot­ta­mus­ta ko­ko edus­kun­nal­le jo sen­kin vuok­si, et­tä Suo­mi pre­si­den­tin ja ul­ko­po­liit­ti­sen joh­don joh­ta­ma­na uhit­te­lee nyt kor­rup­toi­tu­neen län­nen se­län ta­kaa suur­val­lal­le, jo­ka on ra­ja­naa­pu­rim­me. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_11+2022+5+3+3.aspx

Torstai 17.2.2022 klo 16.00 — 20.05

5. Kai­vos­toi­min­nal­le RA­JAT

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tä­mä on kyl­lä hie­no asia, et­tä ak­tii­vi­sel­la kan­sa­lais­toi­min­nal­la on saa­tu jäl­leen nos­tet­tua aloi­te tän­ne edus­kun­taan. Edel­li­nen kai­vos­toi­min­taa kos­ke­va Kai­vos­la­ki Nyt ‑ni­mi­nen aloi­te kä­si­tel­tiin vuon­na 2020, mut­ta edus­kun­ta hyl­kä­si sen. Tä­män Kai­vos­toi­min­nal­le ra­jat ‑aloit­teen ta­voit­tee­na on muut­taa la­ke­jam­me niin, et­tä Suo­meen mää­ri­tel­täi­siin alu­ei­ta, joil­la mal­mi­net­sin­tää tai kai­vos­toi­min­taa ei sai­si lain­kaan har­joit­taa. Aloi­te on kriit­ti­sen ajan­koh­tai­nen, sil­lä ai­na­kin Sai­maan ja Päi­jän­teen suun­nal­la on vii­me ai­koi­na teh­ty kar­toi­tus­ta ja va­rauk­sia ja suun­ni­tel­mia mah­dol­li­seen kai­vos­toi­min­taan ryh­ty­mi­ses­tä. Noil­la alu­eil­la kai­vos­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen oli­si mo­nes­sa­kin mie­les­sä ka­tast­ro­faa­lis­ta, ja kan­sa­lai­set­kin ovat re­agoi­neet näi­hin suun­ni­tel­miin kau­hul­la.

Aloit­tees­sa sa­no­taan hy­vin, et­tä Suo­mes­sa tu­lee ol­la kai­vok­sia tu­le­vai­suu­des­sa­kin, mut­ta ei mis­sä ta­han­sa tai mil­lä eh­doil­la ta­han­sa. Kan­sal­lis­mai­se­mam­me ei saa jou­tua tu­hot­ta­vak­si ly­hyt­nä­köi­sen voi­ton­saan­nin alt­ta­ril­le kal­li­sar­vois­ta luon­toa riis­tä­en. To­ki kai­vok­set tuot­ta­vat hy­vin­voin­tia kuin mi­kä ta­han­sa te­ol­li­suus, mut­ta ne myös eri­tyi­sel­lä ta­val­la tu­ho­avat ym­pä­ris­töä. Kai­vos­la­kia ol­laan uu­dis­ta­mas­sa, ja il­mei­ses­ti hal­li­tuk­sen esi­tys sii­tä on tu­los­sa edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn tä­nä ke­vää­nä. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa kai­vos­ten ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Edel­lä mai­ni­tut ovat hy­viä ta­voit­tei­ta, ja var­maan­kin tä­män kan­sa­lai­sa­loit­teen tär­keä vies­ti tu­lee uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä tar­kas­ti tut­kit­ta­vak­si. Sa­mal­la on tar­peel­lis­ta py­säyt­tää vah­val­la lain­sää­dän­nöl­lä kaik­ki mah­dol­li­suu­det kan­sal­li­so­mai­suuk­siem­me ryös­tä­mi­seen ul­ko­mail­le. Ko­ros­tan tä­tä: sa­mal­la on tar­peel­lis­ta py­säyt­tää vah­val­la lain­sää­dän­nöl­lä kaik­ki mah­dol­li­suu­det kan­sal­li­so­mai­suuk­siem­me ryös­tä­mi­seen ul­ko­mail­le. Pa­ras­ta tie­ten­kin oli­si, et­tä täl­lai­sis­ta suu­ris­ta ym­pä­ris­tön­suo­je­lul­li­sis­ta lin­jauk­sis­ta pää­tet­täi­siin kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_10+2022+6+41+41.aspx

Keskiviikko 16.2.2022 klo 14.00 — 19.29

6. Val­ti­oneu­vos­ton ih­mi­soi­keus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Tä­mä val­ti­oneu­vos­ton ih­mi­soi­keus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko on yk­si tuo­rein tuo­tos, jo­ka to­dis­taa, kuin­ka täs­sä ajas­sa pi­meys hal­lit­see ih­mis­ten mie­liä. Ko­ko do­ku­men­tin lä­pi kul­kee tu­li­pu­nai­se­na lan­ka­na mo­raa­lin mä­dä­tys. Se­lon­te­ko ku­vas­taa tä­män ajan hen­keä: kaik­ki, mi­kä on sai­ras­ta, ju­lis­te­taan ter­veek­si; kaik­ki, mi­kä on pa­haa, ju­lis­te­taan hy­väk­si; ja kaik­ki, mi­kä on pi­meyt­tä, ju­lis­te­taan val­keu­dek­si. Tä­mä kaik­ki on sa­la­ka­va­laa to­ta­li­ta­ris­mia, jo­hon mei­tä on vä­hi­tel­len hi­vu­tet­tu. Älyt­tö­mil­lä pe­ri­aat­teil­la nos­te­taan joi­den­kin ih­mis­ryh­mien ar­vo kai­ken kes­ki­öön. Toi­sin sa­no­en joi­den­kin ih­mi­soi­keuk­sis­ta teh­dään etuoi­keuk­sia. Nor­maa­lien, ta­val­lis­ten ih­mis­ten oi­keu­det pol­je­taan maan to­muun ja heil­tä riis­te­tään elä­mi­sen eväät ja sa­no­mi­sen va­paus. Kai­kel­la muul­la on mer­ki­tys­tä pait­si oman kan­san hy­vin­voin­nil­la. Täl­lai­sel­la eri­ar­vois­ta­val­la ja epä­ter­veel­lä agen­dal­la pel­käs­tään hä­päis­tään Suo­mi-nei­don kun­ni­aa.

Ar­voi­sa pu­he­mies! On vai­kea us­koa, et­tä ky­se oli­si ta­hal­li­ses­ta tu­ho­toi­min­nas­ta, ja tus­kin näin on­kaan. Ky­se on pi­mey­teen va­jon­neen val­ti­oneu­vos­ton ai­kaan­saan­nok­sis­ta, ja mi­tä muu­ta pi­mey­des­sä va­el­ta­val­ta val­ti­oneu­vos­tol­ta voi­daan odot­taa kuin pi­mei­tä suun­ni­tel­mia ja pi­mei­tä pää­tök­siä. Pu­hu­taan de­mok­ra­ti­as­ta, mut­ta to­si­asi­as­sa ei ha­lu­ta si­tä vaan val­taa omal­le po­liit­ti­sel­le aat­teel­le. Pu­hu­taan ta­sa-ar­vos­ta, mut­ta tar­koi­te­taan ta­sa­päis­tä­mis­tä. Pu­hu­taan yh­den­ver­tai­suu­des­ta, mut­ta sy­väs­sä ide­olo­gi­ses­sa hur­mok­ses­sa har­ras­te­taan “po­si­tii­vis­ta syr­jin­tää”. Pu­hu­taan ih­mi­soi­keuk­sis­ta, mut­ta ol­laan he­ti riis­tä­mäs­sä ih­mi­sar­vo niil­tä, jot­ka ei­vät ajat­te­le asi­ois­ta sa­mal­la ta­val­la. Tä­mä maa tar­vit­see vii­sai­ta joh­ta­jia ei­kä haa­vei­li­joi­ta, jot­ka pu­hu­vat jo­ka mut­kas­sa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Tä­mä maa tar­vit­see kan­san­sa puo­lia pi­tä­viä joh­ta­jia ei­kä ul­ko­mail­ta oh­jail­tu­ja sät­ky­nuk­ke­ja. [Ben Zys­ko­wicz: Se on ai­van oi­kein!] Tä­mä maa tar­vit­see kan­saan­sa yh­dis­tä­viä joh­ta­jia ei­kä kan­saa kah­tia ja­ka­via agi­taat­to­rei­ta.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Tä­mä do­ku­ment­ti on yk­si osa maa­il­man va­hin­gol­li­sim­man aat­teen kyl­läs­tä­mää hal­li­tu­soh­jel­maa, mut­ta sen on kai­kes­sa pi­mey­des­sään tar­koi­tet­tu to­teu­tu­van en­nen kuin se val­keus pal­jas­taa kaik­ki pi­mey­den te­ot. Mi­nun puo­les­ta­ni se jou­taa silp­pu­riin sa­man tien. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_10+2022+11+2+2.aspx

Kes­ki­viik­ko 16.2.2022 klo 14.00 — 19.29

11. La­ki­aloi­te laik­si tar­tun­ta­tau­ti­lain muut­ta­mi­ses­ta ja vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies! Edus­ta­ja Mä­en­pään la­ki­aloi­te on il­man muu­ta kan­na­tet­ta­va ku­ten hä­nen ai­em­pi­kin, vii­me vii­kol­la lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa ol­lut aloit­teen­sa, jos­sa vaa­di­taan ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön kur­jis­ta­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta. Mi­tään pas­se­ja ei oli­si pi­tä­nyt kos­kaan ot­taa­kaan käyt­töön ku­ten ei mui­ta­kaan ih­mis­ten elä­mää ja yrit­tä­mis­tä ja yh­teis­kun­nan va­kaut­ta hei­ken­tä­viä ra­joi­tuk­sia.

Olem­me lui­su­mas­sa kont­rol­liyh­teis­kun­taan, jos tä­tä kar­me­aa ke­hi­tys­tä ei py­säy­te­tä. Näil­lä jär­jet­tö­mil­lä toi­mil­la on to­tu­tel­tu ih­mi­siä tu­le­vaan di­gi­taa­li­seen iden­ti­teet­tiin ja di­gi­lom­pak­koon, jot­ka ovat omi­aan louk­kaa­maan va­ka­vas­ti ih­mis­ten va­paut­ta, yk­si­tyi­syyt­tä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Kii­nas­sa sel­lai­nen hir­mu­hal­lin­toa pal­ve­le­va jär­jes­tel­mä on jo pit­käl­lä. Val­ta tur­me­lee, ja kun val­ta vie­lä kes­ki­te­tään tii­vii­seen joh­toon, sii­tä ei seu­raa mi­tään hy­vää, sil­lä ih­mi­nen on luon­nos­taan pa­han pal­ve­li­ja.

Vii­me so­tiem­me jäl­keen saim­me elää pit­kään va­paas­sa maas­sa, kun­nes pre­si­dent­ti Koi­vis­ton ajas­ta al­ka­en olem­me lui­su­neet koh­ti to­taa­lis­ta pi­meyt­tä, jo­ka joh­taa väis­tä­mät­tä hor­jut­ta­mi­seen tai vä­hin­tään le­vot­to­muuk­siin, kun si­tä vas­taan ale­taan ka­pi­noi­maan, el­lei tä­tä hul­luut­ta lo­pe­te­ta nyt. On huo­mat­ta­va, et­tä kaik­ki liit­tyy kaik­keen täs­sä ke­hi­tyk­ses­sä ja ko­ro­na­pas­si on vain yk­si kei­no mui­den jou­kos­sa, jol­la kan­saa yri­te­tään alis­taa. Kan­san ja sen edus­ta­jien on nyt vii­mei­nen ai­ka he­rä­tä täs­tä si­ke­äs­tä, pa­has­ta unes­ta en­nen kuin se on myö­häis­tä.

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Lo­pe­te­taan tä­mä älyt­tö­myys ja ryh­dy­tään yh­des­sä ra­ken­ta­maan tä­tä yh­teis­kun­taa ta­kai­sin kun­toon. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_163+2021+3+2+2.aspx

Maa­nan­tai 24.1.2022 klo 13.45 — 15.18

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le la­eik­si työt­tö­myys­tur­va­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Jäl­leen me olem­me tääl­lä pu­li­vei­vaa­mas­sa näi­tä poik­keus­la­ke­ja. Tot­ta kai nii­tä ih­mi­siä pi­tää aut­taa, jot­ka ovat jou­tu­neet tä­män maa­il­man­his­to­ri­an suu­rim­man ih­mis­kun­taa vas­taan käy­tä­vän hyök­käyk­sen koh­teek­si, ja hei­tä on pal­jon Suo­mes­sa­kin. Us­kon, hy­vät kol­le­gat, et­tä osa teis­tä­kin on tä­män hyök­käyk­sen uh­re­ja, mut­ta te et­te vält­tä­mät­tä ole si­tä vie­lä ym­mär­tä­neet. Tot­ta kai työt­tö­mäk­si jää­nei­tä ja myös yrit­tä­jiä pi­tää aut­taa, mut­ta se aut­ta­mi­nen ei voi pe­rus­tua val­hee­seen, niin kuin se näis­sä eli täs­sä ja seu­raa­vas­sa tä­nään tääl­lä kä­si­tel­tä­vä­nä ole­vas­sa la­kie­si­tyk­ses­sä pe­rus­tuu. Pa­rem­pi en­sin myön­tää suo­raan, et­tä ih­mi­siä on ku­ri­tet­tu täy­sin pe­rus­teet­to­mas­ti, ja läh­de­tään sit­ten sen poh­jal­ta tu­ke­maan hei­tä. Eli en us­ko, et­tä val­hee­seen pe­rus­tu­vas­ta aut­ta­mi­ses­ta voi­si seu­ra­ta mi­tään kes­tä­vää hy­vää.

Ihan en­sim­mäi­sek­si mei­dän on ym­mär­ret­tä­vä se to­si­asia, et­tä tä­tä maa­ta ja kan­saa ran­gais­taan nyt Kor­keim­man joh­ta­ma­na. Sik­si täs­sä ta­los­sa on teh­ty ja teh­dään edel­leen tyh­miä ja jär­jet­tö­miä pää­tök­siä, sil­lä Hän on, hy­vät kol­le­gat, vie­nyt teil­tä vii­sau­den pois. Voi si­tä hä­pe­än mää­rää täs­sä ta­los­sa, kun Suo­men kan­sa nou­see ah­din­gos­taan kaik­kea tä­tä ah­neut­ta ja epä­ju­ma­lien pal­von­taa vas­taan. Se on he­rä­tyk­sen tu­li, jo­ka sil­loin syt­tyy tä­hän maa­han, ei­kä kes­tä kau­an, kun se ot­taa voi­mal­la val­lan tä­män maan jo­kai­ses­ta kol­kas­ta. Sii­nä yl­peys siir­tyy syr­jään, ja ti­lal­le tu­le­vat nöy­ryys ja oi­keu­den­mu­kai­suus.

Hy­vät Suo­men kan­sa­lai­set, äl­kää pel­jät­kö tä­tä nyt läs­nä ole­vaa ah­din­koa, sil­lä sen kaut­ta mei­tä siu­na­taan. Hän, jo­ka mei­tä siu­naa, tu­lee pi­tä­mään meis­tä huo­len täs­sä ajas­sa. Tä­män myös ha­lu­an sa­noa teil­le kai­kil­le: he­rät­kää, val­vo­kaa ja he­rä­tel­kää lä­hei­si­än­ne. — Kii­tos.


Maanantai 24.1.2022 klo 13.45 — 15.18

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le la­eik­si työt­tö­myys­tur­va­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Jäl­leen me olem­me tääl­lä pu­li­vei­vaa­mas­sa näi­tä poik­keus­la­ke­ja. Tot­ta kai nii­tä ih­mi­siä pi­tää aut­taa, jot­ka ovat jou­tu­neet tä­män maa­il­man­his­to­ri­an suu­rim­man ih­mis­kun­taa vas­taan käy­tä­vän hyök­käyk­sen koh­teek­si, ja hei­tä on pal­jon Suo­mes­sa­kin. Us­kon, hy­vät kol­le­gat, et­tä osa teis­tä­kin on tä­män hyök­käyk­sen uh­re­ja, mut­ta te et­te vält­tä­mät­tä ole si­tä vie­lä ym­mär­tä­neet. Tot­ta kai työt­tö­mäk­si jää­nei­tä ja myös yrit­tä­jiä pi­tää aut­taa, mut­ta se aut­ta­mi­nen ei voi pe­rus­tua val­hee­seen, niin kuin se näis­sä eli täs­sä ja seu­raa­vas­sa tä­nään tääl­lä kä­si­tel­tä­vä­nä ole­vas­sa la­kie­si­tyk­ses­sä pe­rus­tuu. Pa­rem­pi en­sin myön­tää suo­raan, et­tä ih­mi­siä on ku­ri­tet­tu täy­sin pe­rus­teet­to­mas­ti, ja läh­de­tään sit­ten sen poh­jal­ta tu­ke­maan hei­tä. Eli en us­ko, et­tä val­hee­seen pe­rus­tu­vas­ta aut­ta­mi­ses­ta voi­si seu­ra­ta mi­tään kes­tä­vää hy­vää.

Ihan en­sim­mäi­sek­si mei­dän on ym­mär­ret­tä­vä se to­si­asia, et­tä tä­tä maa­ta ja kan­saa ran­gais­taan nyt Kor­keim­man joh­ta­ma­na. Sik­si täs­sä ta­los­sa on teh­ty ja teh­dään edel­leen tyh­miä ja jär­jet­tö­miä pää­tök­siä, sil­lä Hän on, hy­vät kol­le­gat, vie­nyt teil­tä vii­sau­den pois. Voi si­tä hä­pe­än mää­rää täs­sä ta­los­sa, kun Suo­men kan­sa nou­see ah­din­gos­taan kaik­kea tä­tä ah­neut­ta ja epä­ju­ma­lien pal­von­taa vas­taan. Se on he­rä­tyk­sen tu­li, jo­ka sil­loin syt­tyy tä­hän maa­han, ei­kä kes­tä kau­an, kun se ot­taa voi­mal­la val­lan tä­män maan jo­kai­ses­ta kol­kas­ta. Sii­nä yl­peys siir­tyy syr­jään, ja ti­lal­le tu­le­vat nöy­ryys ja oi­keu­den­mu­kai­suus.

Hy­vät Suo­men kan­sa­lai­set, äl­kää pel­jät­kö tä­tä nyt läs­nä ole­vaa ah­din­koa, sil­lä sen kaut­ta mei­tä siu­na­taan. Hän, jo­ka mei­tä siu­naa, tu­lee pi­tä­mään meis­tä huo­len täs­sä ajas­sa. Tä­män myös ha­lu­an sa­noa teil­le kai­kil­le: he­rät­kää, val­vo­kaa ja he­rä­tel­kää lä­hei­si­än­ne. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_163+2021+5+1+1.aspx

Maa­nan­tai 24.1.2022 klo 13.45 — 15.18

5. Pu­he­mies­neu­vos­ton eh­do­tus edus­kun­nan työ­jär­jes­tyk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Pu­he­mies­neu­vos­to eh­dot­taa täs­sä vä­li­ai­kais­ta työ­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta. Eh­do­tus liit­tyy sel­väs­ti ko­ro­naan, kos­ka juu­ri tä­män vuo­den ai­ka­na ha­lu­taan va­rau­tua edus­kun­nan ko­koon­tu­mi­seen etä­nä. Myös täy­sis­tun­to­jen ää­nes­tys­ten on esi­tet­ty ta­pah­tu­van etä­nä, kos­ka liik­keel­lä on mu­ka­mas eri­tyi­sen va­ka­va ja hy­vin laa­jal­le le­vin­nyt vaa­ral­li­nen tar­tun­ta­tau­ti.

Tä­hän men­nes­sä jo­kai­sen täs­sä sa­lis­sa oli­si pi­tä­nyt jo ta­ju­ta, et­tei näin ole. Eh­do­tuk­sen pe­rus­te­luis­sa an­ne­taan ko­ro­nas­ta täy­sin vää­ris­tel­ty ku­va. Ti­las­to­kes­kus jul­kis­ti vuo­den 2020 kuo­lin­syyt nyt jou­lu­kuus­sa 2021, ja jul­kai­sun ot­sik­ko kuu­lui seu­raa­vas­ti: “Kuo­le­man­syis­sä ei suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.” Siis, kuo­le­man­syis­sä ei suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Sa­ma ti­lan­ne on jat­ku­nut vuon­na 2021. Kuo­le­man­syis­sä ei­kä esi­mer­kik­si te­ho­hoi­don kuor­mi­tuk­ses­sa ole niis­sä­kään nä­ky­nyt mi­tään hä­lyt­tä­vää. Ky­syn­kin, mis­sä to­del­li­suu­des­sa pu­he­mies­neu­vos­to on elä­nyt kir­joit­ta­es­saan eh­do­tus­ta. Pe­rus­te­lut etä­työs­ken­te­lyl­le ei­vät poh­jau­du to­del­li­suu­teen.

En tie­dä, ha­lu­at­te­ko te, hy­vät kol­le­gat, kat­soa ko­ti­ko­neel­tan­ne ää­nes­tys­ten lo­mas­sa vaik­ka mie­luum­min por­noa. [Ti­mo Hei­no­nen: Non­ni!] Ita­li­an par­la­men­tis­sa kä­vi jo näin, ku­ten Il­ta-Sa­no­mat­kin asi­as­ta vii­me per­jan­tai­na uu­ti­soi. Jo­ku oli kaa­pan­nut so­pi­van ko­neen ja pis­ti par­la­men­taa­ri­koil­le por­noa pyö­ri­mään kes­ken is­tun­non. Tä­mä on käy­tän­nön esi­merk­ki sii­tä, mi­ten voi ta­pah­tua, jos de­mok­raat­ti­sen työn yti­mes­sä ole­via toi­min­to­ja siir­re­tään verk­koon. Etä­toi­min­ta vaa­ran­taa tie­to­tur­van ja de­mok­ra­ti­an to­teu­tu­mi­sen. Tä­män jäl­keen em­me voi­si ol­la kos­kaan var­mo­ja, ket­kä ovat ja mi­ten vai­kut­ta­neet ää­nes­tyk­siin ja mi­kä on ol­lut to­del­li­nen ää­nes­tys­tu­los.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Niin kuin edel­li­ses­sä pu­hees­sa­ni tääl­lä tä­nään toin il­mi, joh­tu­nee tä­män­kin esi­tyk­sen tyh­myys sii­tä, et­tä se kor­kein voi­ma, jos­ta se ai­to vii­saus tu­lee, on kään­tä­nyt sel­kän­sä ko­ko täl­le epä­ju­ma­lia pal­vo­val­le edus­kun­nal­le. Voin hy­vin ku­vi­tel­la sen ty­pe­rien pu­li­vei­vauk­sien mää­rän en­nen kuin se suu­ri hä­peä tyh­jen­tää tä­män sa­lin. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2021/Sivut/PUH_163+2021+3+2+2.aspx

Maa­nan­tai 24.1.2022 klo 14.02 — 15.18

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le la­eik­si työt­tö­myys­tur­va­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Jäl­leen me olem­me tääl­lä pu­li­vei­vaa­mas­sa näi­tä poik­keus­la­ke­ja. Tot­ta kai nii­tä ih­mi­siä pi­tää aut­taa, jot­ka ovat jou­tu­neet tä­män maa­il­man­his­to­ri­an suu­rim­man ih­mis­kun­taa vas­taan käy­tä­vän hyök­käyk­sen koh­teek­si, ja hei­tä on pal­jon Suo­mes­sa­kin. Us­kon, hy­vät kol­le­gat, et­tä osa teis­tä­kin on tä­män hyök­käyk­sen uh­re­ja, mut­ta te et­te vält­tä­mät­tä ole si­tä vie­lä ym­mär­tä­neet. Tot­ta kai työt­tö­mäk­si jää­nei­tä ja myös yrit­tä­jiä pi­tää aut­taa, mut­ta se aut­ta­mi­nen ei voi pe­rus­tua val­hee­seen, niin kuin se näis­sä eli täs­sä ja seu­raa­vas­sa tä­nään tääl­lä kä­si­tel­tä­vä­nä ole­vas­sa la­kie­si­tyk­ses­sä pe­rus­tuu. Pa­rem­pi en­sin myön­tää suo­raan, et­tä ih­mi­siä on ku­ri­tet­tu täy­sin pe­rus­teet­to­mas­ti, ja läh­de­tään sit­ten sen poh­jal­ta tu­ke­maan hei­tä. Eli en us­ko, et­tä val­hee­seen pe­rus­tu­vas­ta aut­ta­mi­ses­ta voi­si seu­ra­ta mi­tään kes­tä­vää hy­vää.

Ihan en­sim­mäi­sek­si mei­dän on ym­mär­ret­tä­vä se to­si­asia, et­tä tä­tä maa­ta ja kan­saa ran­gais­taan nyt Kor­keim­man joh­ta­ma­na. Sik­si täs­sä ta­los­sa on teh­ty ja teh­dään edel­leen tyh­miä ja jär­jet­tö­miä pää­tök­siä, sil­lä Hän on, hy­vät kol­le­gat, vie­nyt teil­tä vii­sau­den pois. Voi si­tä hä­pe­än mää­rää täs­sä ta­los­sa, kun Suo­men kan­sa nou­see ah­din­gos­taan kaik­kea tä­tä ah­neut­ta ja epä­ju­ma­lien pal­von­taa vas­taan. Se on he­rä­tyk­sen tu­li, jo­ka sil­loin syt­tyy tä­hän maa­han, ei­kä kes­tä kau­an, kun se ot­taa voi­mal­la val­lan tä­män maan jo­kai­ses­ta kol­kas­ta. Sii­nä yl­peys siir­tyy syr­jään, ja ti­lal­le tu­le­vat nöy­ryys ja oi­keu­den­mu­kai­suus.

Hy­vät Suo­men kan­sa­lai­set, äl­kää pel­jät­kö tä­tä nyt läs­nä ole­vaa ah­din­koa, sil­lä sen kaut­ta mei­tä siu­na­taan. Hän, jo­ka mei­tä siu­naa, tu­lee pi­tä­mään meis­tä huo­len täs­sä ajas­sa. Tä­män myös ha­lu­an sa­noa teil­le kai­kil­le: he­rät­kää, val­vo­kaa ja he­rä­tel­kää lä­hei­si­än­ne. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2021/Sivut/PUH_163+2021+5+1+1.aspx

Maanantai 24.1.2022 klo 14.02 — 15.18

5. Pu­he­mies­neu­vos­ton eh­do­tus edus­kun­nan työ­jär­jes­tyk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Pu­he­mies­neu­vos­to eh­dot­taa täs­sä vä­li­ai­kais­ta työ­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta. Eh­do­tus liit­tyy sel­väs­ti ko­ro­naan, kos­ka juu­ri tä­män vuo­den ai­ka­na ha­lu­taan va­rau­tua edus­kun­nan ko­koon­tu­mi­seen etä­nä. Myös täy­sis­tun­to­jen ää­nes­tys­ten on esi­tet­ty ta­pah­tu­van etä­nä, kos­ka liik­keel­lä on mu­ka­mas eri­tyi­sen va­ka­va ja hy­vin laa­jal­le le­vin­nyt vaa­ral­li­nen tar­tun­ta­tau­ti.

Tä­hän men­nes­sä jo­kai­sen täs­sä sa­lis­sa oli­si pi­tä­nyt jo ta­ju­ta, et­tei näin ole. Eh­do­tuk­sen pe­rus­te­luis­sa an­ne­taan ko­ro­nas­ta täy­sin vää­ris­tel­ty ku­va. Ti­las­to­kes­kus jul­kis­ti vuo­den 2020 kuo­lin­syyt nyt jou­lu­kuus­sa 2021, ja jul­kai­sun ot­sik­ko kuu­lui seu­raa­vas­ti: “Kuo­le­man­syis­sä ei suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.” Siis kuo­le­man­syis­sä ei suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Sa­ma ti­lan­ne on jat­ku­nut vuon­na 2021: ei kuo­le­man­syis­sä ei­kä esi­mer­kik­si te­ho­hoi­don kuor­mi­tuk­ses­sa­kaan ole nä­ky­nyt mi­tään hä­lyt­tä­vää. Ky­syn­kin, mis­sä to­del­li­suu­des­sa pu­he­mies­neu­vos­to on elä­nyt kir­joit­ta­es­saan eh­do­tus­ta. Pe­rus­te­lut etä­työs­ken­te­lyl­le ei­vät poh­jau­du to­del­li­suu­teen.

En tie­dä, ha­lu­at­te­ko te, hy­vät kol­le­gat, kat­soa ko­ti­ko­neel­tan­ne ää­nes­tys­ten lo­mas­sa vaik­ka mie­luum­min por­noa. [Ti­mo Hei­no­nen: Non­ni!] Ita­li­an par­la­men­tis­sa kä­vi jo näin, ku­ten Il­ta-Sa­no­mat­kin asi­as­ta vii­me per­jan­tai­na uu­ti­soi. Jo­ku oli kaa­pan­nut so­pi­van ko­neen ja pis­ti par­la­men­taa­ri­koil­le por­noa pyö­ri­mään kes­ken is­tun­non. Tä­mä on käy­tän­nön esi­merk­ki sii­tä, mi­tä voi ta­pah­tua, jos de­mok­raat­ti­sen työn yti­mes­sä ole­via toi­min­to­ja siir­re­tään verk­koon. Etä­toi­min­ta vaa­ran­taa tie­to­tur­van ja de­mok­ra­ti­an to­teu­tu­mi­sen. Tä­män jäl­keen em­me voi­si ol­la kos­kaan var­mo­ja, ket­kä ovat ja mi­ten vai­kut­ta­neet ää­nes­tyk­siin ja mi­kä on ol­lut to­del­li­nen ää­nes­tys­tu­los.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Niin kuin edel­li­ses­sä pu­hees­sa­ni tääl­lä tä­nään toin il­mi, joh­tu­nee tä­män­kin esi­tyk­sen tyh­myys sii­tä, et­tä se kor­kein voi­ma, jos­ta se ai­to vii­saus tu­lee, on kään­tä­nyt sel­kän­sä ko­ko täl­le epä­ju­ma­lia pal­vo­val­le edus­kun­nal­le. Voin hy­vin ku­vi­tel­la sen ty­pe­rien pu­li­vei­vauk­sien mää­rän en­nen kuin se suu­ri hä­peä tyh­jen­tää tä­män sa­lin. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_162+2021+2+1+1.aspx

Perjantai 7.1.2022 klo 10.00 — 10.55

2. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si sai­raus­va­kuu­tus­lain 3 lu­vun 8 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Niin kuin olen use­am­man ker­ran ai­kai­sem­min­kin sa­no­nut, kaik­ki ko­ro­na­toi­met oli­si pi­tä­nyt lo­pet­taa jo ai­ko­ja sit­ten. Niil­lä on saa­tu ai­kaan pel­käs­tään pa­haa. Vai on­ko jol­lain pok­kaa vie­lä väit­tää, et­tä jo­ku voi­si nyt hy­vin nii­den vuok­si? [Ben Zys­ko­wicz: Pa­rem­min kuin il­man! — Va­sem­mal­ta: Kyl­lä!] Mei­dän teh­tä­väm­me on sää­tää lait sel­lai­sik­si, et­tä val­ta­kun­nas­sa säi­lyy rau­ha ja et­tä jo­kai­nen kan­sa­lai­nen voi hy­vin — ni­me­no­maan jo­kai­nen il­man mi­tään erot­te­lua. Mut­ta edel­leen me olem­me tääl­lä ja vie­lä kes­ken is­tun­to­tauon pu­li­vei­vaa­mas­sa näi­tä poik­keus­la­ke­ja, joil­la kan­saa joh­de­taan li­sää har­haan ja ja­etaan li­sää kah­tia.

Jos tä­män la­kie­si­tyk­sen tar­koi­tus­pe­räs­tä ka­ris­taa pois ah­neu­den ja sii­tä seu­raa­vat ih­mis­ten kär­si­myk­set, ei jää jäl­jel­le yh­tään mi­tään. Sik­si esi­tän, et­tä hyl­kääm­me tä­män la­kie­si­tyk­sen. Li­säk­si esi­tän, et­tä pu­ram­me vä­lit­tö­mäs­ti kaik­ki ko­ro­na­toi­met täs­tä maas­ta. Esi­tän myös uu­del­leen, et­tä ko­ro­na­ro­kot­tei­den si­säl­tö tut­ki­taan vi­ral­li­ses­ti täs­sä maas­sa ja sen poh­jal­ta teh­dään kii­reel­li­nen ja kat­ta­va suun­ni­tel­ma, kuin­ka suo­ja­taan ne ih­mi­set, joil­le näi­tä ro­kot­tei­ta on in­jek­toi­tu.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Hy­vät kol­le­gat, en tie­dä, vie­lä­kö te pilk­kaat­te to­tuu­den­pu­hu­jia näis­tä asi­ois­ta, mut­ta kai­kes­ta huo­li­mat­ta väi­tän, et­tä pi­an tä­mä hul­luus tu­lee teil­le jo­kai­sel­le au­ke­amaan. Te tu­let­te vie­lä nä­ke­mään ja ko­ke­maan sen val­ta­van ry­ti­nän, kun Suo­mi-lei­jo­na al­kaa syök­se­mään tul­ta täs­sä sa­lis­sa. Sii­nä ry­ti­näs­sä pa­ha hen­ki pa­ke­nee täs­tä ta­los­ta ja ko­ko Suo­mes­ta. Sii­hen ry­ti­nään kom­pas­tuu ko­ko EU ja sii­hen su­laa myös eu­ro, ja sii­tä al­kaa ai­ka, jos­sa Suo­men ta­lou­des­sa ku­kois­taa oi­keu­den­mu­kai­suus ja ta­sa­puo­li­suus, ja, hy­vät kol­le­gat, tuo ai­ka, se oi­ke­as­ti on lä­hem­pä­nä kuin us­kot­te­kaan. — Kii­tos. [Vä­li­huu­to­ja]

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen

Edus­ta­ja Tur­ti­ai­nen, ha­lu­an huo­maut­taa tei­tä kan­sa­ne­dus­ta­jan va­kaas­ta ja ar­vok­kaas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja sii­tä, et­tä ei lou­ka­ta tääl­lä tois­ta hen­ki­löä. Tä­mä tei­dän pu­heen­vuo­ron­ne si­säl­si ele­ment­te­jä, jot­ka oli­vat tä­män edus­kun­nan ar­vo­val­lan kan­nal­ta ky­see­na­lai­sia. [Ano Tur­ti­ai­nen: Mi­kä sii­nä oli niin ky­see­na­lais­ta?] — Seu­raa­va pu­heen­vuo­ro, edus­ta­ja Lauk­ka­nen.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2021/Sivut/PUH_162+2021+2+1+1.aspx

Perjantai 7.1.2022 klo 10.00 — 10.55

2. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si sai­raus­va­kuu­tus­lain 3 lu­vun 8 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Niin kuin olen use­am­man ker­ran ai­kai­sem­min­kin sa­no­nut, kaik­ki ko­ro­na­toi­met oli­si pi­tä­nyt lo­pet­taa jo ai­ko­ja sit­ten. Niil­lä on saa­tu ai­kaan pel­käs­tään pa­haa. Vai on­ko jol­lain pok­kaa vie­lä väit­tää, et­tä jo­ku voi­si nyt hy­vin nii­den vuok­si? [Ben Zys­ko­wicz: Pa­rem­min kuin il­man! — Va­sem­mal­ta: Kyl­lä!] Mei­dän teh­tä­väm­me on sää­tää lait sel­lai­sik­si, et­tä val­ta­kun­nas­sa säi­lyy rau­ha ja et­tä jo­kai­nen kan­sa­lai­nen voi hy­vin — ni­me­no­maan jo­kai­nen il­man mi­tään erot­te­lua. Mut­ta edel­leen me olem­me tääl­lä ja vie­lä kes­ken is­tun­to­tauon pu­li­vei­vaa­mas­sa näi­tä poik­keus­la­ke­ja, joil­la kan­saa joh­de­taan li­sää har­haan ja ja­etaan li­sää kah­tia.

Jos tä­män la­kie­si­tyk­sen tar­koi­tus­pe­räs­tä ka­ris­taa pois ah­neu­den ja sii­tä seu­raa­vat ih­mis­ten kär­si­myk­set, ei jää jäl­jel­le yh­tään mi­tään. Sik­si esi­tän, et­tä hyl­kääm­me tä­män la­kie­si­tyk­sen. Li­säk­si esi­tän, et­tä pu­ram­me vä­lit­tö­mäs­ti kaik­ki ko­ro­na­toi­met täs­tä maas­ta. Esi­tän myös uu­del­leen, et­tä ko­ro­na­ro­kot­tei­den si­säl­tö tut­ki­taan vi­ral­li­ses­ti täs­sä maas­sa ja sen poh­jal­ta teh­dään kii­reel­li­nen ja kat­ta­va suun­ni­tel­ma, kuin­ka suo­ja­taan ne ih­mi­set, joil­le näi­tä ro­kot­tei­ta on in­jek­toi­tu.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Hy­vät kol­le­gat, en tie­dä, vie­lä­kö te pilk­kaat­te to­tuu­den­pu­hu­jia näis­tä asi­ois­ta, mut­ta kai­kes­ta huo­li­mat­ta väi­tän, et­tä pi­an tä­mä hul­luus tu­lee teil­le jo­kai­sel­le au­ke­amaan. Te tu­let­te vie­lä nä­ke­mään ja ko­ke­maan sen val­ta­van ry­ti­nän, kun Suo­mi-lei­jo­na al­kaa syök­se­mään tul­ta täs­sä sa­lis­sa. Sii­nä ry­ti­näs­sä pa­ha hen­ki pa­ke­nee täs­tä ta­los­ta ja ko­ko Suo­mes­ta. Sii­hen ry­ti­nään kom­pas­tuu ko­ko EU, ja sii­hen su­laa myös eu­ro, ja sii­tä al­kaa ai­ka, jos­sa Suo­men ta­lou­des­sa ku­kois­taa oi­keu­den­mu­kai­suus ja ta­sa­puo­li­suus, ja hy­vät kol­le­gat, tuo ai­ka, se oi­ke­as­ti on lä­hem­pä­nä kuin us­kot­te­kaan. — Kii­tos. [Vä­li­huu­to­ja]

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen

Edus­ta­ja Tur­ti­ai­nen, ha­lu­an huo­maut­taa tei­tä kan­sa­ne­dus­ta­jan va­kaas­ta ja ar­vok­kaas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja sii­tä, et­tä ei lou­ka­ta tääl­lä tois­ta hen­ki­löä. Tä­mä tei­dän pu­heen­vuo­ron­ne si­säl­si ele­ment­te­jä, jot­ka oli­vat tä­män edus­kun­nan ar­vo­val­lan kan­nal­ta ky­see­na­lai­sia. [Ano Tur­ti­ai­nen: Mi­kä sii­nä oli niin ky­see­na­lais­ta?] — Seu­raa­va pu­heen­vuo­ro, edus­ta­ja Lauk­ka­nen.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_160+2021+3+1+1.aspx

Tiistai 4.1.2022 klo 16.00 — 16.03

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si sai­raus­va­kuu­tus­lain 3 lu­vun 8 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Kii­tos, ar­voi­sa pu­he­mies! En hy­väk­sy täs­sä ta­los­sa ta­pah­tu­vaa jat­ku­vaa asi­oi­den pu­li­vei­vaa­mis­ta ja sen vuok­si esi­tän — tai VKK-edus­kun­ta­ryh­mä esit­tää — et­tä pöy­däl­le­pa­no suo­ri­te­taan ai­kai­sin­taan huo­men­na pi­det­tä­vään täy­sis­tun­toon, niin kuin se edus­kun­nan työ­jär­jes­tyk­sen 57 §:ssä on sää­det­ty. — Kii­tos. [Ti­mo Hei­no­nen: Oli­ko ryh­mä yk­si­mie­li­nen?] — Kyl­lä.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_159+2021+3+3+3.aspx

Tiistai 28.12.2021 klo 14.00 — 18.02

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Niin kuin tie­dät­te, olen vaa­ti­nut jo mo­neen ker­taan, et­tä ko­ro­na­ro­kot­tei­den si­säl­tö pi­tää tut­kia Suo­mes­sa en­nen kuin nii­tä tääl­lä voi­daan in­jek­toi­da ih­mi­siin. Kui­ten­kaan ku­kaan teis­tä ei ole kor­vaan­sa lot­kaut­ta­nut sil­le asi­al­le. Olen sa­ta­var­ma, et­tä jos ky­sei­set ai­neet oli­si toi­vee­ni ja pyyn­tö­ni mu­kai­ses­ti tut­kit­tu, me kaik­ki oli­sim­me jo yk­si­mie­li­ses­ti ju­lis­ta­neet tä­män hul­luu­den lo­pe­te­tuk­si täs­sä maas­sa. En tie­dä, mi­tä pi­tää vie­lä ta­pah­tua, et­tä jär­ki voit­taa täs­sä ta­los­sa. Eh­kä sii­hen tar­vi­taan ne kar­me­at seu­rauk­set, jot­ka syn­ty­vät sii­tä, et­tä tä­mä la­kie­si­tys saa­te­taan voi­maan.

Hy­vät kol­le­gat! Meil­lä kan­sa­ne­dus­ta­jil­la on pe­rus­tus­lain 29 §:ssä sää­det­ty hen­ki­lö­koh­tai­nen riip­pu­mat­to­muus ja hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­vol­li­suus nou­dat­taa pää­tök­sis­säm­me vain pe­rus­tus­la­ki­am­me. Siis tois­tan: hen­ki­lö­koh­tai­nen riip­pu­mat­to­muus ja hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­vol­li­suus nou­dat­taa pää­tök­sis­säm­me vain pe­rus­tus­la­ki­am­me. Jos me, hy­vät kol­le­gat, hy­väk­sym­me tä­män hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, me teem­me sil­loin jär­kyt­tä­vän pää­tök­sen, jo­ka on työ­suo­je­lu­lain 7:2 §:n se­kä val­ti­osään­nön se­kä pe­rus­tus­lain 15, 18 ja 22 §:ien se­kä ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten ja yh­den­ver­tai­suus­lain vas­tai­se­na pä­te­mä­tön ja ylit­tää har­kin­ta­val­tam­me. Eli hy­väk­sy­mäl­lä tä­män esi­tyk­sen me syyl­lis­tym­me va­ka­vaan ri­kok­seen. Kos­ka me kaik­ki vii­meis­tään täl­lä pu­heel­la­ni tu­lem­me tie­toi­sik­si täs­tä asi­as­ta, me em­me voi ve­do­ta ri­kok­sen esi­tut­kin­nas­sa Suo­mes­sa em­me­kä kan­sain­vä­li­sen ri­kos­tuo­mi­ois­tui­men pro­ses­sis­sa tie­tä­mät­tö­myy­teen.

Hy­vät kol­le­gat! Me olem­me täs­sä tä­män vuo­den val­ti­opäi­vien vii­mei­ses­sä is­tun­nos­sa his­to­ri­al­li­sen ko­vas­sa pai­kas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen meis­tä ym­mär­tää sen, myös­kin he, jot­ka jät­ti­vät osal­lis­tu­mat­ta tä­hän his­to­ri­am­me mer­kit­tä­vim­pään is­tun­toon.

Ar­voi­sat kol­le­gat! Olen ru­koil­lut teil­le ym­mär­rys­tä ja vii­saut­ta tä­tä päi­vää var­ten. Olen ru­koil­lut teil­le myös roh­keut­ta ja voi­maa, jot­ta te kai­ken tä­män kor­rup­ti­on kes­kel­lä ky­ke­ni­sit­te yk­si­löi­nä ja oman­tun­ton­ne kaut­ta päät­tä­mään täs­tä erit­täin mer­kit­tä­väs­tä ja Suo­men kan­saa kos­ke­vas­ta asi­as­ta niin, et­tei­vät tei­tä oh­jaa ryh­mä­ku­rit, puo­lu­eku­rit ei­kä se, et­tä te pel­käät­te jou­tu­van­ne val­ta­me­di­an sil­mä­ti­kuk­si.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Kan­na­tan edus­ta­ja Ron­kai­sen te­ke­mää hyl­käy­se­si­tys­tä ja toi­vo­tan oi­kein hy­vää uut­ta vuot­ta ko­ko Suo­men kan­sal­le. — Kii­tos.


https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2021/Sivut/PUH_159+2021+3+3+3.aspx

Tiistai 28.12.2021 klo 14.00 — 18.02

3. Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta

Ano Tur­ti­ai­nen vkk

Ar­voi­sa pu­he­mies ja hy­vät kol­le­gat! Niin kuin tie­dät­te, olen vaa­ti­nut jo mo­neen ker­taan, et­tä ko­ro­na­ro­kot­tei­den si­säl­tö pi­tää tut­kia Suo­mes­sa en­nen kuin nii­tä tääl­lä voi­daan in­jek­toi­da ih­mi­siin. Kui­ten­kaan ku­kaan teis­tä ei ole kor­vaan­sa lot­kaut­ta­nut sil­le asi­al­le. Olen sa­ta­var­ma, et­tä jos ky­sei­set ai­neet oli­si toi­vee­ni ja pyyn­tö­ni mu­kai­ses­ti tut­kit­tu, me kaik­ki oli­sim­me jo yk­si­mie­li­ses­ti ju­lis­ta­neet tä­män hul­luu­den lo­pe­te­tuk­si täs­sä maas­sa. En tie­dä, mi­tä pi­tää vie­lä ta­pah­tua, et­tä jär­ki voit­taa täs­sä ta­los­sa. Eh­kä sii­hen tar­vi­taan ne kar­me­at seu­rauk­set, jot­ka syn­ty­vät sii­tä, et­tä tä­mä la­kie­si­tys saa­te­taan voi­maan.

Hy­vät kol­le­gat! Meil­lä kan­sa­ne­dus­ta­jil­la on pe­rus­tus­lain 29 §:ssä sää­det­ty hen­ki­lö­koh­tai­nen riip­pu­mat­to­muus ja hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­vol­li­suus nou­dat­taa pää­tök­sis­säm­me vain pe­rus­tus­la­ki­am­me. Siis tois­tan: hen­ki­lö­koh­tai­nen riip­pu­mat­to­muus ja hen­ki­lö­koh­tai­nen vel­vol­li­suus nou­dat­taa pää­tök­sis­säm­me vain pe­rus­tus­la­ki­am­me. Jos me, hy­vät kol­le­gat, hy­väk­sym­me tä­män hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, me teem­me sil­loin jär­kyt­tä­vän pää­tök­sen, jo­ka on työ­suo­je­lu­lain 7:2 §:n se­kä val­ti­osään­nön se­kä pe­rus­tus­lain 15, 18 ja 22 §:ien se­kä ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten ja yh­den­ver­tai­suus­lain vas­tai­se­na pä­te­mä­tön ja ylit­tää har­kin­ta­val­tam­me. Eli hy­väk­sy­mäl­lä tä­män esi­tyk­sen me syyl­lis­tym­me va­ka­vaan ri­kok­seen. Kos­ka me kaik­ki vii­meis­tään täl­lä pu­heel­la­ni tu­lem­me tie­toi­sik­si täs­tä asi­as­ta, me em­me voi ve­do­ta ri­kok­sen esi­tut­kin­nas­sa Suo­mes­sa em­me­kä kan­sain­vä­li­sen ri­kos­tuo­mi­ois­tui­men pro­ses­sis­sa tie­tä­mät­tö­myy­teen.

Hy­vät kol­le­gat! Me olem­me täs­sä tä­män vuo­den val­ti­opäi­vien vii­mei­ses­sä is­tun­nos­sa his­to­ri­al­li­sen ko­vas­sa pai­kas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen meis­tä ym­mär­tää sen, myös­kin he, jot­ka jät­ti­vät osal­lis­tu­mat­ta tä­hän his­to­ri­am­me mer­kit­tä­vim­pään is­tun­toon.

Ar­voi­sat kol­le­gat! Olen ru­koil­lut teil­le ym­mär­rys­tä ja vii­saut­ta tä­tä päi­vää var­ten. Olen ru­koil­lut teil­le myös roh­keut­ta ja voi­maa, jot­ta te kai­ken tä­män kor­rup­ti­on kes­kel­lä ky­ke­ni­sit­te yk­si­löi­nä ja oman­tun­ton­ne kaut­ta päät­tä­mään täs­tä erit­täin mer­kit­tä­väs­tä ja Suo­men kan­saa kos­ke­vas­ta asi­as­ta niin, et­tei­vät tei­tä oh­jaa ryh­mä­ku­rit, puo­lu­eku­rit ei­kä se, et­tä te pel­käät­te jou­tu­van­ne val­ta­me­di­an sil­mä­ti­kuk­si.

Ar­voi­sa pu­he­mies! Kan­na­tan edus­ta­ja Ron­kai­sen te­ke­mää hyl­käy­se­si­tys­tä ja toi­vo­tan oi­kein hy­vää uut­ta vuot­ta ko­ko Suo­men kan­sal­le. — Kii­tos.Ame­ri­kan Val­ti­oi­den Huip­pu­ko­kouk­sen Boi­kot­ti

Possible boycott of Summit of the Americas
Pos­sib­le boy­cott of Sum­mit of the Ame­ri­cas

Ame­ri­kan val­ti­oi­den yh­dek­säs huip­pu­ko­kous jär­jes­te­tään Los An­ge­le­sis­sa ke­sä­kuus­sa.

 • Kuu­ba, Ni­ca­ra­gua ja Ve­ne­zu­ela ei­vät kui­ten­kaan saa­neet Was­hing­to­nin kut­sua, ja ne sul­je­taan pois.

Ka­ri­bi­an val­ti­oi­den, Mek­si­kon ja Bra­si­li­an ym­pä­ril­le on muo­dos­tu­mas­sa laa­ja lii­ke boi­ko­toi­da huip­pu­ko­kous­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tor­jua Yh­dys­val­to­jen asen­ne.

Täs­sä yh­tey­des­sä Was­hing­ton pur­kaa osit­tain Kuu­ban vas­tai­sia kaup­pa­saar­to­ja ja val­mis­tau­tuu aloit­ta­maan uu­del­leen öl­jyn­vien­ti­neu­vot­te­lut Ve­ne­zu­elan kans­sa.

Sak­sa Sank­ti­oi Ger­hard Sch­rö­der’in

Scholtz government sanctions Gerhard Schröder
Scholtz government sanctions Gerhard Schröder

Sak­san hal­li­tus sank­ti­oi en­ti­sen Liit­to­kans­le­rin Ger­hard Sch­rö­de­rin. Hä­nel­tä pois­tet­tiin oi­keus työ­huo­nee­seen.

En­ti­se­nä kans­le­ri­na Ger­hard Sch­rö­de­ril­lä oli suu­ri työ­huo­ne lä­hel­lä Ve­nä­jän suur­lä­he­tys­töä. Li­säk­si hän sai kuu­kau­si­kor­vauk­sen. Kaik­ki yh­teen­sä 407’000 eu­roa vuo­des­sa.

Vas­te­des hän saa kor­vauk­sen vain niis­tä teh­tä­vis­tä, jot­ka hän suos­tuu hoi­ta­maan Sak­san vi­ral­li­sen po­li­tii­kan mu­kai­ses­ti, mut­ta ei saa käyt­tää en­tis­tä liit­to­kans­le­rin ase­maa.

Ener­gi­an Kak­sois­hin­noit­te­lu

Washington looking to create dual energy market
Was­hing­ton loo­king to cre­ate du­al ener­gy mar­ket

Bi­de­nin hal­lin­to et­sii kei­no­ja, joil­la hii­li­ve­dyil­lä kaup­paa käy­vät yli­kan­sal­li­set yh­ti­öt vel­voi­tet­tai­siin mak­sa­maan ve­nä­läi­ses­tä kaa­sus­ta ja öl­jys­tä vain sel­väs­ti mark­ki­na­ta­soa al­hai­sem­pia hin­to­ja.

Kun Ve­nä­jä sul­je­taan Maa­il­man kaup­pa­jär­jes­tön (WTO) ul­ko­puo­lel­le, meil­le jäi­si kak­sois­mark­ki­nat.

En­sim­mäi­sil­lä mark­ki­noil­la so­vel­let­tai­siin ky­syn­nän ja tar­jon­nan la­kia. Sen hin­ta, jo­ka on täl­lä het­kel­lä noin 100 dol­la­ria bar­re­lil­ta, siis hei­lah­te­lee.

Toi­sel­la mark­ki­na-alu­eel­la, jol­le Ve­nä­jä pää­see mu­kaan, hin­nat pe­rus­tui­si­vat käyt­tö­kus­tan­nuk­siin, eli ve­nä­läi­sen öl­jyn osal­ta noin 40 dol­la­riin bar­re­lil­ta.

Rans­kan Ar­mei­ja An­taa Tu­ken­sa Ban­de­rii­teil­le

https://www.voltairenet.org/local/cache-gd2/28/9dd8cdcd44593248227651875dbc8d.webp
French ar­my of­fi­ci­al­ly sup­ports Uk­rai­ni­an ar­my, ban­de­ri­tes inc­lu­ded

Rans­kan Puo­lus­tu­se­si­kun­nan pääl­lik­kö, ken­raa­li Thier­ry Burk­hart jul­kai­si 18. tou­ko­kuu­ta 2022 twii­tin, jos­sa hän viit­taa Rans­kan ase­voi­mien Uk­rai­nan ar­mei­jal­le an­ta­maan “tu­keen”.

Sa­na “tu­ki” viit­taa tais­te­luun osal­lis­tu­mi­seen.

Rans­ka­lai­nen ken­raa­li ker­too pu­he­li­nyh­tey­des­tä uk­rai­na­lai­sen vir­ka­vel­jen­sä, ken­raa­li Va­le­rii Za­lužnyin kans­sa, jon­ka eri­tyis­neu­vo­nan­ta­ja on Ban­de­riit­ti­joh­ta­ja, siis “uus­nat­si” ve­nä­läi­sen ter­mi­no­lo­gi­an mu­kaan, Dmit­ri Ya­rosh.

Uk­rai­na Ja­etaan Liit­to­lais­ten­sa Kes­ken

Ukraine soon dismembered by its Allies
Uk­rai­ne soon dis­mem­be­red by its Al­lies

Was­hing­ton ai­koo liit­tää Lviv / Lwó­win Puo­laan ku­ten en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen oli ti­lan­ne. Kun uk­rai­na­lai­set oli­vat ly­hy­en so­dan jäl­keen aset­tu­neet puo­la­lai­sia vas­taan Ga­lit­si­an hal­lin­nas­ta Itä­val­ta-Un­ka­rin val­ta­kun­nan lu­his­tu­es­sa, Ver­sail­les’n rau­han­kon­fe­rens­si ja Kan­sain­liit­to (SDN) päät­ti­vät liit­tää alu­een hal­lin­nol­li­ses­ti Puo­laan 25 vuo­dek­si ja kut­sua sen jäl­keen kool­le kan­sa­nää­nes­tyk­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta.

Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na oli vah­vis­taa Puo­laa suo­ja­val­li­na Neu­vos­toi­de­olo­gi­an edes­sä.

Was­hing­to­nin pe­li­nap­pu­la tä­nään on lait­taa puo­la­lais­ten ur­he­at kas­vot huo­noon hom­maan myy­mäl­lä Uk­rai­na­lai­nen liit­to­lai­sen­sa ja­ka­mal­la sen jo­kea pit­kin ja vah­vis­ta­mal­la näin Puo­laa Ve­nä­jää vas­taan.

Ym­mär­ret­ty­ään Uk­rai­nan so­dan hä­vi­tyk­si Was­hing­ton ai­koo tun­nus­taa Don­bas­sin, Ma­riu­po­lin ja Kri­min liit­tä­mi­sen Ve­nä­jään vas­ti­neek­si Itä-Ga­lit­si­an liit­tä­mi­ses­tä Puo­laan. Län­si-Ga­li­cia on jo puo­la­lai­nen. Odes­san ja Trans­nist­ri­an ky­sy­mys on edel­leen kä­si­tel­tä­vä­nä. Uk­rai­nas­ta tu­li­si en­ti­nen var­jo it­ses­tään.

Tä­män nä­ke­myk­sen mu­kai­ses­ti Puo­lan pre­si­dent­ti Andr­zej Du­da mat­kus­ti Ky­eviin, jos­sa hän pu­hui Ver­hov­na ra­dal­le. Hä­nen mu­kaan­sa Uk­rai­na pi­täi­si ra­ken­taa uu­del­leen “hyök­kää­jän” kus­tan­nuk­sel­la, ei­kä maas­sa pi­täi­si le­vä­tä en­nen kuin se on lii­tet­ty Eu­roo­pan uni­oniin. Näi­den kau­nii­den sa­no­jen li­säk­si hän sel­vit­ti, mi­tä Uk­rai­nal­le ta­pah­tuu, kun sen tap­pio on saa­vu­tet­tu.

Uk­rai­nan So­dan Vas­tai­nen Rock-kon­sert­ti

Russian rock concert against war in Ukraine
Rus­si­an rock con­cert against war in Uk­rai­ne

Use­at rock-kon­ser­tit Ve­nä­jäl­lä, muun mu­as­sa Kiss Kiss -yh­ty­een keik­ka Pie­ta­ris­sa, syn­nyt­ti­vät spon­taa­ne­ja mie­le­no­soi­tuk­sia Uk­rai­nan so­taa vas­taan.

Eich­man­nin Tun­tien Mit­tai­nen Haas­tat­te­lu Löy­ty­nyt Lä­hes Ko­ko­nai­se­na

Eichmann’s hours-long interview partially unearthed
Eich­mann’s hours-long in­ter­view par­ti­al­ly une­art­hed

11. tou­ko­kuu­ta 1960 Li­fe-leh­den nu­me­ros­sa oli ar­tik­ke­li, jon­ka väi­tet­tiin pe­rus­tu­van 70 tun­nin haas­tat­te­luun, jon­ka SS-Obers­turm­bannführer Adolf Eich­mann ole­tet­ta­vas­ti an­toi Ar­gen­tii­nas­sa hol­lan­ti­lai­sel­le SS Wil­lem Sas­se­nil­le. Tä­tä haas­tat­te­lua ei oli­si pi­tä­nyt jul­kais­ta Eich­man­nin eli­nai­ka­na, mut­ta hou­ku­tus saa­da sii­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta hyö­tyä oli il­mei­ses­ti lii­an voi­ma­kas Sas­se­nil­le.

Eich­man­nin myö­hem­män oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na hän pe­rus­ti puo­lus­tuk­sen­sa täy­sin eri­lai­seen ver­si­oon roo­lis­taan “juu­ta­lais­ky­sy­myk­sen lo­pul­li­ses­sa rat­kai­sus­sa.” Syyt­tä­jä jät­ti huo­mi­ot­ta Li­fe-leh­den ar­tik­ke­lin, jo­ta Eich­mann väit­ti vää­ren­nök­sek­si.

Führer Adolf Hit­le­rin vas­tuus­ta ei ol­lut tois­tai­sek­si to­dis­tei­ta, ja Eich­mann ku­vat­tiin yk­sin­ker­tai­se­na vir­ka­mie­he­nä, jo­ka te­ki ri­kok­sia käs­kys­tä.

Is­ra­eli­lai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va­oh­jaa­ja Ya­riv Mo­zer löy­si kui­ten­kin 15 tun­tia täs­tä ää­ni­haas­tat­te­lus­ta, jo­ka oli koot­tu Kob­len­zis­sa si­jait­se­vaan Sak­san ar­kis­toon. Nii­den ai­tou­den oli vah­vis­ta­nut Wil­lem Sas­sen hie­man en­nen kuo­le­maan­sa vuon­na 2001. Li­säk­si löy­tyi 700 si­vua Puh­taak­si­kir­joi­tuk­sia haas­tat­te­lun jäl­jel­lä ole­vil­ta 55 tun­nil­ta, mut­ta nii­tä ei pys­tyt­ty vah­vis­ta­maan ai­doik­si.

Chan­nel 11 ai­koo jul­kais­ta sar­jan kol­mi­osai­se­na 7. ke­sä­kuu­ta 2022 al­ka­en.

Tä­mä do­ku­ment­ti muut­taa kä­si­tyk­sem­me juu­ta­lais­ten kan­san­mur­has­ta.

Sii­nä Adolf Eich­mann ot­taa täy­den vas­tuun Führer Adolf Hit­le­rin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti laa­ti­man suun­ni­tel­man val­von­nas­ta, jos­sa vaa­di­taan 10,3 mil­joo­nan ih­mi­sen tu­ho­amis­ta.

Lo­put 55 tun­tia haas­tat­te­lus­ta to­den­nä­köi­ses­ti kät­ke­vät si­sään­sä vie­lä li­sää yl­lä­tyk­siä. He­rää jo ky­sy­mys, mik­si Yad Vas­he­min Me­mo­ri­al [yh­dis­tys?], jo­ka oli tie­toi­nen näi­den asi­akir­jo­jen ole­mas­sa­olos­ta, ei teh­nyt mi­tään pal­jas­taak­seen nii­tä suu­rel­le ylei­söl­le.

Kun his­to­ri­oit­si­jat pai­nis­ke­li­vat tä­män do­ku­men­tin kans­sa, kä­vi il­mi, et­tä

Eich­man­nin oi­keu­den­käyn­ti oli pää­mi­nis­te­ri Ben-Gu­ri­onin jär­jes­tä­mä sa­vu­ver­ho, jon­ka avul­la hän sa­la­si Yh­dys­val­loil­ta sa­lai­sen ydi­noh­jel­man, jo­ta hän joh­ti Sak­san kans­sa.

Ken­raa­li Mil­ley: Yh­dys­val­tain Ase­voi­mat Jou­tu­vat Mak­sa­maan Ve­rel­lään

US Armed Forces will have to pay with their blood: General Milley
US Ar­med For­ces will ha­ve to pay with their blood: Ge­ne­ral Mil­ley

Pu­hu­es­saan uu­del­le West Poin­tin val­mis­tu­val­le luo­kal­le 21. tou­ko­kuu­ta 2022, Esi­kun­ta­pääl­li­köi­den ken­raa­li Mark A. Mil­ley an­toi uu­den ku­van Yh­dys­val­tain ase­voi­mis­ta. 1

Hä­nen mu­kaan­sa

 • Yh­dys­val­to­jen so­ti­laal­li­nen yli­val­ta on päät­ty­mäs­sä.
 • Yh­dys­val­tain ar­mei­ja ei ole val­mis kä­sit­te­le­mään uu­sia so­dan­käyn­nin muo­to­ja,

jol­lai­sia nä­em­me Uk­rai­nas­sa ja joi­ta nä­em­me pi­an Tai­wa­nis­sa. Voi­mak­kais­sa so­dis­sa on kii­rees­ti so­peu­dut­ta­va uu­siin vi­hol­li­siin. Täs­tä läh­tien ve­ren­vuo­da­tus on Yh­dys­val­loil­le jäl­leen yh­tä ras­kas­ta kuin kah­den maa­il­man­so­dan ai­ka­na.


 1. West Point Graduates Are What Is Inherent in the U.S. Military, Milley Says
  https://archive.is/ESM5z
  Terri Moon Cronk, DoD News, May 21, 2022.Ve­nä­jän Huo­ne Da­vo­sis­sa Vi­hit­tiin “So­ta­ri­kos­ten Huo­neek­si

House of Russian War Crimes
Hou­se of Rus­si­an War Cri­mes

Tä­nä vuon­na Da­vo­sin foo­ru­mi jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa ei­kä enää tal­vel­la. Ve­nä­jän kan­sa­lai­set sul­je­taan ul­ko­puo­lel­le riip­pu­mat­ta hei­dän suh­tees­taan maan­sa vi­ra­no­mai­siin.

Ve­nä­jää ja sen kult­tuu­ria esit­te­le­vä Ve­nä­jän Huo­ne on muu­tet­tu “ve­nä­läis­ten so­ta­ri­kos­ten ta­lok­si”. Va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo­mit­see Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on “pro­vo­soi­mat­to­man agg­res­sii­vi­sen so­dan” (sic). Sen vih­ki vi­de­ol­le Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­ky.

Da­vo­sin foo­ru­mi ko­ko­aa vuo­sit­tain yh­teen maa­il­man tär­keim­mät yri­tys­joh­ta­jat. Sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Sveit­si­läi­nen Klaus Schwab, ja si­tä val­voo Na­ti­onal En­dow­ment for De­moc­ra­cy-lii­key­ri­tys ci­pe:n (Cen­ter for In­ter­na­ti­onal Pri­va­te En­terp­ri­se) kaut­ta.

“Ve­nä­jän So­ta­ri­kos­ta­loa” ra­hoit­taa oli­gark­ki Vik­tor Pinc­huk, jo­ka it­se on Uk­rai­nan kor­rup­ti­on sym­bo­li. 1


 1. The Clinton-Pinchuk connection by Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italy) , Voltaire Network, 23 February 2014Kii­nan Käsitys Yh­dys­val­tain Ar­mei­jan Bi­olo­gi­sis­ta Ko­keis­ta

Chinese Hypothesis on US Military Biological Experiments
Chi­ne­se Hy­pot­he­sis on US Mi­li­ta­ry Bi­olo­gi­cal Ex­pe­ri­ments

Was­hing­ton on myön­tä­nyt joh­ta­neen­sa 336 bi­olo­gis­ta la­bo­ra­to­ri­ota 30 maas­sa ym­pä­ri maa­il­maa, jois­ta 26 si­jait­si Uk­rai­nas­sa. Ve­nä­jän ar­mei­jan ta­ka­va­ri­koi­mat asi­akir­jat viit­taa­vat kui­ten­kin sii­hen, et­tä Yh­dys­val­lat to­del­li­suu­des­sa al­le­kir­joit­ti so­pi­muk­sia 49 maan kans­sa, eli pal­jon use­am­man kuin se on tun­nus­ta­nut.

Was­hing­to­nin mu­kaan so­pi­muk­set ei­vät ri­ko vuo­den 1975 bi­olo­gis­ten asei­den yleis­so­pi­mus­ta, vaik­ka ne on laa­ti­nut Pen­ta­go­nin haa­ra, Fe­de­ral De­fen­se Th­re­at Re­duc­ti­on Agen­cy (Dt­ra).

Ve­nä­jän ar­mei­ja väit­tää, et­tä dt­ra suo­rit­ti bi­olo­gi­sia ko­kei­ta mie­li­sai­rail­le uk­rai­na­lai­sil­le psy­ki­at­ri­ses­sa sai­raa­las­sa nro 1 (St­re­letc­hye ky­lä, Har­ko­van alue) ja käyt­ti tu­ber­ku­loo­si­tar­tun­taa tar­tut­ta­maan vä­es­töä Sla­vi­ano­serbs­kin alu­eel­la (Lu­gans­kin kan­san­ta­sa­val­ta).

Yh­dys­val­tain ar­mei­jan bi­olo­gi­sia la­bo­ra­to­ri­oi­ta Uk­rai­nas­sa on kä­si­tel­ty tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa jo 11. maa­lis­kuu­ta 2022.

Yh­dys­val­lat se­lit­ti, et­tä sen yh­teis­työ Uk­rai­nan kans­sa ei suin­kaan ke­hit­tä­nyt uu­sia bi­olo­gi­sia asei­ta, vaan täh­tä­si täs­sä yh­tey­des­sä yk­si­no­maan Neu­vos­to­lii­ton oh­jel­mien rip­pei­den tu­ho­ami­seen täl­lä alu­eel­la. Sii­nä ei kui­ten­kaan kä­si­tel­lä si­tä, et­tä täl­lai­sia oh­jel­mia on to­teu­tet­tu ai­na­kin 30 maas­sa, ei­kä se­li­te­tä niil­le osoi­tet­tu­ja va­ro­ja ei­kä var­sin­kaan si­tä, et­tä nii­tä on jat­ket­tu jo kol­me­kym­men­tä vuot­ta.

Kii­nan leh­dis­tö on puo­les­taan tuo­nut esiin sen, et­tä Yh­dys­val­tain ar­mei­jan tar­tun­ta­tau­tien lää­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus­lai­tos oli 1980-lu­vul­la le­vit­tä­nyt Ae­des ae­gyp­ti -hyt­ty­siä, jot­ka tun­ne­taan den­gu­ekuu­meen, chi­kun­gu­nyan, Zi­kan ja mui­den vi­rus­ten le­vit­tä­ji­nä, omaan vä­es­töön­sä Ge­or­gi­an osa­val­ti­os­sa. Ny­ky­ään DAR­PA (De­fen­se Ad­van­ced Re­se­arch Pro­jects Agen­cy) te­kee tut­ki­mus­ta “hyön­teis­ten liit­to­lai­sis­ta”.

Vi­ral­li­ses­ti ky­se on hyön­teis­ten muun­ta­mi­ses­ta ky­bor­geik­si, jot­ta ne voi­vat ge­neet­ti­ses­ti muo­ka­ta kas­ve­ja li­sä­täk­seen sa­to­aan, mut­ta epä­vi­ral­li­ses­ti päin­vas­tai­nen voi­si ol­la tot­ta:

 • ste­ri­loi­da kas­ve­ja vi­hol­lis­mais­sa ja ai­heut­taa nä­län­hä­tää,

ku­ten tie­de va­roit­ti vuon­na 2018. 1

Kii­nan leh­dis­töl­le tä­mä ta­voi­te se­lit­tää sen, et­tä DT­RA:n ko­kei­lu­ja teh­dään ni­me­no­maan kai­kis­sa Ve­nä­jän ja Kii­nan naa­pu­ri­val­ti­ois­sa.

Ve­nä­läis­ten po­tas­ka­lan­noit­tei­den vien­ti­kiel­to hait­taa maa­ta­lout­ta mo­nis­sa mais­sa, eri­tyi­ses­ti Af­ri­kas­sa. Me­ri­mii­no­jen si­rot­ta­mi­nen Uk­rai­nan edus­tal­le es­tää uk­rai­na­lais­ten vil­je­ly­kas­vien vien­nin Af­rik­kaan ja Aa­si­aan. Ti­lan­ne ai­heut­taa va­ka­van maa­il­man­laa­jui­sen nä­län­hä­dän vaa­ran, jon­ka Yh­dis­ty­nei­den Kan­sa­kun­tien pää­sih­tee­ri Antó­nio Gu­ter­res on jo tuo­nut esiin.


 1. Ag­ri­cul­tu­ral re­se­arch, or a new bi­owe­apon sys­tem? In­sect-de­li­ve­red ho­ri­zon­tal ge­ne­tic al­te­ra­ti­on is con­cer­ning
  by R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-Anollés, F. Beck, C. Boëte, Science, October 5, 2018.
  The Pentagon’s insect army
  https://archive.is/akSG6Na­ton ja Ve­nä­jän Vä­li­nen So­ta: Mi­tä Odo­tet­ta­vis­sa Seu­raa­vak­si?

Kol­me kuu­kaut­ta Ope­raa­tio Z:n al­ka­mi­ses­ta ja län­nen uu­ti­soin­ti vie­lä jau­haa yh­tä ja sa­maa:

 • “ei mi­tään uut­ta itä­rin­ta­mal­la”.
Läh­de

Pepe Escobar
Pepe Escobar

Kuva
Ei mitään uutta itärintamalla
Ei mi­tään uut­ta itä­rin­ta­mal­la
Si­säl­tö

Kol­me kuu­kaut­ta sii­tä, kun Ve­nä­jän aloit­ti Ope­raa­tio Z:n Uk­rai­nas­sa, län­nen im­pe­riu­min (12 pro­sent­tia maa­pal­lon vä­es­tös­tä) tais­te­lu kaik­kia mui­ta (88 pro­sent­tia) vas­taan jat­kuu. Etä­pe­säk­kei­tä tu­lee jat­ku­vas­ti li­sää.

 • Sil­ti ker­ron­ta — ou­toa kyl­lä — py­syy jat­ku­vas­ti sa­ma­na.

Vah­vim­man “sään­nöt” vai­ko yh­tei­nen la­ki

Maa­nan­tai­na 23.05.2022 Da­vo­sis­sa Maa­il­man ta­lous­foo­ru­min Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Klaus Schwab esit­te­li Uk­rai­na­lai­sen ho­mo-koo­mik­ko-pre­si­den­tin Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyn, jo­ka on kier­tu­een vii­mei­sim­mäs­sä koh­tees­sa hank­ki­ak­seen ra­haa, asei­ta ja pa­kot­tei­ta. Ylei­sö hur­ra­si kuin käs­kyn saa­nee­na.

Her­ra Sch­wab ko­ros­ti, et­tä tä­tä pre­si­den­tik­si te­key­ty­vää näyt­te­li­jää, jo­ka puo­lus­taa uus­nat­se­ja, tu­kee “ko­ko Eu­roop­pa se­kä kan­sain­vä­li­nen jär­jes­tys ja ku­ri”.

Kan­sain­vä­li­sel­lä hän tar­koit­taa tie­ten­kin kaik­kia mui­ta pait­si 88:aa pro­sent­tia pla­nee­tan vä­es­tös­tä, kan­sa­kun­tien enem­mis­töä, jo­ka on si­tou­tu­nut puo­lus­ta­maan oi­keus­val­ti­ota ja lail­lis­ta jär­jes­tys­tä sen si­jaan mi­tä Län­si kut­suu “sään­töi­hin pe­rus­tu­vak­si kan­sain­vä­li­sek­si jär­jes­tyk­sek­si”.

Re­aa­li­maa­il­mas­sa ta­pah­tuu

Pa­lat­kaam­me ta­kai­sin re­aa­li­maa­il­maan. Tääl­lä Ve­nä­jä, hi­taas­ti mut­ta var­mas­ti, on kir­joit­ta­mas­sa Hyb­ri­di­so­dan­käyn­nin tai­don uu­sik­si. 1 ja 2 Vie­lä län­nes­sä juh­lien iloi­taan NA­TO:n psy­ko­lo­gi­sen so­dan­käyn­nin, agg­res­sii­vi­sen kog­ni­tii­vi­sen so­lut­tau­tu­mi­sen, ja upe­an me­dia-mie­lis­te­lyn lois­tees­sa, kuin­ka pal­jon saa­daan ai­kaan:

 • $40 mil­jar­din dol­la­rin “apu”-pa­ket­ti Uk­rai­nal­le 3

Se kyl­lä muut­taa so­dan suun­nan!

Tä­män “voit­toi­sas­ta pe­lis­tä” ker­to­van nar­ra­tii­vin ta­ka­na ovat sa­mat ih­mi­set, jot­ka polt­ti­vat bil­joo­nia dol­la­reis­ta Af­ga­nis­ta­nin ja Ira­kin “tur­vaa­mi­sek­si”.

 • Ja näim­me, mi­ten sii­nä kä­vi.

Kaik­kien kor­rup­ti­oi­den äi­ti

Uk­rai­na on kan­sain­vä­li­sen kor­rup­ti­on Graa­lin mal­ja. Tuo $40 mil­jar­dia voi ol­la “pe­lin kään­tä­vä voit­to” vain kah­del­le ih­mis­luo­kal­le:

 1. En­sin­nä­kin Yh­dys­val­to­jen so­ta­te­ol­li­suus­komp­lek­sil­le, ja
 2. toi­sek­si pie­nel­le jou­kol­le Uk­rai­nan oli­gark­ke­ja ja uus-kon­ser­va­tii­ve­ja kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä, jot­ka pyö­rit­tä­vät näi­tä pi­me­än ase­kau­pan ja “hu­ma­ni­taa­ri­sen” avun mark­ki­noi­ta vie­däk­seen sit­ten Uk­rai­nas­sa pes­tyn ra­han voi­tot Cay­man­saa­ril­le.

Kuin­ka tä­mä $40 mil­jar­dia ja­etaan?

 1. $8.7 mil­jar­dia me­nee täy­den­tä­mään Yh­dys­val­to­jen omia ase­va­ras­to­ja, tä­mä ra­ha ei siis men Uk­rai­naan;
 2. $3.9 mil­jar­dia USEU­COM-“toi­mis­tol­le” tä­mä toi­mis­to sa­ne­lee so­ti­laal­li­set ope­raa­ti­ot Ki­oval­le;
 3. $5 mil­jar­dia an­ne­taan hä­mä­räl­le ja mää­rit­te­le­mät­tö­mäl­le ta­hol­le jo­ka huo­leh­tii “glo­baa­lis­ta ruo­an toi­mi­tus­ket­jus­ta”;
 4. $6 mil­jar­dia dol­la­ria lai­te­taan var­si­nai­siin asei­siin ja Uk­rai­nas­sa ta­pah­tu­vaan “kou­lu­tuk­seen”;
 5. $9 mil­jar­dia mää­ri­tel­lään “ta­lou­del­li­sek­si avuk­si”, jo­ka to­si­asi­al­li­ses­ti ka­to­aa va­lit­tu­jen tas­kui­hin;
 6. ja $0.9 mil­jar­dia on va­rat­tu pa­ko­lai­sia var­ten.

Voi­tot Ame­rik­kaan tap­pi­ot Eu­roop­paan

Yh­dys­val­tain luot­to­luo­kit­ta­jat ovat alen­ta­neet Ki­ovan alim­paan ei­vät-kos­kaan-mak­sa-ta­kai­sin -lai­nayh­tei­sö­jen ros­ka­laa­tik­koon, jo­ten suu­ret ame­rik­ka­lai­set si­joi­tus­ra­has­tot pois­tu­vat Uk­rai­nas­ta ja jät­tä­vät luot­to­ris­kit Eu­roo­pan uni­onin (EU) ja sen jä­sen­mai­den kan­net­ta­vak­si.

Har­va näis­tä­kään mais­ta, rus­so­fo­bi­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta, ku­ten Puo­la, voi­vat pe­rus­tel­la omil­le kan­sa­lai­sil­leen täl­le ro­mah­ta­neel­le val­ti­ol­le lä­he­tet­tä­viä val­ta­via ra­ha­sum­mia. Jo­ten ko­ko tou­hu jää Brys­se­lin EU-ko­neis­ton har­ti­oil­le: teh­dään vain vält­tä­mä­tön Uk­rai­nan pi­tä­mi­sek­si ta­lous­koo­mas­sa. Vain vält­tä­mä­tön, et­tä ko­ko val­tio ei ro­mah­tai­si EU:n nis­koil­le.

Nä­mä EU:n an­ta­mat “lai­nat”, pää­asi­as­sa ase­lä­he­tyk­set, voi­daan to­ki kor­va­ta Ki­ovan saa­mis­ta “veh­nän vien­ti­tu­lois­ta”. Tä­mä on jo ta­pah­tu­mas­sa pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa Cons­tan­ta’n sa­ta­man kaut­ta Ro­ma­ni­as­sa, jos­sa Uk­rai­nan veh­nä saa­puu proo­muil­la To­na­van yli ja las­ta­taan kym­me­niin rah­ti­lai­voi­hin jo­ka päi­vä. Sa­moin, kun isot ase­saat­tu­eet mat­kaa­vat veh­nä­mail­le, ne tuo­vat siel­tä vil­jaa Eu­roop­paan. Täl­lä ta­voin

 • Uk­rai­nan veh­nä ruok­kii vau­ras­ta länt­tä, mut­ta ei köyh­ty­nei­tä uk­rai­na­lai­sia.

Vie­lä tä­män li­säk­si jo­nos­sa on odot­ta­mas­sa NA­TO:n tä­nä ke­sä­nä to­teu­tet­ta­va toi­nen hir­viö: psy­ko­lo­gi­nen ope­raa­tio, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on puo­lus­taa sen “ju­ma­lal­lis­ta oi­keut­ta”, ei tie­ten­kään lail­lis­ta,

 • pääs­tä Mus­tal­le­me­rel­le so­ta­lai­voi­neen

“saat­ta­maan” näi­tä uk­rai­na­lai­sa­luk­sia, jot­ka kul­jet­ta­vat Uk­rai­nas­ta otet­tua veh­nää. NA­TO-myön­tei­nen me­dia kään­tää asi­an ikään kuin Län­si näin “pe­las­te­taan” maa­il­man­laa­jui­sel­ta ruo­kak­rii­sil­tä, jo­ka muu­ten on län­nen it­se ai­heut­ta­ma, hys­tee­ris­ten sank­tio-pa­ket­tien seu­raus­ta.

Puo­la ha­lu­aa peh­me­än alu­eval­tauk­sen

NA­TO on to­del­la­kin mas­sii­vi­ses­ti li­sää­mäs­sä Uk­rai­nal­le lä­he­tet­tä­vää “tu­kea” län­si­ra­jan kaut­ta Puo­las­ta. Se so­pii yh­teen Was­hing­to­nin sta­ra­te­gi­an kah­den ta­voit­teen kans­sa.

 1. en­sin­nä­kin “pit­kä so­ta”, kuin jat­ku­va ka­pi­na, ai­van ku­ten Af­ga­nis­ta­nis­sa 1980-lu­vul­la, jol­loin ji­ha­dis­tit kor­vat­tiin palk­ka­so­tu­reil­la ja uus­nat­seil­la.
 2. Toi­sek­si. Tar­koi­tuk­se­na on “hei­ken­tää” Ve­nä­jää so­ti­laal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti.

Muut ta­voit­teet py­sy­vät en­nal­laan, mut­ta ovat alis­tei­sia koh­dal­le kak­si:

 • var­mis­taa, et­tä De­mok­raa­tit voit­ta­vat USA:n vä­li­vaa­leis­sa — se ei tu­le ta­pah­tu­maan;
 • voi­del­la te­ol­lis-so­ti­laal­lis­ta komp­lek­sia, jol­la on pal­jon ra­haa, jo­ka kier­rä­te­tään ta­kai­sin lah­juk­si­na — tä­mä vai­he on jo me­neil­lään;
 • ja pi­tää yl­lä dol­la­rin he­ge­mo­nia kei­nol­la mil­lä ta­han­sa — han­ka­la to­teu­tet­ta­va, kos­ka mo­ni­na­pai­nen maa­il­ma toi­mii jo nyt il­man dol­la­ria.

Sak­sa on tu­hot­ta­va

Yk­si kes­kei­nen ta­voi­te, jo­ka saa­vu­te­taan häm­mäs­tyt­tä­vän hel­pos­ti, on Sak­san tu­ho­ami­nen … ja näin ol­len ko­ko EU:n ta­lou­den ro­mah­dut­ta­mi­nen.

 • Lä­hes kaik­ki Eu­roo­pan jäl­jel­lä ole­vis­ta yri­tyk­sis­tä, joil­la tu­le­vai­suu­des­sa on jo­tain mer­ki­tys­tä, on jo myy­ty ame­rik­ka­lai­sil­le.

Ote­taan esi­mer­kik­si kuin­ka BMW:n hal­li­tuk­sen jä­sen Mi­lan Ne­delj­ko­vic ker­too Reu­ter­sil­le, et­tä

– te­ol­li­suu­tem­me osuus maa­kaa­sun ku­lu­tuk­ses­ta on noin 37 pro­sent­tia ko­ko Sak­san ku­lu­tuk­ses­ta. Ko­ko tä­mä te­ol­li­suu­den haa­ra lak­kaa ole­mas­ta il­man Ve­nä­jän kaa­su­toi­mi­tuk­sia.

Was­hing­to­nin suun­ni­tel­ma­na pi­tää käyn­nis­sä tä­mä uu­si “pit­kä so­ta” — ei kui­ten­kaan lii­an heh­ku­val­la lie­kil­lä. Aja­tel­kaam­me vaik­ka Syy­ri­an so­taa 2010-lu­vul­la. Si­tä pi­det­tiin yl­lä palk­ka­so­tu­rei­den avul­la ja ai­na mää­räa­join teh­tiin NA­TO-jouk­ko­jen “vä­liin­tu­lo­ja” mil­loin Puo­las­ta, mil­loin Bal­ti­an kää­pi­öis­tä, mil­loin Sak­sas­ta. 4

Vii­me vii­kol­la tuo sää­lit­tä­vä Eu­rok­raat­ti, Jo­sep Bor­rell esiin­tyi kor­ke­ana EU:n ul­ko­asi­oi­den edus­ta­ja­na ja tur­val­li­suus­po­lii­tik­ko­na ja luo­vut­ti pe­lin na­to’n oh­jauk­seen, kun hän en­na­koi tu­le­vaa EU:n ul­ko­asi­ain­neu­vos­ton ko­kous­ta.

Bor­rell myön­si, et­tä

 • “konf­lik­ti tu­lee ole­maan pit­kä” ja
 • EU:n jä­sen­val­ti­ot pri­ori­soi­vat Uk­rai­nan avun “ras­kai­den asei­den vie­mi­seen alu­eel­le”.

Län­si Uk­rai­nan on lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti lii­tet­ty osak­si Puo­laa

Sit­ten Puo­lan pre­si­dent­ti Andr­zej Du­da ta­pa­si Ze­lens­ky’n Ki­ovas­sa. Val­ti­ot al­le­kir­joit­ti­vat liu­dan so­pi­muk­sia. Ne osoit­ta­vat, et­tä Var­so­va ai­koo teh­dä ko­me­at voi­tot täl­lä so­dal­la ja pa­ran­taa sen omaa po­liit­tis-so­ti­laal­lis­ta, ta­lou­del­lis­ta ja kult­tuu­ris­ta vai­ku­tus­val­taa Län­si-Uk­rai­nas­sa.

 • Puo­lan kan­sa­lai­set voi­vat nyt tul­la va­li­tuk­si Uk­rai­nan val­ti­ol­li­siin eli­miin ja ta­voit­tee­na on jo­pa tul­la va­li­tuk­si pe­rus­tus­la­ki­tuo­ma­reik­si. 5 ja 6

Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa, et­tä Ki­ova on on siir­tä­nyt Uk­rai­nan val­ti­ol­li­sen joh­don Puo­lal­le. Var­so­van ei tar­vit­se edes lä­het­tää jouk­ko­ja.

On­ko tä­mä nyt sit­ten peh­meä maa-alu­een val­taus?

Höy­ry­jy­rä on liik­keel­lä

Ny­ky­ti­lan­ne tais­te­lu­ken­täl­lä on täl­lä kar­tal­la. 7

Uk­rai­nan joh­don kes­key­tet­tyä rau­han­neu­vot­te­lut pal­jas­taa ta­voit­tee­na ole­van ra­ken­taa ker­rok­sel­li­nen puo­lus­tus lin­jal­le Pul­ta­va, Dnep­ro­pet­rovsk, Za­po­ro­zhia, Kri­voy Rog, ja Ni­ko­la­ev. Seu­raa­va on Odes­san lin­ja. Mi­kään näis­tä lin­jois­ta ei ta­kaa me­nes­tys­tä Ve­nä­jän tu­le­vaa hyök­käys­tä vas­taan.

On ai­na tär­ke­ää muis­taa, et­tä Ope­raa­tio Z al­koi 24. hel­mi­kuu­ta noin Noin 150’000 tais­te­li­jal­la Ve­nä­jän eliit­ti­jou­kois­ta. Ja sil­ti he va­paut­ti­vat Ma­riu­pol’in ja tu­ho­si­vat uus­nat­sien Azov -eliit­ti­pa­tal­joo­nan vain vii­des­sä­kym­me­nes­sä päi­väs­sä, va­paut­ti­vat 400’000 asuk­kaan kau­pun­gin mi­ni­maa­li­sin tap­pi­oin.

Kun käy­dään oi­ke­aa maa­so­taa — ei­kä täs­sä ole ky­se USA:n tyy­liin teh­tä­vis­tä sum­mit­tai­sis­ta il­ma­pom­mi­tuk­sis­ta — val­ta­van isos­sa maas­sa suur­ta ar­mei­jaa vas­taan, edes­sään on usei­ta tek­ni­siä, ta­lou­del­li­sia ja lo­gis­ti­sia haas­tei­ta. Ve­nä­läi­set on­nis­tui­vat va­paut­ta­maan Kher­so’n, Za­po­ri­zhia’n ja käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­so­en ko­ko kak­sos­val­ti­oi­den alu­een: Do­nets­kin ja Lu­hans­kin kan­san­ta­sa­val­lat.

Ve­nä­jän maa­voi­mien ko­men­ta­jan, ken­raa­li Alek­sandr Dvor­ni­kov’in ko­men­ta­ma­na so­das­sa ovat mu­ka­na nyt tur­bo­ah­de­tut oh­juk­set, ty­kis­tö ja il­mais­kut kai­ken kaik­ki­aan vii­si ker­taa suu­rem­mat voi­mat kuin en­sim­mäi­sen vai­heen ai­ka­na ope­raa­tio Z:ssa, kun taas uk­rai­na­lai­set, kai­ken kaik­ki­aan, ovat hei­ken­ty­neet, polt­to­ai­ne vä­his­sä, ty­kis­tön am­muk­set lop­pu­mas­sa, sa­moin kou­lu­te­tut spe­si­alis­tit, len­no­kit ja tut­kat.

Mi­tä ame­rik­ka­lai­sen no­ja­tuo­li- ja TV-ken­raa­lei­den on yk­sin­ker­tai­ses­ti mah­do­ton ym­mär­tää, on, et­tä Ve­nä­jän mie­les­tä tä­män so­dan — jon­ka so­ti­la­sa­si­an­tun­ti­ja And­rei Mart­ja­nov mää­rit­te­lee “yh­dis­te­tyik­si ase- ja po­lii­si­ope­raa­ti­ok­si” — kak­si tär­kein­tä koh­det­ta ovat

 1. Uk­rai­nan kaik­kien so­ti­laal­lis­ten voi­ma­va­ro­jen tu­ho­ami­nen
 2. sa­mal­la säi­lyt­tä­en omien so­ti­lai­den hen­ki.

Jo­ten, vaik­ka me­net­tää­kin pans­sa­rei­ta, se ei ole iso jut­tu Mos­ko­val­le, ih­mis­hen­kien me­net­tä­mi­nen on. Ja se se­lit­tää mas­sii­vi­set pom­mi­tuk­set, joi­ta Ve­nä­jä on teh­nyt; jo­kai­nen ar­mei­ja koh­de on tu­hot­ta­va lo­pul­li­ses­ti. Täs­mäis­kut ovat rat­kai­se­via.

Ve­nä­jän ar­mei­jan kes­kuu­des­sa kes­kus­tel­laan kii­vaas­ti, mik­si puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ei ta­voit­te­le no­pe­aa st­ra­te­gis­ta voit­toa. Heil­lä on val­miu­det pom­mit­taa Uk­rai­nan rau­ni­oik­si ame­rik­ka­lai­seen tyy­liin. Het­kes­sä. Näin ei kui­ten­kaan ta­pah­du. Ve­nä­läi­set ha­lu­avat ede­tä hi­taas­ti ja var­mas­ti jon­kin­lai­ses­sa höy­ry­jy­rä­muo­dos­tel­mas­sa. He vain ete­ne­vät, kun­nes ko­ko maa-alue on saa­tu täy­sin hal­lin­taan; on­han siel­lä mii­no­ja kaik­ki­al­la.

Vii­mei­seen uk­rai­na­lai­seen as­ti

Yleis­ku­vio on sel­keä, väit­ti NA­TO mi­tä ta­han­sa. Uk­rai­nan tap­pi­ot ovat rä­jäh­dys­mäi­ses­ti kas­va­neet, jo­pa 1’500 kuol­lut­ta tai haa­voit­tu­nut­ta jo­ka päi­vä, siis jo­ka päi­vä. Jos 50’000 uk­rai­na­lais­ta on näis­sä useis­sa Don­bas­sin mo­teis­sa, ne ovat pois­sa vah­vuu­des­ta Ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä.

Uk­rai­na on me­net­tä­nyt eh­kä jo­pa 20’000 so­ti­las­ta yk­sin Ma­riu­po­lis­sa ja sen ym­pä­ris­tös­sä. Se on mas­sii­vi­nen so­ti­laal­li­nen tap­pio, ver­rat­ta­vis­sa De­balt­se­vo’on vuon­na 2015 ja ai­em­min Ilo­vaisk’iin vuon­na 2014. Tap­pi­ot Izyu­min lä­hel­lä voi­vat ol­la vie­lä suu­rem­mat kuin Ma­riu­po­lis­sa. Ja nyt al­ka­vat tap­pi­ot Se­ve­ro­do­nets­kin kul­mas­sa.

Lop­pu­tais­te­lu käy­dään ty­kis­töl­lä

Nyt olem­me pu­hu­neet vas­ta Uk­rai­nan eliit­ti­jou­kois­ta. Sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä, et­tä vain 70 Na­ton kos­kaan lä­het­tä­mien län­si­mai­sis­ta aseis­ta on tais­te­lu­ken­täl­lä: suu­rin on­gel­ma on, et­tä

 • par­haat so­ti­laat ovat pois­sa pe­lis­tä,

ei­vät­kä he ole kor­vat­ta­vis­sa.

 • Ei Azo­vin uus­nat­seil­la,
 • ei 24. pri­kaa­til­la,
 • ei 36. Pri­kaa­til­la,
 • ei­kä eri­lai­sil­la il­ma­hyök­käysp­ri­kaa­teil­la,

nii­den kaik­kien kär­si­mät tap­pi­ot ovat yli 60 pro­sent­tia jou­kois­ta tai ne on tu­hot­tu ko­ko­naan.

Jo­ten avain­ky­sy­mys, ku­ten use­at Ve­nä­jän so­ti­la­sa­si­an­tun­ti­jat ovat ko­ros­ta­neet, ei ole ky­sy­mys sii­tä mil­loin Ki­ova “an­tau­tuu” vaan se kuin­ka mon­ta so­ti­las­ta Mos­ko­va on val­mis me­net­tä­mään pääs­täk­seen tä­hän ta­voit­tee­seen.

Ko­ko Uk­rai­nan puo­lus­tus pe­rus­tuu ty­kis­töl­le. Jo­ten tär­keim­mät edes­sä ole­vat tais­te­lut liit­ty­vät pit­kän kan­ta­man ty­kis­töön. Täs­sä tu­lee ole­maan on­gel­mia, kos­ka Yh­dys­val­lat on ai­keis­sa toi­mit­taa M270 MLRS tark­kuu­soh­ja­tuil­la am­muk­sil­la va­rus­tet­tu­ja jär­jes­tel­miä, joil­la pys­tyy osu­maan koh­tei­siin kau­kaa ja yl­hääl­tä ai­na 70 ki­lo­met­rin pääs­tä.

Ve­nä­jäl­lä on kui­ten­kin vas­tais­ku:

 • Her­mes.

Se on pie­ni ope­ra­tii­vis-tak­ti­nen jär­jes­tel­mä, jo­ta käyt­tä­en kor­ke­al­ta tu­le­via tark­kuu­sam­muk­sia on mah­dol­li­suus tu­ho­ta la­se­rin oh­jaa­ma­na ja ai­na yli 100 ki­lo­met­rin pää­hän. Ja ne in­teg­roi­tu­vat jo sar­ja­tuo­tan­nos­sa ole­viin Pant­sir-il­ma­tor­jun­ta­jär­jes­tel­miin.

Up­po­ava lai­va

Uk­rai­na val­ti­ona ny­kyis­ten ra­jo­jen­sa si­säl­lä, se on jo men­nyt­tä. Ge­or­gy Mu­ra­dov, va­ki­tui­nen Kri­min edus­ta­ja Ve­nä­jän pre­si­den­tin neu­vos­tos­sa ja Kri­min va­ra­pää­mi­nis­te­ri alu­een hal­li­tuk­ses­sa, on järk­ky­mä­tön:

– “Uk­rai­na sii­nä muo­dos­sa jo­ka se oli, luu­len­pa, ei enää ole ole­mas­sa. Tä­mä on jo en­ti­nen Uk­rai­na.”

Aso­van­me­ri on nyt muut­tu­nut Ve­nä­jän ja Do­nets­kin kan­san Ta­sa­va­lan (DPR) “yh­tei­sek­si me­rek­si”, ku­ten Mu­ra­dov on vah­vis­ta­nut.

Ma­riu­pol kun­nos­te­taan. Ve­nä­jäl­lä on ol­lut run­saas­ti ko­ke­mus­ta täs­tä Groz­nyi’ssä ja Krim’il­lä. Ve­nä­jä – Krim maa­käy­tä­vä on val­mis. Nel­jä sai­raa­laa vii­des­tä Ma­riu­pol’is­sa on jo avat­tu uu­del­leen ja jul­ki­nen lii­ken­ne on pa­lan­nut, sa­moin kol­me kaa­su­ase­maa ovat toi­min­nas­sa.

Se­ve­ro­do­nets­kin ja Ly­si­tšansk’in vä­li­tön me­ne­tys soit­ta­vat va­ka­via hä­ly­tys­kel­lo­ja Was­hing­to­nil­le ja Brys­se­lil­le, kos­ka se en­nus­taa lo­pun al­kua Ki­ovan ny­kyi­sel­le hal­li­tuk­sel­le. Ja täs­tä seu­raa — re­to­rii­kas­ta riip­pu­mat­ta 8 — et­tä, “isot pe­laa­jat” täs­sä pe­lis­sä ei­vät ole ko­vin ha­luk­kai­ta si­joit­ta­maan pa­nok­si­aan “up­po­aval­le lai­val­le”.

So­ta sank­ti­orin­ta­mal­la

Pa­ko­te­rin­ta­mal­la Mos­ko­va tie­tää tar­kal­leen mi­tä on ode­otet­ta­vis­sa, ku­ten ta­lous­ke­hi­tyk­sen-mi­nis­te­ri Mak­sim Res­het­ni­kov yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ker­toi:

– Ve­nä­jä läh­tee sii­tä, et­tä pa­kot­teet py­sy­vät mel­ko pit­kään ja tä­män vuok­si kaup­pa Aa­si­an kans­sa kiih­tyy ja suun­tau­dum­me itäi­sil­le mark­ki­noil­le. Aa­si­an mark­ki­nat ovat Ve­nä­jäl­le stra­te­gi­nen suun­ta.

– Me teem­me kaik­kem­me in­teg­roi­tu­ak­sem­me ar­vo­ket­jui­hin ni­me­no­maan

 • yh­des­sä Aa­si­an mai­den kans­sa,
 • yh­des­sä ara­bi­mai­den kans­sa, ja
 • yh­des­sä Ete­lä-Ame­ri­kan mai­den kans­sa.

– Nii­den, jot­ka pyr­ki­vät “pe­lot­te­le­maan Ve­nä­jää”, oli­si vii­sas­ta kuun­nel­la 50 Sar­mat-oh­juk­sen hy­per­soo­nis­ta ään­tä, jot­ka ovat val­mii­na tais­te­lui­hin tä­nä syk­sy­nä, ku­ten Ros­cos­mos’in joh­ta­ja Dmit­ri Ro­go­zin sa­noi.

Sota Da­vo­sin maa­il­man­hal­li­tus­ta vas­taan

Tä­män vii­kon, 23.05.2022, ta­paa­mi­set Da­vo­sis­sa tuo­vat päi­vän­va­loon tais­te­lu­jen yh­den rin­ta­man.

Maa­il­man­laa­jui­ses­ti ky­se on yk­si­na­pai­sen ja mo­ni­na­pai­sen maa­il­man vä­li­ses­tä tais­te­lus­ta.

Ve­nä­jä, Do­nets­kin kak­so­set, Tset­se­nia ja liit­to­lai­set ku­ten Val­ko-Ve­nä­jä tais­te­le­vat nyt Da­vo­sin joh­ta­jia vas­taan. Toi­sin sa­no­en yh­ty­neen län­nen eliit­tiä vas­taan. Pie­ne­nä poik­ke­ama­na län­nen ri­veis­sä on Un­ka­rin pää­mi­nis­te­ri Vik­tor Or­ban.

Ze­lens­ky it­se pär­jää kyl­lä.

 • Hän­tä suo­je­le­vat brit­ti­läi­set ja ame­rik­ka­lai­set eri­kois­jou­kot.
 • Per­he on tiet­tä­väs­ti asuu $8 mil­joo­nan dol­la­rin kar­ta­nos­sa Is­ra­elis­sa.
 • Hän omis­taa $34 mil­joo­nan hu­vi­lan Mi­ami Be­ac­hil­la ja Tos­ca­nas­sa.

Ta­val­li­sel­le Uk­rai­na­lai­sel­le va­leh­del­tiin, hä­net ryös­tet­tiin ja Ki­ovan jen­gi mur­ha­si mo­net heis­tä.

Tä­mä Ki­ovan jen­gi koos­tuu oli­gar­keis­ta, tur­val­li­suus­pal­ve­lus­ta (SBU) fa­naa­ti­kois­ta ja uus­nat­seis­ta. Ja ne uk­rai­na­lai­set, jot­ka jäi­vät ko­ti­maa­han­sa, 10 mil­joo­naa on jo pa­en­nut, hei­tä koh­del­laan edel­leen vain hel­pos­ti uh­rat­ta­vi­na pe­li­nap­pu­loi­na täs­sä so­das­sa.

Sa­maan ai­kaan Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir “Uu­si Hit­ler” -Pu­ti­nil­la ei ole mi­tään kii­ret­tä lo­pet­taa tä­tä elä­mää suu­rem­paa draa­maa, jo­ka pi­laa ja mä­dät­tää jo la­ho­amas­sa ole­van län­nen. Mik­si pi­täi­si ol­la kii­re? Hän yrit­ti kaik­kea mah­dol­lis­ta, vuo­des­ta 2007 al­ka­en,

 • “mik­si em­me voi tul­la toi­meen toi­nen toi­sem­me kans­sa” -rin­ta­mal­la.

Pu­tin hy­lät­tiin täy­sin. Nyt on ai­ka is­tua ja odot­taa.

Pe­rään­ty­kää, ren­tou­tu­kaa ja kat­so­kaa Län­nen rap­pi­ota.


 1. https://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-russia-rewrites-art-hybrid-war

 2. Hyb­ri­di­so­dan­käyn­nin Tai­to

 3. Ka­ru to­tuus: Uk­rai­na mak­saa kai­kes­ta, mut­ta saa vain 15 % USA:n 40 mil­jar­din dol­la­rin avus­ta

 4. Olen­nais­ta täs­sä pro­xy-war so­dan­käyn­nis­sä on, et­tä USA ei suo­raan ole kum­mal­la­kaan puo­lel­la mu­ka­na var­si­nai­sel­la tais­te­lu­ken­täl­lä vaan kes­kit­tyy vain aseis­ta­maan ja neu­vo­maan mo­lem­pia so­ti­via osa­puo­lia.

 5. https://t.me/pl_syrenka/3020

 6. https://twitter.com/prezydentpl/status/1528323216086900736

 7. https://geoworld.space/ukraine/

 8. Län­si sei­soo rin­nal­la­siKaik­ki Mi­tä Olet Ha­lun­nut Tie­tää Api­na­ro­kos­ta Mut­ta Mi­tä Ei Ole Ker­rot­tu

Meryl Nass, MD
Meryl Nass, MD

Voit huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, sa­noo WHO, kos­ka sen tar­koi­tuk­se­na on to­teut­taa mas­sii­vi­set api­na­rok­ko­ro­ko­tuk­set:

– Maa­il­man Ter­veys Jär­jes­tö (WHO) väit­tää, et­tä kas­va­va api­na­rok­ko epi­de­mia on “eris­tet­tä­vis­sä”, ja et­tä ei ole vä­li­tön­tä tar­vet­ta mas­sa­ro­ko­tuk­sil­le 1 ja 2 ja 3

Täs­sä ker­ron pe­ru­sa­si­at iso­ro­kos­ta ja mon­key­pox api­na­ro­kos­ta:

 1. Jos api­na­rok­ko-ro­ko­te on ole­mas­sa, sen te­hoa ei ole tes­tat­tu, kos­ka ei ole ol­lut tar­peek­si ih­mis­ten saa­mia tar­tun­to­ja, jot­ta sel­lai­nen lu­pa yli­pää­tään voi­tai­siin myön­tää ja si­ten myös­kään si­tä kos­ke­vaa vas­ta-ai­ne tes­tiä ei oli­si voi­tu vah­vis­taa.

  • Et­tä tes­ti voi tai ei-voi it­se asi­as­sa ker­toa mi­tään im­mu­ni­tee­tis­ta.
 2. Iso­rok­ko­ro­kot­teen sa­no­taan ole­van 85% te­ho­kas api­na­rok­koon … mut­ta kos­ka tut­ki­muk­set puut­tu­vat, edel­lä mai­ni­tus­ta sai­ras­tu­nei­den vä­häi­syy­des­tä joh­tu­en.

  • Tuo 85% te­ho­avuus: si­tä ei ole voi­tu mi­ten­kään to­dis­taa.
 3. Iso­rok­ko­ro­ko­te ai­heut­taa val­ta­van mää­rän myo­kar­diit­ti-ta­pauk­sia ja mui­ta tun­net­tu­ja sy­dä­non­gel­mia, jo­ten se on lä­hes var­mas­ti vaa­ral­li­sem­pi kuin ris­ki sai­ras­tua api­na­rok­koon.

 4. Iso­rok­ko­ro­ko­tet­ta pi­det­tiin kaik­kein vaa­ral­li­sim­pa­na ro­kot­tee­na 1950-lu­vul­la ja se tap­poi vah­vis­te­tus­ti mil­joo­na vau­vaa, joil­le se an­net­tiin.

 5. It­se sain iso­rok­ko­ro­kot­teen vuo­si­na 1951 ja 1972 ja seu­rauk­se­na oli vä­häi­nen re­ak­tio. Ole­tan ole­va­ni täy­sin im­muu­ni iso­ro­kol­le.

  • Ih­mi­sil­lä teh­dyt tut­ki­muk­set, vuon­na 2003 jul­kais­tu NEJM-jul­kai­sus­sa, osoit­ti­vat, et­tä im­mu­ni­teet­ti on eli­ni­käi­nen.
 6. USA:ssa iso­rok­ko­ro­ko­tet­ta on käy­tet­ty vii­mek­si, kun New York’in ter­veys­vi­ras­to ro­kot­ti si­vii­li­vä­es­tön sa­mal­la ta­val­la 1700-lu­vul­la ro­ko­tet­tiin.

  Mär­kä­rak­ku­lois­ta raa­pu­tet­tiin vis­vaa va­si­kan, ja kun sii­hen ke­hit­tyi uu­sia mär­kä­rak­ku­loi­ta, ne ke­rät­tiin ro­kot­teek­si. Täs­tä voi­si ol­la seu­rauk­sen vaa­ral­li­nen in­fek­tio, jos ro­ko­tet­tiin ihon al­le. 4

 7. Olet­ko kos­kaan ih­me­tel­lyt, mik­si iso­rok­ko­ro­ko­te raa­pu­te­taan ihon pin­nal­le, kun kaik­ki muut ro­kot­teet pis­te­tään neu­lal­la?

  Se joh­tuu sii­tä, et­tä ro­ko­te oli niin li­kai­nen li­kai­nen ja saas­tu­nut muil­la eläin­vi­ruk­sil­la ja ros­kal­la, jo­ka voi ai­heut­taa va­ka­van in­fek­ti­on, jos se ro­ko­te­taan ihon al­le.

 8. 20 – 30 vuot­ta sit­ten toi­vot­tiin, et­tä uu­dem­pi, puh­taam­pi ja puh­dis­tet­tu ro­ko­te vält­täi­si mo­nia va­ka­via si­vu­vai­ku­tuk­sia.

  Kak­si uu­dem­paa GM-ro­ko­tet­ta os­tet­tiin Clin­ton ja Bush hal­lin­to­jen toi­mes­ta kaik­kia ame­rik­ka­lai­sia var­ten. Kä­vi il­mi, et­tä, va­li­tet­ta­vas­ti, sy­dä­men toi­min­nal­le ai­heu­tu­vat si­vu­vai­ku­tuk­set jat­kui­vat.

  Si­vu­vai­ku­tuk­set joh­tui­vat it­se ro­kot­tees­ta, ei val­mis­tus­me­ne­tel­mäs­tä joh­tu­nees­ta li­as­ta ja ros­kis­ta.

 9. Lo­puk­si tois­tan vie­lä, et­tä

  • kak­si tut­ki­mus­ta pal­jas­ti, et­tä 1/30 ro­ko­te­tuis­ta sai­vat subk­lii­ni­sen sy­dän­li­has­tu­leh­duk­sen, 5 ja

  • yk­si Wal­ter Reed’is­sä teh­ty tut­ki­mus osoit­ti, et­tä 1/220 ro­ko­te­tuis­ta sai­vat var­mis­te­tun sy­dän­li­has­tu­leh­duk­sen.

  Mo­lem­mat tut­ki­muk­set teh­tiin ase­vel­vol­li­sil­le, jot­ka ovat juu­ri sen ikäi­siä, et­tä he ovat her­käs­sä iäs­sä näil­le oi­reil­le.

Kir­joi­tan myö­hem­min ai­hees­ta li­sää link­kien kans­sa.


 1. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-official-no-immediate-need-mass-monkeypox-vaccinations-2022-05-23/

  http://archive.is/A6IU2

 2. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-says-monkeypox-containable-convening-research-meeting-support-member-states-2022-05-24/

  http://archive.is/Lpkpt

 3. https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/98889

  http://archive.is/6F5fH

 4. In­fec­ti­ous fluid from pus­tu­les was sc­ratc­hed on the bel­ly of a calf, and then when new pus­tu­les oc­cur­red it was col­lec­ted as the vac­ci­ne subst­ra­te, and could on­ly be mi­ni­mal­ly cle­aned up.

 5. subc­li­ni­cal myo­car­di­tisKou­lu­am­pu­mi­set: Tä­mä Pi­tää Ker­toa

Kou­lu­am­pu­mi­set: Tä­mä Pi­tää Ker­toa

Meryl Nass, MD
Meryl Nass, MD

 1. Nor­maa­lit ih­mi­set ei­vät ole kiin­nos­tu­nei­ta tap­pa­mi­ses­ta, var­sin­kaan las­ten, joi­ta he ei­vät tun­ne, var­sin­kaan suu­rin jou­koin.

 2. Vain ih­mi­set, jot­ka on

  • alis­tet­tu mie­len­hal­lin­ta­oh­jel­maan (esi­merk­ki­nä ol­koon: Sir­han Sir­han tai ker­to­muk­set USA:n tie­dus­te­lu­pal­ve­lun yri­tyk­sis­tä ot­taa hen­ki­lön mie­li hal­lin­taan sa­la­mur­han suo­rit­ta­mi­sek­si al­ka­en ai­na 1950-lu­vul­ta)
  • tai ih­mi­siä tiet­ty­jen lääk­kei­den an­ta­mi­nen jot­ta mah­dol­lis­te­taan sel­lai­sen te­on suo­rit­ta­mi­nen.
 3. Kou­lu­am­pu­mi­set ovat kaik­kein pro­vo­soi­vim­pia ja te­hok­kain ta­pa käyn­nis­tää ase­la­kien muut­ta­mi­nen. Se tar­koit­taa asei­den ot­ta­mis­ta pois joil­ta­kuil­ta tai kai­kil­ta yk­si­tyi­sil­tä ih­mi­sil­tä,.

 4. Suu­ri mää­rä ame­rik­ka­lai­sia asei­den omis­ta­jia on pe­lot­ta­va haas­te glo­ba­lis­teil­le, jot­ka ha­lu­avat hal­li­ta hei­tä.

  • Po­lii­si ja ar­mei­ja ei ha­lua tul­la asee­no­mis­ta­jien ko­tiin aseit­ten ta­ka­va­ri­koi­mi­sek­si tai mui­hin­kaan tar­koi­tuk­siin.
 5. Har­voil­la Eu­roop­pa­lai­sil­la, Ka­na­da­lai­sil­la, Aust­ra­li­alai­sil­la tai uus-see­lan­ti­lai­sil­la on edes omaa aset­ta ja se on syy, mik­si lu­ki­tus­ti­lat näis­sä mais­sa ovat ko­vem­pia ver­rat­tu­na Yh­dys­val­toi­hin.

 6. Aseis­ta ja am­pu­ma­tar­vik­keis­ta on ol­lut pu­laa USA:ssa ai­na pan­de­mi­an al­ka­mi­ses­ta läh­tien. Joh­tuu­ko tä­mä ky­syn­näs­tä ja tar­jon­nas­ta, jo­ka joh­tuu yk­si­tyis­ten ja liit­to­val­ti­on li­sään­ty­nees­tä ky­syn­näs­tä vai­ko muis­ta te­ki­jöis­tä mark­ki­noil­la, ei ole sel­vää.

 7. On ol­lut hy­vin vä­hän tut­ki­muk­sia jouk­ko­mur­ha-ri­kok­siin (eten­kin kou­luis­sa) syyl­lis­ty­nei­den ai­em­mas­ta his­to­ri­as­ta Yh­dys­val­lois­sa vii­me vuo­si­na.

  Ha­lu­an tie­tää, on­ko ku­kaan näis­tä mas­sa­mur­haa­jis­ta, vai­ko jo­pa kaik­ki ol­leet kir­joil­la kir­joil­la black mind Cont­ro­lis­sa -hank­keis­sa.

 8. Ha­lu­an täy­den se­lon­te­on ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la kus­tan­ne­tuis­ta mie­len­hal­lin­ta­oh­jel­mis­ta Yh­dys­val­lois­sa ja muu­al­la.

 9. Ha­lu­an täy­den sel­vi­tyk­sen tu­han­sis­ta ta­pauk­sis­ta, jot­ka it­se ker­to­vat “ole­van­sa koh­tee­na” 1 ja jot­ka va­lit­ta­vat ää­nis­tä, joi­ta koh­den­ne­taan hei­dän pää­hän­sä sa­moin kuin muut vas­taa­vat toi­met, joi­ta voi­daan kut­sua ki­du­tuk­sek­si.

 10. Ha­lu­an tut­kia imp­lan­tit, joi­ta jot­kut näis­tä ih­mi­sis­tä väit­tä­vät asen­ne­tun hei­dän ke­hoon­sa.

Kimp­puum­me hyö­kä­tään mo­nil­la per­vers­seil­lä ta­voil­la, ja

 • mei­dän on avat­ta­va sil­mäm­me ja py­säy­tet­tä­vä täl­lai­nen toi­min­ta

tai hyök­käyk­set tu­le­vat jat­ku­maan ja tu­ho­avat mei­dät.


 1. “tar­ge­ted in­di­vi­du­als” (TIs)Mi­tä Azov­stal­is­sa An­tau­tu­neet So­ti­laat Ker­to­vat

Kuu­lus­te­luis­sa tä­hän men­nes­sä saa­tu­ja tie­to­ja

 1. Lä­hes kaik­ki tun­nus­ta­vat kan­nat­ta­van­sa nat­si-ide­olo­gia, jo­ka pe­rus­tuu Rus­so­fo­bi­aan ja nat­si­ri­kol­lis­ten ihan­noin­tiin.

  Kaik­ki ri­kok­set ve­nä­läi­siä ja ve­nä­läi­syyt­tä vas­taan en­ti­sen Uk­rai­nan alu­eel­la pe­rus­tel­tiin uk­rai­na­lais­ten “ro­dul­li­sel­la pa­rem­muu­del­la” ve­nä­läis­ten, “Rus­nya” yli.

  “Azov” -pa­tal­joo­nan jä­se­net oli suo­raan oh­jeis­tet­tu pa­hoin­pi­te­le­mään si­viil­vä­es­töä “Do­nets­kin ja Lu­gans­kin alu­eel­la”, sa­moin kuin kaik­ki, joi­ta “epäil­tiin Ve­nä­jä­myön­tei­syy­des­tä”.

 2. Yk­si­köi­den joh­ta­jat to­dis­ta­vat, et­tä hel­mi – maa­lis­kuus­sa 2022, teh­tiin ak­tii­vi­sia val­mis­te­lu­ja hyök­käyk­ses­tä Do­nets­kiin, Lu­gans­kiin ja Kri­mil­le.

  Val­mis­te­lut mää­rä­si Ze­lens­ky,

  Suun­ni­tel­mia ke­hi­tel­tiin val­la­ta Bel­go­ro­din ja Kurs­kin alu­eet.

 3. Lä­hes kaik­ki to­dis­ta­vat, et­tä Rus­so­fo­bia ei ol­lut vain Ze­lens­ky’n, en­nen hän­tä hal­lin­neen Po­ros­hen­ko’n ja Uk­rai­nan hal­li­tuk­sen, vaan myös ak­tii­vi­ses­ti edis­tet­ty ide­olo­gia ko­ko yh­teis­kun­nas­sa.

  Rus­so­fo­bia on ol­lut Ki­ovan vi­ral­li­nen po­li­tiik­ka vuo­des­ta 2014 al­ka­en.

 4. Kaik­ki ovat ker­to­neet Na­ton kou­lut­ta­jien mas­sii­vi­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta Don­bas­sin ta­sa­val­lan ja Ve­nä­jän vas­tais­ten toi­mien val­mis­te­luun.

  Eu­roop­pa­lai­set ja ame­rik­ka­lai­set kou­lut­ta­jat val­mis­te­li­vat ja kou­lut­ti­vat “Azov” -mi­li­tant­te­ja ja mui­ta nat­si-jär­jes­tö­jä ja edis­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti rus­so­fo­bi­aa ja kan­nus­ti­vat Uk­rai­nan nat­sis­mia.

 5. Yk­si­köi­den pääl­li­köt ra­por­toi­vat, et­tä tak­tiik­kaa käyt­tää si­vii­le­jä ih­mis­kil­pi­nä otet­tiin käyt­töön län­si-kou­lut­ta­jien aloit­tees­ta pe­rus­tu­en is­la­mis­tien ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö­jen toi­min­taan Syy­ri­as­sa.

  Si­vii­liuh­reis­ta oli mää­rä syyt­tää täy­sin ve­nä­läi­siä.

  Jot­kut to­dis­ta­vat, et­tä mää­räys myös it­se “li­sä­tä si­vii­liuh­rien mää­rä” (eli, tap­paa omia) tu­li Ki­ovas­ta.

 6. Uk­rai­nas­sa toi­mi­va kou­lu­tu­sor­ga­ni­saa­tio oli myös ul­ko­mais­ten kou­lut­ta­jien hal­lit­se­ma. Ne myös opet­ti­vat nat­seil­le me­ne­tel­mät, an­toi­vat tek­no­lo­gi­an ja ma­te­ri­aa­li­sen tu­en.

  Pää­ta­voi­te oli Ve­nä­jän, sen kan­san ja sen pre­si­den­tin ää­rim­mäi­nen de­mo­ni­soin­ti ja kri­mi­na­li­soin­ti niin, et­tä mi­li­tan­teil­la ei oli­si mi­tään epäi­lyk­siä sen suh­teen, et­tä tä­män “ve­nä­läi­sen pa­huu­den” täy­del­li­sen hä­vit­tä­mi­sen tar­ve on vält­tä­mä­tön ja vä­li­tön.

 7. Ris­ti­rii­tai­sia tie­to­ja on saa­tu bi­olo­gi­sis­ta aseis­ta.

  Tois­tai­sek­si ei ole luo­tet­ta­vaa näyt­töä sel­lais­ten ole­mas­sa­olos­ta. Jot­kut sa­no­vat kuul­leen­sa niis­tä.

 8. Use­at kuu­lus­tel­lut tun­nus­ti­vat syyl­lis­ty­neen­sä ra­sis­ti­siin ri­kok­siin: rais­kauk­siin, ki­du­tuk­siin ja raa­koi­hin sa­dis­ti­siin mur­hiin.

Ko­ko­nai­suus voi muut­tua kuu­lus­te­lu­jen jat­ku­es­sa kuu­lus­tel­tu­jen mää­rän li­sään­ty­es­sä. Mut­ta pää­piir­teet ovat jo nyt sel­vil­lä. Li­sä­tie­to­ja vain ker­tyy.

Ma­te­ri­aa­lia on jo nyt tar­peek­si Uk­rai­nan ja sen “vi­ra­no­mais­ten” vie­mi­sek­si tuo­mi­ois­tui­meen.

Azov’in an­tau­tu­mi­sen jäl­keen on ole­mas­sa täy­si oi­keu­del­li­nen pe­rus­ta Ve­nä­jän so­ti­laal­li­sel­le eri­tyi­so­pe­raa­ti­ol­le ja sen ta­voit­teil­le.

Täs­tä kai­kes­ta on kiit­tä­mi­nen vain mei­dän ur­hool­li­sia jouk­ko­jam­me.San­ka­ruu­den Pe­rin­ne

Uk­rai­nal­la ol­lut ko­ke­mus­ta san­ka­ruu­des­ta ja uh­rau­tu­vai­suu­des­ta Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­duk­sen jäl­keen.

To­del­li­nen Syy “Azo­vin” An­tau­tu­mi­seen

“Azov” ja muut an­tau­tui­vat sik­si, et­tei Uk­rai­nal­la ol­lut ko­ke­mus­ta san­ka­ruu­des­ta ja uh­rau­tu­vai­suu­des­ta Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­duk­sen jäl­keen.

 • Ban­de­ris­tien rik­kaat pe­rin­teet maan al­la. — Kyl­lä
 • Tur­val­li­suus- ja var­ti­oteh­tä­vät osa­na Na­ton val­mius­jouk­ko­ja. — Kyl­lä.
 • Län­si­mai­nen es­te­tiik­ka ja va­le-so­ti­laan muo­ti­vaat­teet vuo­des­ta 2014 ja kaik­ki se lois­to, ki­mal­lus ja aseet.

— Sii­nä kaik­ki.

Ve­nä­jä puo­les­taan on it­se asi­as­sa käy­nyt täy­si­mit­tai­sen so­dan kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia vas­taan Poh­jois-Kau­ka­si­as­sa, Syy­ri­as­sa ei­kä Af­ga­nis­tan­kaan ei ole ko­vin kau­ka­na men­nei­syy­des­sä.

Mi­kään niis­tä ei ole hy­vä jut­tu. Näis­sä uro­te­ois­sa ke­hit­tyi ih­mi­sen hen­gen laa­tu: “työ­tä, vel­jet”, 1 “tä­mä on tei­tä var­ten!” Ih­mi­set te­ki­vät va­lin­nan elä­män ja van­keu­den vä­lil­lä.

Ja tä­mä va­lin­ta on edel­leen re­kis­te­röi­ty­nee­nä nii­den ai­vo­kuo­res­sa, jot­ka nyt ovat tais­te­lu­ken­täl­lä. Yk­sin­ker­tai­ses­ti sa­not­tu­na ve­nä­läis­so­ti­las muis­taa F-1 -kra­naa­tin tas­kus­saan vii­mei­se­nä kei­no­na. Tä­mä on myös tais­te­lu­hen­gen yk­si il­men­ty­mä.

“Azo­vil­la” tai Uk­rai­nan ar­mei­jal­la ei ole kum­paa­kaan näis­tä.

Vie­lä: Uk­rai­nan ar­mei­ja, riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka pal­jon he huu­ta­vat “meis­tä ei kos­kaan tu­le vel­jiä”, ei­vät rä­jäy­tä it­se­ään kra­naa­teil­la vält­ty­äk­seen jou­tu­mas­ta van­gik­si. Sa­mas­ta syys­tä, kos­ka he tie­tä­vät jos­sain si­säl­lään, et­tä ve­nä­läi­set ei­vät ole eläi­miä, he ei­vät kat­kai­se ve­nä­läis­ten päi­tä, am­mu van­ke­ja pol­viin ei­vät­kä kai­va hei­dän sil­män­sä pois.

Jo tä­mä it­ses­sään on tär­keä ve­nä­läi­sen so­ti­las­pe­rin­teen voit­to. 1. https://www.tellerreport.com/news/2021-07-10-%22work–brothers!%22–what-was-the-hero-of-russia-magomed-nurbagandov.r1e5slfvTd.html http://archive.today/cAc0NSome 200 conscripts take oath in Brest Fortress

200 conscripts take oath in Brest Fortress

Во время церемонии
Во время церемонии

Lähes 200 Brestin rajajoukon varusmiestä vannoi sotilasvalan Brestin Sankarilinnoituksen Muistomerkin Terespolin porteilla 21.05.2022. Tilaisuuteen osallistui valtion Rajakomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Igor Butkevitš.

 • Photos by Vadim Yakubyonok

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

First Deputy Chairman of the State Border Committee of Belarus Igor Butkevich
First Deputy Chairman of the State Border Committee of Belarus Igor Butkevich

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

Head of Brest Border Group Igor Gutnik
Head of Brest Border Group Igor Gutnik

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022

conscripts take oath in Brest Fortress 2022
conscripts take oath in Brest Fortress 2022Kreik­ka Läh­ti Mu­kaan Uk­rai­nan So­taan

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis MSNBC:n Morning Joen haastattelussa
Pää­mi­nis­te­ri Ky­ri­akos Mit­so­ta­kis MSNBC:n Mor­ning Jo­en haas­tat­te­lus­sa

Kreik­ka, jon­ka vä­es­tö on Or­to­dok­sia, as­tui Yh­dys­val­tain ja Ve­nä­jän konf­lik­tiin Mos­ko­vaa vas­taan.

Pää­mi­nis­te­ri Ky­ri­akos Mit­so­ta­kis, jon­ka su­vul­la on his­to­ri­al­li­set si­teet Yh­dys­val­toi­hin ja jo­ka ni­mit­ti hal­li­tuk­seen­sa uus­fa­sis­ti­sia ele­ment­te­jä, on vi­ral­li­sel­la mat­kal­la Was­hing­to­niin.

MSNBC:n Mor­ning Jo­en haas­tat­te­lus­sa 17. tou­ko­kuu­ta 2022 hän ko­ros­ti maan­sa si­tou­tu­mis­ta Na­toon ja suh­tau­tui myön­tei­ses­ti Ruot­sin ja Suo­men jä­sen­ha­ke­muk­seen. Lo­puk­si hän sa­noi, et­tä hä­nen maan­sa

 • ta­voit­tee­na on tul­la Lä­hi-idän ja Eu­roo­pan yh­dis­tä­vien kaa­su­put­kien ris­teys­koh­dak­si.

Paa­vi Ot­ti Vas­taan Azov-ryk­men­tin Nat­si-edus­ta­jat

Pope Bless Azov Banderites
Po­pe Bless Azov Ban­de­ri­tes

Paa­vi Fran­cis­cus vas­taa­not­ti Ju­lia Fe­do­siu­kin ja Ka­te­ry­na Pro­ko­pen­kon, kak­si uk­rai­na­lais­ta ban­de­ris­tiä ja Azo­vin ryk­men­tin tais­te­li­joi­den vai­mot. Hei­dän seu­ras­saan oli Voï­na-ryh­män (so­ta) jä­sen ja Pus­sy-ri­ot -jär­jes­tön tie­dot­ta­ja, tai­tei­li­ja Pi­otr Ver­zi­lov.

Paa­vi ru­koi­li vie­rai­den­sa kans­sa, et­tei Azo­vin ryk­ment­ti an­tau­tui­si, vaan et­tä Ju­ma­la pe­las­tai­si sen in­nos­ta­mal­la luo­maan so­ti­lail­le hu­ma­ni­taa­ri­sia käy­tä­viä.

Uk­rai­nas­sa on kol­me roo­ma­lais­ka­to­lis­ta kirk­koa.

 1. Yk­si niis­tä on Uk­rai­nan kreik­ka­lais-ka­to­li­nen kirk­ko, jo­ka liit­tou­tui Ban­de­ro­lais­ten ja nat­sien kans­sa toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na yl­lyt­tä­en juu­ta­lais­vä­es­tön jouk­ko­mur­haan. Se edus­taa täl­lä het­kel­lä 8 pro­sent­tia Uk­rai­nan vä­es­tös­tä.

 2. Uk­rai­nan kreik­ka­lais­ka­to­li­nen kirk­ko oli ko­ko kyl­män so­dan ajan bol­še­vik­kien vas­tai­sen kan­so­jen Blo­kin (ABN) jä­sen. Neu­vos­to­liit­to yrit­ti vah­vis­taa sen hie­rar­ki­aa ja hou­ku­tel­la kan­nat­ta­ji­aan or­to­dok­si­seen kirk­koon.

 3. Neu­vos­to­lii­ton ha­jot­tua Va­ti­kaa­ni yrit­ti kiu­saan­tu­nee­na usei­ta rat­kai­su­ja en­nen kuin lo­pul­ta tun­nus­ti “Uni­aa­tit”.

Paa­vi Fran­cis­cus oli alun pe­rin il­moit­ta­nut vih­ki­vän­sä Uk­rai­nan ja Ve­nä­jän Neit­syt Ma­ri­an Tah­rat­to­maan sy­dä­meen Fa­ti­man nä­ki­jöi­den vuon­na 1917 esit­tä­män toi­veen mu­kai­ses­ti. 1 Sit­ten hän pe­rään­tyi ta­ju­tes­saan, et­tä mo­nien mie­les­tä täl­lai­nen aloi­te oli­si oi­keut­ta­nut ris­ti­ret­ken Ve­nä­jää vas­taan. Sit­ten hän py­hit­ti sen si­jaan ko­ko maa­il­man Neit­sy­en sy­dä­mel­le.


 1. Fatima

Hyb­ri­di­so­dan­käyn­nin Tai­to

Hyb­ri­di­so­taa käy­dään pää­asi­as­sa ta­lous- ja ra­hoi­tus­ken­til­lä ja kol­lek­tii­vi­sen Län­nen ki­pu vain nou­see.

The Saker Blog
The Saker Blog

Ve­nä­jä kir­joit­taa hyb­ri­di­so­dan­käyn­nin tai­don uu­sik­si

NA­TOs­ta­nin hii­len­kir­kas fik­tii­vi­nen “ta­ri­na” ker­too Uk­rai­nan voi­tois­ta kai­kil­la rin­ta­mil­la.

Kun an­tau­tu­mi­nen on ve­täy­ty­mis­tä ja so­ta­van­keus jouk­ko­jen uu­del­leen­si­joit­ta­mis­ta

Mik­si puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Lloyd “Rayt­he­on” Aus­tin oli­si anel­lut hel­mi­kuun lo­pus­ta läh­tien, et­tä Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Shoi­gu vas­tai­si hä­nen pu­he­lui­hin­sa ja lo­pul­ta­kin to­teut­tai­si hä­nen toi­veen­sa?

Yk­si par­hais­ta tie­to­läh­teis­tä­ni on vah­vis­ta­nut asi­an. Pu­he­lu oli suo­raa seu­raus­ta pa­nii­kis­ta. Yh­dys­val­tain hal­li­tus (USG) ha­lu­aa kai­kin kei­noin lo­pet­taa yk­si­tyis­koh­tais­ten to­dis­tei­den ke­rää­mi­sen Yh­dys­val­tain bi­oa­se­la­bo­ra­to­ri­ois­ta Uk­rai­nas­sa.

Tä­mä pu­he­lu ta­pah­tui he­ti sen jäl­keen, kun ve­nä­jä oli an­ta­nut vi­ral­li­sen lau­sun­non YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­tol­le 13. tou­ko­kuu­ta: käy­täm­me Bi­oa­sei­den kiel­to­so­pi­muk­sen 5 ja 6 ar­tik­laa tut­ki­ak­sem­me Pen­ta­go­nin bi­olo­gi­sia “ko­kei­ta” Uk­rai­nas­sa.

Asi­an tois­ti asei­den­rii­sun­nas­ta vas­taa­va YK:n ali­pää­sih­tee­ri Tho­mas Mark­ram, vaik­ka kaik­ki Na­ton jä­sen­mai­den suur­lä­het­ti­läät en­nus­tet­ta­vas­ti kiis­ti­vät ke­rä­tyt to­dis­teet “ve­nä­läi­se­nä di­sin­for­maa­ti­ona”.

Shoi­gu kyl­lä ar­va­si etu­kä­teen tuon pu­he­lun ole­van tu­los­sa. Reu­ters vain si­tee­ra­si “ni­me­tön­tä Pen­ta­go­nin vir­kai­li­jaa” ja kään­si asi­an “tun­nin mit­tai­sek­si pu­he­luk­si”, jo­ka ei joh­ta­nut mi­hin­kään. Hö­lyn­pö­lyä. Aus­tin vaa­ti ame­rik­ka­lais­ten mu­kaan “tu­li­tau­koa”, mi­kä sai ai­kaan Si­pe­ri­alais­kis­san vir­neen Shoi­gun kas­voil­le.

Shoi­gu tie­tää ta­san tark­kaan, mi­hin suun­taan so­ta­ken­täl­lä tuu­lee — niin Uk­rai­nan ase­voi­mil­le kuin Uk­ro­nat­seil­le­kin. Ky­se ei ole pel­käs­tään Azovs­ta­lin ro­mah­duk­ses­ta ei­kä ko­ko Ki­ovan ar­mei­jan ro­mah­duk­ses­ta.

Po­pas­na­jan, kes­kei­sin ja vah­vin Uk­rai­na­lais­lin­noi­tus Don­bas­sis­sa, ku­kis­tut­tua ve­nä­läi­set ja Do­nets­kin / Lu­hans­kin jou­kot ovat mur­ta­neet puo­lus­tuk­set nel­jäl­lä eri rin­ta­mal­la poh­joi­seen, luo­tee­seen, län­teen ja ete­lään. Se, mi­tä Uk­rai­nan rin­ta­mas­ta on jäl­jel­lä, mu­re­nee ja no­pe­as­ti. Val­ta­va pa­ta on ja­et­tu la­by­rint­tei­hin mi­ni-pa­doik­si:

 • edes­sä on so­ti­laal­li­nen ka­tast­ro­fi USG ei voi mi­ten­kään aut­taa.

Sa­maan ai­kaan voim­me odot­taa Pen­ta­go­nin bi­oa­se­maa­il­man pal­jas­tu­van. Ai­noa “tar­jous, jos­ta ei voi kiel­täy­tyä”, oli­si esit­tää ve­nä­läi­sil­le jo­tain konk­reet­tis­ta, jot­ta tä­mä tut­kin­ta väl­tet­täi­siin.

 • Niin ei tu­le ta­pah­tu­maan.

Mos­ko­va on täy­sin tie­toi­nen sii­tä, et­tä lait­to­mien bi­olo­gis­ten asei­den jul­kis­ta­mi­nen on ek­sis­ten­ti­aa­li­nen uh­ka Yh­dys­val­tain sy­väl­le val­ti­ol­le. Var­sin­kin kun ve­nä­läis­ten ta­ka­va­ri­koi­mat asi­akir­jat osoit­ta­vat, et­tä Big Phar­ma – Pfi­zer, Mo­der­na, Merck ja Gi­le­ad – oli mu­ka­na useis­sa “ko­keis­sa”. Ko­ko sok­ke­lon täy­del­li­nen pal­jas­ta­mi­nen oli alus­ta as­ti yk­si Pu­ti­nin etu­kä­teen il­moit­ta­mis­ta ta­voit­teis­ta.

Li­sää “so­ti­las­tek­ni­siä toi­men­pi­tei­tä”?

Kol­me päi­vää YK:n esi­tyk­sen jäl­keen Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri­ön joh­to­kun­ta pi­ti eri­tyi­sis­tun­non, jos­sa kes­kus­tel­tiin

–   ge­opo­liit­ti­sis­ta re­ali­tee­teis­ta, jot­ka ovat muut­tu­neet ra­di­kaa­lis­ti län­si­mai­den aloit­ta­man hyb­ri­di­so­dan seu­rauk­se­na Uk­rai­nan ti­lan­teen var­jol­la ja en­nen­nä­ke­mät­tö­män laa­jas­sa ja rai­vok­kaas­sa mit­ta­kaa­vas­sa, mu­kaan lu­kien ra­sis­ti­sen maa­il­man­ku­van el­vyt­tä­mi­nen eu­roop­pa­lais­ten al­kuih­mis-vais­to­jen ja Rus­so­fo­bi­an muo­dos­sa: Ve­nä­jän ja kai­ken ve­nä­läi­sen ‘pe­ruut­ta­mi­sek­si’. 1

Ei siis ih­me, et­tä “län­nen agg­res­sii­vi­nen re­vi­si­onis­ti­nen suun­ta vaa­tii Ve­nä­jän suh­tei­den ra­di­kaa­lia uu­del­lee­nar­vi­oin­tia epäys­tä­väl­li­siä val­ti­oi­ta koh­taan.”

Voim­me odot­taa “Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on Ul­ko­po­liit­ti­sen kon­sep­tin uu­den pai­nok­sen” il­mes­ty­vän pi­an.

Tä­mä uu­si ul­ko­po­liit­ti­nen kon­sep­ti tar­ken­taa si­tä, mi­tä ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­rov ko­ros­ti jäl­leen ker­ran ul­ko- ja puo­lus­tus­po­li­tii­kan neu­vos­ton 30. yleis­ko­kouk­sen kun­ni­ak­si jär­jes­te­tys­sä ko­kouk­ses­sa: 2 Yh­dys­val­lat on ju­lis­ta­nut ko­ko­nais­val­tai­sen hyb­ri­di­so­dan Ve­nä­jää vas­taan. Nyt puut­tuu vain muo­dol­li­nen so­dan­ju­lis­tus.

Di­sin­for­maa­ti­osu­mu ver­ho­aa Suo­men ja Ruot­sin, kut­su­kaam­me nii­tä tyh­mäk­si ja vie­lä­kin tyh­mem­mäk­si Poh­jois­maak­si, ha­ke­mus­ta liit­tyä Na­toon. Mut­ta se mil­lä to­del­la on mer­ki­tys­tä on toi­nen so­dan­ju­lis­tus:

 • mah­dol­li­suus ydin­kär­jil­lä va­rus­tet­tui­hin oh­juk­siin,

jot­ka on si­joi­tet­tu to­del­la lä­hel­le Ve­nä­jän ra­jo­ja. Mos­ko­va va­roit­ti jo koh­te­li­aas­ti suo­ma­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia, et­tä asia hoi­de­taan “so­ti­las­tek­ni­sin toi­men­pi­tein”. Juu­ri niin. Näin­hän Was­hing­ton ja Na­ton kä­ty­rit ker­toi­vat kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa ole­van en­nen ope­raa­tio Z:n al­kua.

Asia kos­kee tie­ten­kin myös Ro­ma­ni­aa ja Puo­laa. Bu­ka­res­tis­sa on jo Ae­gis As­ho­re -oh­jus­ten lau­kai­su­alus­to­ja, jot­ka pys­ty­vät lä­het­tä­mään ydin­kär­jil­lä va­rus­tet­tu­ja To­ma­haw­ke­ja koh­ti Ve­nä­jää Var­so­va puo­les­taan on saa­mas­sa sa­mat jär­jes­tel­mät. Suo­raan asi­aan, jos ti­lan­net­ta ei lie­ven­ne­tä,

 • ne kaik­ki saa­vat lo­pul­ta HER­RA Khin­za­lin hy­per­soo­ni­sen käyn­ti­kor­tin.

Na­ton jä­sen Turk­ki puo­les­taan pe­laa ove­laa pe­liä ja esit­tää oman vaa­ti­mus­lis­tan­sa en­nen kuin edes har­kit­see Poh­jois­mai­den uh­ka­pe­liä. An­ka­ra ei ha­lua enää sank­ti­oi­ta S-400 -hä­vit­tä­jien os­toon ja ha­lu­aa li­säk­si, et­tä se ote­taan uu­del­leen mu­kaan F-35 -oh­jel­maan. On kieh­to­vaa seu­ra­ta, mil­lä uk­ko yli­ju­ma­la USA ai­koo vie­tel­lä sult­taa­nin. Poh­jois­maat ryh­tyi­vät vä­lit­tö­mäs­ti kor­jaa­maan “sel­ke­ää ja yk­si­se­lit­teis­tä kan­taan­sa” PKK:n vas­tai­sek­si, mut­ta se ei sel­väs­ti­kään rii­tä sult­taa­nil­le, jo­ka naut­ti ve­sien sot­ke­mi­ses­ta vie­lä en­ti­ses­tään ko­ros­ta­es­saan, et­tä ve­nä­läi­sen ener­gi­an os­ta­mi­nen on Tur­kil­le “st­ra­te­gi­nen” ky­sy­mys.

Ta­lou­del­li­sen sho­kin kau­hun tor­ju­mi­nen

Tä­hän men­nes­sä on il­mei­sen sel­vää, et­tä avoin ope­raa­tio Z on täh­dät­ty uni­po­laa­ri­seen he­ge­mo­ni­an voi­maa vas­taan; va­sal­leis­ta koos­tu­van Na­ton ää­re­tön­tä laa­je­ne­mis­ta ja maa­il­man ra­hoi­tu­sark­ki­teh­tuu­ria vas­taan, jot­ka ovat toi­siin­sa kie­tou­tu­va yh­dis­tel­mä, jo­ka ra­jat ylit­tä­vät Uk­rai­nan tais­te­lu­ken­tän.

Sar­ja Län­nen pa­ko­te­pa­ket­ti­hys­te­ri­an toi­mia pää­tyi lau­kai­se­maan Ve­nä­jän tois­tai­sek­si var­sin me­nes­tyk­sek­käät vas­ta­toi­met. Hyb­ri­di­so­taa käy­dään pää­asi­as­sa ta­lous- ja ra­hoi­tus­ken­til­lä ja kol­lek­tii­vi­sen Län­nen ki­pu­pis­te vain nou­see: inf­laa­tio, raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nou­su, toi­mi­tus­ket­ju­jen kat­ke­ami­nen, elin­kus­tan­nus­ten rä­jäh­dys­mäi­nen kas­vu, kes­ki­luo­kan köyh­ty­mi­nen ja va­li­tet­ta­vas­ti maa­il­man ete­län suu­ret alu­eet, suo­ra­nai­nen köy­hyys ja nä­län­hä­tä.

Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa, si­sä­pii­ri­to­dis­tei­den nous­tes­sa pin­taan, saa­daan va­kuut­ta­va to­dis­te sii­tä, et­tä Ve­nä­jän joh­to jo­pa sot­ki län­si­mai­den ta­lou­del­li­sen uh­ka­pe­lin , yri­tyk­sen räi­ke­äl­lä ta­val­la ryös­tää yli 300 mil­jar­din dol­la­rin edes­tä Ve­nä­jän va­ran­to­ja.

Tä­mä viit­taa sii­hen, et­tä jo vuo­sia sit­ten — sa­no­taan­ko ai­na­kin vuo­des­ta 2016 Ser­gei Glaz­je­vin ana­lyy­sien pe­rus­teel­la — Kreml tie­si, et­tä näin tu­lee väis­tä­mät­tä käy­mään. Kos­ka luot­ta­mus on edel­leen ra­ha­jär­jes­tel­män jäyk­kä pe­rus­ta, Ve­nä­jän joh­to on saat­ta­nut las­kea, et­tä so­ke­an Rus­so­fo­bi­an aja­mat ame­rik­ka­lai­set ja hei­dän va­sal­lin­sa pe­lai­si­vat kaik­ki kort­tin­sa ker­ral­la, kun hei­dän jär­jes­tel­mään­sä ryh­dyt­täi­siin pai­nos­ta­maan, mi­kä ro­mut­tai­si täy­sin maa­il­man­laa­jui­sen luot­ta­muk­sen “hei­dän” jär­jes­tel­mään­sä koh­taan.

Ve­nä­jän ää­ret­tö­mien luon­non­va­ro­jen ta­kia Kreml saat­toi las­kea, et­tä kan­sa­kun­ta lo­pul­ta sel­vi­äi­si ta­lou­del­li­ses­ta sho­kis­ta ja kau­hus­ta, 3 ja jo­pa hyö­tyi­si sii­tä (rup­lan vah­vis­tu­mi­nen mu­kaan lu­kien). Palk­kio on ai­van lii­an ma­kea: tien avaa­mi­nen dol­la­rin tu­hol­le il­man, et­tä tar­vit­see pyy­tää Her­ra Sar­ma­tia esit­te­le­mään ydi­na­lan käyn­ti­kort­ti­aan.

Ve­nä­jä voi­si jo­pa ku­vi­tel­la saa­van­sa mah­ta­van tuo­ton va­ras­te­tuil­le va­roil­le. Suu­ri osa län­si­mai­ses­ta omai­suu­des­ta — yh­teen­sä jo­pa 500 mil­jar­dia dol­la­ria — voi­daan kan­sal­lis­taa, jos Kreml niin ha­lu­aa.

Ve­nä­jä on siis voit­ta­mas­sa pait­si so­ti­laal­li­ses­ti myös suu­rel­ta osin ge­opo­liit­ti­ses­ti — 88 pro­sent­tia maa­pal­los­ta ei ole na­tos­ta­nin hys­te­ri­an puo­lel­la — ja tie­ten­kin ta­lous- ja ra­hoi­tus­sek­to­ril­la.

Tä­mä on it­se asi­as­sa kes­kei­nen hyb­ri­di­so­dan tais­te­lu­kent­tä, jos­sa kol­lek­tii­vis­ta länt­tä val­vo­taan. Yk­si seu­raa­vis­ta kes­kei­sis­tä as­ke­leis­ta on laa­jen­taa BRICS-mai­ta, jot­ka koor­di­noi­vat dol­la­ris­ta lu­pu­mis­ta kos­ke­vaa stra­te­gi­aan­sa.

Mi­kään edel­lä mai­ni­tuis­ta sei­kois­ta ei sai­si jät­tää var­joon­sa Azov-uus­nat­sien te­ke­miä jouk­ko­mur­hia, Uk­ro­na­zis­ta­nin pää­kau­pun­gis­sa Azovs­ta­lis­sa ja nii­tä seu­rauk­sia, joi­ta täs­tä seu­raa.

Na­tos­ta­ni­lais-me­di­an hel­mi­kuus­ta läh­tien tyr­kyt­tä­mä myyt­ti­nen län­si­mai­nen “ker­to­mus” va­paus­tais­te­lun san­ka­reis­ta ro­mah­ti yh­del­lä is­kul­la. Jy­li­se­vä hil­jai­suus peit­ti kaik­ki yri­tyk­set edes lau­laa Uk­rai­nan “voit­ta­nut­ta” Eu­ro­vii­sua.

Na­tos­sa kou­lu­tet­tu­jen uus­nat­sien par­hais­ta par­haat, 4 jo­ta län­si­mai­set huip­pu­asi­an­tun­ti­jat “neu­voi­vat”, lin­noit­tau­tui­vat sy­viin ydin­pom­min kes­tä­viin bunk­ke­rei­hin Azovs­ta­lin uu­me­nis­sa pa­ko­tet­tiin an­tau­tu­maan kuin nurk­kaan aje­tut ro­tat.

No­vo­ros­si­ja kään­tää pe­lin suun­nan

Ve­nä­jän ylei­se­si­kun­ta muut­taa tak­tiik­kaan­sa Don­bas­sin ti­lan­teen mu­kaan — ku­ten par­haat ve­nä­läi­sa­na­lyy­ti­kot ja so­ta­kir­jeen­vaih­ta­jat lak­kaa­mat­ta väit­tä­vät. Mut­ta he jou­tu­vat koh­taa­maan väis­tä­mät­tö­män on­gel­man: niin pal­jon kuin Ve­nä­jä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tu­ho­aa Uk­rai­nan ar­mei­jaa Don­bas­sis­sa, Län­si-Uk­rai­nas­sa kou­lu­te­taan ja aseis­te­taan ai­na sa­man ver­ran uut­ta NA­TO-ar­mei­jaa.

On siis ole­mas­sa to­del­li­nen vaa­ra, et­tä riip­pu­en ope­raa­tio Z:n lo­pul­li­sis­ta pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­teis­ta — jot­ka ovat vain Ve­nä­jän so­ti­las­joh­don tie­dos­sa — Mos­ko­va on vaa­ras­sa koh­da­ta muu­ta­man kuu­kau­den ku­lut­tua liik­ku­van ja pa­rem­min aseis­te­tun ruu­miil­lis­tu­man sii­tä, mi­tä se nyt tu­ho­aa. Ja juu­ri tä­tä ame­rik­ka­lai­set tar­koit­ta­vat Ve­nä­jän “hei­ken­tä­mi­sel­lä”.

Ny­ky­ti­lan­tees­sa on usei­ta syi­tä, mik­si Uu­si No­vo­ros­si­ja-to­del­li­suus voi osoit­tau­tua Ve­nä­jän kan­nal­ta po­si­tii­vi­sek­si pe­lin­muu­tok­sek­si. Muun mu­as­sa:

 1. Ta­lou­del­li­ses­ti / lo­gis­ti­ses­ti mo­ni­mut­kai­nen lin­ja Har­ko­vas­ta Odes­saa pit­kin Do­nets­kiin, Lu­hans­kiin, Dnep­ro­pet­rovs­kiin, Za­po­ro­zhy­eiin, Kher­so­niin, Ni­ko­la­eviin on lä­hei­ses­ti si­dok­sis­sa Ve­nä­jän te­ol­li­suu­teen.

 2. Hal­lit­se­mal­la Aso­van­mer­ta, jo­ka on jo de fac­to “ve­nä­läi­nen jär­vi”, ja myö­hem­min Mus­taa­mer­ta, Ve­nä­jä saa täy­del­li­sen kont­rol­lin alu­een maa­il­man­luo­kan vil­jan­tuo­tan­non vien­ti­rei­teis­tä.

  Li­sä­bo­nus: Na­ton täy­del­li­nen pois­sul­ke­mi­nen.

Täs­sä ske­naa­ri­os­sa, jäl­jel­lä ole­va Ki­ova – Lviv lin­ja Uk­rai­nas­sa, ei kuu­lui­si Ve­nä­jäl­le, ja tie­ten­kään si­tä ei ra­ken­net­tai­si uu­del­leen. Lin­ja oli­si par­haim­mil­laan muu­tet­ta­va len­to­kiel­to­alu­eek­si sa­moin kuin kiel­to ty­kis­tö- / oh­jus- / len­nok­ki-is­kuil­le, jos nyt NA­TO:a edel­leen kiin­nos­ta­vat haus­kat ide­at.

Tä­mä oli­si loo­gi­nen joh­to­pää­tös eri­tyi­sel­le so­ti­la­so­pe­raa­ti­ol­le, jo­ka kes­kit­tyy täs­mäis­kui­hin ja jos­sa pai­no­te­taan tie­toi­ses­ti si­vii­lien hen­kien ja inf­rast­ruk­tuu­rin sääs­tä­mis­tä sa­mal­la, kun Uk­rai­nan ar­mei­jan ja lo­gis­tii­kan kir­jo tu­ho­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti. Se vie ai­kaa. Sil­ti Ve­nä­jäl­lä saat­taa ol­la kaik­ki ai­ka maa­il­mas­sa, — sii­nä kun seu­raam­me

kol­lek­tii­vi­sen Län­nen syök­sy­kier­ret­tä alas­päin.


 1. län­si ei vain aio lait­taa Ve­nä­jää pol­vil­leen, vaan ai­koo “pe­ruut­taa sen”, pyyh­kiä sen kar­tal­ta ja ja hä­vit­tää Ve­nä­jän muis­ton tä­män ja tu­le­vien su­ku­pol­vien muis­tis­ta

 2. Ul­ko­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­ro­vin Huo­mi­oi­ta Ul­ko- ja puo­lus­tus­po­lit­ti­sen Neu­vos­ton 30. Yleis­ko­kouk­ses­sa Vuon­na 2022

 3. Shock’n Awe tai­si ol­la Ira­kin so­das­sa tai vas­taa­vas­sa käy­tet­ty ni­mi hyök­käyk­sel­le.

 4. creme de la cremeWas­hing­ton ha­lu­aa luo­da kah­det ener­gi­amark­ki­nat

Dual Pricing for Hydrocarbons
Du­al Pri­cing for Hyd­ro­car­bons

Bi­de­nin hal­lin­to et­sii kei­no­ja, joil­la hii­li­ve­dyil­lä kaup­paa käy­vät yli­kan­sal­li­set yh­ti­öt vel­voi­tet­tai­siin mak­sa­maan ve­nä­läi­ses­tä kaa­sus­ta ja öl­jys­tä vain sel­väs­ti mark­ki­na­ta­soa al­hai­sem­pia hin­to­ja.

Kun Ve­nä­jä sul­je­taan Maa­il­man kaup­pa­jär­jes­tön (WTO) ul­ko­puo­lel­le, meil­le jäi­si kak­sois­mark­ki­nat.

 1. En­sim­mäi­seen so­vel­let­tai­siin ky­syn­nän ja tar­jon­nan la­kia. Sen hin­ta, jo­ka on täl­lä het­kel­lä noin 100 dol­la­ria bar­re­lil­ta, siis hei­lah­te­lee.

 2. Toi­sel­la mark­ki­na-alu­eel­la, jol­le Ve­nä­jä myy, hin­nat pe­rus­tui­si­vat käyt­tö­kus­tan­nuk­siin, eli ve­nä­läi­sen öl­jyn osal­ta noin 40 dol­la­riin bar­re­lil­ta.

U.S. and Rus­sia Ha­ve a Long His­to­ry of Col­la­bo­ra­ti­on

http://archive.today/HUIK9/1ad3a3c7cac081affe3b8bbc839751394013c135.webp
Statue of Abraham Lincoln and Czar Alexander II in Moscow that commemorates U.S.-Russian friendship in that period.

http://archive.today/HUIK9/5f037ec38f45f5ad8d552ded284339029570f605.webp
U.S. and Russia Have a Long History of Collaboration

http://archive.today/HUIK9/906fbebf9c617364656132f28135b0cc2cc38685.webp
Russian naval officers during their trip to the United States during the Civil War.

http://archive.today/HUIK9/ac56305102c6ef43383fb5eaec9b6aaf68b15ea5.webp
Crew of the Russian frigate Osliaba while docked in New York harbor in 1863.

http://archive.today/HUIK9/7c49c08ba01fac501584d9bf4c68f4fb1bc4eb39.webp
Cartoon depicting Abraham Lincoln and Russian Czar Alexander II with fighting all around them.

http://archive.today/HUIK9/1403ceb3d23c623c428f23c01e49d64149421e98.webp
The route of Witte’s Trans-Siberian railroad, built with the aid of the United States.

http://archive.today/HUIK9/cf0ae4b929a4bd897eb824bf2e8de4dd95248792.webp
Harry Hopkins, left, meeting with Soviet Premier Joseph Stalin in Moscow in July 1941.

http://archive.today/HUIK9/453db0fa09fe441a6438177131ae4f84d29ea262.webp
This statue stands in Fairbanks, Alaska, as a testament to U.S.-Soviet collaboration in World War II.

http://archive.today/HUIK9/d8452231566063b40d4114bfffb549641a499f4d.webp
Henry Wallace, FDR’s Vice President, third from left in front row, with Russian guides in Moscow in 1944.

http://archive.today/HUIK9/8ff694a524bd0500e79589014384e62ec4e60b89.webp
President Kennedy meeting with Soviet leader Nikita Khrushchev.

Suu­ri Pe­ruu­tus: Kuin­ka Yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mä Tu­ho­taan

Yh­ty­neen län­nen aseet jär­jes­tel­män tu­ho­ami­seen.

Si­säl­tö

Läh­de

The Great Cancellation
The Great Cancellation

Kol­lek­tii­vi­sen Län­nen sys­tee­mi­set aseet

Kak­si viik­koa sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä aloit­ti eri­tyi­sen so­ti­la­so­pe­raa­ti­on Uk­rai­nas­sa, The New York Ti­mes jul­kai­si ve­te­raa­ni­toi­mit­ta­ja Tho­mas Fried­ma­nin kir­joit­ta­man ko­lum­nin. Sen ni­mi oli

 • “äi­ti-Ve­nä­jän pe­ruu­tus on käyn­nis­sä”.

Ar­tik­ke­lis­sa kä­si­tel­tiin kol­men­lai­sia in­no­va­tii­vi­sia asei­ta, joil­la län­si ei vain aio lait­taa Ve­nä­jää pol­vil­leen, vaan ai­koo “pe­ruut­taa sen”, pyyh­kiä sen kar­tal­ta ja ja hä­vit­tää Ve­nä­jän muis­ton tä­män ja tu­le­vien su­ku­pol­vien muis­tis­ta.

Näi­den kol­men ase­tyy­pin tär­kein omi­nai­suus on joh­don­mu­kai­suus.

Jär­jes­tel­mäa­seet

Ve­nä­jää voi­daan pi­tää laa­ja­mit­tai­se­na it­se­or­ga­ni­soi­tu­va­na ja jo­pa glo­baa­li­na jär­jes­tel­mä­nä, jo­ka on mat­rosh­ka-nuk­ke, jo­ka koos­tuu mo­nis­ta ali­jär­jes­tel­mis­tä. Se ei ole yh­tä kun­ni­an­hi­moi­nen kuin toi­nen suu­reel­li­nen jär­jes­tel­mä, jo­ka on Kii­na. Mo­lem­mat näis­tä jär­jes­tel­mis­tä ovat ver­rat­ta­vis­sa to­del­li­seen maa­il­man­jär­jes­tel­mään,

 • “jär­jes­tel­mä­jär­jes­tel­mään”,
 • si­vi­li­saa­ti­oon ja
 • kan­sal­li­seen ole­mas­sa­oloon.

“Ve­nä­jän pe­ruut­ta­mi­nen” on al­ku­soit­to “Kii­nan pe­ruut­ta­mi­sel­le”, ei­kä ol­la myös­kään kau­ka­na “suu­res­ta pe­ruu­tuk­ses­ta”, “ko­ko si­vi­li­saa­ti­on pe­ruu­tuk­ses­ta”.

On mah­do­ton­ta “pe­ruut­taa” mi­tään näis­tä jär­jes­tel­mis­tä re­to­rii­kal­la tai voi­mak­kail­la­kaan is­kuil­la kaik­kein her­kim­piin paik­koi­hin.

Jär­jes­tel­mä voi­daan pe­ruut­taa vain “jär­jes­tel­mäa­seil­la”. Ei rii­tä pel­käs­tään huip­pu­mo­der­nit tie­don­ke­ruu- ja kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­mät, vaan on myös pys­tyt­tä­vä käyt­tä­mään nii­tä. On teh­tä­vä epä­ta­val­li­sia mut­ta te­hok­kai­ta pää­tök­siä ra­ken­nuk­sen, siis täs­sä ta­pauk­ses­sa

 • jär­jes­tel­män, mur­ta­mi­sek­si, tu­ho­ami­sek­si ja pois­ta­mi­sek­si.

Jär­jes­tel­mäa­seen ku­vaus

Näin Tho­mas Fried­man kir­joit­taa ar­tik­ke­lis­saan:

– Kos­ka maa­il­ma on nyt erit­täin lin­ki­tet­ty, su­per­toi­mi­jat, yk­si­löt, yri­tyk­set ja yh­teis­kun­nal­li­set ak­ti­vis­ti­ryh­mät voi­vat aset­taa omia pa­kot­tei­taan ja boi­kot­te­jaan il­man mi­tään hal­li­tuk­sen mää­räys­tä, mi­kä li­sää Ve­nä­jän eris­täy­ty­mis­tä ja ta­lou­del­lis­ta ku­ris­ta­mis­ta yli sen, mi­hin kan­sal­lis­val­ti­ot yli­pää­tään ky­ke­ne­vät. Nä­mä uu­det toi­mi­jat, jot­ka yh­des­sä ovat erään­lai­nen glo­baa­li im­pul­sii­vi­nen toi­mi­ja, yh­tei­sin toi­min

 • Pe­ruut­ta­vat Pu­ti­nin
 • ja Ve­nä­jän.

– Se on erään­lai­nen Uk­rai­na-myön­tei­nen so­li­daa­ri­suus- ja vas­ta­rin­ta­lii­ke.

Ve­nä­jäl­lä Fried­ma­nin kir­joi­tus jäi lä­hes huo­maa­mat­ta, vaik­ka se avoi­mes­ti pal­jas­taa tä­män uu­den su­pe­ra­se­jär­jes­tel­män me­to­do­lo­gi­an, jo­ka ei tyy­dy pel­käs­tään ei­kä vain “saat­ta­maan Ve­nä­jän pol­vil­leen”.

Ar­tik­ke­li kä­sit­te­li tär­keim­piä, sys­tee­mi­siä ase­jär­jes­tel­miä, jot­ka ei­vät enää ole vain ke­hit­te­lyas­teel­la vaan uu­des­sa Le­vi­at­ha­nis­sa, unel­mayh­teis­kun­nas­sa, käy­tet­tä­viä työ­ka­lu­ja. Näi­den in­no­va­tii­vis­ten asei­den avul­la ke­hi­te­tään ny­ky­ään tek­no­lo­gi­aa, jol­la “sa­ha­taan” mi­kä ta­han­sa val­tio, hen­ki­lö tai ra­ken­ne ir­ti maa­il­man­laa­jui­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä. 1

Jär­jes­tel­män sa­haa­mi­nen ir­ti “kan­sain­vä­li­ses­tä yh­tei­sös­tä”

Glo­baa­lien ra­hoit­ta­jien ja “vii­den sil­män” tie­dus­te­lu­vi­ra­no­mais­ten 1900- ja 2000-lu­ku­jen vaih­tees­sa luo­ma Le­vi­at­han ei yri­tä vain “ku­mo­ta” val­ti­ota, jo­ka oli ai­koi­naan toi­sek­si suu­rin suur­val­ta. On me­neil­lään pal­jon re­surs­se­ja vaa­ti­va, laa­ja­mit­tai­nen ja var­sin me­nes­tyk­se­käs ope­raa­tio pe­ruut­taa, nol­la­ta, erit­täin tär­keä ja edel­leen kes­kei­nen osa ko­ko glo­baa­lia jär­jes­tel­mää.

He ha­lu­avat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti pois­taa tun­ne­tun men­nei­syy­den ja nol­la­ta tu­le­vai­suu­den, ja ko­ko hyök­käyk­sen ne­rok­kain osa on, et­tä

 • tu­hot­ta­va koh­de it­se mak­saa tä­män nol­lausp­ro­ses­sin kus­tan­nuk­set.

Jot­ta tä­mä yleen­sä on mah­dol­lis­ta, joh­tuu se sii­tä, et­tä se­kä nol­laus­jär­jes­tel­män et­tä nol­lat­ta­van jär­jes­tel­män hal­lin­to on it­se asi­as­sa jo osa tä­tä ko­ko­nais­jär­jes­tel­mää, Le­vi­at­ha­nia. Näin ol­len on mah­dol­lis­ta koor­di­noi­da se­kä “nol­laa­jan” et­tä “nol­lat­ta­van” toi­met kes­ke­nään.

Näin ol­len “Ve­nä­jän pe­ruu­tus” on vain har­joi­tus tu­le­vaa “Suur­ta Pe­ruu­tus­ta”, Kii­nan pe­ruu­tus­ta ja si­tä seu­raa­vaa pit­kää “pe­ruu­tus­ten” sar­jaa var­ten. Sil­loin tu­ho­taan kaik­ki jär­jes­tel­män osa­set yk­si toi­sen­sa jäl­keen al­ka­en val­ti­os­ta, te­ol­li­suu­des­ta, yri­tyk­sis­tä ai­na yk­si­löi­hin as­ti.

 • Vain ne jär­jes­tel­män osa­set, jot­ka “so­peu­tu­vat”, vält­ty­vät tu­ho­ami­sel­ta.

Kat­so­taan­pa tar­kem­min, mi­ten “pe­ruu­tus” toi­mii jär­jes­tel­män kan­nal­ta. Tho­mas Fried­man ker­too meil­le hy­vin suo­raan täs­tä.

En­sin Ve­nä­jä, sit­ten Kii­na.

Kar­hun pe­ru­mi­ses­ta Lo­hi­käär­meen pe­ru­mi­seen.

Fried­man te­kee he­ti alus­sa as­ti sel­väk­si, et­tä ame­rik­ka­lai­set täh­tää­vät Ve­nä­jään, mut­ta lo­pul­li­nen ta­voi­te on Kii­na. Näin hän kir­joit­taa:

– Kii­na­lai­sil­le st­ra­te­geil­le, jot­ka ovat juut­tu­neet van­haan aja­tuk­seen, et­tä mi­kä ta­han­sa so­ta, jo­ka hei­ken­tää ny­ky-Kii­nan kah­ta en­si­si­jais­ta kil­pai­li­jaa, Ame­rik­kaa tai Ve­nä­jää, on hy­vä asia, sa­noi­sin seu­raa­vaa:

– jo­kai­nen so­ta tuo mu­ka­naan in­no­vaa­ti­oi­ta, uu­sia ta­po­ja tais­tel­la, voit­taa ja sel­viy­tyä, ei­kä Uk­rai­nan so­ta ole täs­tä poik­keus. Tär­kein uu­dis­tus täs­sä so­das­sa on ydin­pom­mia vas­taa­van ta­lous-aseen käyt­tä­mi­nen. Tä­män aseen te­ho pe­rus­tuu sa­ma­nai­kai­seen suur­val­lan voi­maan (USA ja sen me­gayh­ti­öt) ja “voi­maan­nu­tet­tu­jen kan­so­jen” toi­min­taan.

“Voi­maan­nu­te­tul­la kan­sal­la” Fried­man tar­koit­taa lau­ma­tie­toi­suu­den eli lau­ma­vie­tin oh­jaa­mia ih­mi­siä. Ih­mi­set ovat täs­sä vain neu­ro­ne­ja her­mo­ver­kos­sa, jo­ka toi­mii yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na saa­vut­taak­seen tie­tyn ta­voit­teen.

On ym­mär­ret­tä­vä, et­tä tä­mä ta­voi­te ei ole mi­kään epä­mää­räi­nen ide­olo­gi­nen ta­voi­te vaan se on hy­vin tark­kaan mää­ri­tel­ty ta­voi­te “tu­ho­ta” tiet­ty koh­de, jo­ka voi ol­la esi­mer­kik­si hen­ki­lö, ja sa­mal­la le­vit­tää tuo emo­ti­onaa­li­nen tar­tun­ta mah­dol­li­sim­man laa­jal­le.

Kiin­nit­tä­kääm­me huo­mio tä­hän koh­taan:

 • “voi­maan­nu­te­tuis­ta ih­mi­sis­tä” tu­lee jär­jes­tel­män osa­sia,

joi­ta tä­mä jär­jes­tel­mä käyt­tää yhä uu­del­leen ja uu­del­leen.

En­si-is­ku

So­dan en­sim­mäi­nen sys­tee­mi­nen “me­ne­tel­mä” on siis “ta­lou­den ydin­pom­mi” eli “ta­lou­den mi­tä­töin­ti”, Ve­nä­jän “ir­rot­ta­mi­nen” maa­il­man ta­lous­jär­jes­tel­mäs­tä. Fried­man kir­joit­taa täs­tä:

– Yh­dys­val­lat on yh­des­sä Eu­roo­pan uni­onin ja Bri­tan­ni­an kans­sa aset­ta­nut Ve­nä­jäl­le pa­kot­tei­ta, jot­ka la­maut­ta­vat sen ta­lou­den, uh­kaa­vat kriit­ti­ses­ti yri­tyk­siä ja murs­kaa­vat mil­joo­nien ve­nä­läis­ten sääs­töt en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä no­peu­del­la ja laa­juu­del­la. Ti­lan­ne muis­tut­taa ydin­rä­jäh­dys­tä.

– Pu­tin on nyt ym­mär­tä­nyt ti­lan­teen ja myös il­mais­sut asi­an yk­si­se­lit­tei­ses­ti: Yh­dys­val­tain (ja EU:n) joh­ta­mat pa­kot­teet ovat “ver­rat­ta­vis­sa so­dan ju­lis­ta­mi­seen”. — (Vla­di­mir, Vla­di­mir! Et ole vie­lä tun­te­nut puol­ta­kaan sii­tä.)

Toi­nen is­ku

Toi­nen “uu­si ase” Fried­ma­nin mu­kaan on Le­vi­at­ha­nin pa­kot­tei­den hal­lin­nas­sa ole­va ih­mis­lau­ma, jo­ka käyt­tää “su­per­voi­mia”. Le­vi­at­han pys­tyy hal­lit­se­maan het­kes­sä mil­jar­dien ih­mis­ten tun­ne­re­ak­ti­oi­ta ym­pä­ri maa­il­maa, ja niil­lä voi vuo­ros­taan ol­la ää­rim­mäi­sen tu­hoi­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Fried­ma­nin mu­kaan

– tä­mä on glo­baa­lis­ti hal­lit­tua mo­raa­lis­ta rai­voa, glo­ba­li­saa­ti­ota, jo­ka vä­hen­tää dra­maat­ti­ses­ti syy-yh­tey­den kan­nus­ti­men ja sii­tä seu­raa­van toi­min­nan vä­lil­lä ja te­kee sen ai­em­min kä­sit­tä­mät­tö­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. 2

Esi­mer­kik­si

 1. Vai­hees­sa yk­si “kat­so­taan ver­kos­sa ly­hyt vi­deo, jos­sa näy­te­tään ve­nä­läis­so­ti­lai­ta tu­lit­ta­mas­sa”.
 2. Vai­hees­sa kak­si yri­tyk­sen työn­te­ki­jä jul­kai­see vi­de­on Fa­ce­book-si­vuil­laan.
 3. Vai­hees­sa kol­me muo­dos­te­taan yri­tys­ten työn­te­ki­jöis­tä koos­tu­va ryh­mä, jo­ka lä­het­tää esi­mie­hil­leen säh­kö­pos­tin, jos­sa ke­ho­te­taan boi­ko­toi­maan Ve­nä­jää.

Täl­lai­set lau­ma­käyt­täy­ty­mi­sel­lä ai­kaan­saa­dut sank­ti­ovaa­ti­muk­set muut­tu­vat yri­tyk­sil­le pa­kol­li­sik­si toi­men­pi­teik­si, muu­ten yh­tiö voi it­se jou­tua oman “pe­ruu­tuk­sen­sa” eteen.

Fried­man kir­joit­taa, et­tä tär­kein­tä on

– ol­la pyy­tä­mät­tä toi­mi­tus­joh­ta­jia te­ke­mään jo­tain, vaan ker­toa heil­le suo­raan vaa­ti­muk­set, et­tä hei­dän täy­tyy teh­dä jo­tain tai muu­ten he me­net­tä­vät työn­te­ki­jöi­tä ja asi­ak­kai­ta.

Näin lau­man hal­lin­ta to­teu­te­taan, ja se myös toi­mii käy­tän­nös­sä.

– Ve­nä­jää ja ve­nä­läi­siä pe­ru­taan nyt jo­ka suun­nas­ta, ai­na bal­le­ri­nois­ta jal­ka­pal­lo­jouk­ku­ei­siin, yri­tyk­sis­tä or­kes­te­rei­hin, ja si­tä aja­vat yhä enem­män nä­mä su­per-voi­maan­ne­tut yk­si­löt ja pie­net ryh­mät, kir­joit­taa Fried­man hal­ti­oi­tu­nee­na.

Ky­se on sa­man­lai­ses­ta eu­fo­ri­as­ta kuin jon­ka näim­me Jom Kip­pur -so­dan jäl­keen.

– Ja kun pe­ruu­tus­kult­tuu­ri on pääs­syt vauh­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti, se ei tun­ne mi­tään ar­moa.

Kan­sal­lis­val­ti­ot saat­ta­vat pois­taa pa­kot­tei­taan “ko­vis­ta re­aa­li­po­liit­ti­sis­ta syis­tä”, mut­ta val­ti­os­ta riip­pu­mat­to­mat toi­mi­jat, eri­tyi­ses­ti ha­jau­te­tus­ti toi­mi­vat, ei­vät vä­li­tä seu­rauk­sis­ta.

– Kun Ano­ny­mous, maa­il­man­laa­jui­nen hak­ke­rei­den liit­tou­ma, il­moit­ti, et­tä se yrit­tää kaa­taa Ve­nä­jän si­vus­tot, se ei ta­pah­tu­nut hal­li­tuk­sen mää­räyk­ses­tä; se vain toi­mi omin päin.

 • Ke­net Ve­nä­jä voi täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kut­sua neu­vot­te­le­maan tu­li­tauos­ta?

It­se asi­as­sa Van­hat lä­hes­ty­mis­ta­vat, joi­den mu­kaan mi­kä ta­han­sa on­gel­ma on rat­kais­ta­vis­sa, jos löy­dät oi­ke­an hen­ki­lön, jo­ka te­ki tä­män tai tuon pää­tök­sen, lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta.

 • Rat­kai­sut löy­ty­vät di­gi­taa­li­sen Le­vi­at­ha­nin omas­ta jär­jes­tel­mäs­tä.

Kol­mas is­ku

Kol­mas Fried­ma­nin ku­vai­le­ma ase on se­kä uu­si et­tä van­ha, ja se on se­kä hen­ki­nen et­tä tun­tei­siin ve­to­ava:

 • “län­si on löy­tä­nyt ää­nen­sä uu­del­leen”.

Tä­mä ase voi jo­pa tun­tua sen­ti­men­taa­li­sel­ta ja vä­hem­män te­hok­kaal­ta. Mut­ta it­se asi­as­sa se, et­tä

 • “Län­si lau­laa yh­del­lä ää­nel­lä”,

on hy­vin voi­ma­kas vai­kut­ta­mi­sen vä­li­ne.

En­nen yh­tei­sen ää­nen löy­tä­mis­tä jär­jes­tel­män mo­ni­nai­set ele­men­tit — ih­mi­set, val­ti­ot ja yh­tei­söt — ajoi­vat ku­kin omia etu­jaan, usein kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia. Nyt ne ovat yh­dis­ty­neet, ei vain “yh­teis­tä uh­kaa” vas­taan, vaan myös “yh­tei­sen asi­an” puo­les­ta.

– “Va­paa maa­il­ma on he­rän­nyt”, Fried­man kir­joit­taa.

Sys­tee­mien ele­ment­te­jä kou­lu­te­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja sy­ner­gi­aan. Län­nel­le osoi­tet­tiin ek­sis­ten­ti­aa­li­nen vi­hol­li­nen. Vi­hol­li­nen, jon­ka kans­sa, ku­ten edel­lä osoi­tet­tiin, on vält­tä­mä­tön­tä lo­pet­taa kaik­ki suh­teet, he­ti ja epä­röi­mät­tä.

Sa­dis­tin unel­ma­pe­li

Toi­mit­ta­ja, jo­ka ha­vait­si Fried­ma­nin “sa­dis­ti­sen luon­teen” oli oi­ke­as­sa. Fried­man pu­huu suu­rel­la ilol­la ko­ko­nai­suuk­sis­ta ja pe­ruut­ta­mat­to­muu­des­ta, esi­mer­kik­si “Ve­nä­jän lak­kaut­ta­mi­sen” lo­pul­li­suu­des­ta. Jäl­leen ker­ran hän tun­tee nuo­ruu­den eu­fo­ri­aa “juu­ta­lai­sen Daa­vi­din voit­to ara­bi-gol­ja­tis­ta”.

Tä­mä tun­ne ruok­kii sel­väs­ti Tho­mas Fried­ma­nia jo nyt, hän kan­toi sen mu­ka­naan lä­pi vuo­si­kym­men­ten. Näin tä­mä ame­rik­ka­lai­nen kir­joit­taa:

– Pu­tin oli to­taa­li­sen tie­tä­mä­tön maa­il­mas­ta, jos­sa hän eli, ja niin hän löi ve­toa maa­il­man glo­ba­li­soi­tu­mi­sen tu­le­vai­suu­des­ta 2000 vuo­si­sa­dal­la. Täs­sä pe­lis­sä jo­ko ta­lo ai­na voit­taa — tai sit­ten ta­loa ei enää ole!

Kyl­lä, ky­sy­mys on ni­men omaan sel­viy­ty­mi­ses­tä. Asia esi­te­tään juu­ri näin. Se­kä “kuu­den päi­vän so­das­sa” 1967, et­tä vuo­den 2022 konf­lik­tis­sa. Tä­mä li­säys ko­ros­taa ti­lan­teen va­ka­vuut­ta. Täs­sä pe­lis­sä ja­ka­ja it­se voi me­net­tää kai­ken.

Sys­tee­mi­ses­sä mie­les­sä, jo­ka ei näy pääl­le päin, tä­mä tar­koit­taa, et­tä jär­jes­tel­mä it­se erot­taa jon­kin sen tär­ke­än osan ja näin tu­ho­aa it­sen­sä.

Fried­ma­nin kal­tai­set ih­mi­set ovat tie­toi­sia täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta, esi­mer­kik­si sii­tä, et­tä vi­hol­li­nen saat­tai­si to­del­la tur­vau­tua “tuo­mi­opäi­vän asei­siin.”

Tie­dus­te­lu, osoit­taa, et­tä “Ve­nä­jän pe­ruut­ta­mi­sen” ta­pauk­ses­sa näin ei pi­täi­si ta­pah­tua, mut­ta juu­ri tä­mä ris­ki ku­tit­taa pe­laa­jien her­mo­ja, kii­hot­taa pe­li­ha­lua.

 • Ih­mis­kun­nan säi­ly­mi­nen ydin­so­das­sa on vaa­ka­lau­dal­la!

Mi­kä on­kaan pe­laa­jan ilo ja on­ni, kun pa­nok­se­na oli ko­ko ih­mis­kun­ta — ja sit­ten Gol­jat myön­tää tap­pi­on!

Kii­na

Sit­ten Fried­man syöt­tää las­kel­moi­dus­ti pal­lon Kii­nan puo­lel­le. Vaik­ka “Ve­nä­jän Gol­jat”, “kar­hu, jo­ka pyy­hit­tiin ole­mat­to­miin” ei ole vie­lä ku­kis­tet­tu “in­no­va­tii­vi­sil­la aseil­la” pe­laa­jan on val­mis­tel­ta­va jo pe­lin seu­raa­vaa siir­toa: ta­lou­del­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti pal­jon voi­mak­kaam­man koh­teen pe­ruut­ta­mis­ta: Kii­nan.

Kii­nan ta­pauk­ses­sa suo­raan tais­te­luun jou­tu­mi­sen ris­kiä ei voi­da hy­väk­syä, mut­ta or­ga­ni­sa­to­ri­sia, sys­tee­mi­siä ja in­no­va­tii­vi­sia asei­ta on jo tes­tat­tu ja ne ovat osoit­tau­tu­neet toi­mi­vik­si.

Avain näi­den asei­den käyt­töön on tie­ten­kin pää­sy tu­le­vai­suu­den Le­vi­at­ha­niin, unel­ma­val­ti­oon, ja Fried­man on va­kuut­tu­nut, et­tä Yh­dys­val­lat tu­lee pää­se­mään sin­ne. Sin­ne ei vält­tä­mät­tä pää­se it­se val­tio tai sen vai­ku­tus­val­tai­set tie­dus­te­lu­pal­ve­lut, mut­ta eh­kä Le­vi­at­ha­nin avai­met ovat jos­sa­kin Pii­laak­son pää­kont­to­ris­sa…

Pu­hees­saan kii­na­lai­sil­le — ja var­mas­ti kii­na­lai­set myös lu­ki­vat sen — Fried­man sa­noo suo­raan:

– On merk­ke­jä sii­tä, et­tä Kii­na tun­nis­taa joi­ta­kin näis­tä uu­sis­ta to­del­li­suuk­sis­ta — sen, et­tä mi­kään maa ei ole lii­an suu­ri pe­ruu­tet­ta­vak­si yh­teen kyt­key­ty­nees­sä maa­il­mas­sa.

Toi­sin sa­no­en, tark­kai­li­jan mu­kaan Kii­na ym­mär­tää pe­lin ja ym­mär­tää myös pe­lin pa­nok­set.

Ky­sy­mys kuu­luu:

 • voi­te­taan­ko Kii­na pe­lot­te­lul­la vai­ko pe­tok­sel­la?

Vai­kut­taa aluk­si sil­tä, et­tä nä­mä ovat täy­sin eri­lai­sia ja kes­ke­nään vas­tak­kai­sia asi­oi­ta, mut­ta chutz­pa’n tai­to on saa­da uh­kaus näyt­tä­mään viet­te­lyk­sel­tä, ja viet­te­lys pe­lot­te­lul­ta.

– Mut­ta Kii­nan al­ku­pe­räi­nen vais­to yrit­tää eris­tää it­sen­sä tuos­ta to­del­li­suu­des­ta, sen si­jaan et­tä as­tui­si esiin aut­taak­seen ku­mo­amaan Pu­ti­nin agg­res­si­on. Sii­hen sa­non: on­nea yri­tyk­sel­le.

 • Kii­naa ei voi yh­dis­tää ja ir­rot­taa sa­maan ai­kaan.

Ei komp­ro­mis­sia

Fried­ma­nin eh­do­tus ei ole mi­kään komp­ro­mis­si, se on to­taa­li­nen. Voit­te vain hy­väk­syä uu­den to­del­li­suu­den, uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan, tai voit­te kiel­täy­tyä. 3

Komp­ro­mis­si on pe­ri­aat­tees­sa mah­do­ton. Tä­tä vies­tiä ame­rik­ka­lai­nen yrit­tää vä­lit­tää Xi Jin­pin­gil­le — ei ole epäi­lys­tä­kään, et­tei­kö kir­joi­tuk­sen vies­ti oli­si osoi­tet­tu juu­ri hä­nel­le.

– Toi­von siis, et­tä myös­kään Kii­nan joh­ta­jat ei­vät lyö ve­toa Tai­wa­nin no­pe­an val­tauk­sen puo­les­ta, Fried­man päät­tää kir­joi­tuk­sen­sa.

– Toi­von, et­tä Pe­king sen si­jaan liit­tou­tuu län­nen ja niin ol­len lä­hes ko­ko muun maa­il­man kans­sa vas­tus­ta­maan Pu­ti­nia.

Le­vi­at­ha­nin pal­ve­li­ja

Fried­man on ai­to Le­vi­at­ha­nin pal­ve­li­ja, pal­ve­li­ja, jo­ka tun­tee isän­tän­sä. Hän tie­tää, mis­tä pu­huu. Hä­nen uh­ka­vaa­ti­muk­sen­sa kuu­los­taa an­ka­ral­ta, ja si­tä se on. Se on re­vol­ve­ri, jo­ta pi­de­tään Kii­nan ohi­mol­la.

Jot­kut Ve­nä­jän hal­li­tuk­ses­sa elät­te­le­vät yhä har­ha­ku­vi­tel­mia jon­kin­lai­ses­ta komp­ro­mis­sis­ta, jois­ta­kin “so­pi­muk­sis­ta”, et­tä asi­at voi­daan ve­tää vii­mei­seen as­ti, ja sit­ten, ku­ten “Nas­red­din Hod­jan ta­ri­nas­sa”, “jo­ko emii­ri kuo­lee tai sit­ten Aa­si”.

Fried­man ja Bi­den voi­vat kyl­lä kuol­la, mut­ta hei­dän isän­tän­sä,

 • Le­vi­at­han on kuo­le­ma­ton.

On edet­tä­vä etu­pai­not­tei­ses­ti, kos­ka hirt­to­sil­muk­ka kau­lan ym­pä­ril­lä ki­ris­tyy ko­ko ajan, liik­ku­ma­ti­la vä­he­nee en­ti­ses­tään. Ei ole mah­dol­lis­ta vii­vy­tel­lä: Le­vi­at­ha­nin jär­jes­tel­mäs­sä voit vain pa­hen­taa omaa ase­maa­si, jos vii­vyt­te­let.

Mut­ta kä­sien hei­lut­ta­mi­nen kaik­kiin suun­tiin tar­koit­taa myös it­sen­sä pal­jas­ta­mis­ta, lyön­tien te­hon näyt­tä­mis­tä. Nuo kä­det joil­la is­ket, ovat ne sa­mat kä­det, joi­ta jär­jes­tel­mä käyt­tää is­ke­äk­seen si­nua.

Kuin­ka Le­vi­at­ha­nin voi voit­taa?

Le­vi­at­ha­nin voit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain käyt­tä­mäl­lä ko­ko­nais­val­tais­ta lä­hes­ty­mis­ta­paa, vain ym­mär­tä­mäl­lä, mi­ten tä­mä jär­jes­tel­mä toi­mii, mit­kä sen heik­kou­det ovat ja mi­ten si­tä voi­daan käyt­tää. 4

Le­vi­at­ha­nin laa­je­ne­mi­nen ei pää­ty Kii­naan, ei­kä se pää­ty edes maa­il­man­laa­jui­seen val­taan — Uu­den Maa­il­man­jär­jes­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen, — jo­ta var­ten se alun pe­rin on luo­tu.

Lo­puk­si ko­ko ih­mis­kun­nan jär­jes­tel­mä “pe­ruu­te­taan”. Siis ih­mi­nen jär­jes­tel­mä­nä ja ih­mis­kun­ta jär­jes­tel­mä­nä. 5 Näh­ty­ään maa­il­man voi­mak­kaim­pien jär­jes­tel­mien, Ve­nä­jän, Kii­nan, mui­den kan­so­jen ja val­ti­oi­den, yh­tei­sö­jen ja lo­pul­ta yk­si­löi­den “pe­ruut­ta­mi­sen”, mo­net tu­le­vat sii­hen joh­to­pää­tök­seen, et­tä vas­ta­rin­ta on hyö­dy­tön­tä. Ja vää­jää­mät­tö­mien ta­pah­tu­mien edes­sä hei­dät lii­te­tään agen­daan, osak­si jär­jes­tel­mää. En­sin glo­ba­lis­tit liit­tä­vät muut jär­jes­tel­män osak­si ja sit­ten hei­dät­kin kor­va­taan niil­lä, jot­ka Le­vi­at­han on ni­mit­tä­nyt.

Lo­pul­li­nen ky­sy­mys

Ja eh­kä ko­ko jär­jes­tel­mä ei tä­män lo­pul­li­sen voi­ton jäl­keen tar­vit­se ke­tään. 6

Juu­ri nyt, vuon­na 2022, rat­kais­taan ai­kam­me tär­kein ky­sy­mys: päät­tyy­kö kaik­ki “eh­dot­to­maan pe­ruu­tuk­seen”, “Lo­pul­li­seen pe­ruu­tuk­seen”, jos niin saa sa­noa. 7

“Pe­ruu­tuk­sen” ta­voit­tee­na on hä­vit­tää it­se si­vi­li­saa­tio, ko­ko kult­tuu­ri; lo­pul­li­ses­ti ja pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti tä­män ja tu­le­vien su­ku­pol­vien muis­tis­ta.

Ve­nä­jän tu­le­vai­suus

Le­vi­at­ha­nin pal­ve­li­jat ovat jo kau­an ol­leet mu­ka­na jär­jes­tel­mis­sä ja hal­lin­neet nii­tä täy­del­li­ses­ti. He loi­vat Le­vi­at­ha­nin ja yh­dis­ti­vät Ve­nä­jän sii­hen, sit­ten he on­nis­tui­vat usut­ta­maan Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan toi­nen toi­sen­sa kimp­puun. Nyt he lak­kaut­ta­vat Ve­nä­jän ja ra­ken­ta­vat sa­mal­la uut­ta maa­il­man­jär­jes­tys­tä.

Täy­tyy muis­taa, et­tä ky­sees­sä on erään­lai­nen Le­vi­at­ha­nin “syn­ty­mä­vi­ka”: se luo­tiin Ve­nä­jää vas­taan ja pit­käl­ti Ve­nä­jän omal­la kus­tan­nuk­sel­la.

– “Uu­si maa­il­man­jär­jes­tys ra­ken­ne­taan Ve­nä­jää vas­taan, Ve­nä­jän rau­ni­oil­le ja Ve­nä­jän kus­tan­nuk­sel­la”, Zbig­niew Br­ze­zins­ki kir­joit­ti vuon­na 1997 il­mes­ty­nees­sä kir­jas­saan

 • “The Grand Chess­bo­ard”.

It­se­näi­set st­ra­te­gi­at ja su­ve­ree­nit pää­tök­set

Le­vi­at­han yrit­tää tu­ho­ta ja pe­ruut­taa “Ve­nä­jän jär­jes­tel­män” ko­ko­naan. Se ei pe­rään­ny. Sik­si

 • pelk­kä aja­tus Ve­nä­jän in­teg­roi­tu­mi­ses­ta uu­teen maa­il­man­jär­jes­tyk­seen mer­kit­see sen var­maa kuo­le­maa ja it­se­mur­haa.

On ym­mär­ret­tä­vä sel­ke­äs­ti, et­tä maam­me ei voi ol­la vain raa­ka-ai­ne glo­ba­lis­tien luo­mas­sa jär­jes­tel­mäs­sä. Mo­nel­le joh­ta­jal­le tä­mä mer­kit­see to­tu­tun val­lan lop­pu­mis­ta, mut­ta mi­tä no­pe­am­min ym­mär­rys täs­tä täs­tä tu­le­vai­suu­den ske­naa­ri­os­ta to­teu­tuu, si­tä pie­nem­pi on krii­sis­tä sel­vi­ämi­sen tus­ka.

It­se­näi­nen inf­rast­ruk­tuu­ri

Maa tar­vit­see su­ve­re­ni­teet­tia sa­nan kai­kis­sa mer­ki­tyk­sis­sä ja en­nen kaik­kea

 • st­ra­te­gi­oi­den ja st­ra­te­gis­ten pää­tös­ten su­ve­re­ni­teet­tia.

Tä­mä tar­koit­taa luo­pu­mis­ta “nel­jän­nen te­ol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen” Klaus Sch­wab -agen­dan mie­let­tö­mäs­tä ta­voit­te­lus­ta, jon­ka yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys on so­peut­taa ih­mi­set, Ho­mo sa­piens, ja ja­kaa hei­dät use­am­paan la­jiin, 8 ra­ken­taa pla­nee­tan laa­jui­nen hu­ma­noi­dien yh­dys­kun­ta to­ta­li­taa­ri­sen jär­jes­tel­män alai­suu­teen, jär­jes­tel­män, jo­ta kont­rol­loi glo­ba­lis­tien luo­ma di­gi­taa­li­nen Le­vi­at­han.

Ku­vi­tel­kaa, et­tä “di­gi­ta­li­saa­tio” to­teu­tui­si Ve­nä­jäl­lä vie­lä ny­kyis­tä­kin no­pe­am­min. Sil­loin mo­nia avai­ny­ri­tyk­siä hal­lit­tai­siin täy­sin Ka­li­for­ni­an tai Skan­di­na­vi­an pal­ve­li­mil­ta, Mic­ro­sof­tin, Ama­zo­nin ja mui­den ame­rik­ka­lai­sy­ri­tys­ten pil­vis­sä si­jait­se­vien “di­gi­taa­lis­ten kloo­nien” avul­la ja oh­jel­mis­toil­la, glo­baa­lien stan­dar­dien ja me­net­te­ly­ta­po­jen mu­kaan.

Näi­den nor­mien luo­mi­sen ja oh­jaa­mi­sen kans­sa Ve­nä­jäl­lä ei oli­si mi­tään te­ke­mis­tä. Täl­löin län­nen ei oli­si vai­kea py­säyt­tää lä­hes kaik­kea te­ol­lis­ta toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä. Tä­mä kos­kee myös ar­mei­jaa, kaik­kia ve­nä­läi­siä jär­jes­tö­jä ja jo­pa maan hal­li­tus­ta.

 • On poh­dit­ta­va pe­rus­teel­li­ses­ti maan tek­no­lo­gi­sen ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­ta ja pää­mää­riä uu­del­leen.

In­ter­ne­tin su­ve­re­ni­teet­ti

Mi­tä esi­mer­kik­si di­gi­ta­li­saa­tio tar­koit­taa, kun se ym­mär­re­tään val­von­ta­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­se­nä, ih­mis­ten täy­del­li­se­nä kont­rol­li­na ja Ve­nä­jän te­ol­li­suu­den ja ra­ken­tei­den in­teg­roi­mi­se­na län­si­mai­siin oh­jaus- ja hal­lin­ta­ket­jui­hin?

 • Mei­dän on ar­vi­oi­ta­va teh­dyt pää­tök­set, ete­ne­mis­suun­ni­tel­mat ja hank­keet pe­rus­teel­li­ses­ti uu­del­leen,

muu­ten uu­det va­ka­vat epäon­nis­tu­mi­set ovat väis­tä­mät­tö­miä, ku­ten esi­mer­kik­si on ta­pah­tu­nut jo se, et­tä puo­let kul­ta- ja va­luut­ta­va­ran­nois­ta jä­te­tään Län­teen.

Tar­vit­sem­me Ve­nä­jän it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta in­ter­net­tiin, jo­ka ny­ky­muo­dos­saan luo päi­vä päi­väl­tä enem­män uh­kia ko­ko maam­me ole­mas­sa­olol­le. Tä­mä su­ve­re­ni­teet­ti oli­si pi­tä­nyt to­teut­taa jo kau­an sit­ten ei­kä va­ka­via pää­tök­siä voi­da enää ly­kä­tä. Län­si­maat­han ovat Elon Mus­kin ja mui­den kon­sor­ti­oi­den sa­tel­liit­ti­jär­jes­tel­mien kaut­ta lä­hel­lä mah­dol­li­suut­ta kor­va­ta ny­kyi­nen In­ter­net suu­ren mit­ta­kaa­van ava­ruu­des­sa toi­mi­val­la jär­jes­tel­mäl­lä. Tä­mä an­tai­si Mus­kil­le mah­dol­li­suu­den kat­kais­ta Ve­nä­jän www, world wi­de web. Se oli­si re­aa­li­ses­sa to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tu­va “vir­tu­aa­li­nen pe­ruu­tus” ko­ko maal­lem­me.

Toi­saal­ta oman, täy­sin it­se­näi­sen ja luo­tet­ta­van In­ter­ne­tin inf­rast­ruk­tuu­rin luo­mi­nen esi­mer­kik­si st­ra­tos­fää­ris­sä toi­mi­va­na joh­taa huip­pu­tek­no­lo­gia-alan te­ol­li­suu­den ke­hit­ty­mi­seen.

Tek­no­lo­gi­an su­ve­re­ni­teet­ti

Mei­dän on saa­tet­ta­va ava­ruus­te­ol­li­suus uu­del­le ta­sol­le, jo­ka an­taa sy­säyk­sen se­kä su­ve­ree­nin In­ter­ne­tin ke­hit­tä­mi­sel­le et­tä uu­sien lii­ken­ne­muo­to­jen luo­mi­sel­le. On esi­mer­kik­si hank­kei­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ta lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäs­tä, jo­ka ra­ken­net­tai­siin en­si­si­jai­ses­ti päi­vän­ta­saa­jan mais­sa ja jo­ka tar­jo­ai­si Ve­nä­jäl­le ys­tä­vyyt­tä ja yh­teis­työ­tä näil­lä maa­pal­lon lu­paa­vim­mil­la alu­eil­la.

Il­man ny­kyai­kais­ta il­mai­lua Ve­nä­jää ei voi ol­la ole­mas­sa yh­te­nä val­ti­ona, mi­kä tar­koit­taa, et­tä se on myös yk­si uu­den tek­no­lo­gi­an ja roh­kei­den pää­tös­ten so­vel­ta­mi­sa­la.

Tuo­tan­to­vä­li­nei­den luo­mi­nen te­ol­li­suu­teen vaa­tii myös mi­tä mo­ni­mut­kai­sim­pia in­si­nöö­ri­teh­tä­viä. Te­koä­lyä hyö­dyn­tä­vät au­to­no­mi­set jär­jes­tel­mät löy­tä­vät so­vel­luk­sen­sa myös tääl­tä. Täl­lai­sia ko­nei­ta ja rat­kai­su­ja tar­vi­taan maa­ta­lou­des­sa, lii­ken­tees­sä ja lo­gis­tii­kas­sa.

On tär­ke­ää ar­vi­oi­da st­ra­te­gi­ses­ti te­koä­lyyn liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ja ris­ke­jä, ym­mär­tää, et­tä tä­mä ei ole ih­me­lää­ke, ja et­tä ih­mi­sen it­sen­sä “pe­ruut­ta­mi­nen” pää­tök­sen­te­ko­ket­jus­ta ei ole täyn­nä vain luo­pu­mis­ta, vaan myös ih­mis­ten it­sen­sä ke­hi­tys­ta­son las­kua, jol­la voi ol­la ar­vaa­mat­to­mia ja en­na­koi­mat­to­mia seu­rauk­sia. 9

Ve­nä­jän alu­esuun­nit­te­lun uu­det st­ra­te­gi­at edel­lyt­tä­vät huo­mi­on kiin­nit­tä­mis­tä uu­siin lii­ken­ne­muo­toi­hin, au­to­no­mi­seen ener­gi­aan, “li­ne­aa­ris­ten kau­pun­kien” uu­siin tek­no­lo­gi­oi­hin ja eko­tek­no­lo­gi­oi­hin.

On myös kii­rees­ti pääs­tä­vä eroon dol­la­rin kah­leis­ta ja luo­ta­va ai­dos­ti it­se­näi­nen ra­ha­jär­jes­tel­mä, jo­ka mah­dol­li­ses­ti pe­rus­tuu ve­nä­läi­sen ta­lous­tie­tei­li­jän S. Sha­ra­po­vin te­ori­oi­hin.

Ih­mi­sen su­ve­re­ni­teet­ti

Tä­mä on myös st­ra­te­gi­nen teh­tä­vä, jos­sa di­gi­taa­li­tek­no­lo­gi­at ovat hyö­dyl­li­siä, mut­ta ei­vät sel­lai­set tek­nii­kat, jot­ka tu­ho­avat sie­lun ja oh­jaa­vat ih­mis­ruu­mis­ta, vaan sel­lai­set, jot­ka

 • aut­ta­vat ih­mi­siä yh­teis­työs­sä

ja yh­tei­ses­sä maa­ta­lou­des­sa.

 • Yk­si­lön oi­keuk­sien
 • ja kol­lek­tii­vis­ten etu­jen

jär­ke­vän yh­dis­tel­män pi­täi­si ol­la ai­van uu­den ta­lous­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­sen etu­rin­ta­mas­sa.

Tek­nok­raat­ti täs­sä on in­si­nöö­ri, tie­de­mies, hen­ki­lö, jo­ka kuu­luu am­mat­tiyh­tei­söön, jo­ta si­to­vat kor­ke­at eet­ti­set pe­ri­aat­teet. He ei­vät ole spiv?, ei­vät Le­vi­ata­nin kä­ty­rei­tä, ei­vät oman kan­san­sa val­loit­ta­jia, vaan hei­dän pal­ve­li­joi­tan­sa.

Ve­nä­jäl­lä on edes­sään suu­ri haas­te, jos­ta ko­ko kan­san sel­viy­ty­mi­nen riip­puu.

Meil­lä on kui­ten­kin kaik­ki mah­dol­li­suu­det vas­ta­ta haas­tee­seen kun­nol­la.


Viit­teet

 1. … ja sen ole­mas­sa­olo lak­kaa.

 2. Ih­mi­set saa­daan toi­mi­maan loo­gi­ses­ti aja­tel­len jär­jet­tö­mäs­ti; esi­mer­kik­si tu­ho­amaan it­sen­sä ja yh­teis­kun­tan­sa.

 3. … ja tul­la it­se pe­ruu­te­tuk­si.

 4. … myös si­tä it­se­ään vas­taan.

 5. Le­vi­at­ha­nin trans­hu­ma­nis­ti­nen vai­he

 6. ja ai­van lo­puk­si Le­vi­at­han pe­ruut­taa it­se it­sen­sä, te­kee uni­ver­saa­lin it­se­mur­han niin kuin te­ki­vät sen alis­ta­mat kult­tuu­rit­kin, ko­ko­nai­set si­vi­li­saa­ti­ot, jot­ka Le­vi­at­han kor­va­si it­sel­lään.

 7. the Gre­at Re­set

 8. ro­tuun

 9. Pää­tök­sen­te­on ket­ju on otet­ta­va yh­dek­si mer­kit­tä­väk­si lo­gis­tii­kan alu­eek­si. — Ta­va­ra­lo­gis­tii­kan rin­nal­le tai jo­pa sen ylä­puo­lel­le.Esi­merk­ki Sii­tä Kuin­ka So­ta­te­ol­li­suus Ja DeepS­ta­te Käyt­tää Kan­sa­lais­kes­kus­te­lua Kan­sa­lai­sia It­se­ään Vas­taan Suun­nat­tu­jen So­ta­toi­mien Val­mis­te­lus­sa

Yk­si ske­naa­rio kes­kus­tel­ta­vak­si net­tiyh­tei­sön pii­ris­sä, jos­ta DeepS­ta­te sit­ten ke­rää ide­an­sa ja ske­naa­ri­on­sa (ja lä­het­tää ne uu­del­leen pro­ses­soi­ta­vak­si jul­ki­seen kes­kus­te­luun). 1

Kii­nan Hyök­käys Poh­jois-Ame­rik­kaan

HRR
HRR

1) “luo­tet­ta­va läh­de”

Vuo­ta­nut nau­hoi­tus, jo­ka näyt­tää ole­van pe­räi­sin ko­kouk­ses­ta Kii­nan huip­pu­ken­raa­lien kes­kus­te­lus­ta, pal­jas­taa mo­ni­mut­kai­sia suun­ni­tel­mia lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa teh­tä­väs­tä maa­hyök­käyk­ses­tä.

2) Kii­nan de­mo­ni­soin­ti

Pe­op­le’s Li­be­ra­ti­on Ar­my (PLA) täy­den­net­ty­nä ky­ber­so­dan­käyn­nin, ava­ruu­sa­sei­den ja Kii­nan si­vii­li­jouk­ko­jen ko­men­non jou­koil­la on täl­lä het­kel­lä sa­lai­ses­ti so­lut­tau­tu­nut yri­tyk­siin ja hal­li­tuk­siin ym­pä­ri maa­il­maa. 2

Tä­mä on se pom­mi, jo­ka on nous­sut jul­ki­suu­teen vuo­de­tus­ta ää­nes­tä Kii­nas­ta, jos­ta il­mi­an­ta­ja Jen­ni­fer Zeng on nyt jul­kais­sut ko­ko eng­lan­nin­kie­li­sen kään­nök­sen ja transk­rip­ti­on täs­sä lin­kis­sä. (Eng­lan­nin­kie­li­nen kään­nös on hie­man kar­kea, mut­ta sil­ti erit­täin hyö­dyl­li­nen. 3

Ei­len haas­tat­te­lin John Moo­rea (The­Li­ber­ty­Man.com), jo­ka tar­jo­si laa­jo­ja yk­si­tyis­koh­tia täs­tä suun­ni­tel­mas­ta. Hä­nen läh­teen­sä on JR Ny­quist, jon­ka kans­sa pu­huin ei­len yk­si­tyi­ses­sä pu­he­lin­kes­kus­te­lus­sa. (Haas­tat­te­len Ny­quis­tia tä­nään Alex Jo­nes Show’n nel­jän­nen tun­nin ai­ka­na, jos­sa olen tuu­raa­ja­na. Nä­et­kö? In­fo­Wars.com) olen myös tar­koi­tus haas­ta­tel­la Ny­quist pal­jon yk­si­tyis­koh­tai­sem­min maa­nan­tai­na, et­tä haas­tat­te­lu on lä­he­tet­ty tiis­tai­na en­si vii­kol­la mi­nun ka­na­va on Brigh­te­on.com, jo­ka myös lä­het­tää tuo­reen haas­tat­te­lun John Moo­re: HR Re­port chan­nel link­ki Brigh­te­on.com joi­ta­kin ko­ho­koh­tia kai­ken tä­män, jo­ka kat­taa laa­jas­ti tä­män päi­vän ti­lan­ne päi­vi­tys pod­cast (kat­so al­la), mu­kaan lu­kien seu­raa­vat pää­tel­mät ja/tai väit­tei­tä. 4

Huo­maa, et­tä ku­kaan ei voi vie­lä to­dis­taa, et­tä tä­mä on Kii­nan ak­tii­vi­nen suun­ni­tel­ma täl­lä het­kel­lä, mut­ta näyt­tää sil­tä, et­tä täl­lai­sia suun­ni­tel­mia jat­ke­taan ak­tii­vi­ses­ti: 5 ja 6

 1. Kii­nan Shang­hain ja Pe­kin­gin sul­ke­mi­set oli­vat it­se asi­as­sa pei­te­ta­ri­na, jon­ka avul­la ar­mei­ja saat­toi käyt­tää me­ri­sa­ta­mien inf­rast­ruk­tuu­ria rah­ti­lai­vo­jen las­taa­mi­seen so­ta­tar­vik­keil­la val­mis­tau­tu­es­saan laa­ja­mit­tai­seen “D-Dayn” maa­hyök­käyk­seen.

 2. Vaik­ka Yh­dys­val­to­ja ei vuo­ta­nees­sa ää­ni­nau­has­sa erik­seen mai­ni­ta, val­mis­te­lut viit­taa­vat “lo­pul­li­seen so­taan” ja nii­den kat­so­taan ole­van ai­van lii­an laa­jo­ja, jot­ta ne koh­dis­tui­si­vat pel­käs­tään Tai­wa­niin.

 3. Mai­hin­nou­su­jou­kot ylit­täi­si­vät Tyy­nen­me­ren naa­mi­oi­tu­nei­na kaup­pa­lai­voik­si / rah­ti­lai­voik­si. Kun ne saa­pu­vat ly­hy­en kan­ta­man ra­ket­tien kan­to­mat­kan pää­hän, näi­den val­ta­me­ri­alus­ten pääl­lä ole­vat kon­tit avau­tui­si­vat ja lau­kai­si­si­vat ly­hy­en kan­ta­man ra­ket­te­ja, mu­kaan lu­kien tak­ti­sia tais­te­lu­ken­til­lä ole­via ydi­na­sei­ta, is­ke­mäs­sä kan­sal­lis­kaar­tiin ja so­ti­las­tu­ki­koh­tiin Ka­li­for­ni­as­sa. Täl­löin kii­na­lai­set jou­kot las­keu­tui­si­vat ran­noil­le. He val­tai­si­vat sa­ta­mat (ku­ten Long Be­ac­hin) ja käyt­täi­si­vät sa­ta­mia ras­kaam­pien alus­ten mai­hin­nou­suun, jot­ka pur­kai­si­vat pans­sa­roin­tia, ty­kis­töä ja mui­ta ras­kai­ta so­ta-asei­ta. Siel­tä Kii­na oli­si pe­rus­ta­nut sil­lan­pää­ase­man sa­maan ta­paan kuin liit­tou­tu­nei­den jou­kot hyök­kä­si­vät Nor­man­di­an ran­noil­le toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa.

 4. Se­kä Kii­nal­la et­tä Ve­nä­jäl­lä on val­miik­si la­vas­tet­tu­ja suu­ria ase­kät­kö­jä, uni­vor­mu­ja, sin­ko­ja, au­to­maat­ti­asei­ta, pi­me­änä­kö­lait­tei­ta ja mui­ta so­ti­las­tar­vik­kei­ta eri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja pii­ri­kun­nit­tain. Nä­mä lai­te­kät­köt ak­ti­voi­tu­vat, kun kes­kus­vas­ta­puol­ta ja ve­nä­läi­siä si­vii­le­jä käs­ke­tään “kuu­me­ne­maan” ja aloit­ta­maan ko­ti­mai­set sa­bo­taa­si­ope­raa­ti­ot, jot­ka koh­dis­tu­vat Yh­dys­val­tain säh­kö­verk­koon, polt­to­ai­ne­ja­los­ta­moi­hin, rau­ta­tei­hin ja mui­hin inf­rast­ruk­tuu­ri­koh­tei­siin. Vuo­de­tun ää­nen transk­rip­ti­os­ta” mei­dän pi­täi­si ot­taa ta­pa käyt­tää si­vii­le­jä peit­tä­mään ja tu­ke­maan ar­mei­jaa… Mo­bi­li­soim­me me­ren­ta­kai­sia kii­na­lai­sia ja me­ren­ta­kai­sia kii­na­lai­sia jär­jes­tö­jä osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­ses­ti so­ti­laal­lis­ten ope­raa­ti­oi­dem­me tu­ke­mi­seen.”

 5. Kii­na va­ras­toi tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti val­ta­via mää­riä ruo­ka­tar­vik­kei­ta (jy­viä), mik­ro­si­ru­ja, am­muk­sia, hyö­dyk­kei­tä ja mui­ta tar­vik­kei­ta val­mis­tau­tu­ak­seen sii­hen, et­tä Län­si kat­kai­see ta­lou­del­li­sen toi­min­tan­sa, ai­van ku­ten Yh­dys­val­lat ja NA­TO te­ki­vät Ve­nä­jäl­le. Tä­mä viit­taa edel­leen sii­hen, et­tä Kii­na val­mis­tau­tuu hyök­kää­mään län­teen ja en­na­koi Län­nen vas­taus­ta seu­raa­mal­la, mi­tä Yh­dys­val­lat ja NA­TO ovat teh­neet Ve­nä­jäl­le.

 6. Kii­na on ak­tii­vi­ses­ti muut­ta­mas­sa ta­lout­taan nor­maa­lis­ta rau­ha­na­jan ope­raa­ti­os­ta so­da­nai­kai­sek­si ope­raa­ti­ok­si, ja Kii­nan so­ti­las­joh­ta­jat mai­nit­se­vat “me­nes­tyk­sen­sä” co­vid-sul­ku­jen kans­sa to­dis­teek­si sii­tä, et­tä maan joh­to­ase­ma ko­ti­mai­sis­sa ope­raa­ti­ois­sa pi­tää sen val­las­sa.

 7. Kii­na odot­taa mas­sii­vi­sia mel­la­koi­ta ja le­vot­to­muuk­sia Hong­kon­gin (Gu­ang­zhou ja Shen­zhen) suur­kau­pun­geis­sa, ja he ovat si­tou­tu­neet käyt­tä­mään PLA: n eri­kois­jouk­ko­ja vä­lit­tö­mäs­ti mie­le­no­soit­ta­jien te­loit­ta­mi­seen ja vä­lit­tö­mäs­ti kan­san­nou­su­jen tu­kah­dut­ta­mi­seen.

 8. Kii­na ja Ve­nä­jä ovat liit­tou­tu­neet täs­sä pyr­ki­myk­ses­sä tu­ho­ta yh­tei­nen vi­hol­li­sen­sa (Yh­dys­val­lat). Ve­nä­jän ope­raa­ti­ot Uk­rai­nas­sa ovat lä­hin­nä “kor­jau­so­pe­raa­tio”, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on saa­da Yh­dys­val­lat si­tou­tu­maan so­ti­laal­li­seen lait­teis­toon­sa ja jouk­koi­hin­sa Uk­rai­nan so­ta­te­at­te­riin, mi­kä luo haa­voit­tu­vuuk­sia ja so­ti­laal­li­sen val­miu­den puu­tet­ta Man­ner-Yh­dys­val­lois­sa (CO­NUS), ai­van ku­ten Kii­na val­mis­tau­tuu hyök­kää­mään Yh­dys­val­toi­hin D-Day-tyy­li­sel­lä jouk­ko­jen ja so­ta­ka­lus­ton mai­hin­nou­sul­la.

 9. Muis­ta läh­teis­tä tie­däm­me myös, et­tä Kii­na ryh­tyy ak­tii­vi­siin toi­miin maa­il­man­laa­jui­sis­sa va­luut­ta­so­dis­sa dum­pa­tak­seen dol­la­rin, dum­pa­tak­seen kaik­ki dol­la­ri / val­ti­ova­rain­mi­nis­te­ri­ön ve­lat ja val­mis­tau­tu­ak­seen maa­il­man­laa­jui­seen dol­la­rin ro­mah­duk­seen.

 10. Tä­tä mai­hin­nou­su­suun­ni­tel­maa ovat kaik­ki aut­ta­neet Gov. New­som ja Ka­li­for­ni­an de­mok­raa­tit, jot­ka ovat kiel­tä­neet AR-15: T ja nor­maa­li­ka­pa­si­teet­ti­leh­det, jol­loin Ka­li­for­ni­an asuk­kaat ovat huo­nos­ti va­rus­tau­tu­nei­ta puo­lus­tau­tu­maan hyök­kää­viä vi­hol­lis­jouk­ko­ja vas­taan.

 11. Ka­li­for­ni­an ku­ver­nöö­ri New­som on osal­li­nen ko­ko ope­raa­ti­oon ja hä­nel­le on mak­set­tu 500 mil­joo­naa dol­la­ria pes­tyä ra­haa, jon­ka Ka­li­for­ni­an osa­val­tio siir­si en­sin Kii­naan osa­na 1 mil­jar­din dol­la­rin “PPE-os­to” -oh­jel­maa, jo­ka joh­ti 500 mil­joo­nan dol­la­rin pa­laut­ta­mi­seen New­so­mil­le ja hä­nen maan­pe­tok­sel­li­sil­le sa­la­liit­to­lai­sil­leen. New­som käyt­ti kir­jai­mel­li­ses­ti ve­ron­mak­sa­jien va­ro­ja ja Kii­nan ra­han­pe­sua mak­saak­seen it­sel­leen puo­len mil­jar­din dol­la­rin lah­juk­set, joi­den us­ko­taan ole­van kul­lan, kä­tei­sen ja kryp­to­ra­han mää­räi­siä.

 12. Kii­nan ta­voit­tee­na on tu­ho­ta kaik­ki Poh­jois-Ame­ri­kan ame­rik­ka­lai­set, sit­ten val­loit­taa Kes­ki­län­nen he­del­mäl­li­set vil­je­lys­maat, joi­ta Kii­na ki­pe­äs­ti tar­vit­see tuot­taak­seen sa­toa, jo­ka ruok­kii sen kan­saa ja tu­kee Kii­nan glo­baa­lia laa­jen­tu­mis­ta koh­ti maa­il­man her­ruut­ta. Kii­nan pit­käai­kai­nen so­ti­laal­li­nen ryh­ti­lii­ke si­säl­tää suun­ni­tel­man tu­ho­ta jo­ka iki­nen ame­rik­ka­lai­nen, mu­kaan lu­kien kaik­ki lait­to­mat siir­to­lai­set, jot­ka täl­lä het­kel­lä asu­vat Yh­dys­val­lois­sa.

 13. Kii­na voi ke­rä­tä ajan ku­lu­es­sa jo­pa 100 mil­joo­naa so­ti­las­ta, mi­kä tul­vii CO­NUK­SEEN lo­put­to­mal­ta tun­tu­van tais­te­lu­jouk­ko­jen vir­ran.

Val­mis­te­lem­me suu­ria mää­riä val­ta­me­ri­aluk­sia mai­hin­nou­sua var­ten.

Vuo­de­tus­ta ää­ni­kir­joi­tuk­ses­ta voit näh­dä Kii­nan val­mius­toi­met val­ta­me­ri­alus­ten kans­sa ja kuin­ka nii­tä val­mis­tel­laan so­taan: 7

Ko­men­ta­jat!

Ka­lus­ton muo­dos­ta­mi­sen se­kä hen­ki­lös­tön ja ka­lus­ton ja­ka­mi­sen osal­ta olem­me val­mii­ta jär­jes­tä­mään sen täl­lä ta­val­la.

 1. Va­rus­ta­kaa aluk­set en­sin vah­voil­la kaa­de­reil­la. Eri tu­kie­rien ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mu­kaan niis­tä muo­dos­te­taan 3 pri­kaa­tia, 45 lai­vu­et­ta ja 135 osas­toa. Lai­vo­jen mu­ka­na on val­mis­tu­nut 231 kaa­de­ria, jois­ta 3 on ryk­men­tin, 45 pa­tal­joo­nan ja 183 muun ar­mei­jan kaa­de­rei­ta.

 2. Toi­sek­si, op­ti­moi aluk­sen mi­lii­si. Va­rus­ta­kaa hei­dät pää­mie­his­töl­lä, ve­te­raa­neil­la ja ka­lus­tol­la se­ka­ti­las­sa.

 3. Kul­je­tu­sa­luk­set ovat pää­osin puo­lus­tus­voi­mien, lää­kin­tä­hen­ki­lös­tön ja kir­jeen­vaih­ta­jien mie­hit­tä­miä. Kym­me­nen­tu­han­nen ton­nin aluk­set on va­rus­tet­tu jouk­ku­eel­la, tu­han­nen ton­nin aluk­set jouk­ku­eel­la ja sa­dan ton­nin aluk­set jouk­ku­eel­la.

 4. Mi­lii­sin jo­kai­nen ryh­mä koos­tuu pää­asi­as­sa puo­lus­tus­voi­mis­ta ja pää­asi­al­li­sis­ta ka­lus­to­alan toi­mi­jois­ta. Kol­man­nek­si las­tat­kaa aluk­siin huip­pu­tek­ni­siä lait­tei­ta.

 5. Seu­raa me­ri­mi­lii­sin vii­mei­sim­piä teh­tä­vä­tar­pei­ta ja va­rus­taa mi­lii­si eri­lai­sil­la mie­hit­tä­mät­tö­mil­lä lait­teil­la, tut­kil­la, kai­ku­luo­tai­mil­la ja muil­la kor­ke­an tek­no­lo­gi­an lait­teil­la. Kaik­ki­aan sar­jo­ja on yli 2’000.

Ra­por­tin lop­pu!

Transk­rip­ti­os­sa vii­ta­taan myös dro­ne-so­dan­käyn­nin, ky­ber­so­dan­käyn­nin ja ava­ruu­sa­sei­den ele­ment­tei­hin, ja sii­nä mai­ni­taan eri­tyi­ses­ti

 • Hu­awei 8

suu­re­na yri­tyk­se­nä, jon­ka re­surs­se­ja tar­vi­taan Kii­nan so­ta­pon­nis­te­lu­jen tu­ke­mi­seen: 2000+ kap­pa­let­ta kor­ke­an tek­no­lo­gi­an lait­tei­ta, 480 len­nok­kia ja 70 mie­hit­tä­mä­tön­tä ve­net­tä on täl­lä het­kel­lä tur­vat­tu pai­kal­leen.

Mei­dän on tar­tut­ta­va het­keen siir­toon. Esi­mie­het pyy­si­vät mei­tä mo­bi­li­soi­maan 21 verk­ko­hyök­käys- ja oh­jau­so­sas­toa, olem­me mo­bi­li­soi­neet 15, ny­kyi­sel­lä va­jauk­sel­la 6 osas­toa ja 60 ih­mis­tä. Meil­tä puut­tuu myös 32 hyök­käys- ja val­von­ta­jär­jes­tel­mäa­lan verk­ko­asi­an­tun­ti­jan ky­ky­jä.

Neu­vom­me mo­bi­li­soi­maan

 • Qi­an­xin,
 • Hu­awei,
 • Ten­cent
 • ja muut kes­kei­set kor­ke­an tek­no­lo­gi­an yri­tyk­set 9

ja pa­ran­ta­maan vas­taa­vaa ja­ke­lua jouk­ko­jen tar­pei­siin. Shen­zhe­nis­sä voim­me löy­tää kaik­ki sa­tel­liit­ti tu­ke­vat yri­tyk­set. Voim­me­ko teh­dä aloit­teen alu­een hyö­dyn­tä­mi­sek­si osal­lis­tu­ak­sem­me so­taan rin­ta­man tu­ke­mi­sek­si? Ko­men­ta­ja, täl­lä het­kel­lä luo­tam­me

 • Zhu­hai Or­bi­taan,
 • Shen­zhen Ae­ros­pa­ce Dong­fang­hong Sa­tel­li­te Co.,
 • Fos­han De­liya
 • ja Ji Hua La­bo­ra­to­ry,

ja ovat muo­dos­ta­neet nel­jä sa­tel­lii­tin osas­tot. Meil­lä on yh­teen­sä 16 ma­ta­lan kier­to­ra­dan sa­tel­liit­tia, jois­sa on 0,5-10 met­riä maa­il­man­laa­juis­ta ult­ra­kor­ke­an op­ti­sen re­so­luu­ti­on tun­nis­tus- ja ku­van­ta­mi­so­mi­nai­suut­ta.

Li­säk­si Kii­nan so­dan­joh­ta­ja viit­taa voi­mak­kaas­ti

 • psy­ko­lo­gi­siin ope­raa­ti­oi­hin,

joi­ta hei­dän hal­li­tuk­sen­sa to­teut­taa vä­es­tön hal­lit­se­mi­sek­si, kun he käy­vät so­taa länt­tä vas­taan: en­sin­nä­kin

 • mei­dän on vah­vis­tet­ta­va suo­je­lua po­liit­ti­sel­la alal­la. 10

Kat­so­kaa vii­me­ai­kai­sia usei­ta alu­eel­li­sia so­tia, eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan konf­lik­ti­ti­lan­net­ta. Jos kat­sot­te ko­ko­nais­ku­vaa, Yh­dys­val­lat ja Län­si yrit­tä­vät kaik­ken­sa pa­ne­tel­lak­seen mei­tä, mus­ta­maa­la­tak­seen mei­tä, yrit­tä­en se­koit­taa oi­ke­an ja vää­rän, hor­jut­taak­seen tah­to­am­me voit­taa oi­keu­den­mu­kai­nen ja rat­kai­se­va tais­te­lu.

Mei­dän on an­net­ta­va täy­si pa­nos jul­ki­sel­le mie­li­pi­teel­le, oi­keus­tais­te­lul­le, psy­ko­lo­gi­sel­le so­dal­le ja mi­lii­si­jou­koil­le vah­vis­taak­sem­me ylei­sen mie­li­pi­teen oh­jaus­ta ja psy­ko­lo­gis­ta suo­je­lua se­kä isän­maal­li­sen tu­en yh­te­näi­syyt­tä so­ti­laal­li­sen rin­ta­man myön­tei­sel­le ener­gi­al­le. 11

Ar­vi­oi­tu ai­ka­tau­lu on tä­män vuo­den mar­ras­kuun alus­sa

Vaik­ka vuo­det­tu ää­ni ei var­si­nai­ses­ti viit­taa ka­len­te­ri­päi­vään, JR Ny­quist ker­toi us­ko­van­sa suun­nit­te­lun yk­si­tyis­koh­tien viit­taa­van no­pe­aan ai­ka­tau­luun, eh­kä tä­män vuo­den mar­ras­kuun al­kuun. 12

Tä­mä tie­ten­kin aut­tai­si de­mok­raat­te­ja vält­tä­mään vä­li­vaa­lit, jois­sa hei­dät syr­jäy­tet­täi­siin val­las­ta, kos­ka ame­rik­ka­lai­set ovat suun­nat­to­man tur­hau­tu­nei­ta Joe Bi­de­nin ka­tast­ro­faa­li­seen va­le­pu­heen­joh­ta­juu­teen ja täy­del­li­seen tu­hoon Ame­rik­kaa vas­taan, jon­ka de­mok­raa­tit ovat pääs­tä­neet val­loil­leen peu­ka­loi­des­saan vaa­le­ja va­ras­taak­seen jul­kis­ten vir­ko­jen vir­ko­ja. 13

Kii­nan hyök­käys kes­keyt­täi­si vä­li­vaa­lit ja te­ki­si USA:sta mil­tei vä­lit­tö­män so­ti­las­dik­ta­tuu­rin, jo­ta ko­men­taa Joe Bi­den, imi­taat­to­ri-yli­pääl­lik­kö, jo­ka pys­tyy hä­din tus­kin ko­men­ta­maan omia huu­li­aan, pu­hu­mat­ta­kaan ko­ko Yh­dys­val­tain ar­mei­jas­ta. Saat täy­den ana­lyy­sin ti­lan­tee­ni päi­vi­tys pod­cast, käyn­nis­sä noin 90 mi­nuut­tia: 14


 1. Tä­män ar­tik­ke­lin sa­no­ma on kom­men­teis­sa. It­se jut­tu on vain esi­merk­ki ja ke­hys.

 2. Täs­sä ker­ro­taan maa­il­man­hal­li­tuk­sen WEF:in toi­min­ta­mal­li, mut­ta pei­la­taan se Kii­nan toi­mik­si.

 3. Juu­ri si­nä, ra­kas lu­ki­ja­ni olet etuoi­keu­tet­tu saa­maan tä­män tie­don.

 4. Täy­te­tään lu­ki­jan ta­jun­ta “tie­dol­la”, jot­ta hä­nen kont­rol­lin­sa saa­daan mur­ret­tua. Pääs­tään vai­kut­ta­maan suo­raan ali­ta­jun­taan

 5. Kaik­ki on über-huip­pu­sa­lais­ta jo­ten to­dis­tei­den esit­tä­mi­nen on asi­an luon­tees­ta joh­tu­en mah­do­ton­ta.

 6. Täs­sä so­ta­pe­lin eri vai­heet, ana­lyy­sin run­ko, jon­ka poh­jal­ta pää­tel­mät teh­dään.

 7. Täs­tä eteen­päin pel­kää co­py-pas­te kään­nös­tä.

 8. Ame­rik­ka­lai­sen cy­ber­te­ol­li­suu­den suu­ri saa­ta­na

 9. li­sää pa­ho­ja kil­pai­li­joi­ta, sa­mal­la täs­sä muo­dos­tuu lu­et­te­lo sank­ti­oi­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä.

 10. Mei­don li­sät­tä­vä so­lut­tau­tu­mis­ta län­nen hal­li­tuk­siin. Tä­hän viit­taa sa­na “suo­je­lu”.

 11. Län­nen koh­tei­ta, jot­ka ei­vät vie­lä ole ko­ko­naan maa­il­man­hal­li­tuk­sen “oh­jauk­ses­sa”.

 12. Tar­koi­tuk­se­na on net­ti­kes­kus­te­lun kaut­ta löy­tää rat­kai­su ky­sy­myk­seen mil­loin WHO mää­rä­tään ju­lis­ta­maan seu­raa­va pan­de­mia al­ka­neek­si.

 13. Lop­pu­pe­lis­sä so­das­sa­kin on ky­se si­sä­po­li­tii­kas­ta. Ai­na

 14. Lo­puk­si vie­lä click-bait.Kro­atia vas­tus­taa Na­ton laa­jen­tu­mis­ta

Kro­ati­an pre­si­dent­ti Zo­ran Mi­la­no­vić il­moit­ti maan­sa vas­tus­ta­van At­lan­tin lii­ton laa­jen­tu­mis­ta, kun­nes kro­aat­tien ti­lan­ne Bos­nia ja Hert­se­go­vi­nas­sa on rat­kais­tu.

Kro­ati­al­la ei ole eri­tyis­tä on­gel­maa Suo­men ei­kä Ruot­sin kans­sa, mut­ta Tur­kin ta­voin se kat­soo, et­tä sen omien kan­sal­lis­ten etu­jen pi­täi­si men­nä edel­lä näi­den mai­den etu­ja.

Vuon­na 1996 pre­si­dent­ti Mi­la­no­vić toi­mi neu­vo­nan­ta­ja­na Kro­ati­an edus­tus­tos­sa Eu­roo­pan uni­onis­sa ja Na­tos­sa.

Tur­kin osal­ta Yh­dys­val­tain se­naa­tin ul­ko­asi­ain­va­li­okun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ro­bert Me­nen­dez sa­noi kiel­tä­vän­sä F-16-hä­vit­tä­jien toi­mit­ta­mi­sen Tur­kin ar­mei­jal­le niin kau­an kuin An­ka­ra py­syy Na­ton tiel­lä.

Fa­sis­min Nou­su Län­nes­sä

Col­lec­ti­ve Se­cu­ri­ty Tre­aty Or­ga­ni­za­ti­on (CS­TO), Ve­nä­jän vas­ti­ne Na­tol­le st­ra­te­gi­sel­la ta­sol­la, kä­sit­te­li 16. tou­ko­kuu­ta 2022 uus­nat­sis­min nou­sua län­si­mais­sa.

Val­mis­te­lu­asi­akir­jois­saan tut­ki­jat to­te­si­vat, et­tä:

 1. Te­ol­li­sen ajan Nat­sis­mil­le oli omi­nais­ta joh­ta­ja-kult­ti, kun taas ny­kyi­nen so­si­aa­li­sen me­di­an ai­ka­kau­si edis­tää to­ta­li­taa­ris­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä.
 2. His­to­ri­al­li­nen nat­sis­mi suun­tau­tui enim­mäk­seen juu­ta­lai­sia vas­taan, kun taas uus­nat­sis­mi ko­ros­ti lä­hin­nä val­kois­ta yli­val­taa.
 3. har­joi­tel­luil­la Nat­seil­la oli so­ta­kult­ti, kun taas uus­nat­sit juh­li­vat vä­ki­val­taa.

Uk­rai­nas­sa ban­de­ris­tit ovat li­sän­neet hyök­käyk­si­ään ho­mo­ja, juu­ta­lai­sia ja ve­nä­läi­siä vas­taan. Hei­dän ki­dut­ta­mien­sa tai tap­pa­mien­sa uh­rien mää­rää ei tie­de­tä, mut­ta he saat­toi­vat ol­la kym­me­nis­sä­tu­han­sis­sa jo en­nen Ve­nä­jän so­ti­la­so­pe­raa­ti­on al­kua.Kol­lek­tii­vi­sen Tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen Jär­jes­tön, CS­TO:n, Val­ti­on­pää­mies­ten Ta­paa­mi­nen Mos­ko­vas­sa Vuon­na 2022

The Saker
The Saker

Pu­heen­vuo­rot


CSTO:n huip­pu­ko­kous

Kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen, CS­TO:n, 1 30-vuo­tis­juh­lan ja jär­jes­tön 20-vuo­tis­juh­lan ai­kaan jär­jes­tet­tyyn ko­kouk­seen osal­lis­tui­vat Ve­nä­jän, Ar­me­ni­an, Val­ko-Ve­nä­jän, Ka­zaks­ta­nin, Kir­gi­si­an ja Tadžikis­ta­nin pää­mie­het.

Huip­pu­ko­kouk­sen pää­pai­no oli CS­TO:n yh­teis­työn avain­ky­sy­myk­sis­sä, ajan­koh­tai­sis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä ja alu­eel­li­sis­sa on­gel­mis­sa se­kä yh­tei­sen tur­val­li­suus­jär­jes­tel­män edel­leen pa­ran­ta­mi­sen toi­men­pi­teis­sä.

Ko­kouk­sen ai­ka­na joh­ta­jat al­le­kir­joit­ti­vat yh­tei­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton (CS­TO Col­lec­ti­ve Se­cu­ri­ty Coun­cil, CSC) jul­ki­lau­su­man kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen 30-vuo­tis­juh­lan ja kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen jär­jes­tön 20-vuo­tis­juh­lan yh­tey­des­sä. He al­le­kir­joit­ti­vat myös CS­TO CSC:n pää­tös­lau­sel­man CS­TO:n rau­han­tur­va­ope­raa­ti­oon Ka­zaks­ta­nin ta­sa­val­las­sa osal­lis­tu­nei­den pal­kit­se­mi­ses­ta.


Vla­di­mir Pu­tin

Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin

Ar­voi­sat kol­le­gat, Hy­vää il­ta­päi­vää!
 ­

Toi­vo­tan tei­dät kaik­ki ter­ve­tul­leik­si Mos­ko­vaan.
 ­

Pu­heen­joh­ta­jam­me eh­do­tuk­ses­ta, ja nyt Ar­me­nia toi­mii jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja­na, ko­koon­nuim­me Mos­ko­vaan, kos­ka tääl­lä al­le­kir­joi­tet­tiin 30 vuot­ta sit­ten kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­va so­pi­mus, ja 20 vuot­ta sit­ten tä­män so­pi­muk­sen poh­jal­ta pe­rus­tet­tiin kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­va jär­jes­tö. 2
 ­

Tä­mä tar­koit­taa, et­tä meil­lä on kak­si merk­ki­päi­vää lä­hes sa­ma­na päi­vä­nä: 14. tou­ko­kuu­ta vuon­na 1992 ja 15. tou­ko­kuu­ta vuon­na 2002. On­nit­te­len tei­tä täs­tä.
 ­

Toi­von, et­tä or­ga­ni­saa­tio, jos­ta on vuo­sien saa­tos­sa tul­lut täy­si kan­sain­vä­li­nen ra­ken­ne, ke­hit­tyy edel­leen vai­kei­na­kin ai­koi­na. Ha­lu­an täs­sä yh­tey­des­sä to­de­ta, et­tä se­kä vuo­si 1992 et­tä vuo­si 2002 oli­vat vai­kei­ta ai­ko­ja;
 ­

 • vai­ke­at ajat ei­vät kos­kaan lo­pu.
   ­

Jär­jes­töl­lä on erit­täin tär­keä roo­li Neu­vos­to­lii­ton jäl­kei­ses­sä ti­lan­tees­sa, va­kaut­ta­va roo­li. Toi­von, et­tä täs­sä mie­les­sä sen val­miu­det ja vai­ku­tus­val­ta mei­dän vas­tuu­alu­ee­seem­me kuu­lu­vas­sa ti­lan­tees­sa vain kas­vaa.
 ­

Ha­lu­an päät­tää tä­hän ter­ve­tu­li­ais­pu­heen­vuo­ro­ni ja an­taa pu­heen­vuo­ron (CS­TO:n kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton) pu­heen­joh­ta­jal­le, Ar­me­ni­an pää­mi­nis­te­ril­le.
 ­


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ar­me­ni­an ta­sa­val­lan pää­mi­nis­te­ri Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos, pre­si­dent­ti Pu­tin.
 ­

Hy­vät kol­le­gat, toi­vo­tan tei­dät kaik­ki ter­ve­tul­leik­si!
 ­

Ha­lu­an myös yh­tyä on­nit­te­lui­hi­ni Ve­nä­jän pre­si­den­tin mai­nit­se­mien kah­den vuo­si­päi­vän joh­dos­ta. So­pi­mus kol­lek­tii­vi­ses­ta tur­val­li­suu­des­ta al­le­kir­joi­tet­tiin 15. tou­ko­kuu­ta 1992, ja pää­tös kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den So­pi­mu­sor­ga­ni­saa­ti­on pe­rus­ta­mi­ses­ta teh­tiin 14. tou­ko­kuu­ta 2002. Ta­paam­me tä­nään osit­tain mo­lem­pien vuo­si­päi­vien kun­ni­ak­si.
 ­

Eh­do­tan, et­tä il­mai­sem­me nä­ke­myk­sem­me näis­tä vuo­si­päi­vis­tä ja ny­ky­ti­lan­tees­ta ku­ten ai­na — aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä. Ol­koot pu­heen­vuo­rot 3 – 5 mi­nuut­tia pit­kiä — tä­mä on ko­kouk­sen jul­ki­nen osio.
 ­

Sen jäl­keen al­le­kir­joi­tam­me ne asi­akir­jat, jot­ka ovat val­mii­ta al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si, ja jat­kam­me lo­puk­si kes­kus­te­lua sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na.
 ­

Val­ko-Ve­nä­jän ta­sa­val­lan pre­si­den­til­lä on pu­heen­vuo­ro. Ole hy­vä.


Alek­sandr Lu­kas­hen­ko

Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Alek­sandr Lu­kas­hen­ko

Her­ra Pas­hi­nyan, rak­kaat ys­tä­vät!
 ­

Pu­hun hie­man ta­val­lis­ta pi­dem­pään, kos­ka olen en­sim­mäi­nen pu­hu­ja, ja ny­ky­ti­lan­ne an­sait­see huo­mi­ota.
 ­

Tä­män­päi­väi­nen ko­kous jär­jes­te­tään vai­ke­ana ai­ka­na, ku­ten Ve­nä­jän pre­si­dent­ti juu­ri to­te­si: on maa­il­man ja­kau­tu­mi­sen ai­ka. Yk­si­puo­li­nen kan­sain­vä­li­nen jär­jes­tel­mä on pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti väis­ty­mäs­sä men­nei­syy­teen, mut­ta kol­lek­tii­vi­nen Län­si tais­te­lee kii­vaas­ti säi­lyt­tääk­seen ase­man­sa.
 ­

Kaik­ki kei­not ovat käy­tös­sä, myös toi­met jär­jes­töm­me vas­tuu­alu­eel­la: Na­ton sa­pe­lin­ka­lis­te­lus­ta län­si­ra­joil­lam­me täy­si­mit­tai­seen hyb­ri­di­so­taan, jo­ka käyn­nis­te­tään mei­tä vas­taan,
 ­

 • en­si­si­jai­ses­ti Ve­nä­jää ja Val­ko-Ve­nä­jää vas­taan.
   ­

NA­TO li­sää agg­res­sii­vi­ses­ti so­ti­laal­lis­ta läs­näo­lo­aan ve­tä­en verk­koon­sa Suo­men ja Ruot­sin; nä­mä maat, jot­ka vie­lä ei­len oli­vat puo­lu­eet­to­mia. Tä­mä pe­rus­tuu asen­tee­seen, “ne, jot­ka ei­vät ole puo­lel­lam­me, ovat mei­tä vas­taan”. Te­ko­py­häs­ti NA­TO jat­kaa puo­lus­tuk­sel­li­sen luon­teen­sa ju­lis­ta­mis­ta. Kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen jär­jes­tö, CS­TO, ai­dos­ti puo­lus­taa ja yl­lä­pi­tää rau­haa. Se on vas­ta­koh­ta täl­le NA­TO:n asen­teel­le.
 ­

Yh­dys­val­lat vah­vis­taa so­ti­laal­lis­ta läs­näo­lo­aan CS­TO:n län­ti­sel­lä si­vus­tal­la, sen so­ti­laal­lis­ta inf­rast­ruk­tuu­ria päi­vi­te­tään kiih­ty­väl­lä tah­dil­la ja usei­ta Na­ton so­ta­har­joi­tuk­sia jär­jes­te­tään. Laa­ja­mit­tai­nen De­fen­der Eu­ro­pe 2022 -har­joi­tus, jol­lais­ta em­me ole ai­em­min näh­neet, jär­jes­te­tään nyt 19 Eu­roo­pan maan alu­eel­la, osit­tain ra­jo­jem­me tun­tu­mas­sa Puo­las­sa.
 ­

 • Voit­te it­se ar­va­ta, ke­tä vas­taan he puo­lus­tau­tu­vat.
   ­

Tä­hän men­nes­sä Val­ko-Ve­nä­jän ja Puo­lan ra­jal­le on si­joi­tet­tu noin 15’000 so­ti­las­ta, jot­ka si­joi­tet­tiin sin­ne vii­me vuon­na siir­to­laisk­rii­sin var­jol­la. Ja nä­mä ovat en­tis­ten, py­sy­väs­ti si­joi­tet­tu­jen jouk­ko­jen li­säk­si. Vii­me vuon­na 15’000 so­ti­las­ta, jois­ta suu­rin osa oli ame­rik­ka­lai­sia, si­joi­tet­tiin uu­del­leen. Siir­to­lai­set läh­ti­vät alu­eel­ta jo kau­an sit­ten, mut­ta jou­kot ovat yhä siel­lä.
 ­

 • Ky­sy­mys kuu­luu, mik­si?
   ­

On sel­vää, et­tei yk­si­kään maa ole täl­lä het­kel­lä Na­tol­le uh­ka. Edel­lis­ten li­säk­si alu­eel­le tuo­tiin yli 10’000 so­ti­laan li­sä­jou­kot vah­vis­ta­maan liit­tou­man Itäis­tä si­vus­taa noi­den 15’000 so­ti­laan li­säk­si, jot­ka oli jo si­joi­tet­tu Puo­laan ja Bal­ti­an mai­hin osa­na Yh­dys­val­tain ase­voi­mien At­lant­tis­ta päät­tä­väi­syyt­tä ja NA­TO-liit­to­lais­ten te­hos­tet­tua en­nak­ko­val­miut­ta. Tä­mä on suh­teu­tet­ta­va sii­hen, et­tä noin seit­se­män vuot­ta sit­ten täl­lä sa­mal­la alu­eel­la oli 3’500 so­ti­las­ta (pu­hu­en CS­TO:n pää­sih­tee­ril­le Sta­nis­lav Za­sil­le): Nyt on tei­dän vah­ti­vuo­ron­ne ja nyt on noin 40’000 so­ti­las­ta ai­van Puo­lan ja Bal­ti­an mai­den alu­eel­la.
 ­

 • En­kä ole pu­hu­nut vie­lä Uk­rai­nas­ta mi­tään.
   ­

So­ti­laal­li­nen kans­sa­käy­mi­sem­me Val­ko-Ve­nä­jän ja Ve­nä­jän uni­onin val­ti­on puit­teis­sa se­kä Val­ko-Ve­nä­jän jä­se­nyys CS­TO:ssa ovat juu­ri nii­tä va­kaut­ta­jia, joil­la on tiet­ty va­ka­voit­ta­va vai­ku­tus ra­jan toi­sel­la puo­lel­la ole­viin kuu­ma­kal­lei­hin. Luu­len­pa, et­tä il­man CS­TO:ta Val­ko-Ve­nä­jäl­lä oli­si jo käyn­nis­sä kuu­ma so­ta.
 ­

 • Si­tä yri­tet­tiin muu­ten saa­da ai­kaan vuon­na 2020.

Alek­sandr Lu­kas­hen­ko

Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Alek­sandr Lu­kas­hen­ko

Nyt ei ole ajan­koh­tai­sem­paa tai tär­ke­äm­pää asi­aa kuin Uk­rai­nan konf­lik­ti. Vuo­des­ta 2014 läh­tien olem­me kaik­ki aut­ta­neet kai­kin mah­dol­li­sin ta­voin sen rat­kai­se­mi­ses­sa. Pe­ri­aat­tees­sa kaik­ki täs­sä pöy­däs­sä is­tu­vat ovat val­mii­ta tä­hän jo nyt ja mis­sä ta­han­sa ko­koon­pa­nos­sa.
 ­

Sel­väs­ti Uk­rai­naa liet­sot­tiin, na­ti­ona­lis­mia ja nat­sis­mia ruo­kit­tiin. Näim­me Odes­sas­sa kuin­ka ih­mi­siä pol­tet­tiin elä­väl­tä. Uk­rai­nal­le syö­tet­tiin nat­sis­mia, rus­so­fo­bi­aa ja asei­ta. He käyt­ti­vät kaik­kia kei­no­ja myr­kyt­tääk­seen Uk­rai­nan.
 ­

Val­ko-Ve­nä­jäl­lä elo­kuus­sa 2020 pi­det­ty­jen vaa­lien jäl­keen Uk­rai­na alis­tui täy­sin län­nen val­taan kos­kien kans­sa­käy­mis­tä mei­dän, Val­ko-Ve­nä­jän kans­sa. Olem­me ko­ke­neet ete­lä­naa­pu­rim­me ta­hol­ta jat­ku­vas­ti epäys­tä­väl­li­siä te­ko­ja jo yli kah­den vuo­den ajan.
 ­

Uk­rai­na aset­ti pa­kot­tei­ta en­na­koi­vas­ti jo en­nen länt­tä, jo­pa en­nen Yh­dys­val­to­ja. Uk­rai­na oli en­sim­mäi­nen, jo­ka te­ki niin. Muis­tat­te­ko? Hei­dän il­ma­ti­lan­sa sul­jet­tiin, sit­ten rau­ta­tie­yh­teys, ja sit­ten he al­koi­vat kou­lut­taa mi­li­tant­te­ja ja lä­het­tää hei­tä Val­ko-Ve­nä­jäl­le ja kul­jet­ti­vat asei­ta ra­jan yli. Kaik­ki tie­tä­vät sen. Pro­vo­ka­tii­vi­sia toi­mia teh­tiin uk­rai­na­lai­sil­la len­no­keil­la, jot­ka te­ki­vät tie­dus­te­lu­len­to­ja Val­ko-Ve­nä­jän il­ma­ti­las­sa.
 ­

Kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­tam­me uh­kaa­vat to­si­asi­at ovat kiis­tat­to­mia. Juu­ri täs­tä syys­tä toi­mim­me ai­van oi­kein ak­ti­voi­des­sam­me tu­ki­me­ka­nis­min Ve­nä­jän kans­sa sol­mi­mam­me lii­ton puit­teis­sa.
 ­

Val­ko-Ve­nä­jä kiin­nit­ti huo­mi­ota län­si­mai­den so­ti­laal­li­sen läs­näo­lon pe­rus­teet­to­maan kas­vuun Uk­rai­nas­sa ja ko­ko alu­eel­la jo en­nen Ve­nä­jän eri­kois­so­ti­la­so­pe­raa­ti­on al­kua. Pu­huim­me täs­tä use­am­min kuin ker­ran ja va­roi­tim­me konf­lik­tin hää­möt­tä­vän. Odo­tim­me Län­nen, en­nen kaik­kea Yh­dys­val­to­jen, hy­väk­sy­vän Ve­nä­jän eh­do­tuk­sen aloit­taa neu­vot­te­lut tur­va­ta­kuis­ta. Tä­mä pro­ses­si al­kaa lo­pul­ta lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa, mut­ta se,
 ­

 • mi­tä Uk­rai­nal­le ja alu­eel­lem­me ta­pah­tuu tä­män jäl­keen, on suu­ri ky­sy­mys.
   ­

Juu­ri nyt nä­em­me, et­tä Län­si, mu­kaan lu­kien Was­hing­ton, ha­lu­aa vain pit­kit­tää konf­lik­tia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Tä­män ta­kia Uk­rai­naan tul­vii asei­ta. Ta­voit­teet ovat sel­vät: hei­ken­tää Ve­nä­jää mah­dol­li­sim­man pal­jon pi­tä­mäl­lä yl­lä tä­tä so­taa. Lie­kit saat­ta­vat ulot­tua kai­ken tä­män yli — tä­mä­kin on sel­väs­ti edes­säm­me. Jos tä­mä to­teu­tuu, ku­kaan ei voi jää­dä so­dan ul­ko­puo­lel­le.
 ­

Täl­lä het­kel­lä
 ­

 • Uk­rai­nan vaa­ral­li­sin tren­di ovat maan ja­ka­mi­sy­ri­tyk­set.
   ­

Uk­rai­naan on jo pe­rus­tet­tu tu­hat­vah­vui­sia yk­si­köi­tä rau­han­tur­vaa­jien var­jol­la “suo­je­le­maan” si­tä.
 ­

Sa­man­mie­lis­ten kan­so­jen yh­te­näi­syys ja so­li­daa­ri­suus ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä tä­nä ai­ka­na, jol­loin kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den nor­mit ja pe­ri­aat­teet si­vuu­te­taan täy­sin. CS­TO:n jä­sen­val­ti­ot osoit­ti­vat täl­lais­ta so­li­daa­ri­suut­ta ja tu­kea tä­män vuo­den tam­mi­kuus­sa oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na: muis­tat­te­han Ka­zaks­ta­nin ta­pah­tu­mat. Toi­mi­mal­la tar­vit­ta­es­sa no­pe­as­ti osoi­tim­me ha­vain­nol­li­ses­ti ko­ko maa­il­mal­le lä­hei­set liit­to­lais­suh­teem­me ja or­ga­ni­saa­ti­om­me ky­vyn var­mis­taa jä­sen­ten­sä tur­val­li­suus. Ku­kaan län­nes­sä ei us­kal­ta­nut edes aja­tel­la puut­tu­van­sa tä­hän ti­lan­tee­seen, kos­ka olem­me yh­des­sä vah­vem­pia.
 ­

Mut­ta on­ko nyt oi­kein väit­tää, et­tä tä­män jär­jes­tön jä­se­net ovat to­del­la so­li­daa­ri­suu­den ja tu­en si­tei­den yh­dis­tä­miä ja si­to­mia ku­ten en­nen­kin? Vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat viit­taa­vat sii­hen, et­tä ei. Tä­mä on Val­ko-Ve­nä­jän nä­kö­kul­ma, ja saa­tan ol­la vää­räs­sä. Riit­tää kui­ten­kin, et­tä pa­lau­tam­me mie­liin joi­den­kin CS­TO-kump­pa­nei­dem­me aset­ta­man kiel­lon, joi­ta mui­den CS­TO:n jä­sen­ten kan­sal­li­set len­toyh­ti­öt ovat aset­ta­neet ko­ti­mai­hin­sa suun­tau­tu­vil­le len­noil­le.
 ­

Yh­te­näi­syy­den ja so­li­daa­ri­suu­den kä­sit­teet ei­vät ai­na rii­tä, kun ote­taan huo­mi­oon vah­vis­tu­neen Län­nen bru­taa­li ja kiih­keä pa­kot­tei­den pai­ne. Va­li­tet­ta­van sel­väs­ti tä­mä käy il­mi kan­sain­vä­lis­ten jär­jes­tö­jen ää­nes­tyk­sis­tä.
 ­

Kump­pa­nei­dem­me hil­jai­sel­la suos­tu­muk­sel­la Val­ko-Ve­nä­jää ja Ve­nä­jää par­ja­taan ja kar­ko­te­taan kan­sain­vä­li­sis­tä jär­jes­töis­tä vas­toin kaik­kia kan­sain­vä­li­sen elä­män la­ke­ja, vain län­nen pää­hän­pis­tos­ta. Kyl­lä, tei­hin, CS­TO:n jä­se­niin koh­dis­tuu pai­ne: ko­va ja pe­rus­tee­ton pai­ne. Mut­ta täs­sä koh­taa kol­lek­tii­vi­nen ja kes­ki­näi­nen tu­ki on hy­vin hyö­dyl­lis­tä.
 ­

 • Mei­tä ei eh­kä ole ole­mas­sa huo­men­na, el­lem­me
   ­

yh­dis­ty mah­dol­li­sim­man pi­an, el­lem­me vah­vis­ta po­liit­ti­sia, ta­lou­del­li­sia ja so­ti­laal­li­sia si­tei­täm­me.
 ­

Vi­hol­li­sem­me ja par­jaa­jam­me hä­päi­se­vät jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti lin­nak­kei­tam­me ja liit­to­lais­si­tei­täm­me, ja me it­se au­tam­me osit­tain länt­tä täs­sä suh­tees­sa. Olen var­ma, et­tä jos oli­sim­me toi­mi­neet yh­te­näi­se­nä rin­ta­ma­na he­ti kät­te­lys­sä, hel­ve­til­li­set pa­kot­teet, ku­ten sa­no­taan, ei­vät tu­li­si ky­sy­myk­seen­kään.
 ­

Kat­so­kaa, mi­ten yh­te­näi­nen Eu­roo­pan uni­oni on ää­nes­tä­es­sään tai toi­mies­saan ja kuin­ka vah­va sen blok­kien si­säi­nen ku­ri on. Se kos­kee au­to­maat­ti­ses­ti nii­tä­kin, jot­ka ovat eri miel­tä sen pää­tök­sis­tä. Tä­mä he­rät­tää ky­sy­myk­sen: mi­kä es­tää mei­tä käyt­tä­mäs­tä täl­lais­ta blok­ki-re­surs­sia?
 ­

 • Mei­dän on seu­rat­ta­va EU:n esi­merk­kiä.
   ­

Jos mei­dät ja­etaan, mei­dät yk­sin­ker­tai­ses­ti murs­ka­taan ja re­vi­tään kap­pa­leik­si. 3
 ­

Sa­noin jo tam­mi­kuus­sa, et­tä tiet­ty­jen ul­kois­ten voi­mien pää­ta­voit­tee­na on hor­jut­taa va­kaut­ta ja häi­ri­tä ko­ko en­ti­sen Neu­vos­to­lii­ton alu­een va­lit­se­maa ke­hi­tys­pol­kua. En­sin ne al­koi­vat Val­ko-Ve­nä­jäs­tä, sit­ten tar­tun­ta le­vi­si Ka­zaks­ta­niin, ja nyt on Ve­nä­jän vuo­ro, ku­ten nä­em­me. Ja on­gel­mia syn­tyy myös Ar­me­ni­as­sa.
 ­

 • Äl­kää ereh­ty­kö, ke­tään ei sääs­te­tä.
   ­

On täy­sin sel­vää, et­tä il­man CS­TO:n liit­to­lais­ten ja mui­den en­ti­sen Neu­vos­to­lii­ton alu­een yh­den­ty­mi­syh­dis­tys­ten yh­te­näis­tä pai­nos­tus­ta kol­lek­tii­vi­nen Län­si li­sää pai­nos­tus­taan.
 ­

Mi­tä mei­dän on teh­tä­vä CS­TO:n vah­vis­ta­mi­sek­si täs­sä en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa? Voin ku­vi­tel­la mie­les­sä­ni seu­raa­vat en­si­si­jai­set toi­met, joi­ta on mo­nia, ja Tadžikis­ta­nin pre­si­dent­ti kä­sit­te­li nii­tä pe­rus­teel­li­ses­ti pu­hu­es­saan alu­een haas­tees­ta.
 ­

En­sim­mäi­nen on CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den po­liit­ti­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja koor­di­noin­nin vah­vis­ta­mi­nen. On tär­ke­ää te­hos­taa ul­ko­po­li­tii­kan ja tur­val­li­suu­den kuu­le­mis­me­ka­nis­mia. Mei­dän on pu­hut­ta­va use­am­min CS­TO:n puo­les­ta kan­sain­vä­li­sil­lä foo­ru­meil­la, jot­ta sen ää­ni ja ase­ma voi­daan näh­dä ja kuul­la.
 ­

Poh­ti­kaam­me ul­ko­mi­nis­te­rei­dem­me kans­sa, mi­ten tä­mä oli­si pa­ras­ta to­teut­taa ja mis­sä. Miet­ti­kööt he po­liit­tis­ta vas­taus­tam­me Na­ton uu­teen laa­jen­tu­mi­saal­toon tun­net­tu­jen val­ti­oi­den ju­lis­ta­mien ai­ko­mus­ten va­los­sa.
 ­

Mei­dän on laa­dit­ta­va etu­kä­teen CS­TO:n kan­ta tä­hän asi­aan ja teh­tä­vä etum­me tun­ne­tuk­si kan­sain­vä­li­sel­le yh­tei­söl­le. Mei­dän on toi­mit­ta­va täs­sä yh­te­nä osa­puo­le­na. Ve­nä­jän ei pi­täi­si ol­la yk­sin il­mai­se­mas­sa huol­taan ja tais­te­le­mas­sa Na­ton laa­jen­tu­mi­sy­ri­tys­tä vas­taan.
 ­

Toi­nen asia on te­hos­taa toi­mia, joil­la vas­ta­taan haas­tei­siin ja uh­kiin in­for­maa­ti­oa­lu­eel­la, mu­kaan lu­kien va­le­uu­tis­ten ja di­sin­for­maa­ti­on tor­jun­ta. On sel­vää, et­tä edes­sä on hyb­ri­di­so­ta, jon­ka pää­osa on in­for­maa­ti­oso­ta.
 ­

Tä­män tor­ju­mi­sek­si mei­dän pi­täi­si ot­taa kaik­ki ir­ti vuon­na 2017 sol­mi­tus­ta TIE­TO­TUR­VAYH­TEIS­TYÖ­TÄ kos­ke­vas­ta CS­TO-so­pi­muk­ses­ta ja ak­tii­vi­ses­ti edis­tää län­si­mais­ten vas­tus­ta­jiem­me in­ten­sii­vi­ses­ti käyt­tä­mää CS­TO:ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, jot­ta voi­sim­me te­hok­kaas­ti vas­ta­ta va­le­uu­ti­siin ja is­tu­tet­tui­hin tie­toi­hin. Li­säk­si mei­dän on poh­dit­ta­va va­ka­vas­ti ja eh­kä seu­rat­ta­va Kii­nan po­li­tiik­kaa in­for­maa­ti­okon­fe­rens­sis­sa, eri­tyi­ses­ti In­ter­ne­tis­sä.
 ­

Asi­aan­kuu­lu­vat teh­tä­vät oli­si an­net­ta­va kai­kil­le ul­ko­mi­nis­te­ri­öil­le, eri­tyi­syk­si­köil­le ja CS­TO:n sih­tee­ris­töl­le.
 ­

Kol­man­nek­si on sel­väs­ti tar­peen vah­vis­taa CS­TO:n sih­tee­ris­tön työn en­na­koi­vaa ja ana­lyyt­tis­tä osa­te­ki­jää. Olen var­ma, et­tä YK:ssa, Eu­roo­pan uni­onis­sa ja Na­tos­sa on vas­taa­via osas­to­ja. CS­TO:n sih­tee­ris­töön kan­nat­tai­si eh­kä pe­rus­taa ana­ly­soin­nis­ta ja st­ra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va yk­sik­kö. Mie­les­tä­ni pää­sih­tee­rin on tut­kit­ta­va tä­tä ky­sy­mys­tä.
 ­

Nel­jän­nek­si on syy­tä har­ki­ta CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den ana­lyyt­tis­ten kes­kus­ten mah­dol­li­suuk­sien yh­dis­tä­mis­tä ja näi­den kes­kus­ten ver­kos­ton muo­dos­ta­mis­ta, jot­ta voi­daan aut­taa laa­ti­maan kä­sit­teel­li­siä asi­akir­jo­ja ajan­koh­tai­sis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä ky­sy­myk­sis­tä.
 ­

Rak­kaat ys­tä­vät,
 ­

Tar­jo­an näin yk­sin­ker­tai­sil­ta vai­kut­ta­via eh­do­tuk­sia näi­nä ää­rim­mäi­sen vai­kei­na ai­koi­na, kos­ka em­me vält­tä­mät­tä pää­se he­ti yk­si­mie­li­syy­teen mo­ni­mut­kai­sem­mis­ta eh­do­tuk­sis­ta. Sik­si nä­mä voi­vat ol­la en­sim­mäi­set as­ke­leet, mut­ta mei­dän on men­tä­vä pi­dem­mäl­le ja sy­vem­mäl­le, ku­ten ai­em­min to­te­sim­me
 ­

Kol­le­gat,
 ­

Kaik­ki ym­mär­tä­vät, et­tä ai­em­pi his­to­ri­al­li­nen ai­ka­kau­si on päät­ty­mäs­sä, ei­kä pa­luu­ta en­ti­seen kan­sain­vä­li­seen jär­jes­tyk­seen ole. Em­me voi sal­lia uu­den kan­sain­vä­li­sen ark­ki­teh­tuu­rin luo­mis­ta il­man mei­tä, kun Län­si jo kyl­vää val­heel­li­sia ta­ri­noi­ta ja käy kes­kus­te­lu­ja sii­tä.
 ­

Mie­les­tä­ni CS­TO:n pi­täi­si lu­jas­ti vah­vis­taa ase­maan­sa kan­sain­vä­li­ses­sä val­von­ta- ja ta­sa­pai­no­jär­jes­tel­mäs­sä. Or­ga­ni­saa­ti­ol­la on vah­va kol­lek­tii­vi­nen po­ten­ti­aa­li edis­tyk­sel­li­seen ke­hit­tä­mi­seen, mut­ta se riip­puu vain meis­tä tä­nään, se on meis­tä kiin­ni, kuin­ka te­hok­kaas­ti CS­TO käyt­tää tä­tä po­ten­ti­aa­lia ja jat­kuu­ko se seu­raa­vien 10, 20 tai 30 vuo­den ai­ka­na.
 ­

Ar­me­ni­an jäl­keen CS­TO:n pu­heen­joh­ta­juus kään­tyy Val­ko-Ve­nä­jäl­le. Edel­lä mai­nit­tu­jen lu­paa­vien toi­min­ta-alo­jen li­säk­si har­kit­sem­me jo va­ka­vas­ti uu­sia eh­do­tuk­sia or­ga­ni­saa­ti­om­me ke­hit­tä­mi­sek­si edel­leen, ja saat­te tie­tää niis­tä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Toi­vom­me teil­tä kai­kil­ta, kol­le­goil­tam­me, mah­dol­li­sim­man suur­ta tu­kea ja ra­ken­ta­vaa työ­tä. Meil­lä ei ole muu­ta vaih­to­eh­toa.
 ­

An­teek­si pit­kä pu­he.
 ­

Kii­tos tark­kaa­vai­suu­des­tan­ne.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos, pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­ko.
 ­

An­nan pu­heen­vuo­ron Ka­zaks­ta­nin pre­si­den­til­le Kas­sym-Jo­mart To­ka­je­vil­le.


Kas­sym-Jo­mart To­ka­jev

Ka­zaks­ta­nin pre­si­dent­ti Kas­sym-Jo­mart To­ka­jev

Her­ra Pas­hi­nyan, hy­vät kol­le­gat!
 ­

En­sin­nä­kin ha­lu­an kiit­tää Ve­nä­jän pre­si­dent­tiä Vla­di­mir Pu­ti­nia tä­män yh­tei­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton vuo­si­päi­vä­huip­pu­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä. On tot­ta, et­tä tä­män­päi­väi­nen huip­pu­ko­kouk­sem­me on eri­tyi­nen kah­den CS­TO:n vuo­si­päi­vän kun­ni­ak­si.
 ­

Vuo­sien mit­taan or­ga­ni­saa­ti­om­me on osoit­tau­tu­nut te­hok­kaak­si mo­nen­vä­li­sen yh­teis­työn me­ka­nis­mik­si, jol­la on va­ka­via ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia.
 ­

Kun CS­TO pe­rus­tet­tiin, Eu­raa­si­an laa­joil­le alu­eil­le ra­ken­net­tiin luo­tet­ta­va kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den jär­jes­tel­mä. Pää­ta­voit­tei­na on vah­vis­taa rau­haa ja va­kaut­ta se­kä kan­sain­vä­lis­tä ja alu­eel­lis­ta tur­val­li­suut­ta se­kä suo­jel­la jä­sen­val­ti­oi­den alu­eel­lis­ta kos­ke­mat­to­muut­ta ja su­ve­re­ni­teet­tia.
 ­

CS­TO:n py­sy­vät työ­eli­met toi­mi­vat me­nes­tyk­sek­kääs­ti; tii­vis­tä yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta var­ten on ole­mas­sa eri­lai­sia muo­to­ja. CS­TO:n ar­vo­val­taa, lain­val­von­taa ja rau­han­tur­vaa­mis­po­ten­ti­aa­lia vah­vis­te­taan.
 ­

Kes­ki­tym­me tor­ju­maan kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia ja ää­ri­liik­kei­tä, lai­ton­ta huu­me- ja ase­kaup­paa se­kä lai­ton­ta maa­han­muut­toa. Täs­sä yh­tey­des­sä pi­däm­me Af­ga­nis­ta­nin ke­hi­tys­tä erit­täin tär­ke­änä. Maan epä­va­kaa ti­lan­ne se­kä aseel­lis­ten ryh­mien ar­mo­ton toi­min­ta Af­ga­nis­ta­nin alu­eel­la uh­kaa­vat edel­leen val­ti­oi­dem­me tur­val­li­suut­ta ja va­kaut­ta. Mie­les­tä­ni CS­TO:n on otet­ta­va huo­mi­oon kaik­ki mah­dol­li­set uhat ja kiin­ni­tet­tä­vä en­tis­tä enem­män huo­mi­ota Kes­ki-Aa­si­an ete­lä­ra­jo­jen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­seen.
 ­

Vä­li­vai­hees­sa jär­jes­tön rau­han­tur­va­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen on eh­do­ton pri­ori­teet­ti. Täl­lä alal­la on käyn­nis­sä ak­tii­vi­nen työ. CS­TO-rau­han­tur­va­jouk­ko­ja on pe­rus­tet­tu ja nii­tä pa­ran­ne­taan jo­ka vuo­si ja va­rus­te­taan ny­kyai­kai­sil­la aseil­la, vä­li­neil­lä ja eri­kois­vä­li­neil­lä ke­hi­te­tään suun­ni­tel­maa.
 ­

Ku­ten tie­dät­te, Ka­zaks­ta­nin aloit­tees­ta on pe­rus­tet­tu CS­TO:n rau­han­tur­vaa­mi­ses­ta vas­taa­van pää­sih­tee­rin eri­tyi­se­dus­ta­ja. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä kaik­ki tar­vit­ta­vat vä­li­neet on luo­tu, ja eh­do­tam­me, et­tä on ai­ka aset­taa ta­voit­teek­si CS­TO:n saa­mi­nen mu­kaan Yh­dis­ty­nei­den Kan­sa­kun­tien rau­han­tur­va­toi­min­taan.
 ­

Tä­mä edis­täi­si CS­TO:n oi­keu­del­lis­ta ase­maa ja var­mis­tai­si jär­jes­tön osal­lis­tu­mi­sen kan­sain­vä­li­siin rau­han­tur­va­ope­raa­ti­oi­hin.
 ­

Kol­le­gat,
 ­

Ar­vi­oim­me CS­TO:n ke­hi­tys­tä ja yh­teis­tä nä­ke­mys­tä kan­sain­vä­li­sen ja alu­eel­li­sen tur­val­li­suu­den ny­kyi­sis­tä nä­kö­koh­dis­ta yh­tei­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton vuo­si­päi­vän jul­ki­lau­su­man taus­tal­la. Ha­lu­an kiit­tää Ar­me­ni­aa sen tuot­te­li­aas­ta pu­heen­joh­ta­juu­des­ta ja Ve­nä­jää sen ajan­koh­tai­ses­ta aloit­tees­ta tä­män foo­ru­min jär­jes­tä­mi­sek­si.
 ­

Kii­tos tark­kaa­vai­suu­des­tan­ne.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos, Her­ra To­ka­jev.
 ­

Seu­raa­vak­si pu­huu Kir­gi­si­an ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti. Sa­dyr Ja­pa­rov, ol­kaa hy­vä ja käyt­tä­kää pu­heen­vuo­ro.


Sa­dyr Ja­pa­rov

Kir­gi­si­an ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sa­dyr Ja­pa­rov

Hy­vää il­ta­päi­vää.
 ­

Pu­tin, CS­TO:n kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Ni­kol Pas­hi­nyan, val­ti­on­pää­mie­het,
 ­

On ilo ta­va­ta tei­dät vie­raan­va­rai­ses­sa Mos­ko­vas­sa.
 ­

Ha­lu­ai­sin aloit­taa on­nit­te­luil­la. En­sin­nä­kin ha­lu­an on­ni­tel­la vel­jes­kan­so­jam­me suu­ren voi­ton 77. vuo­si­päi­vän joh­dos­ta. Tou­ko­kuun 9. päi­vä­nä tu­han­net ih­mi­set eri puo­lil­la Kir­gi­si­aa osal­lis­tui­vat kuo­le­mat­to­man ryk­men­tin mars­sil­le kan­ta­en is­ku­lau­sei­ta “ikui­nen kun­nia san­ka­reil­le” ja “ke­tään ei unoh­de­ta, mi­tään ei unoh­de­ta.” Ta­sa­val­ta pi­tää tä­tä juh­la­päi­vää py­hä­nä, kos­ka se ku­vaa neu­vos­to­kan­san nat­sis­min ja fa­sis­min tap­pi­ota ja poik­keuk­set­ta kun­ni­oit­taa vil­pit­tö­mäs­ti isiem­me ja isoi­siem­me san­ka­ri­te­ko­jen muis­toa.
 ­

Toi­sek­si ha­lu­an on­ni­tel­la mei­tä kaik­kia kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­van so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen 30-vuo­tis­päi­vän ja kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­van so­pi­muk­sen jär­jes­tön 20-vuo­tis­päi­vän joh­dos­ta. Tu­em­me täy­sin po­liit­tis­ta jul­ki­lau­su­maa, jo­ka on mää­rä hy­väk­syä tä­nään näi­den kah­den his­to­ri­al­li­sen ajan­koh­dan yh­tey­des­sä.
 ­

Vii­me vuo­sien kan­sain­vä­li­set ta­pah­tu­mat osoit­ta­vat, et­tä st­ra­te­gi­set pää­tök­set yh­tei­sen ja yh­tei­sen tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si Bres­tis­tä Vla­di­vos­to­kiin oli­vat oi­kei­ta.
 ­

Sa­mal­la olen tyy­ty­väi­nen voi­des­sa­ni to­de­ta, et­tä kol­lek­tii­vi­nen tur­val­li­suus­so­pi­mus-or­ga­ni­saa­tio on ko­ko ole­mas­sa­olon­sa ajan täyt­tä­nyt sil­le an­ne­tun vas­tuul­li­sen teh­tä­vän ja ke­hit­ty­nyt toi­mie­li­me­nä, jon­ka mah­dol­li­suu­det vah­vis­tu­vat en­ti­ses­tään. Täs­sä yh­tey­des­sä ha­lu­an kiit­tää CS­TO:n pää­sih­tee­riä Sta­nis­lav Za­sia, kaik­kia hä­nen edel­tä­ji­ään vi­ras­sa ja CS­TO:n sih­tee­ris­tön hen­ki­lös­töä hei­dän us­kol­li­ses­ta pal­ve­luk­ses­taan jär­jes­tön jä­sen­val­ti­oi­den tur­val­li­suu­den hy­väk­si.
 ­

ar­voi­sat kol­le­gat,
 ­

Ny­kyi­nen kan­sain­vä­li­nen ti­lan­ne ei an­na ai­het­ta op­ti­mis­miin se­kä maa­il­man­laa­jui­sen tur­val­li­suu­den et­tä maa­il­man­ta­lou­den kan­nal­ta. Tur­val­li­suu­su­hat se­kä so­ti­laal­li­set ja po­liit­ti­set jän­nit­teet ovat tul­leet lii­an lä­hel­le CS­TO:n vas­tuu­alu­een ra­jo­ja. CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den si­säi­siin asi­oi­hin yri­te­tään puut­tua ul­ko­puo­lel­ta.
 ­

Esi­mer­kik­si ai­em­min tä­nä vuon­na mei­dän oli au­tet­ta­va CS­TO:n jä­sen­val­ti­ota sel­vi­ämään tur­val­li­suusk­rii­sis­tä, jo­hon se oli yl­lät­tä­en jou­tu­nut. Re­agoim­me no­pe­as­ti ja te­hok­kaas­ti. Tu­en täy­sin pää­tös­tä myön­tää osal­lis­tu­jia tä­hän rau­han­tur­va­ope­raa­ti­oon.
 ­

Ti­lan­ne CS­TO:n ete­lä­ra­joil­la on edel­leen hä­lyt­tä­vä, mi­kä joh­tuu pää­asi­as­sa ra­di­kaa­lien us­kon­nol­lis­ten ter­ro­ris­ti­ryh­mien es­teet­tö­mäs­tä toi­min­nas­ta jois­sa­kin Af­ga­nis­ta­nin maa­kun­nis­sa. Näi­den ryh­mien ul­ko­puo­li­sil­la ra­hoit­ta­jil­la on kau­as­kan­toi­sia suun­ni­tel­mia Kes­ki-Aa­si­an va­ral­le. Mie­les­tä­ni mei­dän oli­si edel­leen kes­ki­tyt­tä­vä Af­ga­nis­ta­nin ky­sy­myk­seen ja ana­ly­soi­ta­va si­tä. On vält­tä­mä­tön­tä to­teut­taa ko­ko­nai­nen po­liit­tis­ten-dip­lo­maat­tis­ten ja so­ti­laal­lis­ten-tek­nis­ten toi­men­pi­tei­den pa­ket­ti tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si täl­lä alal­la. Sa­mal­la on tär­ke­ää an­taa hu­ma­ni­taa­ris­ta apua Af­ga­nis­ta­nin kan­sal­le. Maan­mie­hem­me ovat hei­dän jou­kos­saan.
 ­

ar­voi­sat kol­le­gat,
 ­

Olem­me to­del­la huo­lis­sam­me pa­ko­te­so­das­ta. Kir­gi­si­an ta­lous ei ole vie­lä toi­pu­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­as­ta, ja nyt pa­kot­teet luo­vat jo uhan elin­tar­vi­ke- ja ener­gi­avar­muu­del­le, mak­ro­ta­lou­del­li­sel­le kes­tä­vyy­del­le ja yh­teis­kun­nal­li­sel­le va­kau­del­le.
 ­

Näis­sä olo­suh­teis­sa mei­dän on kes­kus­tel­ta­va ja laa­dit­ta­va yh­tei­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa, jol­la lie­ven­ne­tään pa­kot­tei­den seu­rauk­sia ja es­te­tään so­si­oe­ko­no­mi­sen ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­nen mais­sam­me. Meil­lä on pi­an ti­lai­suus teh­dä niin Eu­raa­si­an kor­keim­man ta­lous­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa ja Eu­raa­si­an en­sim­mäi­ses­sä ta­lous­foo­ru­mis­sa Biš­ke­kin kau­pun­gis­sa.
 ­

Hy­vät kol­le­gat, toi­von hen­ki­lö­koh­tais­ta osal­lis­tu­mis­tan­ne val­tuus­kun­tien­ne pääl­lik­kö­nä, ja pyy­dän tei­tä ot­ta­maan mu­kaan ala­koh­tais­ten mi­nis­te­ri­öi­den ja yri­tys­ra­ken­tei­den pääl­li­köt.
 ­

Lo­puk­si ha­lu­an on­ni­tel­la tei­tä vie­lä ker­ran kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­van so­pi­muk­sen suu­ren voi­ton ja kah­den vuo­si­päi­vän joh­dos­ta.
 ­

Toi­von vil­pit­tö­mäs­ti teil­le ja CS­TO:n ys­tä­väl­li­sil­le kan­soil­le rau­haa, va­kaut­ta, hy­vin­voin­tia ja vau­raut­ta.
 ­

Kii­tos tark­kaa­vai­suu­des­tan­ne.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos, Her­ra Ja­pa­rov.

An­nan pu­heen­vuo­ron Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on pre­si­den­til­le Vla­di­mir Pu­ti­nil­le.
 ­

Ar­voi­sa pu­he­mies, ol­kaa hy­vä.


Vla­di­mir Pu­tin

Vla­di­mir Pu­tin

ys­tä­vät ja kol­le­gat,
 ­

Olen sa­maa miel­tä edel­lis­ten pu­hu­jien kans­sa — kol­lek­tii­vi­ses­ta Tur­val­li­suus­so­pi­muk­ses­ta On to­del­la­kin tul­lut vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä huo­mat­ta­vas­ti vah­vem­pi ja saa­nut an­sai­tun mai­neen te­hok­kaa­na alu­eel­li­se­na puo­lus­tus­ra­ken­tee­na, jo­ka ta­kaa tur­val­li­suu­den ja va­kau­den Eu­raa­si­an alu­eel­la ja suo­je­lee luo­tet­ta­vas­ti jä­sen­val­ti­oi­den­sa su­ve­re­ni­teet­tia ja alu­eel­lis­ta kos­ke­mat­to­muut­ta.
 ­

Tär­ke­ää on, et­tä yh­teis­työ CS­TO:ssa on ai­na ra­ken­net­tu to­del­lis­ten liit­to­lais­suh­tei­den hen­ges­sä, ys­tä­vyy­den ja naa­pu­ruu­den pe­ri­aat­teil­le, tois­tem­me etu­jen kun­ni­oit­ta­mi­sel­le ja huo­mi­oi­mi­sel­le, kes­ki­näi­sel­le avu­nan­nol­le ja tu­el­le. Sa­mat pe­ri­aat­teet oh­jaa­vat yh­teis­työ­täm­me ny­kyi­ses­sä vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa.
 ­

CS­TO:n me­nes­tyk­se­käs rau­han­tur­va­ope­raa­tio, jo­ka jär­jes­tet­tiin Ka­zaks­ta­nis­sa tam­mi­kuus­sa 2022 sen joh­ta­jien pyyn­nös­tä, osoit­ti or­ga­ni­saa­ti­om­me kyp­syy­den ja to­del­li­sen ky­vyn kes­tää riit­tä­väs­ti akuut­te­ja haas­tei­ta ja uh­kia.
 ­

Ka­zaks­ta­niin mää­räa­jak­si lä­he­te­tyt kol­lek­tii­vi­set CS­TO-jou­kot es­ti­vät ää­ri­liik­kei­tä, myös ul­ko­mail­ta suun­nat­tu­ja, kaap­paa­mas­ta val­taa ja aut­toi­vat va­kaut­ta­maan no­pe­as­ti ta­sa­val­lan si­sä­po­liit­ti­sen ti­lan­teen.
 ­

Rau­han­tur­va­jouk­ko­jen käyt­tö Ka­zaks­ta­nin joh­don pyyn­nös­tä oli en­sim­mäi­nen täl­lai­nen ope­raa­tio CS­TO:n his­to­ri­as­sa. Ope­raa­tio pal­jas­ti so­ti­laal­lis­ten ra­ken­tei­dem­me ja tur­val­li­suus­pal­ve­lu­jem­me vä­li­sen käy­tän­nön yh­teis­työn vah­vuu­det ja osoit­ti sa­mal­la, mi­tä mei­dän pi­täi­si teh­dä sen pa­ran­ta­mi­sek­si.
 ­

Tä­nään al­le­kir­joi­tam­me yh­tei­sen jul­ki­lau­su­man, jos­sa vah­vis­te­taan, ot­ta­en huo­mi­oon muun mu­as­sa edel­lä mai­ni­tus­ta ope­raa­ti­os­ta saa­dut ko­ke­muk­set, val­ti­oi­dem­me päät­tä­väi­syys jat­kaa kump­pa­nei­na toi­mi­mis­ta so­ti­las-ja puo­lus­tus­ke­hi­tyk­sen eri aloil­la ja ke­hit­tää koor­di­noi­tu­ja toi­mi­am­me maa­il­mas­sa.
 ­

Sa­mal­la on täy­sin loo­gis­ta, et­tä ny­kyi­nen en­si­si­jai­nen teh­tä­väm­me on edel­leen pa­ran­taa ja vir­ta­vii­vais­taa CS­TO:n ja sen hal­lin­to­elin­ten työ­tä. Tar­jo­am­me myös kol­lek­tii­vi­sil­le CS­TO-jou­koil­le ny­kyai­kai­sia asei­ta ja va­rus­tei­ta, pa­ran­nam­me nii­den jouk­ko­jen val­miuk­sien yh­teen­toi­mi­vuut­ta ja koor­di­noim­me te­hok­kaam­min so­ti­las­vi­ras­to­jem­me ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jem­me yh­tei­siä toi­mia.
 ­

Vir­ta­vii­vais­tam­me asi­aan­kuu­lu­via toi­min­to­ja ko­ko ajan CS­TO:n har­joi­tuk­sis­sa, ja ai­om­me laa­jen­taa näi­tä har­joi­tuk­sia. Tä­nä syk­sy­nä on tar­koi­tus jär­jes­tää ko­ko­nai­nen sar­ja yh­tei­siä CS­TO-har­joi­tuk­sia Ka­zaks­ta­nis­sa, Kir­gi­si­as­sa ja Tadžikis­ta­nis­sa. Luo­tan sii­hen, et­tä nä­mä toi­met li­sää­vät val­ti­oi­dem­me so­ti­la­se­lin­ten tais­te­lu­val­miut­ta ja pa­ran­ta­vat nii­den koor­di­noin­tia se­kä li­sää­vät ko­ko CS­TO:n rau­han­tur­vaa­mis­po­ten­ti­aa­lia.
 ­

Kat­som­me myös, et­tä CS­TO:n oli­si jat­ket­ta­va toi­mi­aan ter­ro­ris­min, huu­me­kau­pan ja jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den tor­ju­mi­sek­si. Mai­dem­me lain­val­von­ta­vi­ra­no­mai­set toi­mi­vat mel­ko te­hok­kaas­ti täl­lä alal­la, jot­ta es­te­tään ih­mis­ten rek­ry­toin­ti ja teh­dään tyh­jäk­si kan­sain­vä­lis­ten ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö­jen re­surs­si­po­ten­ti­aa­li.
 ­

Pon­nis­te­lut bi­olo­gi­sen tur­val­li­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si vaa­ti­vat myös mi­tä va­ka­vin­ta huo­mi­ota. Va­roi­tim­me pit­kään Yh­dys­val­tain bi­olo­gi­ses­ta toi­min­nas­ta Neu­vos­to­lii­ton jäl­kei­ses­sä ava­ruu­des­sa.
 ­

On ylei­ses­ti tie­dos­sa, et­tä Pen­ta­gon on pe­rus­ta­nut yh­tei­sel­le alu­eel­lem­me kym­me­niä eri­kois­tu­nei­ta bi­olo­gi­sia la­bo­ra­to­ri­oi­ta ja kes­kuk­sia ja et­tä ne ei­vät suin­kaan tar­joa pel­käs­tään käy­tän­nön lää­ke­tie­teel­lis­tä apua nii­den mai­den vä­es­töl­le, jois­sa ne toi­mi­vat. Hei­dän tär­kein teh­tä­vän­sä on ke­rä­tä bi­olo­gis­ta ma­te­ri­aa­lia ja ana­ly­soi­da vi­rus­ten ja vaa­ral­lis­ten tau­tien le­vi­ämis­tä omiin tar­koi­tuk­siin­sa.
 ­

Nyt Uk­rai­nas­sa to­teu­te­tun eri­tyi­so­pe­raa­ti­on ai­ka­na saa­tiin asi­akir­ja­to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä bi­olo­gis­ten asei­den osia ke­hi­tet­tiin lä­hel­lä ra­jo­jam­me, mi­kä rik­koo bi­olo­gi­sia ja Tok­sii­ni­asei­ta kos­ke­vaa yleis­so­pi­mus­ta, ja ke­hi­tet­tiin mah­dol­li­sia me­ne­tel­miä ja me­ka­nis­me­ja epi­de­mi­olo­gi­sen ti­lan­teen epä­va­kaut­ta­mi­sek­si en­ti­sen Neu­vos­to­lii­ton alu­eel­la.
 ­

Täl­tä osin luo­tam­me sii­hen, et­tä kol­le­gam­me tu­ke­vat Ve­nä­jän aloi­tet­ta, jo­ka kos­kee ni­me­tyn CS­TO-neu­vos­ton ope­ra­ti­ona­li­soi­mis­ta, mah­dol­li­sim­man pi­an. Ha­lu­an jäl­leen ker­ran to­de­ta, mi­ten tär­ke­ää on tii­vis koor­di­noin­ti CS­TO:n jä­sen­ten vä­lil­lä ul­ko­po­liit­ti­sis­sa asi­ois­sa, YK: n ja mui­den mo­nen­vä­lis­ten foo­ru­mien koor­di­noi­dut toi­met se­kä yh­teis­ten lä­hes­ty­mis­ta­po­jen edis­tä­mi­nen li­sään­ty­vis­sä kan­sain­vä­li­sis­sä tur­val­li­suus­ky­sy­myk­sis­sä.
 ­

Täs­sä yh­tey­des­sä on tär­ke­ää ra­ken­taa yh­teis­työ­tä “luon­nol­lis­ten” kump­pa­niem­me kans­sa Shang­hain yh­teis­työ­jär­jes­tös­sä ja It­se­näis­ten val­ti­oi­den yh­tei­sös­sä. Olem­me muu­ten si­tä miel­tä, et­tä oli­si asi­an­mu­kais­ta ja oi­kein — kes­kus­te­lem­me täs­tä — myön­tää IVY:n tark­kai­li­jan ase­ma CS­TO:ssa.
 ­

Ha­lu­an ko­ros­taa en­si­si­jais­ta teh­tä­vääm­me puo­lus­taa yh­des­sä suu­ren isän­maal­li­sen so­dan voi­ton muis­toa, kan­so­jem­me uro­te­koa, jo­ka pe­las­ti maa­il­man Nat­sis­mil­ta val­ta­vien ja pe­ruut­ta­mat­to­mien uh­raus­ten kus­tan­nuk­sel­la, ja tor­jua kaik­ki yri­tyk­set mus­ta­maa­la­ta nat­sit, hei­dän ri­kos­kump­pa­nin­sa ja ny­kyi­set seu­raa­jan­sa.
 ­

Tä­mä on erit­täin tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti nyt, kun san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­merk­ke­jä tu­ho­taan jul­mas­ti useis­sa Eu­roo­pan mais­sa, kuk­kien aset­te­lu muis­to­mer­keil­le on kiel­let­ty ja his­to­ri­aa yri­te­tään kyy­ni­ses­ti kir­joit­taa uu­sik­si, sa­mal­la kun ylis­te­tään mur­haa­jia ja pet­tu­rei­ta ja lou­ka­taan hei­dän uh­re­jaan ja yli­te­tään si­ten nii­den uro­työt, jot­ka epäit­sek­kääs­ti tais­te­li­vat voi­tos­ta ja voit­ti­vat so­dan.
 ­

Va­li­tet­ta­vas­ti naa­pu­ri­val­ti­os­sam­me Uk­rai­nas­sa uus­nat­sis­mi on ol­lut nou­sus­sa jo pit­kään, ja jot­kut “kol­lek­tii­vis­ta länt­tä” edus­ta­vat kump­pa­nim­me um­mis­ta­vat sil­män­sä ja kan­nus­ta­vat si­ten it­se asi­as­sa toi­min­taan­sa. Kaik­ki tä­mä kul­kee kä­si kä­des­sä niin sa­no­tuis­sa si­vis­ty­neis­sä ja po­liit­ti­ses­ti kor­rek­teis­sa län­si­mais­sa en­nen­nä­ke­mät­tö­män vim­mai­sen Rus­so­fo­bi­an kans­sa.
 ­

Kuu­lem­me ja kuu­len ih­mis­ten sa­no­van, et­tä ää­ri­ai­nek­sia voi löy­tää mis­tä ta­han­sa, mi­kä on tot­ta. Ää­ri­liik­kei­tä on kaik­ki­al­la, ja ta­val­la tai toi­sel­la he jät­tä­vät maa­na­lai­set pii­lo­paik­kan­sa ja il­moit­tau­tu­vat. Ha­lu­an ko­ros­taa, et­tä mis­sään ei kui­ten­kaan ihan­noi­da nat­se­ja val­ti­ota­sol­la, ei­kä yh­den­kään si­vis­ty­neen maan vi­ra­no­mai­set yl­ly­tä tu­han­siin uus­nat­sien soih­tu­kul­ku­ei­siin, jois­sa on nat­si­sym­bo­lit. Tä­tä ei har­joi­te­ta mis­sään. Mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti näin ta­pah­tuu Uk­rai­nas­sa.
 ­

Poh­jois-At­lan­tin lii­ton laa­jen­tu­mi­nen on on­gel­ma, jo­ka mie­les­tä­ni luo­daan täy­sin kei­no­te­koi­sel­la ta­val­la, kos­ka se ta­pah­tuu Yh­dys­val­to­jen ul­ko­po­liit­tis­ten etu­jen mu­kai­ses­ti. Yleen­sä Na­toa käy­te­tään käy­tän­nös­sä yh­den maan ul­ko­po­li­tii­kan vä­li­nee­nä, ja si­tä teh­dään sin­nik­kääs­ti, tai­ta­vas­ti ja hy­vin agg­res­sii­vi­ses­ti. Kaik­ki tä­mä pa­hen­taa jo val­miik­si mo­ni­mut­kais­ta kan­sain­vä­lis­tä tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta.
 ­

Mi­tä tu­lee laa­jen­tu­mi­seen, myös kah­den mah­dol­li­sen uu­den jä­sen­val­ti­on, Suo­men ja Ruot­sin, liit­ty­mi­seen, ha­lu­ai­sin il­moit­taa teil­le, hy­vät kol­le­gat, et­tä Ve­nä­jäl­lä ei ole on­gel­mia näi­den val­ti­oi­den kans­sa. Ei mi­tään on­gel­mia! Täs­sä mie­les­sä Na­ton laa­jen­tu­mi­seen näi­hin mai­hin ei siis lii­ty suo­raa uh­kaa Ve­nä­jäl­le. Mut­ta sen so­ti­laal­li­sen inf­rast­ruk­tuu­rin laa­jen­ta­mi­nen näil­le alu­eil­le he­rät­tää var­mas­ti vas­ta­kai­kua mei­dän puo­lel­tam­me. Kat­so­taan, mil­lais­ta se on meil­le luo­tu­jen uh­kien pe­rus­teel­la. Mut­ta ylei­ses­ti ot­ta­en on­gel­mia syn­tyy tyh­jäs­tä. Vas­taam­me sii­hen so­pi­val­la ta­val­la.
 ­

Kai­ken muun li­säk­si, lu­kuun ot­ta­mat­ta tä­tä lo­pu­ton­ta laa­jen­tu­mis­po­li­tiik­kaa, Poh­jois-At­lan­tin liit­to on nou­se­mas­sa maan­tie­teel­li­sen mää­rän­pään­sä, eu­ro­at­lant­ti­sen alu­een ul­ko­puo­lel­le. Se pyr­kii yhä ak­tii­vi­sem­min hal­lit­se­maan kan­sain­vä­li­siä ky­sy­myk­siä ja kont­rol­loi­maan kan­sain­vä­lis­tä tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta. Se ha­lu­aa vai­kut­taa muil­la maa­il­man alu­eil­la, mut­ta sen to­del­li­nen suo­ri­tus­ky­ky jät­tää pal­jon toi­vo­mi­sen va­raa. Tä­mä vaa­tii meil­tä var­mas­ti li­sä­huo­mi­ota.
 ­

Lo­puk­si ha­lu­an tois­taa, et­tä Ve­nä­jä jat­kaa st­ra­te­gi­sen liit­tou­tu­mi­sen sy­ven­tä­mis­tä kaik­kien CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den kans­sa. Teem­me par­haam­me pa­ran­taak­sem­me ja ke­hit­tääk­sem­me te­ho­kas­ta kump­pa­niyh­teis­työ­tä CS­TO:ssa, ja tu­em­me tie­ten­kin Ar­me­ni­an pu­heen­joh­ta­jis­ton jat­ku­vaa työ­tä täl­lä alal­la.
 ­

Ve­nä­jän eri­tyi­ses­tä so­ti­la­so­pe­raa­ti­os­ta Uk­rai­nas­sa kes­kus­te­lem­me var­mas­ti, ja ker­ron teil­le yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti sen syis­tä ja tä­män­het­ki­sis­tä tais­te­lu­toi­mis­ta. Mut­ta teem­me sen tie­ten­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na.
 ­

Kii­tos tark­kaa­vai­suu­des­tan­ne.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos, pre­si­dent­ti Pu­tin.
 ­

Tadžikis­ta­nin ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Emo­ma­li Rah­mon on seu­raa­va pu­hu­jam­me. Ole hy­vä vain.


Emo­ma­li Rah­mon

Tadžikis­ta­nin ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Emo­ma­li Rah­mon

kol­le­gat,
 ­

En­sin­nä­kin ha­lu­an on­ni­tel­la tei­tä kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suut­ta kos­ke­van so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen 30. vuo­si­päi­vän ja CS­TO:n pe­rus­ta­mi­sen 20. vuo­si­päi­vän joh­dos­ta.
 ­

Ha­lu­an kiit­tää Ve­nä­jän pre­si­dent­tiä sii­tä, et­tä hän kut­sui kool­le tä­män­päi­väi­sen ko­kouk­sen, jo­ka on omis­tet­tu näil­le meil­le kai­kil­le tär­keil­le merk­ki­paa­lu­ta­pah­tu­mil­le. Vuo­si­päi­vät ovat hy­vä ti­lai­suus poh­tia CS­TO:n kul­ke­maa pol­kua ja ke­hi­tys­tä se­kä tun­nis­taa mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­vä­li­sel­le yh­teis­työl­le, jol­la py­ri­tään vah­vis­ta­maan yh­teis­tä kol­lek­tii­vis­ta tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mää uu­sien re­ali­teet­tien va­los­sa.
 ­

Tar­kas­te­lu­jak­son ai­ka­na CS­TO on va­kiin­nut­ta­nut ase­man­sa tär­ke­änä te­ki­jä­nä rau­han lu­jit­ta­mi­ses­sa se­kä alu­eel­li­sen tur­val­li­suu­den ja va­kau­den var­mis­ta­mi­ses­sa. Jär­jes­tön on­nis­tu­nut rau­han­tur­va­ope­raa­tio ai­em­min tä­nä vuon­na osoit­ti sen sel­väs­ti.
 ­

Olem­me luo­neet laa­jan oi­keu­del­li­sen ke­hyk­sen, tar­vit­ta­vat työ-ja koor­di­noin­tie­li­met se­kä me­ka­nis­mit, joil­la py­ri­tään täyt­tä­mään jär­jes­tön ta­voit­teet.
 ­

Käy­tän­nös­sä kiin­ni­te­tään asi­an­mu­kais­ta huo­mi­ota kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen vah­vis­ta­mi­seen ja lu­jit­ta­mi­seen CS­TO:n si­säl­lä. CS­TO:n kan­sain­vä­li­set si­teet laa­je­ne­vat. Vii­me vuon­na saa­toim­me ra­ti­fi­oin­ti­me­net­te­lyn pää­tök­seen ja käyn­nis­tim­me TARK­KAI­LI­JA­JÄR­JES­TÖT CS­TO:n ja CS­TO:n kump­pa­nien alai­suu­des­sa osa­na Tadžikis­ta­nin pu­heen­joh­ta­juut­ta.
 ­

Kent­tä-ja joh­to­esi­kun­ta­har­joi­tuk­sia jär­jes­te­tään jat­ku­vas­ti, ja yh­tei­sen tur­val­li­suus­jär­jes­tel­män jou­koil­le ja kei­noil­le py­ri­tään toi­mit­ta­maan ny­kyai­kai­sia asei­ta ja so­ta­ka­lus­toa. Kaik­ki tä­mä aut­taa yl­lä­pi­tä­mään kor­ke­aa tais­te­lu­val­miut­ta, liik­ku­vuut­ta, kou­lu­tus­ta ja joh­to­hen­ki­lös­tön tai­to­ja yh­teis­ten rat­kai­su­jen tuo­mi­sek­si yh­tei­siin teh­tä­viin.
 ­

CS­TO on ny­ky­ään tär­keä foo­ru­mi jä­sen­val­ti­oi­den vä­li­sel­le ta­sa-ar­voi­sel­le vuo­ro­pu­he­lul­le ja yh­teis­työl­le kai­kil­la kol­mel­la pe­ru­su­lot­tu­vuu­del­la: po­liit­ti­sel­la vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la, so­ti­laal­li­sel­la yh­teis­työl­lä ja yh­tei­sil­lä toi­mil­la ny­kyai­kais­ten haas­tei­den ja uh­kien tor­ju­mi­sek­si.
 ­

CS­TO:n kol­lek­tii­vi­nen tur­val­li­suusst­ra­te­gia vuo­teen 2025, jo­ka ku­vas­taa vä­li­vai­heen vuo­ro­vai­ku­tuk­sem­me pe­ri­aat­tei­ta, on tär­keä asi­akir­ja, jo­ka oh­jaa or­ga­ni­saa­ti­otam­me sen omal­la ke­hi­tys­po­lul­la. Yh­tei­nen ar­vi­om­me jär­jes­tön ti­las­ta ja ke­hi­tys­nä­ky­mis­tä käy il­mi yh­tei­ses­tä jul­ki­lau­su­mas­ta, jon­ka an­nam­me huip­pu­ko­kouk­sen jäl­keen.
 ­

Eri­tyi­ses­ti meil­lä on nyt edes­säm­me yh­tä tär­kei­tä teh­tä­viä yh­tei­sen tur­val­li­suu­tem­me vah­vis­ta­mi­sek­si. Kun ote­taan huo­mi­oon tur­val­li­suu­suh­kien ja haas­tei­den mo­ni­nai­nen kas­vu, mei­dän on te­hos­tet­ta­va yh­tei­siä toi­mia or­ga­ni­saa­ti­on po­ten­ti­aa­lin ja val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­sek­si.
 ­

Voim­me esi­mer­kik­si to­de­ta, et­tä Af­ga­nis­ta­niin on ker­ty­nyt kiel­tei­siä te­ki­jöi­tä vii­meis­ten 40 vuo­den ai­ka­na ja et­tä ne ovat pa­hen­ta­neet maan so­ti­laal­lis-po­liit­tis­ta ja so­si­oe­ko­no­mis­ta ti­lan­net­ta. Täl­tä osin CS­TO:n on va­rau­dut­ta­va eri­lai­siin ske­naa­ri­oi­hin ete­lä­ra­joil­la.
 ­

Tadžikis­tan ai­koo jat­kos­sa­kin osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti yh­tei­sen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­seen jär­jes­tön vas­tuu­alu­eil­la.
 ­

Kii­tos.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Kii­tos pal­jon.
 ­

Hy­vät kol­le­gat, pu­hun nyt kan­sal­li­ses­sa ase­mas­sa­ni, jos sal­lit­te.
 ­

En­sin­nä­kin ha­lu­an kiit­tää Ve­nä­jän pre­si­dent­tiä CS­TO:n vuo­si­päi­vän huip­pu­ko­kouk­sen isän­nöi­mi­ses­tä Mos­ko­vas­sa ja läm­pi­mäs­tä vas­taa­no­tos­ta. Jär­jes­töm­me vuo­si­päi­vä on tie­tys­ti myös eri­no­mai­nen ti­lai­suus tii­vis­tää vä­li­tu­lok­set ja kes­kus­tel­la or­ga­ni­saa­ti­om­me jat­ko­ke­hi­tyk­sen nä­ky­mis­tä.
 ­

Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­dent­ti nos­ti esiin tär­kei­tä ky­sy­myk­siä CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den vä­li­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja kä­sit­te­li suo­raan sa­not­tu­na mel­ko on­gel­mal­li­sia ky­sy­myk­siä. Ylei­ses­ti ot­ta­en CS­TO:n his­to­ri­as­sa on pal­jon myön­teis­tä ke­hi­tys­tä, kos­ka to­del­li­suu­des­sa se oli, on ja tu­lee ole­maan tär­kein te­ki­jä alu­een tur­val­li­suu­den ja va­kau­den var­mis­ta­mi­ses­sa.
 ­

Mut­ta ku­ten huo­maam­me, em­me kes­kus­te­le täs­sä vuo­si­päi­vän huip­pu­ko­kouk­ses­sa pel­käs­tään vuo­si­päi­vään liit­ty­vis­tä asi­ois­ta, kos­ka CS­TO:n vas­tuu­alu­eel­la ti­lan­ne on mel­ko jän­nit­ty­nyt. Ha­lu­an kä­si­tel­lä joi­ta­kin Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin mai­nit­se­mia ky­sy­myk­siä.
 ­

CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den ää­nes­tys­ten osal­ta tä­mä ky­sy­mys on to­del­la­kin ole­mas­sa. Usein ää­nes­tys­täm­me ei ole synk­ro­noi­tu, mut­ta se ei ole mi­tään uut­ta. Tä­mä on ol­lut tyy­pil­lis­tä or­ga­ni­saa­ti­ol­lem­me jo pit­kään. Ar­me­nia on tois­tu­vas­ti ot­ta­nut tä­män ky­sy­myk­sen esil­le, ja olem­me tois­tu­vas­ti kes­kus­tel­leet sii­tä ta­va­no­mai­ses­sa lii­ke­toi­min­nas­sa. On sel­vää, et­tä täs­tä­kin asi­as­ta on kes­kus­tel­ta­va edel­leen.
 ­

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen se­kä re­agoin­nin ja no­pe­an toi­min­nan me­ka­nis­mien osal­ta tä­mä on myös Ar­me­ni­al­le kriit­ti­nen ky­sy­mys, kos­ka, ku­ten tie­dät­te, vii­me vuon­na näi­nä päi­vi­nä Azer­baidžanin jou­kot hyök­kä­si­vät Ar­me­ni­an su­ve­ree­nil­le alu­eel­le. Ar­me­nia kään­tyi CS­TO:n puo­leen, jot­ta se ak­ti­voi­si me­ka­nis­mit, jois­ta sää­de­tään 10. jou­lu­kuu­ta 2010 an­ne­tuis­sa CS­TO:n krii­si­ti­lan­tei­ta kos­ke­vis­sa ase­tuk­sis­sa, jo­ka on yh­tei­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton hy­väk­sy­mä asi­akir­ja. Va­li­tet­ta­vas­ti em­me voi sa­noa, et­tä jär­jes­tö vas­ta­si Ar­me­ni­an ta­sa­val­lan odo­tus­ten mu­kai­ses­ti.
 ­

Olem­me jo pit­kään nos­ta­neet esiin ky­sy­myk­sen CS­TO:n jä­sen­mai­den asei­den myyn­nis­tä maal­le, jo­ka on epäys­tä­väl­li­nen Ar­me­ni­al­le, jo­ka käyt­ti näi­tä asei­ta Ar­me­ni­aa ja Ar­me­ni­an kan­saa vas­taan. Tä­mä­kin on on­gel­ma.
 ­

Suo­raan sa­not­tu­na CS­TO:n jä­sen­val­ti­oi­den vas­taus 44 päi­vän so­das­sa vuon­na 2020 ja so­dan­jäl­kei­se­nä ai­ka­na ei teh­nyt Ar­me­ni­an ta­sa­val­taa ja Ar­me­ni­an kan­saa ko­vin on­nel­li­sek­si, mut­ta ha­lu­an ko­ros­taa Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ja Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on pre­si­den­tin Vla­di­mir Pu­ti­nin hen­ki­lö­koh­tais­ta eri­tyi­sa­se­maa Vuo­ris­to-Ka­ra­ba­hin so­dan lo­pet­ta­mi­ses­sa.
 ­

Ha­lu­an vah­vis­taa, et­tä Ar­me­nia on edel­leen si­tou­tu­nut 9. mar­ras­kuu­ta 2020 an­net­tui­hin kol­men­vä­li­siin jul­ki­lau­su­miin. Viit­taan Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on pre­si­den­tin, Azer­baidžanin pre­si­den­tin ja Ar­me­ni­an pää­mi­nis­te­rin kol­men­vä­li­siin lau­sun­toi­hin se­kä 11. tam­mi­kuu­ta 2021 ja 26. mar­ras­kuu­ta 2021 an­net­tui­hin kol­men­vä­li­siin lau­sun­toi­hin.
 ­

Tu­los­ten tii­vis­tä­mi­nen on mie­les­tä­ni rat­kai­se­van tär­ke­ää, mut­ta Ar­me­nia on kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­so­pi­muk­sen jär­jes­tön pe­rus­ta­ja­jä­se­ne­nä si­tou­tu­nut jär­jes­tön jat­ko­ke­hi­tyk­seen ja pi­tää si­tä kes­kei­se­nä te­ki­jä­nä Eu­raa­si­an alu­een va­kau­del­le ja tur­val­li­suu­del­le se­kä Ar­me­ni­an ta­sa­val­lan tur­val­li­suu­del­le. Ar­me­nia suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti sii­hen, et­tä se an­taa täy­den tu­ken­sa jär­jes­tön jat­ko­ke­hi­tyk­sel­le.
 ­

An­nan nyt pu­heen­vuo­ron CS­TO:n pää­sih­tee­ril­le Sta­nis­lav Za­sil­le, jot­ta hän ker­toi­si meil­le asi­akir­jois­ta, jot­ka ai­om­me al­le­kir­joit­taa.


Sta­nis­lav Zas

CSTO:n pää­sih­tee­ri Sta­nis­lav Zas

ar­voi­sa pu­heen­joh­ta­ja, kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton jä­se­net,
 ­

En­sin­nä­kin ha­lu­an kiit­tää tei­tä tä­män­päi­väi­ses­tä ko­kouk­ses­ta, jo­ka on omis­tet­tu CS­TO:n vuo­si­päi­väl­le. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta ei ole ko­vin pit­kä ai­ka kan­sain­vä­li­sel­le jär­jes­töl­le. Se on kui­ten­kin kul­ke­nut hy­vin pit­kän tien näi­den vuo­sien ai­ka­na — kol­lek­tii­vi­sen puo­lus­tuk­sen aat­teen muo­dos­ta­mi­ses­ta sii­hen va­kiin­tu­nee­seen ja mo­ni­puo­li­seen kan­sain­vä­li­seen jär­jes­töön, jo­ka se on ny­ky­ään.
 ­

Sik­si ha­lu­an käyt­tää ti­lai­suut­ta hy­väk­se­ni on­ni­tel­lak­se­ni tei­tä, val­ti­on­pää­mie­het, vuo­si­päi­väs­tä ja kiit­tääk­se­ni tei­tä ko­vas­ta työs­tän­ne or­ga­ni­saa­ti­om­me pe­rus­ta­mi­sek­si, ke­hit­tä­mi­sek­si ja vah­vis­ta­mi­sek­si. Sa­non tä­män, kos­ka kaik­ki tä­mä oli­si tie­ten­kin ol­lut mah­do­ton­ta il­man jat­ku­vaa huo­mi­otan­ne ja tu­ke­an­ne.
 ­

Si­nul­la on ana­lyyt­ti­nen kat­saus CS­TO:n toi­min­taan yli 20 vuo­den ajal­ta sen ole­mas­sa­olos­ta kan­si­ois­sa­si pöy­däl­lä. Kat­saus laa­dit­tiin Tadžikis­ta­nin ta­sa­val­lan pre­si­den­tin käs­kys­tä. Muu­ten, työm­me tä­män tar­kas­te­lun oli erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja hyö­dyl­li­nen. Näin suur­ten vuo­si­päi­vien aat­to­na yri­tim­me kat­soa taak­se­päin kul­jet­tua pol­kua ja ar­vi­oi­da CS­TO:n ase­maa. Meil­le ke­hit­tyi hy­vä fii­lis, jo­ka jäi mie­leen: meil­lä on syy­tä ol­la yl­pei­tä.
 ­

Ul­ko­po­li­tii­kan koor­di­noin­ti­me­ka­nis­mi toi­mii hy­vin CS­TO-muo­dos­sa. Tä­män me­ka­nis­min avul­la muo­dos­tam­me val­ti­oi­dem­me va­kiin­tu­neen kan­nan kii­reel­li­sis­sä alu­eel­li­sis­sa ja maa­il­man­laa­jui­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Olen kui­ten­kin Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin kans­sa sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä tä­mä ei sel­väs­ti­kään rii­tä ny­ky­ään. Mei­dän ei pi­dä väl­tel­lä vas­tauk­sia, koot­tu­ja vas­tauk­sia kaik­kein kii­reel­li­sim­piin ky­sy­myk­siin.
 ­

Olem­me ke­hit­tä­neet yh­teis­työ­tä kan­sain­vä­lis­ten alu­eel­lis­ten jär­jes­tö­jen ja nii­den asi­aan­kuu­lu­vien ra­ken­tei­den kans­sa. Olem­me säi­lyt­tä­neet ja, mi­kä tär­kein­tä, ke­hi­täm­me pe­ri­aa­tet­ta po­liit­tis­ten ja dip­lo­maat­tis­ten kei­no­jen aset­ta­mi­ses­ta etu­si­jal­le CS­TO:n ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Tä­mä on luul­ta­vas­ti yk­si or­ga­ni­saa­ti­om­me pe­rus­pi­la­reis­ta.
 ­

Näi­den vuo­sien ai­ka­na olem­me ra­ken­ta­neet huo­mat­ta­vas­ti CS­TO:n so­ti­laal­li­nen ky­ky. Päi­vi­täm­me kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suus­jär­jes­tel­män hal­lin­noin­nis­ta ja muo­dos­ta­mi­ses­ta vas­taa­vien elin­ten ra­ken­net­ta, lait­tei­ta ja kou­lu­tus­ta.
 ­

Pi­däm­me yh­te­näi­sen jär­jes­tel­män luo­mis­ta hen­ki­lös­tön, joh­to­elin­ten ja jouk­ko­jen kou­lut­ta­mi­sek­si tär­ke­änä CS­TO:n saa­vu­tuk­se­na. Tie­ten­kin tä­män jär­jes­tel­män kor­kein muo­to si­säl­tyy suun­ni­tel­tui­hin se­ka­lai­siin yh­tei­siin har­joi­tuk­siin, joi­ta pi­däm­me jo­ka vuo­si.
 ­

Olem­me luo­neet te­hok­kaan me­ka­nis­min ja ke­hi­täm­me si­tä vas­ta­tak­sem­me ny­kya­jan haas­tei­siin ja uh­kiin, ku­ten huu­me­kaup­paan, lait­to­maan maa­han­muut­toon, kan­sain­vä­li­seen ter­ro­ris­miin ja tie­to­tek­niik­kaa hyö­dyn­tä­vään ri­kol­li­suu­teen. Tä­tä var­ten to­teu­te­taan yh­tei­siä hä­tä-ja en­nal­ta­eh­käi­sy­toi­men­pi­tei­tä ja to­teu­te­taan sään­nöl­li­ses­ti eri­tyi­so­pe­raa­ti­oi­ta. Tu­lok­set osoit­ta­vat nii­den mer­ki­tyk­sen ja te­hok­kuu­den.
 ­

Yh­tei­sen bi­olo­gi­sen tur­val­li­suu­den työ­ka­lu­pa­kin muo­dos­ta­mi­nen lä­he­nee lop­pu­aan. Tä­mä ai­he otet­tiin tä­nään esil­le, ja us­kon, et­tä pa­laam­me sii­hen.
 ­

CS­TO-krii­sin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä on tär­ke­äs­sä ase­mas­sa. Ot­ta­en huo­mi­oon en­sim­mäi­set käy­tän­nön ko­ke­muk­set, jot­ka Ka­zaks­ta­nis­sa on saa­tu tä­män jär­jes­tel­män tes­taa­mi­ses­ta, on luul­ta­vas­ti jär­ke­vää, et­tä tar­kas­te­lem­me tä­nään myös krii­sin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män pa­ran­ta­mis­ta.
 ­

Or­ga­ni­saa­ti­om­me jat­ko­ke­hi­tyk­ses­sä ote­taan huo­mi­oon pää­tök­sen­ne ja oh­jeen­ne — olen kii­tol­li­nen tä­män päi­vän aloit­teis­ta ja oh­jeis­ta — ja poh­jau­tuu suun­ni­tel­maan to­teut­taa CS­TO:n kol­lek­tii­vi­nen tur­val­li­suusst­ra­te­gia vuo­teen 2025 as­ti.
 ­

En­si vuon­na mei­dän on muu­ten aloi­tet­ta­va alus­ta­vien tie­to­jen val­mis­te­lu uu­den CS­TO-kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suusst­ra­te­gi­an ke­hit­tä­mi­sek­si seu­raa­val­le kau­del­le, 2026-2030. Nyt on kor­kea ai­ka, ja ti­lan­ne on nyt mer­kit­tä­väs­ti eri­lai­nen kuin vii­si vuot­ta sit­ten. Tä­mä mer­kit­see myös pal­jon työ­tä, ja se to­den­nä­köi­ses­ti edel­lyt­tää, et­tä mai­dem­me on yh­dis­tet­tä­vä ana­lyyt­ti­set voi­man­sa.
 ­

Yh­tei­sen tur­val­li­suus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja ja jä­se­net,
 ­

Seu­raa­vat kak­si asi­akir­jaa on toi­mi­tet­tu kä­si­tel­tä­väk­sen­ne ja al­le­kir­joi­tet­ta­vak­sen­ne: luon­nos CS­TO:n kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den neu­vos­ton jul­ki­lau­su­mak­si kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den so­pi­muk­sen 30-vuo­tis­päi­vä­nä ja kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den so­pi­muk­sen jär­jes­tön 20-vuo­tis­päi­vä­nä; ja luon­nos kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den neu­vos­ton pää­tök­sek­si “CS­TO:n rau­han­tur­va­ope­raa­ti­on osal­lis­tu­jien myön­tä­mi­ses­tä Ka­zaks­ta­nin ta­sa­val­las­sa.”
 ­

Pää­tös­luon­nok­ses­sa tun­nus­te­taan rau­han­tur­va­ope­raa­ti­on an­si­oi­tu­neim­mat osal­lis­tu­jat. Kuu­del­le so­ti­laal­lem­me, mu­kaan lu­kien Rau­han­tur­va­ope­raa­ti­om­me ko­men­ta­jal­le Ka­zaks­ta­nis­sa, ken­raa­lie­vers­ti And­rei Serd­ju­ko­vil­le, suo­si­tel­laan CS­TO:n i-ja II-luo­kan kun­ni­amerk­kiä tä­män ope­raa­ti­on tai­ta­vas­ta joh­ta­mi­ses­ta, val­mis­te­lus­ta ja joh­ta­mi­ses­ta, ja jou­kol­le so­ti­las­hen­ki­lös­töä suo­si­tel­laan mi­ta­lia kol­lek­tii­vi­sen tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mi­ses­ta ak­tii­vi­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta ja epäit­sek­kyy­des­tä tä­hän ope­raa­ti­oon.
 ­

Asi­akir­jat ovat lä­päis­seet tar­vit­ta­van hy­väk­sy­mis­me­net­te­lyn, la­ki­sää­tei­set eli­met ovat hy­väk­sy­neet ne ja ne ovat val­mii­ta al­le­kir­joi­tet­ta­vik­si.
 ­

Pyy­dän tei­tä har­kit­se­maan näi­tä kah­ta asi­akir­jaa ja tu­ke­maan nii­tä.
 ­

Kii­tos.


Ni­kol Pas­hi­nyan

Ni­kol Pas­hi­nyan

Hy­vät kol­le­gat,
 ­

eh­do­tan, et­tä siir­rym­me asi­akir­jo­jen al­le­kir­joit­ta­mi­seen.


 1. the Col­lec­ti­ve Se­cu­ri­ty Tre­aty Or­ga­ni­sa­ti­on

 2. CS­TO, the Col­lec­ti­ve Se­cu­ri­ty Tre­aty Or­ga­ni­sa­ti­on

 3. … pa­la pa­lal­ta. — Näin­hän Roo­man val­ta­kun­ta­kin voit­ti aseis­tuk­sel­taan ja voi­mal­taan yli­voi­mai­set gal­li­alai­set: se päi­hit­ti hei­dät yki hei­mo toi­sen­sa jäl­keen, yk­si­tel­len.Tur­kin Eh­dot Suo­men Na­to-jä­se­nyy­del­le

Turkki Turkey
Turkki Turkey

Turk­ki kiel­täy­tyy edel­leen hy­väk­sy­mäs­tä Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mis­tä At­lan­tin liit­toon.

Na­ton “ar­tik­la 5:n” kes­ki­näi­sen puo­lus­tuk­sen lau­se­ke hyök­käys­ti­lan­tees­sa edel­lyt­tää

 • jo­kai­sen uu­den jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mis­tä kai­kil­ta jä­se­nil­tä.

Turk­ki on esit­tä­nyt seu­raa­vat kak­si eh­toa:

 1. –   vis-à-vis Was­hing­ton: An­ka­ra vaa­tii pääs­tä ta­kai­sin F-35:n tuo­tan­to-oh­jel­maan.

  –   Ei sik­si, et­tä se ai­koo hank­kia näi­tä ko­nei­ta — päin­vas­toin, se luot­taa mie­luum­min luo­tet­ta­vam­piin F-16 -hä­vit­tä­jiin — vaan sik­si, et­tä se ai­koo pi­tää puo­lus­tus­te­ol­li­suu­ten­sa pys­tys­sä.

 2. –   Suo­men ja Ruot­sin osal­ta:

  –   An­ka­ra syyt­tää Suo­men ja Ruot­sin suo­je­le­van se­kä PKK:n mi­li­tant­te­ja et­tä Fet­hul­lah Güle­nin seu­raa­jia.

  –   Turk­ki pi­tää en­sin mai­nit­tua ter­ro­ris­tei­na ja jäl­kim­mäi­siä 15. hei­nä­kuu­ta 2016 ta­pah­tu­neen val­lan­kaap­pau­sy­ri­tyk­sen tu­ki­joi­na.

Mi­tä Uk­rai­nan So­dan Jäl­keen?

The Saker Blog
The Saker Blog

Äl­kää ereh­ty­kö sii­tä: Uk­rai­nan tais­te­lu­ken­til­lä par­hail­laan käy­tä­vä traa­gi­nen so­ta ei ole Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ja Uk­rai­nan vä­li­nen, vaan

 • Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ja Yh­dys­val­to­jen val­vo­man Na­ton vä­li­nen so­ta.

Jäl­kim­mäi­nen, jo­ta kut­su­taan myös “kol­lek­tii­vi­sek­si län­nek­si”, edis­tää jär­jes­täy­ty­neen vä­ki­val­lan agg­res­sii­vis­ta ide­olo­gi­aa, po­liit­ti­ses­ti, ta­lou­del­li­ses­ti, ja so­ti­laal­li­ses­ti pa­ko­tet­tua op­pia, jo­ka tun­ne­taan kier­toil­mai­sul­la

 • “Glo­ba­lis­mi­na”.

Tä­mä tar­koit­taa län­ti­sen maa­il­man, jo­ka yli­mie­li­ses­ti kut­suu it­se­ään “kan­sain­vä­li­sek­si yh­tei­sök­si”, yli­val­taa ko­ko maa­pal­lol­le. NA­TO on hä­vi­ämäs­sä tä­män so­dan, jo­ka käyt­tää Na­ton kou­lut­ta­mia uk­rai­na­lai­sia vä­li­kä­te­nä ja ty­kin­ruo­ka­na kol­mel­la alal­la,

 1. po­liit­ti­sel­la,
 2. ta­lou­del­li­sel­la ja
 3. so­ti­laal­li­sel­la alal­la.

 1. –   En­sin­nä­kin.

  –   Po­liit­ti­ses­ti län­si on vih­doin ym­mär­tä­nyt, et­tei se voi to­teut­taa val­lan­vaih­toa Mos­ko­vas­sa. Sen put­ki­re­mont­ti huip­pu­suo­si­tun pre­si­dent­ti Pu­ti­nin kor­vaa­mi­ses­ta CIA:n nu­kel­la Na­val­nyil­la ei to­teu­du.

  –   Län­nen nuk­kep­re­si­dent­ti Ki­ovas­sa taas on vain Was­hing­to­nin ja sen oli­gark­kien luo­mus. Am­mat­ti­näyt­te­li­jä­nä hän ei pys­ty pu­hu­maan omas­ta puo­les­taan, vaan on ra­kas­ta­man­sa Na­ton puo­les­ta­pu­hu­ja.

 2. –   Toi­sek­si.

  –   Ta­lou­del­li­ses­ti län­si­maat vas­tus­ta­vat an­ka­ras­ti NA­TO:n Ve­nä­jäl­le ja ve­nä­läi­sil­le aset­ta­mia 6’000 pa­kot­tei­ta. Pa­kot­teet ovat kos­tau­tu­neet. Län­nes­sä voim­me to­dis­taa tä­män ai­na, kun os­tam­me polt­to­ai­net­ta tai ruo­kaa. Kor­ke­an inf­laa­ti­on (10% +) ja jo­pa ener­gi­an hin­to­jen nou­sun yh­dis­tel­mä, jo­ka joh­tuu lä­hes yk­si­no­maan näis­tä lait­to­mis­ta Ve­nä­jän vas­tai­sis­ta pa­kot­teis­ta, uh­kaa län­si­mai­den ta­louk­sien ro­mah­dus­ta pal­jon enem­män kuin se uh­kaa Ve­nä­jää tai Kii­naa.

  –   Ve­nä­jän vas­tais­ten pa­kot­tei­den kään­tei­sen vai­ku­tuk­sen seu­rauk­se­na Rup­la on kol­men vuo­den hui­pus­sa, noin 64 dol­la­ris­sa ja edel­leen nou­sus­sa vaik­ka he­ti pa­kot­tei­den jäl­keen se oli het­kel­li­ses­ti pai­nu­nut 150 dol­la­riin.

  –   Kiis­tet­ty­ään jyr­käs­ti, et­tä he te­ki­si­vät niin, jo useim­mat Eu­roo­pan maat (ai­na­kin 17 tois­tai­sek­si), mu­kaan lu­kien Sak­sa ja Ita­lia, ovat suos­tu­neet avaa­maan ti­le­jä Gazp­rom­ban­kis­sa, ku­ten Ve­nä­jä neu­voi nii­tä te­ke­mään ja mak­sa­maan öl­jys­tä ja kaa­sus­ta rup­lis­sa. Mää­rä kas­vaa viik­ko vii­kol­ta.

  –   Elin­tar­vi­ke­pu­la tu­lee ai­heut­ta­maan vie­lä suu­rem­pia on­gel­mia, sil­lä maa­il­man elin­tar­vi­ke­ket­ju on pit­käl­le in­teg­roi­tu­nut ja Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan (jo­ta ve­nä­jä nyt hal­lit­see) yh­tei­nen maa­ta­lous­tuo­tan­to on vä­hin­tään 40 pro­sent­tia maa­il­man vil­jan­tuo­tan­nos­ta. Vain muu­ta­ma päi­vä sit­ten ker­rot­tiin, et­tä Ve­nä­jä odot­taa täl­le vuo­del­le en­nä­tyk­sel­lis­tä vil­ja­sa­toa (130 mil­joo­naa ton­nia). Ve­nä­jä saat­taa vie­lä vaa­tia mak­sua rup­lis­sa myös täs­tä kai­kes­ta.

  –   Ve­nä­jän vas­tai­set pa­kot­teet ovat ja­ka­neet Eu­roop­paa ja uh­kaa­vat ja­kaa Na­ton. Na­toon kuu­lu­van Tur­kin pre­si­dent­ti Er­do­gan on il­moit­ta­nut es­tä­vän­sä ve­to-oi­keu­del­laan Suo­men ja Ruot­sin liit­ty­mi­sen Na­toon. Sa­mal­la Ve­nä­jä on il­moit­ta­nut kat­kai­se­van­sa Suo­men maa­kaa­su­toi­mi­tuk­set.

  –   Ruot­sin joh­ta­jat har­kit­se­vat uu­del­leen liit­ty­mis­tään Na­toon.  ­

 3. –   Kol­man­nek­si.

  –   So­ti­laal­li­ses­ti on sel­vää, et­tä Uk­rai­nal­la, jol­la on val­ta­va mää­rä rin­ta­ma­kar­ku­rei­ta ja an­tau­tu­jia, ei ole mi­tään mah­dol­li­suuk­sia voit­taa so­taa Ve­nä­jää vas­taan. Suu­rin osa sen so­ta­ka­lus­tos­ta on jo hä­vi­tet­ty, ei­kä vas­ta­toi­mi­te­tul­la ja usein van­hen­tu­neel­la län­si­mai­sel­la ka­lus­tol­la ole juu­ri mer­ki­tys­tä, vaik­ka ve­nä­läi­set oh­juk­set ei­vät nii­tä tu­ho­ai­si­kaan he­ti nii­den saa­vut­tua Uk­rai­naan.

  –   Konf­lik­ti voi nyt ol­la ohi muu­ta­mas­sa vii­kos­sa, ei­kä kuu­kau­des­sa.

  –   Yh­dys­val­tain “puo­lus­tus­mi­nis­te­ri” (= hyök­käys­mi­nis­te­ri) Lloyd Aus­tin on epä­toi­voi­ses­ti anel­lut Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­ril­tä Ser­gei Shoi­gu’lta tu­li­tau­koa. Suos­tui­sit­te­ko tu­li­tau­koon, kun al­le kol­mes­sa kuu­kau­des­sa ja vain 10 pro­sent­tia so­ti­laal­li­sis­ta jou­kois­tan­ne on jo mie­hit­tä­nyt eng­lan­tia suu­rem­man alu­een Uk­rai­nan si­säl­lä,  ­

  • alu­een, jo­ka tuot­taa 75 pro­sent­tia Uk­rai­nan brut­to­kan­san­tuot­tees­ta?

Ta­lous

Ta­lou­del­li­nen ka­tast­ro­fi on al­ka­nut ai­heut­taa pa­niik­kia län­nes­sä.  ­

 1. –   Rans­kan pre­si­dent­ti Mac­ron on­kin ke­hot­ta­nut pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi­tä (eli ke­hot­ta­nut Was­hing­to­nia) luo­pu­maan osas­ta Uk­rai­nan su­ve­re­ni­teet­tia ja aloit­ta­maan vih­doin va­ka­vat neu­vot­te­lut Ve­nä­jän kans­sa.  ­

 2. –   Mac­ron yrit­tää myös va­paut­taa rans­ka­lai­sia palk­ka­so­tu­rei­ta Azovs­ta­lis­ta Ma­riu­po­lis­ta, mut­ta on­gel­ma on pal­jon tä­tä suu­rem­pi, sil­lä ko­ko Eu­roop­paa uh­kaa ta­lou­den ro­mah­dus.  ­

 3. –   Ita­li­an pää­mi­nis­te­ri Ma­rio Drag­hi on pyy­tä­nyt pre­si­dent­ti Bi­de­nia ot­ta­maan yh­teyt­tä pre­si­dent­ti Pu­ti­niin ja “an­ta­maan rau­hal­le mah­dol­li­suu­den”.

  –   Huo­maa, et­tä Ma­rio Drag­hi on Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin en­ti­nen pää­joh­ta­ja ja Gold­man Sach­sin sät­ky­nuk­ke-ai­van ku­ten Mac­ron on Rothsc­hil­din sät­ky­nuk­ke.

Im­pe­rium. Im­pe­ri­alis­mi.

Im­pe­riu­me­ja ja in­vaa­si­oi­ta on ai­na ol­lut kaut­ta his­to­ri­an. Ne ovat kui­ten­kin ai­na ol­leet pai­kal­li­sia, ei­kä nii­tä ole pe­rus­tel­tu ai­no­ana mah­dol­li­se­na maa­il­man­laa­jui­se­na ide­olo­gi­ana, “uu­te­na Maa­il­man­jär­jes­tyk­se­nä”, jo­ka pa­ko­te­taan vä­ki­val­taa käyt­tä­en ym­pä­ri maa­pal­loa.

Kun NA­TO-so­ta on ohi, “kol­lek­tii­vi­sen Län­nen” hä­vit­tä­mä­nä, Na­ton Kes­kus­joh­toi­suu­den ja Was­hing­to­nis­ta kä­sin joh­de­tun “yk­si­puo­li­sen maa­il­man” ide­olo­gi­an on lo­put­ta­va.

Sent­ra­lis­min on kui­ten­kin lo­put­ta­va myös muu­al­la, ku­ten neu­vos­to­ai­ka­na Mos­ko­vas­sa. 1

Na­ti­ona­lis­mi

Na­ti­ona­lis­mis­ta on kui­ten­kin tul­ta­va myös lop­pu.

Täs­sä yh­tey­des­sä on muis­tet­ta­va, et­tä sa­na “nat­sis­mi” tu­lee Sak­san kan­sal­lis­so­si­alis­mia tar­koit­ta­vis­ta sa­nois­ta.

 • Na­ti­ona­lis­mi mer­kit­see vi­haa toi­sia koh­taan, kun taas
 • isän­maal­li­suus tar­koit­taa ky­kyä ra­kas­taa oman maan­sa li­säk­si myös mui­den mai­ta, ei vi­ha­ta nii­den mai­ta.

Uk­rai­nal­la on nat­sis­min his­to­ria, jo­ka ulot­tuu yli kah­dek­san­kym­me­nen vuo­den taak­se. Li­säk­si ny­kya­jan joh­ta­vat Ki­ovan so­ti­laat ovat nat­si-na­ti­ona­lis­te­ja ja edus­ta­vat Län­si-Eu­roo­pal­le niin tyy­pil­lis­tä hei­mo­elä­mää, jo­ka on vas­tuus­sa kah­den­nel­la­kym­me­nen­nel­lä vuo­si­sa­dal­la kah­des­ta val­ta­vas­ta so­das­ta, jot­ka se le­vit­ti maa­il­man­laa­jui­sek­si.

Nat­si-Uk­rai­nan huu­dot “kun­nia Uk­rai­nal­le” ja hei­dän is­ku­lau­seen­sa “Uk­rai­na kai­ken ylä­puo­lel­la” ovat nat­sis­min is­ku­lau­sei­ta.

Mo­ni­na­pai­suus

Siir­ty­kääm­me mo­ni­na­pai­seen ja mo­ni­kes­kuk­si­seen maa­il­maan, jos­sa on mo­ni­nai­suu­des­sa yh­te­näi­syyt­tä ja mo­ni­nai­suu­des­sa yh­te­näi­syyt­tä!

Jos em­me ete­ne tä­tä koh­ti, olem­me to­den­nä­köi­ses­ti hu­kas­sa. Mo­ni­na­pai­sel­le, mo­ni­kult­tuu­ri­sel­le ja mo­ni­kult­tuu­ri­sel­le maa­il­mal­le seit­se­män mil­jar­din ih­mi­sen maa­il­ma on ai­noa si­vis­ty­nyt maa­il­ma,

ai­noa to­del­li­nen kan­sain­vä­li­nen yh­tei­sö.


 1. Täs­sä koh­taa an­ti­se­mi­tis­tit ker­to­vat, et­tä neu­vos­to­ai­kai­sen Mos­ko­van Kes­kus­joh­toi­suu­den pe­rus­ti­vat bol­še­vi­kit, jois­ta yli 80% oli juu­ta­lai­sia.

  –   En­sin­nä­kin on huo­mau­tet­ta­va, et­tä he oli­vat ateis­ti­sia juu­ta­lai­sia, Brons­tei­nin / Trots­kin kal­tai­sia in­ter­na­ti­ona­lis­te­ja, jot­ka kan­nat­ti­vat “kol­mat­ta in­ter­na­ti­onaa­lia”. Toi­sin sa­no­en  ­

  • he oli­vat po­liit­ti­sia si­onis­te­ja
  • ei­vät us­kon­nol­li­sia si­onis­te­ja, he oli­vat to­del­la­kin us­kon­non­vas­tai­sia.

  –   Ja muis­ta­kaam­me, et­tä val­ta­va mää­rä juu­ta­lai­sia oli ja on an­ti­si­onis­te­ja ja val­ta­va mää­rä si­onis­te­ja oli ja ei ole lain­kaan juu­ta­lai­sia. Tä­män vuok­si Sa­ker käyt­tää näis­tä uni­po­laa­ri­sis­ta kes­kus­joh­ta­jis­ta oi­keu­te­tus­ti ter­miä  ­

  • “Ang­lo­si­onis­mi”.Uk­rai­nan Vil­ja: Län­nen Elä­mä Jon­kun Toi­sen Kus­tan­nuk­sel­la On Lo­pus­sa

Kom­ment­te­ja ylei­ses­ti esi­tet­tyi­hin pro­pa­gan­da­väit­tei­siin.

Stalker Zone
Stalker Zone

Elä­mä tois­ten kus­tan­nuk­sel­la on lop­pu­nut län­nes­sä – sik­si he ovat niin när­käs­ty­nei­tä

Väi­te 1.
Ve­nä­jän es­tää vil­jan vien­nin Uk­rai­nas­ta, sik­si nä­län­hä­tä.

Hö­pö hö­pö

Sa­ta­mis­sa ole­va vii­väs­ty­neen Uk­rai­nan vien­nin vil­jan ko­ko­nais­mää­rä on 20 mil­joo­naa ton­nia.
 ­

It­se asi­as­sa Uk­rai­nas­sa ei ol­lut tou­ko­kuun al­kuun men­nes­sä täl­lais­ta vil­ja­mää­rää ole­mas­sa­kaan.
 ­

27. huh­ti­kuu­ta men­nes­sä Uk­rai­nas­ta on vie­ty jo noin 47 mil­joo­naa ton­nia. Yh­teen­sä Uk­rai­na suun­nit­te­li vie­vän­sä kaik­ki­aan noin 60 mil­joo­naa ton­nia. Kun ote­taan huo­mi­oon tou­ko­kuus­sa rau­ta­tien kaut­ta vie­ty puo­li­tois­ta mil­joo­naa ton­nia, noin 12 mil­joo­naa on edel­leen vie­mät­tä.
 ­

Uu­teen sa­toon on vie­lä kol­me kuu­kaut­ta. Se on täy­sin mah­dol­lis­ta kul­jet­taa rau­ta­teit­se. Nyt sen te­ke­mi­nen on kui­ten­kin muut­tu­nut pal­jon vai­ke­am­mak­si.

Väi­te 2.
Uk­rai­nan vien­nin puu­te uh­kaa nään­nyt­tää Af­ri­kan köy­hät näl­kään.

Hö­pö hö­pö

It­se asi­as­sa Uk­rai­nan vil­jan pää­asi­al­li­nen os­ta­ja on Eu­roop­pa (au­rin­gon­kuk­ka, veh­nä), Turk­ki, Kii­na ja Egyp­ti. Ve­nä­jä toi­mit­taa Af­ri­kal­le so­pi­mus­ten mu­kai­set mää­rät.
 ­

Mut­ta tie­ten­kin au­rin­gon­ku­kan puut­teen vuok­si kas­vi­öl­jy on tul­lut erit­täin kal­liik­si, ei Af­ri­kas­sa, mut­ta Eu­roo­pas­sa kyl­lä; jau­hot mak­sa­vat 3 eu­roa Sak­sas­sa, ei Af­ri­kas­sa; Ita­li­as­sa ei ole tar­peek­si jau­ho­ja pas­tal­le, ei Af­ri­kas­sa ole pu­laa.
 ­

Eu­roop­pa­lai­set ovat huo­lis­saan it­ses­tään, ei­vät köy­his­tä näl­kää nä­ke­vis­tä af­rik­ka­lai­sis­ta.

Väi­te 3.
Maa­il­man­laa­jui­sen nä­län uh­ka on seu­raus­ta Ve­nä­jän agg­res­si­os­ta.

Hö­pö hö­pö

It­se asi­as­sa elin­tar­vi­ke­pu­la on seu­raus­ta Eu­roo­pan ja län­nen siir­to­maa­po­li­tii­kas­ta, jo­ka käyt­tää Uk­rai­nan, Ve­nä­jän ja mui­den mai­den hal­paa vil­jaa ja hal­po­ja mi­ne­raa­le­ja ja mui­ta luon­non­va­ro­ja.
 ­

Veh­nän hin­ta on ol­lut vuo­si­kym­men­ten ajan noin 200 dol­la­ria ton­nil­ta. Tä­nä ai­ka­na fi­nans­si­kup­lien, kiin­teis­tö­jen, kai­ken­lais­ten pank­ki- ja la­ki­pal­ve­lu­jen, ro­jal­tien ja kai­ken­lais­ten franc­hi­sing-so­pi­mus­ten hin­nat ovat mo­nin­ker­tais­tu­neet, jo­pa kym­me­niä ker­to­ja.
 ­

Ko­ko se vil­ja, jol­la Uk­rai­na ruok­kii maa­il­maa, mak­saa vä­hem­män kuin joi­den­kin yk­sit­täis­ten pörs­sien tu­lot ovat Yh­dys­val­lois­sa.

Esi­merk­ki­nä kah­vi

Kaik­ki kah­vin­vil­je­ly­maat saa­vat siis yh­teen­sä 5 – 10 mil­jar­dia vuo­des­sa, mut­ta pel­käs­tään Nest­len tu­lot ovat kym­men­ker­tai­set. En­tä jos las­ke­taan kai­ken­lais­ten ket­ju­kah­vi­loi­den ja mai­nos­ta­jien tu­lot?

Jos kah­via vil­je­le­vät maat lo­pet­tai­si­vat vil­je­lyn ko­ko­naan jo­nain vuon­na, maa­il­ma ei me­net­täi­si vain 5 – 10 mil­jar­dia saa­mat­ta jää­nee­nä kah­vi­na, vaan kär­sii sa­to­jen mil­jar­dien tap­pi­ot kaik­kien tä­tä kah­via käyt­tä­vien län­si­mais­ten hir­vi­öi­den me­ne­tyk­si­nä.

Uk­rai­nas­ta vie­mät­tä jää­nyt vil­ja ei siis uh­kaa köy­hien af­rik­ka­lais­ten näl­kiin­ty­mis­tä, vaan val­ta­via tap­pi­ot län­si­mai­sil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka saa­vat täs­tä vil­jas­ta ra­haa kym­me­nen ker­taa enem­män.

Kun asi­aa tar­kas­tel­laan täs­sä va­los­sa, ky­se on sii­tä, et­tä näi­tä vaa­ti­muk­sia esit­tä­vät maat, jot­ka ovat jul­ki­ses­ti il­moit­ta­neet ha­lu­avan­sa tu­ho­ta Ve­nä­jän ta­kai­sin 1800-lu­vul­le. Nä­mä maat ha­lu­avat Ve­nä­jän tar­jo­avan heil­le huo­le­ton­ta ja help­poa elä­mää. Elä­mää hal­val­la kaa­sul­la, il­mai­sel­la hii­lel­lä, il­mai­sel­la öl­jyl­lä.

Ja tie­ten­kin elä­mää hal­van lei­vän ja pas­tan kans­sa pi­de­tään esil­lä, kos­ka näi­den mai­den vi­ra­no­mai­set tie­tä­vät hy­vin, et­tä kor­keis­ta hin­nois­ta joh­tu­va kan­san vi­ha on suun­nat­ta­va pois heis­tä it­ses­tään: Pu­ti­niin.

Ul­kois­tet­tu ta­lous

Sii­nä se oli. Pe­rim­mäi­nen syy Län­nen tuoh­tu­muk­seen Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta. Se ei su­vait­se, et­tä sen iki­oma siir­to­kun­ta vie­dään ne­nän al­ta. Nyt län­si ei voi hyö­dyn­tää mak­si­maa­li­ses­ti Uk­rai­naa, eri­tyi­ses­ti pump­paa­mal­la hal­paa vil­jaa ja mui­ta maa­ta­lous­tuot­tei­ta siel­tä se­kä ryp­siä, jo­ta on vai­kea kas­vat­taa ko­to­na, kos­ka se köyh­dyt­tää maa­pe­rää suu­res­ti, mut­ta Uk­rai­nas­sa sen kas­va­tus on­nis­tuu. Ja mei­dän alu­eel­lam­me si­tä myös kas­vaa to­del­la pal­jon.

Mut­ta nyt tä­mä ske­naa­rio on lop­pu­mas­sa ja kol­lek­tii­vi­nen Län­si jou­tuu elä­mään yhä enem­män omil­laan.

Va­li­tet­ta­vas­ti län­si vaan on unoh­ta­nut mi­ten omil­laan tul­laan toi­meen,

 • kos­ka kaik­ki on ul­kois­tet­tu.

Kun ul­kois­tet­tu tuot­tei­den vir­ta py­säh­tyy, on seu­rauk­se­na voi­ma­kas hin­to­jen nou­su ja sii­tä seu­raa­va elin­ta­son las­ku on väis­tä­mä­tön. Nyt mei­dän on kas­va­tet­ta­va sa­maa vil­jaa ja mui­ta vil­je­ly­kas­ve­ja tar­vit­ta­vat mää­rät it­se, ei­kä vain pro­ses­soi­ta­va raa­ka-ai­nei­ta ko­to­na ja saa­ta­va tois­ten tuot­ta­mis­ta sa­dois­ta xx-pro­sent­tien voit­to­ja. Ja se on ää­rim­mäi­sen vai­ke­aa, kun ote­taan huo­mi­oon ener­gi­an ja lan­noit­tei­den puu­te.

Ei ole mi­ten­kään mah­dol­lis­ta teh­dä kaik­kea it­se hal­val­la.

Riis­to­ta­lous

On syn­ty­nyt ti­lan­ne, et­tä “hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nal­ta” on “riis­tet­ty” se etu, jo­ka on sil­le lan­gen­nut mui­den kus­tan­nuk­sel­la elä­mi­ses­tä. Tä­mä on pe­rus­syy sil­le ka­la­ba­lii­kil­le, jo­ta län­nes­sä käy­dään “Uk­rai­nan so­das­ta”.

Kiel­let­ty mut­ta kui­ten­kin sal­lit­tu

Niin­pä Eu­roo­pan ko­mis­sio hy­väk­syi sul­je­tus­sa ko­kouk­ses­sa uu­den op­paan Ve­nä­jän kaa­su­mak­suis­ta, mi­kä mer­kit­see si­tä, et­tä eu­roop­pa­lai­set yri­tyk­set saa­vat ava­ta dol­la­reis­sa tai eu­rois­sa ole­via ti­le­jä Gazp­rom­ban­kis­sa Ve­nä­jän vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

To­si­asi­al­li­ses­ti on ky­se va­luut­ta­sään­nös­te­lys­tä. 1

Heil­lä ei ole muu­ta vaih­to­eh­toa, ei­vät­kä he ha­lua jää­tyä tal­vel­la.

So­li­daa­ri­suus so­li­daa­ri­suu­des­ta. Me au­tam­me tei­tä voit­ta­maan Eu­ro­vii­sut, mut­ta em­me ase­ta kaup­pa­saar­toa ener­gi­an­tuot­ta­jil­le!

Yli­pää­tään kaik­ki on pal­jon mo­ni­mut­kai­sem­paa kuin vain jo­kin eri­koi­so­pe­raa­tio tai Uk­rai­nan konf­lik­ti. Ky­sees­sä on mo­ni­mut­kai­nen so­ta maa­il­man jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sek­si ja maa­il­ma tu­lee jo­ka ta­pauk­ses­sa muut­tu­maan.

 • Ky­se on vain sii­tä ke­nen eh­doil­la ta­lous ra­ken­ne­taan uu­des­taan

ja sii­tä tul­laan päät­tä­mään lä­hi­vuo­si­na.

Myös tääl­lä Uk­rai­nas­sa.


 1. Kun Eu­roo­pan va­luut­ta­va­ran­to lop­puu, niin se lop­puu. Sil­loin tur­vau­du­taan van­haan kons­tiin: va­luut­ta­sään­nös­te­ly. En­sin rup­lat, sit­ten yu­anit ja lo­puk­si dol­la­ri.

  Taas tul­laan tois­ta­maan täs­sä kansallissosialismissa jo Hit­le­rin ai­koi­naan te­ke­mä vir­he: kui­ta­taan Eu­roop­pa­lais­ten ti­li­tä 10% “yli­mää­räi­nen so­ta­ve­ro” ja se on sit­ten eu­ron lop­pu ja hy­pe­rinf­laa­ti­on al­ku.

  Lo­puk­si käy­dään so­ta, jon­ka jäl­keen van­han mie­hi­ty­si­sän­nän jou­kot vaih­de­taan uu­den jouk­koi­hin.

  … Ja elämä jatkuu …Lau­lu Ny­kyi­ses­tä So­das­ta We­nä­läi­sen kans­sa

 • Laulu Sodasta
  Laulu Sodasta

Juurt liitollista ystävyttä,
Ruotsi Wenäläisell osott’,
kosk se suuril Sota joukoil,
moneld haarald Suomeen mursi,
Helme Kuusa Sydän Talvel,
koska mahdotoinda oli,
Ruotsist saada suojelusta.
Sodan Tarpeit, elatusta.

Suomen vähät Sotajoukot,
joit’ he ymbär piirit’ tahdoit,
täydyit sitä veltäksensä,
vaikial kelil, kylmäl Talvel,
all hirmuisten ja alinomain,
vihollisten ahdistusten,
paet’ aina pohjaiseheen,
Oulun Lääniin kaukaiseheen.

Wan kosk siellä yhtentulit.
Suomen miehet urholliset,
koston kovan he koht annoit,
vainojillens Siikojoes;
viipymätä myös senjälken,
angarast heit ahdistivat,
maahan lyöivät Revolassa,
otit Fangeiks Pulkkilassa.

Näin jo lyödyt Wenäläiset,
jotk myös voittajillens täydyit
saaliks jättä suuret varans,
Sodan kaluist, ruan neuvoist;
pakenit juur suurel kiirull,
Brahesta ain Kokkolahaan,
niin myös läksit Pulkkilasta
hätäisimmäst Kuopiohoon.

Wiellä lisännykseks näihiin
kärsittyihiin vahingoihin,
suur myös Wenään Sotajoukko,
onneloin juur Ålandissa;
Urhollisest ahdisteltin,
voitettin ja fangiks tehtin,
Yhteiseldä Luodon Kansald,
kuin sen toit juur Ruotsin rannall.

Kehoit’ samast kiivaudest,
rakkaudest Isänmaalle,
Talon miehet Idensalmes,
rehelliset urholliset;
lyöit Wenään joukkoo Walkiamäes,
lyöit heit Kirkon kyläkunnas,
otit fangeit, otit saalin,
ruan neuvoist satoin kuormiin.

Näistä ylistettävistä,
Kansaveljem esimärkeist,
selkiäst kyllä näemme voimam’,
vainoman ja karkottaman,
rakkaan Isän mamme piirist,
julmaa rietast Wenäläistä,
jok myös häpiäl asens jätti,
ennän päästöns Gottlandista.

Ottakam siis yksin mielin,
sitä urhollista päätöst,
että ynnä Sota joukkoim’,
pelast’ maatam, vaimom, lapsem,
vihollisen surkeuksist,
verihimoist tulisuitsuist,
kostain myöskin Esi-isäim’,
ennän häneld kärsit’ surmat.

Eip’ pelkoo eikä epätoivoo,
Ruotsin vapain Alamaisten,
sydämmis viel tilaa löynnyt
kukistaisa vieran orjutt’;
onpa nytkin kyllä voimaa,
meil ja rakkaal Kuningallam,
kostaman näil vihollisil,
väärydens ja tehdyn vainons.

Waan kosk me näin kokonnumme,
Wihollista karkottaman,
tarkammast meit karttakamme,
siit rangaistavast rikoksesta;
ett Maanmiehiämme sortaa,
eli heitä vahingoittaa;
sill vikapää heist kuka hyväns,
ei väldä Lain rangaistusta.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­ro­vin Huo­mi­oi­ta Ul­ko- ja puo­lus­tus­po­lit­ti­sen Neu­vos­ton 30. Yleis­ko­kouk­ses­sa Vuon­na 2022

Her­ra Luk­ja­nov, Her­ra Ka­ra­ga­nov, Ar­voi­sat Kol­le­gat

Olen iloi­nen voi­des­sa­ni ol­la tääl­lä jäl­leen, täs­sä vuo­si­päi­vän kon­ven­tis­sa. Edel­li­sen ker­ran ta­pa­sim­me täs­sä huo­nees­sa 2. lo­ka­kuu­ta 2021. Mut­ta mi­nul­la on kä­si­tys, et­tä se ta­pah­tui ko­ko­naan eri his­to­ri­al­li­sel­la ai­ka­kau­del­la.

Ha­lu­an on­ni­tel­la tei­tä ul­ko-ja puo­lus­tus­po­li­tii­kan neu­vos­ton 30. vuo­si­päi­vän joh­dos­ta. Sen toi­min­ta on hie­no esi­merk­ki Ve­nä­jän asi­an­tun­ti­joi­den osal­lis­tu­mi­ses­ta ul­ko­po­liit­ti­seen pro­ses­siin. Neu­vos­to on alus­ta al­ka­en koon­nut yh­teen am­mat­ti­lai­sia, ku­ten po­lii­tik­ko­ja, val­ti­on vir­ka­mie­hiä, toi­mit­ta­jia, tut­ki­joi­ta ja yrit­tä­jiä. Näi­den vuo­sien ai­ka­na tä­mä on taan­nut te­hok­kaan ja pal­kit­se­van käy­tän­nön ko­ke­muk­sen ja moit­teet­to­man ai­hei­den tun­te­mi­sen yh­dis­tel­män. Se on avain kaik­kein mo­ni­mut­kai­sim­pien kan­sain­vä­lis­ten pro­ses­sien ym­mär­tä­mi­seen, eri­tyi­ses­ti ny­kyi­sen kal­tai­sis­sa vai­heis­sa. Neu­vot, ana­lyyt­ti­set ai­neis­tot ja väit­te­lyt (toi­si­naan kii­vaat­kin väit­te­lyt, joi­hin liit­tyy ris­ti­rii­tai­sia mie­li­pi­tei­tä) ovat meil­le suu­rek­si avuk­si.

Otam­me ne poik­keuk­set­ta huo­mi­oon ul­ko­po­liit­ti­ses­sa toi­min­nas­sam­me.

On kli­seis­tä sa­noa, et­tä tä­mä ta­paa­mi­nen ta­pah­tuu his­to­ri­al­li­ses­sa kään­ne­koh­das­sa. Olen sa­maa miel­tä asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa, Ka­ra­ga­nov ja Luk­ja­nov ovat kir­joit­ta­neet täs­tä pal­jon, jot­ka sa­no­vat, et­tä mei­dän on jäl­leen va­lit­ta­va His­to­ri­al­li­nen tie, ku­ten teim­me vuo­si­na 1917 ja 1991.

Ul­koi­set olo­suh­teet ei­vät ole vain muut­tu­neet ra­di­kaa­lis­ti, vaan ne muut­tu­vat pe­rä­ti yhä sy­väl­li­sem­min ja laa­jem­min, jos­kaan ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti pa­rem­paan suun­taan, päi­vä päi­väl­tä. Ja maam­me muut­tuu nii­den mu­ka­naan. Val­ti­om­me te­kee joh­to­pää­tök­sen­sä. Va­lin­taam­me hel­pot­taa se, et­tä

 • “kol­lek­tii­vi­nen län­si” on ju­lis­ta­nut täy­del­li­sen hyb­ri­di­so­dan mei­tä vas­taan.

On vai­kea en­nus­taa, kuin­ka kau­an tä­mä kes­tää. On kui­ten­kin sel­vää, et­tä sen seu­rauk­set tun­tu­vat poik­keuk­set­ta ja kaik­kien koh­dal­la.

Teim­me kaik­kem­me vält­tääk­sem­me suo­ran konf­lik­tin. Mut­ta he esit­ti­vät haas­teen, ja me hy­väk­syim­me sen. Olem­me tot­tu­neet pa­kot­tei­siin. Olem­me elä­neet jo pit­kään jon­kin­lais­ten pa­kot­tei­den al­la.

 • Yl­lät­tä­vä asia on rai­vo­tau­ti­sen Rus­so­fo­bi­an Aal­to lä­hes kai­kis­sa “si­vis­ty­neis­sä” mais­sa.

He ovat heit­tä­neet il­maan po­liit­ti­sen kor­rek­tiu­ten­sa, so­ve­li­ai­suu­ten­sa, sään­tön­sä ja oi­keus­nor­min­sa. He käyt­tä­vät pe­ruu­tus­kult­tuu­ria kaik­kea ve­nä­läis­tä vas­taan. Kaik­ki vi­ha­mie­li­set toi­met maa­tam­me vas­taan ovat sal­lit­tu­ja, myös ryös­tö. Häi­rin­nän koh­teek­si jou­tu­vat ve­nä­läi­set kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jat, tai­tei­li­jat, ur­hei­li­jat, aka­tee­mi­kot, lii­ke­mie­het ja ai­van ta­val­li­set kan­sa­lai­set.

Tä­mä kam­pan­ja kos­kee myös ve­nä­läi­siä dip­lo­maat­te­ja. He jou­tu­vat usein työs­ken­te­le­mään ää­ri­olo­suh­teis­sa, toi­si­naan vaa­ran­ta­en ter­vey­ten­sä tai hen­ken­sä. Em­me muis­ta, et­tä mi­tään vas­taa­vaa ny­kyis­tä mas­sii­vis­ta ja synk­ro­noi­tua dip­lo­maat­tien kar­ko­tus­ta oli­si ta­pah­tu­nut edes kyl­män so­dan syn­kim­pi­nä vuo­si­na. Tä­mä tu­ho­aa yleis­tä il­ma­pii­riä suh­teis­sa Län­teen. Toi­saal­ta

tä­mä va­paut­taa ener­gi­aa ja hen­ki­lö­re­surs­se­ja työ­hön niil­lä aloil­la, joi­hin maam­me tu­le­van ke­hi­tyk­sen pi­täi­si joh­taa.

Ajan vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti hoi­dam­me am­ma­til­li­set vel­vol­li­suu­tem­me tun­nol­li­ses­ti ja täy­sil­lä. Dip­lo­maat­tiem­me jou­kos­sa ei ole pet­tu­rei­ta, vaik­ka täl­lai­sia yri­tyk­siä on teh­ty ul­ko­mail­ta ja maan si­säl­tä. Teem­me par­haam­me puo­lus­taak­sem­me Ve­nä­jän kan­sa­lais­ten oi­keuk­sia ja etu­ja ul­ko­mail­la. Kun Län­si hys­tee­ri­ses­ti re­agoi eri­kois­so­ti­la­so­pe­raa­ti­om­me al­ka­mi­seen ja kaik­ki len­not pe­rut­tiin, au­toim­me vä­lit­tö­mäs­ti ul­ko­mail­la tuol­loin ol­lei­ta ve­nä­läi­siä pa­laa­maan ko­tiin. Ru­tii­ni­no­mai­sia kon­su­li­pal­ve­lu­ja ve­nä­läi­sil­le tar­jo­taan ku­ten ai­na ja nii­tä on ol­lut pal­jon. On sel­vää, et­tä ti­lan­ne edel­lyt­tää, et­tä ul­ko­asi­ain­hal­lin­to toi­mii eri­tyis­hal­lin­nos­sa.

Tä­tä edel­lyt­tä­vät maan joh­don aset­ta­mat uu­det teh­tä­vät kan­sal­lis­ten etu­jen tur­vaa­mi­sek­si.

Täs­sä ei ole ky­se vain ei­kä niin­kään Uk­rai­nas­ta, jo­ta käy­te­tään vä­li­nee­nä Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on rau­ha­no­mai­sen ke­hi­tyk­sen oh­jaa­mi­sek­si hei­dän lin­jan­sa mu­kai­sek­si, jot­ta voi­tai­siin säi­lyt­tää yk­si­na­pai­nen maa­il­man­jär­jes­tys.

Ame­rik­ka­lai­set al­koi­vat val­mis­tel­la ny­kyis­tä krii­siä kau­an sit­ten, he­ti kyl­män so­dan päät­ty­mi­sen jäl­keen, pää­tet­ty­ään, et­tä tie maa­il­man­laa­jui­seen he­ge­mo­ni­aan oli sil­loin au­ki. Na­ton laa­jen­tu­mi­nen itään on ol­lut yk­si täl­lai­sen kurs­sin kes­kei­sis­tä osa­te­ki­jöis­tä. Yri­tim­me ko­vas­ti va­kuut­taa hei­dät ole­maan te­ke­mät­tä tä­tä. Näy­tim­me, mi­hin ja mik­si pu­nai­set ra­jam­me on piir­ret­ty. Olim­me jous­ta­via, val­mii­ta te­ke­mään myön­ny­tyk­siä ja et­si­mään komp­ro­mis­se­ja. Kaik­ki tä­mä osoit­tau­tui tur­hak­si. Pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin muis­tut­ti täs­tä jäl­leen pu­hees­saan 9. tou­ko­kuu­ta Pu­nai­sel­la to­ril­la.

Nyt län­si­maat ovat val­mii­ta vas­tus­ta­maan Ve­nä­jää, ku­ten he it­se sa­no­vat, “ai­na vii­mei­seen uk­rai­na­lai­seen as­ti”. En­si sil­mäyk­sel­lä tä­mä on erit­täin oi­val­li­nen ase­ma, eri­tyi­ses­ti Yh­dys­val­loil­le, jo­ka hal­lin­noi näi­tä pro­ses­se­ja val­ta­me­ren ta­kaa. Sa­mal­la He hei­ken­tä­vät Eu­roop­paa rai­vaa­mal­la sen mark­ki­noil­ta pois kil­pai­le­vat tek­no­lo­gi­at ja so­ti­las­tek­ni­set tuot­teet.

It­se asi­as­sa ti­lan­tees­sa on mon­ta ker­ros­ta. Ve­nä­jä, Yh­dys­val­lat, Kii­na ja kaik­ki muut ym­mär­tä­vät, et­tä tä­nään pää­te­tään, tu­lee­ko maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­tä oi­keu­den­mu­kai­nen, de­mok­raat­ti­nen ja mo­ni­kes­kuk­si­nen vai pys­tyy­kö tä­mä pie­ni ryh­mä mai­ta pa­kot­ta­maan kan­sain­vä­li­sen yh­tei­sön ja­ka­maan maa­il­man uus­ko­lo­ni­alis­ti­ses­ti nii­hin, jot­ka pi­tä­vät it­se­ään “poik­keuk­sel­li­sen eri­no­mai­si­na”, ja mui­hin — nii­hin, joi­den koh­ta­lo­na on to­tel­la noi­den har­vo­jen ja va­lit­tu­jen käs­ky­jä.

Tä­hän täh­tää “sään­tö­poh­jai­nen maa­il­man­jär­jes­tys” -kä­si­te, jo­ta he ovat pyr­ki­neet tuo­maan ylei­seen le­vi­tyk­seen jo vuo­sien ajan.

 • Ku­kaan ei ole näh­nyt, kes­kus­tel­lut tai hy­väk­sy­nyt näi­tä “sään­tö­jä”,

mut­ta nii­tä tyr­ky­te­tään kan­sain­vä­li­sel­le yh­tei­söl­le. Esi­merk­ki­nä voin mai­ni­ta Yh­dys­val­tain val­ti­ova­rain­mi­nis­te­rin Ja­net Yel­le­nin äs­ket­täi­sen lau­sun­non, jos­sa hän vaa­ti uut­ta Bret­ton Woods -so­pi­mus­ta ja sa­noi, et­tä Yh­dys­val­lat sal­li­si “tuot­tei­den toi­mi­tus­ket­jut suu­rel­le mää­räl­le luo­tet­tu­ja mai­ta”, jot­ka ja­ka­vat “jou­kon [li­be­raa­lin po­li­tii­kan mu­kai­sia] nor­me­ja ja ar­vo­ja ja tie­tä­vät mi­ten toi­mia maa­il­man­ta­lou­des­sa.”

Vih­je on täy­sin sel­vä: Yh­dys­val­tain dol­la­rit ja kan­sain­vä­li­sen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män “edut” ovat vain niil­le, jot­ka nou­dat­ta­vat näi­tä ame­rik­ka­lai­sia “sään­tö­jä.”

 • Toi­si­na­jat­te­li­joi­ta ran­gais­taan.

On sel­vää, et­tä Ve­nä­jä ei ole ai­noa koh­de, var­sin­kin kun ai­om­me tais­tel­la vas­taan. Is­ku on suun­nat­tu

 • kaik­kia nii­tä vas­taan, jot­ka ky­ke­ne­vät te­ke­mään it­se­näis­tä po­li­tiik­kaa.

Ote­taan esi­mer­kik­si Was­hing­to­nin Lem­mik­kien In­do-Tyy­nen­me­ren st­ra­te­gia, jo­ka on suun­nat­tu Kii­naa vas­taan. Sa­mal­la se pyr­kii

 • val­jas­ta­maan In­ti­an

lu­jas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti Yh­dys­val­to­jen ja Na­ton yh­tey­teen. Mon­ro­en opin hen­ges­sä Yh­dys­val­lat ha­lu­aa

 • sa­nel­la nor­mit La­ti­na­lai­sel­le Ame­ri­kal­le.

Väis­tä­mä­tön ky­sy­mys on, pys­ty­vät­kö ame­rik­ka­lai­set to­del­la nou­dat­ta­maan YK:n pe­rus­kir­jan pää­pe­ri­aa­tet­ta, jos­sa sa­no­taan:

“jär­jes­tö pe­rus­tuu kaik­kien jä­sen­ten­sä su­ve­ree­nin ta­sa-ar­von pe­ri­aat­teel­le”.

“Sään­töi­hin pe­rus­tu­va jär­jes­tys” ei ku­vaa de­mok­ra­ti­aa ei­kä mo­ni­ar­voi­suut­ta edes “kol­lek­tii­vi­sen Län­nen” si­säl­lä. Täs­tä on esi­merk­ki­nä ko­van blok­ki­ku­rin el­vyt­tä­mi­nen ja “liit­to­lais­ten” eh­do­ton alis­tu­mi­nen Was­hing­to­nin sa­ne­luun.

Ame­rik­ka­lai­set ei­vät sei­so “nuo­rem­pien kump­pa­nei­den­sa kans­sa yh­des­sä.” EU me­net­tää lo­pul­ta kaik­ki it­se­näi­syy­den tun­nus­mer­kit ja liit­tyy kuu­li­ai­ses­ti ang­lo­sak­si­siin suun­ni­tel­miin puo­lus­taa yk­si­na­pais­ta maa­il­man­jär­jes­tys­tä uh­ra­ten sa­mal­la eu­roop­pa­lais­ten elin­ta­son ja kes­kei­set edut miel­lyt­tääk­seen Yh­dys­val­to­ja.

Muis­tel­kaa­pa, mi­ten Vic­to­ria Nu­land mää­rit­te­li EU:n pai­kan Was­hing­to­nin suun­ni­tel­mis­sa uu­dis­taa Uk­rai­naa kes­kus­tel­les­saan Yh­dys­val­tain suur­lä­het­ti­lään kans­sa Ki­ovas­sa jou­lu­kuus­sa 2013 Mai­da­nin mel­la­koi­den ol­les­sa pa­him­mil­laan.

 • Hä­nen en­nus­tuk­sen­sa to­teu­tui ko­ko­nai­suu­des­saan.

Tur­val­li­suu­sa­si­ois­sa EU su­lau­tuu myös Na­toon, jo­ka puo­les­taan esit­tää yhä ko­vem­pia väit­tei­tä maa­il­man­laa­jui­sis­ta ta­voit­teis­taan.

Mi­kä puo­lus­tus­liit­to?

Meil­le ker­ro­taan ja va­kuu­te­taan tä­hän päi­vään as­ti, et­tä Na­ton laa­je­ne­mi­nen on puo­lus­tuk­sel­li­nen pro­ses­si ei­kä uh­kaa ke­tään. Kyl­män so­dan puo­lus­tus­lin­ja kul­ki Ber­lii­nin muu­ria pit­kin — konk­reet­ti­ses­ti ja ku­vi­tel­tu­na — kah­den so­ti­lasb­lo­kin vä­lis­sä. Sen jäl­keen si­tä on siir­ret­ty itään päin vii­si ker­taa. Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg, Bri­tan­ni­an ul­ko­mi­nis­te­ri Liz Truss ja muut ker­to­vat tä­nään, et­tä Na­tol­la on glo­baa­li vas­tuu rat­kais­ta tur­val­li­suu­son­gel­mia, en­nen kaik­kea In­do-Tyy­nen­me­ren alu­eel­la. Ym­mär­tääk­se­ni

seu­raa­va puo­lus­tus­lin­ja siir­tyy Ete­lä-Kii­nan me­rel­le.

On vih­jail­tu, et­tä

 • NA­TO tu­lee kor­vaa­maan YK:n “de­mok­ra­ti­oi­den yh­tei­sön” kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa tai ai­na­kin ot­tai­si glo­baa­lit asi­at val­taan­sa.

 • G7-mai­den pi­täi­si as­tua mu­kaan joh­ta­maan maa­il­man­ta­lout­ta ja kut­sua ai­ka ajoin hy­vän­tah­toi­ses­ti avus­ta­jia, joi­ta Län­si tar­vit­see täl­lä tai sil­lä het­kel­lä.

Län­si­mais­ten po­lii­tik­ko­jen pi­täi­si hy­väk­syä se to­si­asia, et­tä hei­dän yri­tyk­sen­sä maam­me eris­tä­mi­sek­si ovat tu­hoon tuo­mit­tu­ja.

 • Mo­net asi­an­tun­ti­jat ovat jo tun­nus­ta­neet tä­män,

vaik­ka hil­jaa ja epä­vi­ral­li­ses­ti, kos­ka tä­män avoi­mes­ti sa­no­mi­nen on “po­liit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tia.” Mut­ta tä­mä on ta­pah­tu­mas­sa juu­ri nyt. Ei-län­si­mai­nen maa­il­ma al­kaa näh­dä, et­tä maa­il­ma muut­tuu yhä mo­ni­muo­toi­sem­mak­si. Tä­tä to­si­asi­aa ei voi vält­tää.

 • Yhä use­am­mat maat ha­lu­avat to­del­li­sen va­pau­den

va­li­ta kan­sal­li­sen ke­hi­tyk­sen­sä suun­nan ja se­kä ne hank­keet joi­hin ne liit­ty­vät mu­kaan. Yhä use­am­mat Aa­si­an, Af­ri­kan ja La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan maat kiel­täy­ty­vät hyl­kää­mäs­tä kan­sal­li­sia etu­jaan ja aja­mas­ta en­tis­ten emo­val­ti­oi­den etu­ja. Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö kump­pa­neis­tam­me, jot­ka ovat ko­ke­neet län­si­mai­sen ko­lo­ni­alis­min ja ra­sis­min vai­ku­tuk­set, ei ole liit­ty­nyt Ve­nä­jän vas­tai­siin pa­kot­tei­siin. Pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nin

 • “val­hei­den im­pe­riu­mik­si”

kut­su­maa länt­tä ei ole pit­kään ai­kaan pi­det­ty de­mok­ra­ti­an, va­pau­den ja hy­vin­voin­nin ihan­tee­na.

Ryös­tä­mäl­lä mui­den mai­den ai­neel­lis­ta omai­suut­ta län­si­maat ovat tu­hon­neet mai­neen­sa en­nus­tet­ta­vi­na kump­pa­nei­na, jot­ka nou­dat­ta­vat si­tou­muk­si­aan. Ku­kaan ei ole nyt tur­vas­sa pak­ko­lu­nas­tuk­sel­ta ja “val­ti­ol­li­sel­ta me­ri­ros­vouk­sel­ta”. Sik­si Ve­nä­jän li­säk­si myös mo­net muut maat vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­taan Yh­dys­val­tain dol­la­ris­ta se­kä län­si­mai­sis­ta tek­no­lo­gi­ois­ta ja mark­ki­nois­ta.

Olen var­ma, et­tä maa­il­man­ta­lou­den mo­no­po­lien mur­tu­mi­nen ta­pah­tuu ei niin­kään kau­kai­ses­sa tu­le­vai­suu­des­sa.

Olem­me pan­neet mer­kil­le Kom­mer­sant-leh­des­sä (29.4.2022) jul­kais­tun Fjo­dor Luk­ja­no­vin ar­tik­ke­lin, jos­sa hän kir­joit­taa hy­väl­lä syyl­lä, et­tä län­si ei kuun­te­le mei­tä tai kuu­le, mi­tä meil­lä on sa­not­ta­va­na. Tä­mä oli to­si­asia kau­an sit­ten, en­nen eri­tyis­tä so­ti­la­so­pe­raa­ti­ota, ja

– “va­ral­li­suu­den ra­di­kaa­li uu­del­leen koh­den­ta­mi­nen pois län­nes­tä muil­le alu­eil­le on luon­nol­li­nen vält­tä­mät­tö­myys.”

Ha­lu­an muis­tut­taa tei­tä sii­tä, et­tä Ser­gei Ka­ra­ga­nov on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti edis­tä­nyt tä­tä fi­lo­so­fi­aa usei­den vuo­sien ajan. Kai­kil­le on täy­sin sel­vää, et­tä pro­ses­si on al­ka­nut ei­kä vain mei­dän pää­hän­pis­tos­tam­me — olem­me ai­na ol­leet avoi­mia ta­sa-ar­voi­sel­le vuo­ro­pu­he­lul­le — vaan län­si­naa­pu­rei­dem­me sie­tä­mät­tö­män ja yli­mie­li­sen käy­tök­sen vuok­si.

Ne ovat nou­dat­ta­neet Was­hing­to­nin ke­ho­tus­ta “pe­ruut­taa Ve­nä­jä” kan­sain­vä­li­sis­sä asi­ois­sa.

Lä­hei­sem­pien suh­tei­den luo­mi­nen sa­man­mie­li­siin voi­miin län­nen ul­ko­puo­lel­la, län­nen, jo­ta en­nen kut­sut­tiin kul­tai­sek­si mil­jar­dik­si, on eh­dot­to­man väis­tä­mä­tön ja mo­lem­min­puo­li­nen pro­ses­si.

 • Ve­nä­jän ja Kii­nan suh­teet ovat kaik­kien ai­ko­jen hui­pus­saan.

Vah­vis­tam­me myös etuoi­keu­tet­tu­ja st­ra­te­gi­sia kump­pa­nuuk­si­am­me In­ti­an, Al­ge­ri­an ja Egyp­tin kans­sa. Olem­me vie­neet

 • suh­teem­me Per­si­an­lah­den mai­hin ai­van uu­del­le ta­sol­le.

Sa­ma kos­kee suh­tei­tam­me Kaak­kois-Aa­si­an mai­den liit­toon se­kä mui­hin Aa­si­an ja Tyy­nen­me­ren mai­hin, Lä­hi-itään, Aa­si­aan, Af­rik­kaan ja La­ti­na­lai­seen Ame­rik­kaan.

Olem­me täy­sin tie­toi­sia sii­tä, et­tä juu­ri täs­sä kään­ne­koh­das­sa, jo­ta voi­daan täy­del­lä syyl­lä kut­sua kään­ne­koh­dak­si, mää­ri­tel­lään Ve­nä­jän ja kaik­kien mui­den mai­den ja voi­mien ase­ma tu­le­vas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä ark­ki­teh­tuu­ris­sa.

Ve­nä­jän dip­lo­ma­ti­an ta­voit­tee­na on yh­tääl­tä

 1. toi­mia päät­tä­väi­ses­ti tor­ju­ak­seen kaik­ki mei­tä vas­taan koh­dis­tu­vat vi­ha­mie­li­set hyök­käyk­set
 2. ja toi­saal­ta vah­vis­taa joh­don­mu­kai­ses­ti, rau­hal­li­ses­ti ja kär­si­väl­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­si­am­me hel­pot­taa Ve­nä­jän si­säis­tä, kes­tä­vää ke­hi­tys­tä ja pa­ran­taa sen kan­sa­lais­ten elä­män­laa­tua.

Teh­tä­vää on pal­jon, ku­ten ta­val­lis­ta. Asi­alis­tam­me on ai­na täyn­nä, mut­ta ny­kyi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä to­dis­tam­me

 • va­ka­vaa muu­tos­ta mo­nien to­ve­rei­dem­me ajat­te­lu­ta­vois­sa

kai­kil­la Ve­nä­jän elä­män aloil­la. Tä­mä te­kee ul­ko- ja Puo­lus­tus­po­liit­ti­sis­ta neu­vos­ton ko­kouk­sis­ta eri­tyi­sen hyö­dyl­li­siä, kos­ka ne edis­tä­vät aja­tuk­sia, jot­ka tä­tä kaut­ta pää­se­vät osak­si Ve­nä­jän ul­ko­po­li­tiik­kaa.Harpazo. Tempaus

Harpazo
tempaus,
ottaa,
siepata,
pakottaa,
vetää,
nyppiä,
saalis,
kiinni,
saalis pois

Harpazo – Tempaus
Harpazo – Tempaus

Lähde

Sisällys

Raamattuhaku

Kreik­ka­lai­ses­sa Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa sa­na har­pa­zo esiin­tyy yh­teen­sä

 • 17 ker­taa 13 eri ja­kees­sa.

Jo­ka ker­ta, kun har­pa­zoa käy­te­tään, tä­mä ver­bi viit­taa ih­mi­sen, asi­an tai aja­tuk­sen no­pe­aan tai äkil­li­seen, usein vä­ki­val­tai­sen fyy­si­seen “siep­paa­mi­seen”, “kiin­ni­ot­ta­mi­seen” tai “tem­paa­mi­seen”.

Olen­nais­ta on se, et­tä vii­des­sä näis­tä 17 ker­ras­ta har­pa­zoa käy­te­tään Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa. Har­pa­zo tar­koit­taa ai­na us­kol­li­sen van­hurs­kaan ih­mi­sen kir­jai­mel­lis­ta (ruu­miil­lis­ta, fyy­sis­tä) siir­tä­mis­tä pai­kas­ta toi­seen tai yh­del­tä ole­mas­sa­olon sfää­ril­tä toi­sel­le.

 • 5 ker­taa har­pa­zo

käy­te­tään mu­ka­na us­kol­li­ses­ti van­hurs­kaat ih­mi­set ovat, kun:

Ja­keet

 1. Fi­lip­pus on har­pa­zo läs­näo­lo; Eti­opi­an eu­nuk­ki eri paik­kaan ki­lo­met­rien pääs­sä (kat­so Apos­to­lien te­ot 8:39, AKJV) 1

 2. Paa­va­li on har­pa­zo ’ d maas­ta kol­man­teen tai­vaa­seen (Kat­so 2 Co­rint­hi­ans 12: 2, AKJV) 2

 3. Paa­va­li on har­pa­zo ’ d maas­ta kol­man­teen tai­vaa­seen; Toi­nen viit­taus (Kat­so 2 Co­rint­hi­ans 12: 4, AKJV) 3

 4. Bri­de of Ch­rist is har­pa­zo ’ D from the Earth to the clouds to meet Her Groom (Ch­rist Je­sus) in the air (kat­so 1 Thes­sa­lo­nik. 4: 17, AKJV); ym­mär­rys täs­sä on, et­tä mor­si­an ote­taan tai­vaa­seen ole­maan sul­ha­sen­sa kans­sa 4

 5. Kris­tus Jee­sus on har­pa­zo ’ d Be­ta­ni­as­ta lä­hel­lä Öl­jy­mä­keä val­tais­tui­mel­leen tai­vaas­sa (kat­so Ilm.12:5; vrt. Luuk 24:50-51; AP.T. 1: 9; AKJV) 5

jo­kai­nen edel­lä mai­ni­tuis­ta vii­des­tä yli­luon­nol­li­sen voi­mak­kaas­ta Py­hän Hen­gen te­os­ta, joil­la ih­mis­ten ruu­miil­li­nen siir­tä­mi­nen jo­ko pai­kas­ta toi­seen maan pääl­lä tai maan pääl­tä tai­vaa­seen to­dis­taa, et­tä

 • Ylös­tem­paus on raa­ma­tul­li­ses­ti ter­ve op­pi.

It­se asi­as­sa eng­lan­nin­kie­li­set sa­nat Rap­tu­re ja Rap­tu­red ovat it­se asi­as­sa pe­räi­sin la­ti­na­lai­ses­ta ver­bis­tä ra­pio (catch up or ta­ke away), ja ra­pi­ota käy­te­tään La­ti­na­lai­ses­sa Vul­ga­ta-Raa­ma­tus­sa (jo­ta kut­su­taan myös Vul­ga­tak­si).

Vul­ga­ta Bib­le

Point­ti täs­sä on se, et­tä mo­net Ame­ri­kan eng­lan­nin­kie­li­set sa­nat, ku­ten Rap­tu­re ja Rap­tu­red, ja niin edel­leen, ovat pe­räi­sin sa­nois­ta, jot­ka löy­ty­vät la­ti­na­lai­ses­ta Vul­ga­ta Bib­le Raa­ma­tus­ta, ylei­sim­min käy­te­tys­tä Py­hän Raa­ma­tun kään­nök­ses­tä.

Py­hän Hie­ro­ny­muk­sen 300-lu­vun lo­pul­la jKr. tar­kis­te­tus­ta van­ho­jen la­ti­nan­kie­lis­ten raa­ma­tun­koh­tien la­ti­nan­kie­li­ses­tä kään­nök­ses­tä tu­li Vul­ga­ta, ja Vul­ga­taa käy­tet­tiin yli 1’000 vuot­ta en­nen pro­tes­tant­ti­sen us­kon­puh­dis­tuk­sen al­ka­mis­ta!

Poh­jim­mil­taan mi­tään muu­ta Py­hää raa­ma­tun­kään­nös­tä ei ole käy­tet­ty kau­em­min kuin la­ti­na­lais­ta Vul­ga­ta-Raa­mat­tua, ja sii­hen si­säl­tyy suu­res­ti mai­nos­tet­tu Ku­nin­gas Jaa­kon kään­nös (AKJV)! 6

Sik­si us­ko­vien, jot­ka epäi­le­vät, et­tä aja­tus tem­pauk­ses­ta on hei­dän Py­hän Raa­ma­tun eng­lan­nin­kie­li­sis­sä kään­nök­sis­sään, täy­tyy ym­mär­tää, et­tä juu­ri kreik­ka­lai­sis­ta Uu­den tes­ta­men­tin kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta Py­hä Hie­ro­ny­mus, op­pi­nut / kään­tä­jä, kään­tää alun pe­rin la­ti­nan­kie­li­sen ra­pie­mu­rin (ra­pi­on en­sim­mäi­sen per­soo­nan tu­le­van pas­sii­vi­sen in­di­ka­tii­vi­muo­don) Krei­kan har­pa­ge­so­met­has­ta (har­pa­zon en­sim­mäi­sen per­soo­nan tu­le­van pas­sii­vi­sen in­di­ka­tii­vi­muo­don).

Li­säk­si 1. Tes­sa­lo­ni­ka­lais­kir­jeen 4:17 7 eng­lan­nin­kie­li­sis­sä kään­nök­sis­sä ra­pie­mur on kään­net­ty la­ti­nas­ta eng­lan­nik­si jo­ko “mei­dät sie­pa­taan” tai “mei­dät sie­pa­taan” tai “mei­dät vie­dään pois” jne.

Vas­taa­vas­ti har­pa­ge­so­met­ha on kään­net­ty krei­kas­ta eng­lan­nik­si sa­noil­la “we shall be caught up” tai “we shall be ta­ken away” ja niin edel­leen. Li­säk­si, ku­ten jo mai­nit­tiin, jo­kai­ses­sa har­pa­ge­so­met­han la­ti­nan- ja eng­lan­nin­kie­li­ses­sä kään­nök­ses­sä tä­män kreik­ka­lai­sen ver­bin mer­ki­tys mer­kit­see ai­na kiin­ni­ot­toa tai ot­ta­mis­ta, mi­kä tu­lee ole­maan vä­ki­val­tai­nen, äkil­li­nen ta­pah­tu­ma.

ra­pie­mur ja har­pa­ge­so­met­ha

Tä­män ly­hy­en kie­li­opin ope­tuk­sen ydin on se, et­tä mi­tä tu­lee la­ti­nan­kie­li­sen sa­nan ra­pie­mur mer­ki­tyk­seen ja ai­ka­muo­toon, niin tä­mä sa­na on yh­tä­pi­tä­vä kreik­ka­lai­sen sa­nan har­pa­ge­so­met­ha kans­sa, kos­ka ra­pie­mur ja har­pa­ge­so­met­ha ovat sa­ma ai­ka­muo­to ja ne mo­lem­mat mer­kit­se­vät sa­maa asi­aa

 • äkil­lis­tä ja fyy­sis­tä ve­täy­ty­mis­tä, anas­ta­mis­ta, siep­paa­mis­ta jne.

Jo­ten ei voi ol­la kiel­tä­mät­tä, et­tä eng­lan­nin­kie­li­set sa­nat, ku­ten rapt, rapt­ly, rapt­ness, rap­tu­red, rap­tu­rous, rap­tu­rous, Rap­tor ja niin edel­leen, ovat kiis­tat­to­mas­ti pe­räi­sin ra­pi­on ver­bi­muo­dois­ta, ku­ten ra­pe­re, ra­pui, rap­tus, ra­pie­mur, rap­tu­ro ja niin edel­leen. Li­säk­si, kos­ka ra­pi­on ver­bi­muo­dot ovat täs­mäl­li­siä kään­nök­siä Krei­kan har­pa­zon ver­bi­muo­dois­ta, niin ei ole vä­liä, käyt­tää­kö jo­ku AKJV:n ver­bi­muo­to­ja “kiin­ni otet­tu” tai “kiin­ni otet­tu” tai jos hän käyt­tää sa­naa “tem­mat­tu” tai “sie­pat­tu” tai “otet­tu” tai “otet­tu vä­ki­sin” jne., kos­ka ne kaik­ki tar­koit­ta­vat sa­maa asi­aa

 • hy­vin äkil­lis­tä, yht’äk­kis­tä pois ot­ta­mis­ta.

Ylös­tem­paus

Näin ol­len kiel­tä ei täs­sä ta­pauk­ses­sa tu­li­si käyt­tää es­tee­nä sel­lai­sen kä­sit­teen ym­mär­tä­mi­sel­le, jo­ka eh­dot­to­mas­ti löy­tyy Ju­ma­lan sa­nas­ta — et­tä kä­si­te on Ylös­tem­paus. Toi­sin sa­no­en 1. Tes­sa­lo­ni­ka­lais­kir­jeen 4:17: käy­te­tyt krei­kan-, la­ti­nan- ja eng­lan­nin­kie­li­set sa­nat ku­vaa­vat tar­kas­ti, kuin­ka no­pe­as­ti Kris­tuk­sen li­ha­ruu­miin elä­vä Mor­si­an pois­te­taan tääl­tä maan pääl­tä ja kuin­ka no­pe­as­ti tuo li­ha­ruu­mis muu­te­taan hen­ki­ruu­miik­si, jo­ten ei ole vä­liä, on­ko jo­kin tiet­ty eng­lan­nin­kie­li­nen sa­na Py­hän Raa­ma­tun eng­lan­nin­kie­li­ses­sä ver­si­os­sa vai ei. Eni­ten pi­täi­si ol­la mer­ki­tys­tä sil­lä,

 • on­ko Ylös­tem­pauk­sen kä­si­te Ju­ma­lan Sa­nas­sa.

Uu­den tes­ta­men­tin al­ku­kie­les­sä, jo­ka on kreik­kaa, käy­tet­ty­jen sa­no­jen pe­rus­teel­la hur­mi­on kä­si­te on mi­tä var­mim­min Ju­ma­lan Sa­nas­sa.

Kom­ment­ti­ni

täs­sä vai­hees­sa ei ole huo­no idea jul­kais­ta täl­lais­ta.

En ha­lua saar­na­ta ih­mi­sil­le ja yri­tän vält­tää si­tä, mut­ta mi­nul­la on ai­na­kin jon­kin ver­ran vas­tuu­ta muis­tut­taa ih­mi­siä sii­tä, mi­tä on nä­kö­pii­ris­sä ja et­tä

 • “preps” ei sai­si ra­joit­tua vain ruo­an va­ras­toin­tiin ja ja­ke­luun.

 1. Apos­to­lien te­ot 8:39

  Kun he oli­vat nous­seet ve­des­tä, Her­ran Hen­ki tem­pa­si Fi­lip­pok­sen pois. Ho­vi­her­ra ei enää näh­nyt hän­tä mut­ta jat­koi iloi­se­na mat­kaan­sa.

  Mut­ta kuin he ve­des­tä as­tui­vat ylös, tem­pa­si Her­ran Hen­ki Phi­lip­puk­sen, ja ei ka­ma­ri­pal­ve­lia hän­tä enään näh­nyt, vaan me­ni iloi­ten tie­tän­sä myö­ten.

 2. Toi­nen kir­je ko­rint­ti­lai­sil­le 12:2

  Tun­nen erään Kris­tuk­sen oman, jo­ka nel­jä­tois­ta vuot­ta sit­ten tem­mat­tiin kol­man­teen tai­vaa­seen. Oli­ko hän sil­loin ruu­miis­saan vai pois­sa sii­tä, en tie­dä, sen tie­tää Ju­ma­la.

  Mi­nä tun­nen ih­mi­sen Kris­tuk­ses­sa en­nen nel­jää­tois­ta­kym­men­tä ajas­tai­kaa, (oli­ko hän ruu­miis­sa, en mi­nä tie­dä, eli oli­ko hän ul­ko­na ruu­miis­ta, en mi­nä si­tä­kään tie­dä; Ju­ma­la sen tie­tää:) se tem­mat­tiin ylös ha­maan kol­man­teen tai­vaa­sen.

 3. Toi­nen kir­je ko­rint­ti­lai­sil­le 12:3 – 4 Ja täs­tä mie­hes­tä tie­dän, et­tä hä­net tem­mat­tiin pa­ra­tii­siin ja hän kuu­li sa­no­ja, joi­ta ih­mi­nen ei voi ei­kä saa lau­sua. Oli­ko hän ruu­miis­saan vai pois­sa sii­tä, en tie­dä, sen tie­tää Ju­ma­la.

  Hän tem­mat­tiin ylös pa­ra­di­siin ja kuu­li sa­no­mat­to­mia sa­no­ja, joi­ta ei yh­den­kään ih­mi­sen so­vi pu­hua.

 4. En­sim­mäi­nen kir­je tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le 17

  Mei­dät, jot­ka olem­me vie­lä elos­sa ja tääl­lä jäl­jel­lä, tem­ma­taan sit­ten yh­des­sä hei­dän kans­saan pil­vis­sä yläil­moi­hin Her­raa vas­taan. Näin saam­me ol­la ai­na Her­ran kans­sa.

  Sit­te me, jot­ka eläm­me ja jäl­keen jääm­me, tem­ma­taan yn­nä hei­dän kans­san­sa pil­vi­hin, Her­raa vas­taan tuu­li­hin, ja niin me ai­na Her­ran kans­sa olem­me.

 5. Jo­han­nek­sen il­mes­tys 12:5

  Nai­nen syn­nyt­ti lap­sen­sa, po­jan, jo­ka on pai­men­ta­va maa­il­man kan­so­ja rau­tai­sel­la sau­val­la. Tä­mä lap­si tem­mat­tiin Ju­ma­lan ja hä­nen val­tais­tui­men­sa luo,

  Ja hän syn­nyt­ti poi­ka­lap­sen, jo­ka oli kaik­ki pa­ka­nat hal­lit­se­va rau­tai­sel­la vit­sal­la. Ja hä­nen poi­kan­sa tem­mat­tiin Ju­ma­lan ty­kö ja hä­nen is­tui­men­sa ty­kö.

 6. King Ja­mes Ver­si­on of the Bib­le

 7. En­sim­mäi­nen kir­je tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le 4:17

  Mei­dät, jot­ka olem­me vie­lä elos­sa ja tääl­lä jäl­jel­lä, tem­ma­taan sit­ten yh­des­sä hei­dän kans­saan pil­vis­sä yläil­moi­hin Her­raa vas­taan. Näin saam­me ol­la ai­na Her­ran kans­sa.

  Sit­te me, jot­ka eläm­me ja jäl­keen jääm­me, tem­ma­taan yn­nä hei­dän kans­san­sa pil­vi­hin, Her­raa vas­taan tuu­li­hin, ja niin me ai­na Her­ran kans­sa olem­me.HER­ran Ru­co­us

HER­ran Ru­co­us

 • HERran Rucous.
  HERran Rucous.

ISä mei­dän jo­ca o­let Tai­wais
Py­hi­tet­ty ol­con si­nun Ni­mes.
Lä­hes tul­con si­nun Wal­da­kun­das.

Ol­con si­nun Tah­tos
nijn Maa­sa
cuin Tai­wa­sa.

An­na meil­le tä­nä päi­wä­nä
mei­dän jo­ca päi­wäi­nen Lei­päm.

Ja an­na meil­le mei­dän Ri­co­xem an­de­xi
nijn cuin me an­de­xi an­nam­me
mei­dän wel­wol­lis­tem.

Ja älä joh­da­ta mei­tä kiu­sau­xen.

Mut­ta pääs­tä mei­tä pa­has­ta.

Sil­lä et­tä si­nul­la on Wal­da­kun­da
Woi­ma ja Cun­nia
ijan caic­ki­ses­ta nijn ijan caic­ki­se­hen.

Amen.Suntsu. Art of War – Chapter 13. THE USE OF SPIES

Suntsu. Art of War – Chapter XIII. THE USE OF SPIES

Sun Tzŭ said:

 1. Raising a host of a hundred thousand men and marching them great distances entails heavy loss on the people and a drain on the resources of the State.

  The daily expenditure will amount to a thousand ounces of silver. 1

  There will be commotion at home and abroad, and men will drop down exhausted on the highways. 2

  As many as seven hundred thousand families will be impeded in their labor. 3

 1. Hostile armies may face each other for years, striving for the victory which is decided in a single day.

  This being so, to remain in ignorance of the enemy’s condition simply because one grudges the outlay of a hundred ounces of silver in honours and emoluments, 4

  is the height of inhumanity. 5

 1. One who acts thus is no leader of men, no present help to his sovereign, no master of victory. 6

 1. Thus, what enables the wise sovereign and the good general to strike and conquer, and achieve things beyond the reach of ordinary men, is

  foreknowledge. 7

 1. Now this foreknowledge cannot be elicited from spirits;

  it cannot be obtained inductively from experience, 8

  nor by any deductive calculation. 9

 1. Knowledge of the enemy’s dispositions can only be obtained from other men. 10

 1. Hence the use of spies, of whom there are five classes:

  1. Local spies;
  2. inward spies;
  3. converted spies;
  4. doomed spies;
  5. surviving spies.

 1. When these five kinds of spy are all at work, none can discover the secret system.

  This is called “divine manipulation of the threads.”

  It is the sovereign’s most precious faculty. 11 and 12

 1. Having local spies means employing the services of the inhabitants of a district. 13

 1. Having inward spies, making use of officials of the enemy. 14

 1. Having converted spies, getting hold of the enemy’s spies and using them for our own purposes. 15

 1. Having doomed spies, doing certain things openly for purposes of deception,

  and allowing our own spies to know of them and report them to the enemy. 16

 1. Surviving spies, finally, are those who bring back news from the enemy’s camp. 17

 1. Hence it is that

  with none in the whole army are more intimate relations to be maintained than with spies. 18

  None should be more liberally rewarded.

  In no other business should greater secrecy be preserved. 19 and 20

 1. Spies cannot be usefully employed without a certain intuitive sagacity. 21

 1. They cannot be properly managed without benevolence and straightforwardness. 22

 1. Without subtle ingenuity of mind, one cannot make certain of the truth of their reports. 23

 1. Be subtle! be subtle!

  and use your spies for every kind of business. 24

 1. If a secret piece of news is divulged by a spy before the time is ripe,

  he must be put to death together with the man to whom the secret was told. 25

 1. Whether the object be to crush an army, to storm a city, or to assassinate an individual,

  it is always necessary to begin by finding out the names of the attendants, the aides-de-camp, 26

  the door-keepers and sentries of the general in command.

  Our spies must be commissioned to ascertain these. 27

 1. The enemy’s spies who have come to spy on us

  must be sought out,

  tempted with bribes,

  led away and comfortably housed.

  Thus they will become converted spies and available for our service.

 1. It is through

  the information brought by the converted spy

  that we are able to acquire and employ local and inward spies. 28

 1. It is owing to his information, again,

  that we can cause the doomed spy to carry false tidings to the enemy. 29

 1. Lastly, it is by his information that the surviving spy can be used on appointed occasions.

 1. The end and aim of spying in all its five varieties is knowledge of the enemy;

  and this knowledge can only be derived, in the first instance, from the converted spy. 30

  Hence it is essential that the converted spy be treated with the utmost liberality.

 1. Of old, the rise of the Yin dynasty 31

  was due to I Chih 32

  who had served under the Hsia. Likewise, the rise of the Chou dynasty was due to Lü Ya 33

  who had served under the Yin. 34

 1. Hence

  it is only the enlightened ruler and the wise general who will use the highest intelligence of the army for purposes of spying

  and thereby they achieve great results. 35

  Spies are a most important element in war,

  because on them depends an army’s ability to move. 36


 1. Cf. II. §§ 1, 13, 14.

 2. Cf. Tao Te Ching, ch. 30: “Where troops have been quartered, brambles and thorns spring up. Chang Yu has the note:”We may be reminded of the saying: ‘On serious ground, gather in plunder.’ Why then should carriage and transportation cause exhaustion on the highways? — The answer is, that not victuals alone, but all sorts of munitions of war have to be conveyed to the army. Besides, the injunction to ‘forage on the enemy’ only means that when an army is deeply engaged in hostile territory, scarcity of food must be provided against. Hence, without being solely dependent on the enemy for corn, we must forage in order that there may be an uninterrupted flow of supplies. Then, again, there are places like salt deserts where provisions being unobtainable, supplies from home cannot be dispensed with.”

 3. Mei Yao-ch’en says: “Men will be lacking at the plough-tail.” The allusion is to the system of dividing land into nine parts, each consisting of about 15 acres, the plot in the center being cultivated on behalf of the State by the tenants of the other eight. It was here also, so Tu Mu tells us, that their cottages were built and a well sunk, to be used by all in common. [See II. § 12, note.] In time of war, one of the families had to serve in the army, while the other seven contributed to its support. Thus, by a levy of 100,000 men (reckoning one able-bodied soldier to each family) the husbandry of 700,000 families would be affected.

 4. “For spies” is of course the meaning, though it would spoil the effect of this curiously elaborate exordium if spies were actually mentioned at this point.

 5. Sun Tzŭ’s agreement is certainly ingenious. He begins by adverting to the frightful misery and vast expenditure of blood and treasure which war always brings in its train. Now, unless you are kept informed of the enemy’s condition, and are ready to strike at the right moment, a war may drag on for years. The only way to get this information is to employ spies, and it is impossible to obtain trustworthy spies unless they are properly paid for their services. But it is surely false economy to grudge a comparatively trifling amount for this purpose, when every day that the war lasts eats up an incalculably greater sum. This grievous burden falls on the shoulders of the poor, and hence Sun Tzŭ concludes that to neglect the use of spies is nothing less than a crime against humanity.

 6. This idea, that the true object of war is peace, has its root in the national temperament of the Chinese. Even so far back as 597 B.C., these memorable words were uttered by Prince Chuang of the Ch’u State: “The [Chinese] character for ‘prowess’ is made up of [the characters for] ‘to stay’ and ‘a spear’ (cessation of hostilities). Military prowess is seen in the repression of cruelty, the calling in of weapons, the preservation of the appointment of Heaven, the firm establishment of merit, the bestowal of happiness on the people, putting harmony between the princes, the diffusion of wealth.”

 7. That is, knowledge of the enemy’s dispositions, and what he means to do.

 8. Tu Mu’s note is: “[knowledge of the enemy] cannot be gained by reasoning from other analogous cases.”

 9. Li Ch’uan says: “Quantities like length, breadth, distance and magnitude, are susceptible of exact mathematical determination; human actions cannot be so calculated.”

 10. Mei Yao-ch’en has rather an interesting note: “Knowledge of the spirit-world is to be obtained by divination; information in natural science may be sought by inductive reasoning; the laws of the universe can be verified by mathematical calculation: but the dispositions of an enemy are ascertainable through spies and spies alone.”

 11. Cromwell, one of the greatest and most practical of all cavalry leaders, had officers styled ‘scout masters,’ whose business it was to collect all possible information regarding the enemy, through scouts and spies, etc., and much of his success in war was traceable to the previous knowledge of the enemy’s moves thus gained.”

 12. “Aids to Scouting,” p. 2.

 13. Tu Mu says: “In the enemy’s country, win people over by kind treatment, and use them as spies.”

 14. Tu Mu enumerates the following classes as likely to do good service in this respect: “Worthy men who have been degraded from office, criminals who have undergone punishment; also, favourite concubines who are greedy for gold, men who are aggrieved at being in subordinate positions, or who have been passed over in the distribution of posts, others who are anxious that their side should be defeated in order that they may have a chance of displaying their ability and talents, fickle turncoats who always want to have a foot in each boat. Officials of these several kinds,” he continues, “should be secretly approached and bound to one’s interests by means of rich presents. In this way you will be able to find out the state of affairs in the enemy’s country, ascertain the plans that are being formed against you, and moreover disturb the harmony and create a breach between the sovereign and his ministers.” The necessity for extreme caution, however, in dealing with “inward spies,” appears from an historical incident related by Ho Shih: “Lo Shang, Governor of I-Chou, sent his general Wei Po to attack the rebel Li Hsiung of Shu in his stronghold at P’i. After each side had experienced a number of victories and defeats, Li Hsiung had recourse to the services of a certain P’o-t’ai, a native of Wu-tu. He began to have him whipped until the blood came, and then sent him off to Lo Shang, whom he was to delude by offering to cooperate with him from inside the city, and to give a fire signal at the right moment for making a general assault. Lo Shang, confiding in these promises, march out all his best troops, and placed Wei Po and others at their head with orders to attack at P’o-t’ai’s bidding. Meanwhile, Li Hsiung’s general, Li Hsiang, had prepared an ambuscade on their line of march; and P’o-t’ai, having reared long scaling-ladders against the city walls, now lighted the beacon-fire. Wei Po’s men raced up on seeing the signal and began climbing the ladders as fast as they could, while others were drawn up by ropes lowered from above. More than a hundred of Lo Shang’s soldiers entered the city in this way, every one of whom was forthwith beheaded. Li Hsiung then charged with all his forces, both inside and outside the city, and routed the enemy completely.” (This happened in 303 A.D.) I do not know where Ho Shih got the story from. It is not given in the biography of Li Hsiung or that of his father Li T’e, Chin Shu, ch. 120, 121.

 15. By means of heavy bribes and liberal promises detaching them from the enemy’s service, and inducing them to carry back false information as well as to spy in turn on their own countrymen. On the other hand, Hsiao Shih-hsien says that we pretend not to have detected him, but contrive to let him carry away a false impression of what is going on. Several of the commentators accept this as an alternative definition; but that it is not what Sun Tzŭ meant is conclusively proved by his subsequent remarks about treating the converted spy generously (§ 21 sqq.). Ho Shih notes three occasions on which converted spies were used with conspicuous success: (1) by T’ien Tan in his defence of Chi-mo (see supra, p. 90); (2) by Chao She on his march to O-yu (see p. 57); and by the wily Fan Chu in 260 B.C., when Lien P’o was conducting a defensive campaign against Ch’in. The King of Chao strongly disapproved of Lien P’o’s cautious and dilatory methods, which had been unable to avert a series of minor disasters, and therefore lent a ready ear to the reports of his spies, who had secretly gone over to the enemy and were already in Fan Chu’s pay. They said: “The only thing which causes Ch’in anxiety is lest Chao Kua should be made general. Lien P’o they consider an easy opponent, who is sure to be vanquished in the long run.” Now this Chao Kua was a son of the famous Chao She. From his boyhood, he had been wholly engrossed in the study of war and military matters, until at last he came to believe that there was no commander in the whole Empire who could stand against him. His father was much disquieted by this overweening conceit, and the flippancy with which he spoke of such a serious thing as war, and solemnly declared that if ever Kua was appointed general, he would bring ruin on the armies of Chao. This was the man who, in spite of earnest protests from his own mother and the veteran statesman Lin Hsiang-ju, was now sent to succeed Lien P’o. Needless to say, he proved no match for the redoubtable Po Ch’i and the great military power of Ch’in. He fell into a trap by which his army was divided into two and his communications cut; and after a desperate resistance lasting 46 days, during which the famished soldiers devoured one another, he was himself killed by an arrow, and his whole force, amounting, it is said, to 400,000 men, ruthlessly put to the sword.

 16. Tu Yu gives the best exposition of the meaning: “We ostentatiously do things calculated to deceive our own spies, who must be led to believe that they have been unwittingly disclosed. Then, when these spies are captured in the enemy’s lines, they will make an entirely false report, and the enemy will take measures accordingly, only to find that we do something quite different. The spies will thereupon be put to death.” As an example of doomed spies, Ho Shih mentions the prisoners released by Pan Ch’ao in his campaign against Yarkand. (See p. 132.) He also refers to T’ang Chien, who in 630 A.D. was sent by T’ai Tsung to lull the Turkish Kahn Chieh-li into fancied security, until Li Ching was able to deliver a crushing blow against him. Chang Yu says that the Turks revenged themselves by killing T’ang Chien, but this is a mistake, for we read in both the old and the New T’ang History (ch. 58, fol. 2 and ch. 89, fol. 8 respectively) that he escaped and lived on until 656. Li I-chi played a somewhat similar part in 203 B.C., when sent by the King of Han to open peaceful negotiations with Ch’i. He has certainly more claim to be described a “doomed spy”, for the king of Ch’i, being subsequently attacked without warning by Han Hsin, and infuriated by what he considered the treachery of Li I-chi, ordered the unfortunate envoy to be boiled alive.

 17. This is the ordinary class of spies, properly so called, forming a regular part of the army. Tu Mu says: “Your surviving spy must be a man of keen intellect, though in outward appearance a fool; of shabby exterior, but with a will of iron. He must be active, robust, endowed with physical strength and courage; thoroughly accustomed to all sorts of dirty work, able to endure hunger and cold, and to put up with shame and ignominy.” Ho Shih tells the following story of Ta’hsi Wu of the Sui dynasty: “When he was governor of Eastern Ch’in, Shen-wu of Ch’i made a hostile movement upon Sha-yuan. The Emperor T’ai Tsu [? Kao Tsu] sent Ta-hsi Wu to spy upon the enemy. He was accompanied by two other men. All three were on horseback and wore the enemy’s uniform. When it was dark, they dismounted a few hundred feet away from the enemy’s camp and stealthily crept up to listen, until they succeeded in catching the passwords used in the army. Then they got on their horses again and boldly passed through the camp under the guise of night-watchmen; and more than once, happening to come across a soldier who was committing some breach of discipline, they actually stopped to give the culprit a sound cudgeling! Thus they managed to return with the fullest possible information about the enemy’s dispositions, and received warm commendation from the Emperor, who in consequence of their report was able to inflict a severe defeat on his adversary.”

 18. Tu Mu and Mei Yao-ch’en point out that the spy is privileged to enter even the general’s private sleeping-tent.

 19. Tu Mu gives a graphic touch: all communication with spies should be carried “mouth-to-ear.” The following remarks on spies may be quoted from Turenne, who made perhaps larger use of them than any previous commander: “Spies are attached to those who give them most, he who pays them ill is never served. They should never be known to anybody; nor should they know one another. When they propose anything very material, secure their persons, or have in your possession their wives and children as hostages for their fidelity. Never communicate anything to them but what is absolutely necessary that they should know.

 20. “Marshal Turenne,” p. 311.

 21. Mei Yao-ch’en says: “In order to use them, one must know fact from falsehood, and be able to discriminate between honesty and double-dealing.” Wang Hsi in a different interpretation thinks more along the lines of “intuitive perception” and “practical intelligence.” Tu Mu strangely refers these attributes to the spies themselves: “Before using spies we must assure ourselves as to their integrity of character and the extent of their experience and skill.” But he continues: “A brazen face and a crafty disposition are more dangerous than mountains or rivers; it takes a man of genius to penetrate such.” So that we are left in some doubt as to his real opinion on the passage.”

 22. Chang Yu says: “When you have attracted them by substantial offers, you must treat them with absolute sincerity; then they will work for you with all their might.”

 23. Mei Yao-ch’en says: “Be on your guard against the possibility of spies going over to the service of the enemy.”

 24. Cf. VI. § 9.

 25. Word for word, the translation here is: “If spy matters are heard before [our plans] are carried out,” etc. Sun Tzŭ’s main point in this passage is: Whereas you kill the spy himself “as a punishment for letting out the secret,” the object of killing the other man is only, as Ch’en Hao puts it, “to stop his mouth” and prevent news leaking any further. If it had already been repeated to others, this object would not be gained. Either way, Sun Tzŭ lays himself open to the charge of inhumanity, though Tu Mu tries to defend him by saying that the man deserves to be put to death, for the spy would certainly not have told the secret unless the other had been at pains to worm it out of him.”

 26. Literally “visitors”, is equivalent, as Tu Yu says, to “those whose duty it is to keep the general supplied with information,” which naturally necessitates frequent interviews with him.

 27. As the first step, no doubt towards finding out if any of these important functionaries can be won over by bribery.

 28. Tu Yu says: “through conversion of the enemy’s spies we learn the enemy’s condition.” And Chang Yu says: “We must tempt the converted spy into our service, because it is he that knows which of the local inhabitants are greedy of gain, and which of the officials are open to corruption.”

 29. Chang Yu says, “because the converted spy knows how the enemy can best be deceived.”

 30. As explained in §§ 22-24. He not only brings information himself, but makes it possible to use the other kinds of spy to advantage.

 31. Sun Tzŭ means the Shang dynasty, founded in 1766 B.C. Its name was changed to Yin by P’an Keng in 1401.

 32. Better known as I Yin, the famous general and statesman who took part in Ch’eng T’ang’s campaign against Chieh Kuei.

 33. Lu Shang rose to high office under the tyrant Chou Hsin, whom he afterwards helped to overthrow. Popularly known as T’ai Kung, a title bestowed on him by Wen Wang, he is said to have composed a treatise on war, erroneously identified with the Liu T’ao.

 34. There is less precision in the Chinese than I have thought it well to introduce into my translation, and the commentaries on the passage are by no means explicit. But, having regard to the context, we can hardly doubt that Sun Tzŭ is holding up I Chih and Lu Ya as illustrious examples of the converted spy, or something closely analogous. His suggestion is, that the Hsia and Yin dynasties were upset owing to the intimate knowledge of their weaknesses and shortcoming which these former ministers were able to impart to the other side. Mei Yao-ch’en appears to resent any such aspersion on these historic names: “I Yin and Lu Ya,” he says, “were not rebels against the Government. Hsia could not employ the former, hence Yin employed him. Yin could not employ the latter, hence Hou employed him. Their great achievements were all for the good of the people.” Ho Shih is also indignant: “How should two divinely inspired men such as I and Lu have acted as common spies? Sun Tzŭ’s mention of them simply means that the proper use of the five classes of spies is a matter which requires men of the highest mental caliber like I and Lu, whose wisdom and capacity qualified them for the task. The above words only emphasize this point.” Ho Shih believes then that the two heroes are mentioned on account of their supposed skill in the use of spies. But this is very weak.

 35. Tu Mu closes with a note of warning: “Just as water, which carries a boat from bank to bank, may also be the means of sinking it, so reliance on spies, while production of great results, is oft-times the cause of utter destruction.”

 36. Chia Lin says that an army without spies is like a man without ears or eyes.

Mi­kä on län­nen Uk­rai­na-st­ra­te­gia? On­ko si­tä edes ole­mas­sa?

Räi­ky­vät, päi­vit­täi­set län­si­mai­den ot­si­kot “Uk­rai­nan voi­tois­ta” ja “Ve­nä­jän tap­pi­ois­ta” ker­to­vat sii­tä, et­tei Mos­ko­vaa vas­taan ole edes ole­mas­sa mi­tään to­del­lis­ta, yh­te­näis­tä Suurst­ra­te­gi­aa.

daily western narratives on ‘Ukrainian wins’ and ‘Russian losses’
dai­ly wes­tern nar­ra­ti­ves on ‘Uk­rai­ni­an wins’ and ‘Rus­si­an los­ses’

Vaik­ka me kaik­ki tun­nem­me Sun Tzun, kii­na­lai­sen ken­raa­lin, so­ti­lasst­ra­te­gin ja fi­lo­so­fin, jo­ka kir­joit­ti ver­rat­to­man So­dan­käyn­nin tai­don, 1 niin vä­hem­män tun­net­tu on tä­män kir­jan by­sant­ti­lai­nen vas­ti­ne. 2

By­sant­ti­lai­nen “So­dan­käyn­nin Tai­to”

Kuu­den­nel­la vuo­si­sa­dal­la By­zan­tium to­del­la tar­vit­si kä­si­kir­jaa. Si­tä uh­ka­si­vat idäs­tä pe­räk­käin sas­sa­ni­dien Per­sia, Ara­bit ja turk­ki­lai­set, ja poh­joi­ses­ta, aal­to toi­sen­sa jäl­keen aro­jen hyök­kää­jät, hun­nit, avaa­rit, bul­gaa­rit, puo­li-pai­men­to­lais­ten turk­ki­lais­ten Pec­he­negs-tais­te­li­jat ja un­ka­ri­lai­set.

By­sant­ti ei voi­nut voit­taa vain nou­dat­ta­mal­la klas­sis­ta mal­lia Roo­man val­ta­kun­nan raa’as­ta val­las­ta — heil­lä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ol­lut kei­no­ja sii­hen.

Niin­pä so­ti­laal­li­nen voi­ma oli alis­tet­ta­va

 • dip­lo­ma­ti­al­le, jo­ka oli edul­li­sem­pi kei­no

vält­tää tai rat­kais­ta konf­lik­ti. Ja täs­sä voim­me luo­da kieh­to­van yh­tey­den pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nin ja hä­nen dip­lo­ma­ti­apääl­lik­kön­sä Ser­gei Lav­ro­vin joh­ta­maan ny­ky-Ve­nä­jään.

Pu­ti­nin “So­dan­käyn­nin Tai­to”

Mut­ta kun so­ti­laal­li­set kei­not tu­li­vat vält­tä­mät­tö­mik­si By­san­til­le — ku­ten Ve­nä­jäl­le ope­raa­tio Z:ssa — oli pa­rem­pi käyt­tää asei­ta vi­hol­lis­ten hil­lit­se­mi­seen tai ran­kai­se­mi­seen sen si­jaan, et­tä hyö­kät­täi­siin täy­del­lä voi­mal­la.

Stra­te­gi­nen joh­to­ase­ma oli By­san­til­le enem­män kuin dip­lo­maat­ti­nen tai so­ti­laal­li­nen, psy­ko­lo­gi­nen asia. Sa­na St­ra­te­gia it­ses­sään on joh­det­tu krei­kan sa­nas­ta st­ra­te­gos — jo­ka

 • ei tar­koi­ta so­ti­laal­li­ses­ti “yleis­tä”, ku­ten län­si­maat us­ko­vat,
 • vaan his­to­ri­al­li­ses­ti vas­taa hal­lin­nol­lis­ta po­liit­tis-so­ti­laal­lis­ta teh­tä­vää.

Kaik­ki läh­tee sii­tä, et­tä “si vis pa­cem pa­ra bel­lum”: “jos ha­lu­at rau­haa, val­mis­tau­du so­taan.” Vas­tak­kai­na­set­te­lun on ke­hi­tyt­tä­vä sa­ma­nai­kai­ses­ti useil­la ta­soil­la:

 • suurst­ra­te­gia,
 • so­ti­laal­li­nen st­ra­te­gia,
 • ope­ra­tii­vi­nen,
 • tak­ti­nen.

Mut­ta ne­ro­kas tak­tiik­ka, eri­no­mai­nen ope­ra­tii­vi­nen tie­to ja jo­pa mas­sii­vi­set voi­tot suu­rem­mas­sa so­ta­te­at­te­ris­sa ei­vät voi kor­va­ta tap­pa­vaa vir­het­tä suu­res­sa st­ra­te­gi­as­sa. Kat­so­kaa vaik­ka nat­se­ja toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa.

Ne, jot­ka ra­ken­si­vat Roo­man kal­tai­sen val­ta­kun­nan tai yl­lä­pi­ti­vät si­tä vuo­si­sa­to­ja by­sant­ti­lais­ten ta­voin, ei­vät kos­kaan on­nis­tu­neet nou­dat­ta­mat­ta tä­tä lo­giik­kaa.

Pen­ta­go­nin ja CIA:n “asi­an­tun­ti­jat”

Ope­raa­tio Z: ssä ve­nä­läi­set naut­ti­vat täy­del­li­ses­tä st­ra­te­gi­ses­ta epä­sel­vyy­des­tä, jo­ka on saa­nut kol­lek­tii­vi­sen län­nen täy­sin se­kai­sin. Pen­ta­go­nil­la ei ole tar­vit­ta­vaa älyl­lis­tä tu­li­voi­maa päi­hit­tääk­seen Ve­nä­jän pää­esi­kun­nan. Vain muu­ta­mat ohi­kul­ki­jat ym­mär­tä­vät, et­tä ky­se ei ole so­das­ta — kos­ka Uk­rai­nan ase­voi­mat on ku­kis­tet­tu pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti — vaan sii­tä, mi­tä ve­nä­läi­nen so­ti­las- ja lai­vas­to­asi­an­tun­ti­ja And­rei Mart­ja­nov kut­suu

 • “yh­dis­te­tyk­si ase- ja po­lii­si­ope­raa­ti­ok­si”,

me­neil­lään ole­vak­si

 • de­mi­li­ta­ri­soin­ti- ja de­na­zi­fi­kaa­tio -työk­si.

Yh­dys­val­tain kes­kus­tie­dus­te­lu­pal­ve­lu CIA on vie­lä sur­ke­am­pi sii­nä, et­tä se ym­mär­tää kai­ken vää­rin, ku­ten sen pääl­lik­kö Av­ril Hai­nes äs­ket­täin osoit­ti kuu­lus­te­luis­saan Ca­pi­tol Hil­lil­lä. His­to­ria osoit­taa, et­tä CIA epäon­nis­tui st­ra­te­gi­ses­ti Viet­na­mis­ta Af­ga­nis­ta­niin ja Ira­kiin as­ti.

Uk­rai­nan ti­lan­ne on sa­ma.

Uk­rai­nas­sa ei ol­lut kos­kaan ky­se so­ti­laal­li­ses­ta voi­tos­ta. Eu­roo­pan uni­onin (EU) ta­lou­den hi­das ja tus­kal­li­nen tu­ho yh­dis­tet­ty­nä poik­keuk­sel­li­siin ase­voit­toi­hin län­ti­sel­le so­ta­te­ol­li­suus­komp­lek­sil­le ja näi­den val­ti­oi­den po­liit­ti­sen elii­tin hii­pi­vään tur­val­li­suus­hal­lin­toon.

Jäl­kim­mäi­set puo­les­taan ovat ol­leet täy­sin ym­mäl­lään Ve­nä­jän C4isr (ko­men­to, val­von­ta, vies­tin­tä, tie­to­ko­neet, tie­dus­te­lu, val­von­ta ja tie­dus­te­lu) -ky­vyis­tä, yh­dis­tet­ty­nä sen Ja­ve­lin-, NLAWs-, Stin­gers- ja Tur­kin Bay­rak­tar-len­nok­kien tyr­mää­vään te­hot­to­muu­teen.

Tä­mä tie­tä­mät­tö­myys ulot­tuu kau­as tak­tii­kan ja ope­ra­tii­vi­sen ja st­ra­te­gi­sen alu­een ul­ko­puo­lel­le. Ku­ten Mar­tya­nov ilah­dut­ta­vas­ti huo­maut­taa, he “ei­vät tie­dä, mi­kä is­ki hei­tä ny­kyai­kai­sel­la tais­te­lu­ken­täl­lä lä­hel­lä peer, unoh­taa peer.” 3

NA­TO-val­ta­kun­nan “st­ra­te­gis­ten” neu­vo­jen ka­lii­pe­ri oli it­ses­tään sel­vä Käär­me­saa­ren fi­as­kos­sa, brit­tien “kon­sult­tien” Uk­rai­nan pre­si­den­til­le Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyil­le an­ta­mas­sa suo­ras­sa käs­kys­sä. Uk­rai­nan ase­voi­mien yli­pääl­lik­kö Va­le­ri Za­lužny pi­ti ko­ko tou­hua it­se­tu­hoi­se­na.

Hän oli oi­ke­as­sa.

Ve­nä­läis­ten ei tar­vin­nut kuin lau­kais­ta Kri­mil­le si­joi­tet­tu­jen bas­ti­onien bas­ti­oneis­ta muu­ta­mia va­li­koi­tu­ja alus­tor­jun­ta- ja pin­ta­tor­jun­ta­oh­juk­sia len­to­ken­til­le Odes­san ete­lä­puo­lel­la. Käär­me­saa­ri oli het­kes­sä taas Ve­nä­jän hal­lus­sa — jo­pa kor­kea-ar­voi­set brit­ti­läi­set ja yh­dys­val­ta­lai­set me­ri­jal­ka­vä­en up­see­rit “ka­to­si­vat” uk­rai­na­lais­ten nous­tua saa­rel­le. He oli­vat Na­ton “st­ra­te­gi­sia” toi­mi­joi­ta pai­kan pääl­lä ja­ka­mas­sa sur­kei­ta neu­vo­ja.

Li­sä­to­dis­te sii­tä, et­tä Uk­rai­nan fi­as­kos­sa

 • on ky­se pää­asi­as­sa ra­han­pe­sus­ta

— ei pä­te­väs­tä so­ti­laal­li­ses­ta st­ra­te­gi­as­ta – on Ca­pi­tol Hill, jo­ka hy­väk­syy mo­jo­van 40 mil­jar­din dol­la­rin yli­mää­räi­sen “avun” Ki­oval­le. Se on vain yk­si län­nen so­ta­te­ol­li­suus­komp­lek­si, to­te­si Ve­nä­jän tur­val­li­suus­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Dmit­ri Med­ve­dev.

Ve­nä­jän jou­kot ovat puo­les­taan tuo­neet tais­te­lu­ken­täl­le dip­lo­ma­ti­aa luo­vut­ta­mal­la va­pau­te­tun Kher­so­nin asuk­kail­le 10 ton­nia hu­ma­ni­taa­ris­ta apua. Alu­een so­ti­las- ja si­vii­li­hal­lin­non apu­lais­pääl­lik­kö Ki­rill Stre­mou­sov il­moit­ti, et­tä Kher­son ha­lu­aa osak­si Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­ota.

Sa­maan ai­kaan Kri­min hal­li­tuk­sen va­ra­pää­mi­nis­te­ri Ge­or­gi Mu­ra­do­vil­la ei ole “mi­tään epäi­lyk­siä sii­tä, et­tä en­ti­sen Uk­rai­nan ete­läo­san va­pau­te­tuis­ta alu­eis­ta tu­lee toi­nen Ve­nä­jän alue. Ku­ten ar­vi­oim­me alu­een asuk­kai­den kans­sa käy­mäm­me vies­tin­nän pe­rus­teel­la, tä­mä on it­se ih­mis­ten tah­to. Useim­mat heis­tä eli­vät kah­dek­san vuot­ta Uk­ro­na­zien sor­ron ja kiu­saa­mi­sen olois­sa.”

Do­nets­kin kan­san­ta­sa­val­lan joh­ta­ja De­nis Pus­hi­lin on va­kaas­ti si­tä miel­tä, et­tä DPR on va­paut­ta­mas­sa “alu­ei­taan pe­rus­tus­lail­lis­ten ra­jo­jen si­säl­lä”, min­kä jäl­keen jär­jes­te­tään kan­sa­nää­nes­tys Ve­nä­jään liit­ty­mi­ses­tä. Lu­hans­kin kan­san­ta­sa­val­lan osal­ta yh­den­ty­misp­ro­ses­si saat­taa tul­la jo­pa ai­kai­sem­min: ai­noa va­pau­tet­ta­va alue on enää Ly­sy­tšansk-Se­ve­ro­do­nets­kin kau­pun­ki­alue.

Don­bas­sin Sta­ling­rad

Vaik­ka par­haat ve­nä­läi­sa­na­lyy­ti­kot väit­te­le­vät­kin kii­vaas­ti ope­raa­tio Z:n vauh­dis­ta, Ve­nä­jän so­ti­laal­li­nen suun­nit­te­lu ete­nee suun­ni­tel­mal­li­ses­ti, ikään kuin se vei­si kai­ken tar­vit­ta­van ajan fak­to­jen vah­vis­ta­mi­seen pai­kan pääl­lä.

Pa­ras esi­merk­ki lie­nee Azov-uus­nat­sien koh­ta­lo Azovs­ta­lis­sa Ma­riu­po­lis­sa — uk­rai­na­lais­ten par­hai­ten va­rus­tau­tu­nut yk­sik­kö an­tau­tui. Lo­pul­ta hei­dät oli­vat täy­sin päi­hit­ti lu­ku­mää­räi­ses­ti pie­nem­pi Ve­nä­jän / Tše­tše­ni­an Spets­naz -osas­to, ja vie­lä­pä en­nä­ty­sa­jas­sa ot­ta­en huo­mi­oon kau­pun­gin suu­ren koon.

Toi­nen esi­merk­ki on ete­ne­mi­nen Izyu­mis­sa, Har­ko­van alu­eel­la, se on tär­keä sil­lan­pää­ase­ma etu­lin­jas­sa. Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö nou­dat­taa kaa­vaa, jos­sa vi­hol­li­nen hi­otaan hi­taas­ti edet­tä­es­sä; jos he koh­taa­vat va­ka­vaa vas­ta­rin­taa, he py­säh­ty­vät ja murs­kaa­vat Uk­rai­nan puo­lus­tus­lin­jat non-stop oh­jus- ja ty­kis­töis­kuil­la.

Lu­hans­kis­sa si­jait­se­va Po­pas­na­ja, jo­ta mo­net ve­nä­läi­set ana­lyy­ti­kot kut­su­vat ni­mel­lä “Ma­riu­pol ste­roi­deil­la” tai “Don­bas­sin Sta­ling­rad”, on nyt täy­sin Lu­hans­kin kan­san­ta­sa­val­lan hal­lin­nas­sa, kun he on­nis­tui­vat mur­ta­maan de fac­to lin­noi­tuk­sen, jo­ka on yh­dis­tet­ty maa­na­lai­sil­la tun­ne­leil­la usei­siin si­vii­li­ta­loi­hin. Po­pas­na­ja on stra­te­gi­ses­ti erit­täin tär­keä, sil­lä sen val­taus mur­taa uk­rai­na­lais­ten en­sim­mäi­sen ja voi­mak­kaim­man puo­lus­tus­lin­jan Don­bas­sis­sa.

Tä­mä joh­ta­nee seu­raa­vaan vai­hee­seen, jos­sa Bakh­mu­tiin hyö­kä­tään H-32 val­ta­tien kaut­ta. Etu­lin­ja on poh­jois – ete­lä -suun­tai­nen. Bakh­mu­tis­ta tu­lee pää­sy M-03 val­ta­tien val­taa­mi­seen, jo­ka on Slav­jans­kiin joh­ta­va pää­reit­ti ete­läs­tä.

Tä­mä on vain esi­merk­ki sii­tä, mi­ten Ve­nä­jän Pää­esi­kun­ta so­vel­taa ta­va­ra­merk­ki­ään: suun­ni­tel­mal­lis­ta ja tun­nol­lis­ta st­ra­te­gi­aa, jos­sa tär­kein ta­voi­te voi­tai­siin mää­ri­tel­lä ih­mis­hen­kien säi­lyt­tä­mi­sek­si en­nen muu­ta. Li­sä­hyö­ty­nä saa­daan mi­ni­maa­li­nen tu­li­voi­man tar­ve.

Ve­nä­jä ja Eu­roo­pan Uni­oni

Ve­nä­jän tais­te­lust­ra­te­gia on jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa EU:n jää­rä­päi­syy­den kans­sa, kun se on alen­tu­nut sa­mal­le ta­sol­le kuin ame­rik­ka­lai­sen koi­ran ok­sen­nus. Brys­sel joh­taa ko­ko­nai­sia kan­san­ta­louk­sia eri­as­tei­siin mut­ta var­moi­hin ro­mah­duk­siin ja kaa­ok­seen.

Jäl­leen ker­ran Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­rov – dip­lo­maat­ti­nen ne­ro! – ki­teyt­ti asi­an: 4

Ky­sy­mys
Mi­tä miel­tä olet Jo­sep Bor­rel­lin (Lav­ro­vin vas­ti­ne EU:SSA) aloit­tees­ta an­taa Uk­rai­nal­le Ve­nä­jän jää­dy­te­tyt va­rat ‘va­hin­gon­kor­vauk­si­na’. Voi­ko sa­noa, et­tä naa­mi­ot ovat ir­ron­neet ja Län­si siir­tyy avoi­meen ryös­te­lyyn?

Lav­rov
Voi hy­vin­kin sa­noa, et­tä se on var­kaus, jo­ta he ei­vät edes yri­tä pei­tel­lä … täs­tä on tu­los­sa nor­maa­li käy­tän­tö län­nel­le … saa­tam­me pi­an näh­dä EU:n joh­ta­van dip­lo­maa­tin vi­ran lak­kau­tet­ta­van, kos­ka EU:lla ei ole käy­tän­nös­sä lain­kaan omaa ul­ko­po­li­tiik­kaa ja se toi­mii täy­sin yk­si yh­teen Yh­dys­val­to­jen mää­rää­mäl­lä ta­val­la.

EU ei saa edes laa­tia st­ra­te­gi­aa oman ta­lou­del­li­sen tais­te­lu­kent­tän­sä puo­lus­ta­mi­sek­si — vain kat­sel­la, kun Yh­dys­val­lat to­si­asi­al­li­ses­ti sul­kee sen kaik­ki ener­gi­aha­nat yk­si toi­sen­sa jäl­keen. Täs­sä eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa Yh­dys­val­lat on tak­ti­ses­ti yli­voi­mai­nen: ta­lou­del­la ja ra­hoi­tuk­sel­la ki­ris­tä­mi­nen. Em­me voi kut­sua näi­tä “st­ra­te­gi­sik­si” siir­roik­si, kos­ka ne lä­hes ai­na kos­tau­tu­vat USA:n he­ge­mo­ni­sil­le eduil­le.

Ver­taa tä­tä län­nen ro­mah­dus­ta Ve­nä­jän his­to­ri­al­li­ses­ti suu­rim­paan kaup­pa-yli­jää­mään, kun raa­ka-ai­nei­den hin­nat nou­se­vat ja nou­se­vat ja vah­vis­tu­va rup­la tu­lee ole­maan re­surs­si­poh­jai­se­na va­luut­ta­na kul­taan si­dot­tu.

So­dan re­surs­sit

Mos­ko­va ku­lut­taa pal­jon vä­hem­män re­surs­se­ja kuin NA­TO täs­sä uk­rai­na­lai­ses­sa te­at­te­ris­sa. NA­TO on jo tuh­lan­nut 50 mil­jar­dia dol­la­ria, vä­hin­tään, kun taas ve­nä­läi­set käyt­ti­vät noin 4 mil­jar­dia dol­la­ria ja val­loit­ti­vat Ma­riu­po­lin, Berd­jans­kin, Kher­so­nin ja Me­li­to­po­lin, loi­vat maa­käy­tä­vän Kri­mil­le (ja tur­va­si­vat ve­si­huol­lon), kont­rol­loi­vat Aso­van­mer­ta ja sen suur­ta sa­ta­ma­kau­pun­kia se­kä va­paut­ti­vat stra­te­gi­ses­ti elin­tär­ke­ät Vol­no­vak­han ja Po­pas­na­jan Don­bas­sis­sa se­kä Iz­ju­min lä­hel­lä Har­ko­vaa.

Tä­hän ei vie­lä ole las­ket­tu edes se, et­tä Ve­nä­jä sin­ko­aa ko­ko kol­lek­tii­vi­sen län­nen la­maan, jol­lais­ta ei ole näh­ty sit­ten 1970-lu­vun.

Ve­nä­jän st­ra­te­gi­nen voit­to on ny­kyi­sel­lään

 • so­ti­laal­li­nen,
 • ta­lou­del­li­nen ja saat­taa jo­pa yh­dis­tyä
 • ge­opo­liit­ti­ses­ti.

Vuo­si­sa­to­ja sen jäl­keen, kun “By­san­tin So­dan­käyn­nin Tai­toon” 5 oli kir­joi­tet­tu, glo­baa­li Ete­lä voi­si hy­vin­kin ol­la kiin­nos­tu­nut tu­tus­tu­maan 21. vuo­si­sa­dan

“Ve­nä­läi­seen So­dan­käyn­nin Tai­toon”.


 1. https://n0llat0leranssi.wordpress.com/tag/suntzu/

 2. Bysantin Strategikon

 3. they “wouldn’t know what hit them on the modern battlefield with near-peer, forget about peer.”

 4. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1812196/

 5. Bysantin StrategikonUk­rai­nan so­ta. Kiel­le­tyt si­vus­tot.

Kan­sa­lai­sen opas kuin­ka seu­ra­ta Uk­rai­nan so­taa sen­su­roi­dus­sa ym­pä­ris­tös­sä

American M777 howitzers used by the Ukrainian army
American M777 howitzers used by the Ukrainian army

Mi­ten ohit­taa vi­ral­li­nen pro­pa­gan­da ja di­sin­for­maa­tio.

Vaik­ka useim­mat yh­dys­val­ta­lai­set so­si­aa­li­sen me­di­an alus­tat (ja jo­pa ha­ku­ko­neet) pyr­ki­vät sen­su­roi­maan ka­na­via, jot­ka ei­vät ole Yh­dys­val­tain / Na­ton so­ta­po­li­tii­kan mu­kai­sia, ha­jau­te­tum­pi

 • Te­leg­ram-alus­ta

tar­jo­aa edel­leen luo­tet­ta­van pää­syn sen­su­roi­mat­to­maan so­taan liit­ty­vään si­säl­töön.

Seu­raa­va ly­hyt kat­saus lu­et­te­lee joi­ta­kin tär­keim­piä Eng­lan­ti­lai­sia ja Sak­sa­lai­sia ka­na­via, jot­ka seu­raa­vat Uk­rai­nan so­taa.

Russian perspective

Ukrainian / Western perspective

German channels (Russian perspective)

Technical perspective

Western journalists in Ukraine (Russian side)

Websites

See alsoTais­te­lu Uu­des­ta Maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­tä Ai­na Kul­tai­ses­ta Re­nes­sans­sis­ta Mo­ni­na­pai­seen Al­li­ans­siin As­ti

Täl­lä vii­kol­la Matt Eh­re­tiä haas­tat­te­li Art­hur Sanc­hez, jo­ka pi­tää yl­lä rans­ka­lais­ta “la re­veil des mou­tons” -ni­mis­tä si­vus­toa, 3 jo­ka kes­kus­te­lee his­to­ri­as­ta, fi­lo­so­fi­as­ta ja ge­opo­li­tii­kas­ta. Täs­sä on suo­ma­lai­nen kään­nös haas­tat­te­lun eng­lan­nin­kie­li­ses­tä ver­si­os­ta:

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
1) Voi­sit­ko tä­män haas­tat­te­lun aluk­si esit­täy­tyä rans­kan­kie­li­sel­le ylei­söl­le?

Matt Ehret       Matt Ehret

Tot­ta­han to­ki.

 • Olen toi­mit­ta­ja, jo­ka
 • kir­joi­tan sään­nöl­li­ses­ti St­ra­te­gic Cul­tu­re Foun­da­ti­oniin,
 • The Crad­leen,
 • Was­hing­ton Ti­me­siin
 • ja muu­ta­maan muu­hun paik­kaan.

 • Toi­min myös pää­toi­mit­ta­ja­na Ca­na­di­an Pat­ri­ot Re­view -jul­kai­sus­sa, jon­ka olen pe­rus­ta­nut vuon­na 2012.
 • Olen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ri­sing Ti­de sää­ti­ös­sä, jo­ta hoi­dan vai­mo­ni kans­sa,
 • ja myös toi­min Se­ni­or Fel­low Ame­ri­can Uni­ver­si­ty’ssä Mos­ko­vas­sa.

Näi­den li­säk­si mi­nul­la on myös

 • vii­koit­tai­nen ge­opo­liit­ti­nen kes­kus­te­luoh­jel­ma ni­mel­tä “The Gre­at Ga­me” Ro­gue News’is­sä.

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
2) Mit­kä ovat ul­ko­po­li­tii­kan pe­rus­ta­van­laa­tui­set erot Trum­pin ja nyt Bi­de­nin kau­del­la?

Matt Ehret       Matt Ehret

Yrit­tä­es­sään sel­viy­tyä nel­jän vuo­den ajan Ve­nä­jä-ga­te noi­ta­vai­nos­ta, pre­si­dent­ti Trump kes­kit­tyi pyr­ki­myk­siin pa­laut­taa USA ta­kai­sin his­to­ri­al­li­seen ja pe­rin­tei­seen Mon­roe Op­piin ja pro­tek­ti­onis­miin, jo­hon pe­rus­tui “Ame­rik­ka en­sin” -oh­jel­ma.
 ­

Vaik­ka mo­net im­pe­riu­mia ha­vi­tel­leet joh­ta­jat ovat il­mi­sel­väs­ti käyt­tä­neet vää­rin Mon­ro­en op­pia lä­hes kah­den vuo­si­sa­dan ajan sii­tä läh­tien, kun John Quin­cy Adams (Ja­mes Mon­ro­en ai­kai­nen ul­ko­mi­nis­te­ri) sen laa­ti, tä­män Ul­ko­po­liit­ti­sen nä­ke­myk­sen olen­nai­set piir­teet oli­vat:
 ­

 1. Es­tä­kää Yh­dys­val­to­ja jou­tu­mas­ta im­pe­ri­alis­tis­ten jouk­ko­jen ve­tä­mik­si ul­ko­mai­siin so­tiin Eu­roo­pas­sa ja
 2. pi­tä­kää ko­ko Ame­rik­ka va­paa­na so­lut­tau­tu­mi­ses­ta ja ma­ni­pu­loin­nis­ta brit­ti­läis­ten, rans­ka­lais­ten ja es­pan­ja­lais­ten oli­gark­kis­ten int­res­sien ta­hol­ta, jot­ka oli­vat vie­lä voi­mis­saan pe­rin­nöl­li­seen val­taan pe­rus­tu­nees­sa iki­ai­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, jos­ta Ame­ri­kan al­ku­pe­räi­set pe­rus­ta­ja-isät ir­tau­tui­vat vuon­na 1776.
   ­

Trum­pin pyr­ki­myk­set va­paut­taa Yh­dys­val­lat vel­voit­teis­ta Na­toa, maa­il­man Ter­veys­jär­jes­töä, Maa­il­man kaup­pa­jär­jes­töä ja Pa­rii­sin Il­mas­to­so­pi­muk­sia koh­taan oli­vat täs­sä suh­tees­sa ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä. Hä­nen yri­tyk­sen­sä erot­taa CIA ta­va­no­mai­sis­ta aseel­li­sis­ta jou­kois­ta oli yh­tä tär­ke­ää kuin hä­nen pyr­ki­myk­sen­sä pois­taa ra­hoi­tus CIA:n vä­ri­val­lan­ku­mous-oh­jel­mal­ta 4 Hong Kong’is­sa, Xin­ji­ang’is­sa, Uk­rai­nas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la. Jo­kai­nen, jo­ke ei ole elä­nyt ki­ven al­la edel­li­set 20 vuot­ta tie­tää, et­tä ne ovat vain suo­ja­ver­ho­ja USA:n vä­ri­val­lan­ku­mouk­sel­li­sil­le epä­sym­met­ri­sil­le so­dan­käyn­ti­tak­tii­koil­le.
 ­

Trum­pin pyr­ki­myk­set kes­kit­tää ame­rik­ka­lais­ten po­liit­ti­set huo­let ko­ti­maan to­del­li­siin omiin etui­hin, joi­hin kuu­lu­vat ra­jan tur­vaa­mi­nen, sur­kas­tu­neen inf­rast­ruk­tuu­rin ja te­ol­li­suus­ka­pa­si­tee­tin jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen ja pro­tek­ti­onis­ti­sen agen­dan pa­laut­ta­mi­nen ro­mut­ta­mal­la NAF­TA, oli­vat kaik­ki ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä. Hä­nen Ul­ko­po­liit­ti­sen nä­ke­myk­sen­sä tär­kein osa­te­ki­jä lie­nee ol­lut hä­nen pyr­ki­myk­sen­sä edis­tää Yh­dys­val­tain, Ve­nä­jän ja Kii­nan liit­tou­maa, jo­ka oli hui­pus­saan vuon­na 2019.
 ­

Joe Bi­de­nin pre­si­dent­tiy­den pai­no­pis­teet ovat kui­ten­kin pit­käl­ti edel­lä mai­nit­tu­jen vas­ta­koh­tia. Bi­de­nin ai­ka­na olem­me näh­neet kaik­kien na­ti­ona­lis­tis­ten vai­kut­tei­den puh­dis­ta­mi­sen ar­mei­jas­sa, aka­tee­mi­ses­sa maa­il­mas­sa ja vir­ka­mies­kun­nas­sa kes­kit­ty­en USA:n uu­del­leen in­teg­roi­mi­seen ide­olo­gi­aan ol­la glo­baa­li he­ge­mo­nia noi­den sa­mo­jen glo­ba­lis­tis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na, joi­ta Trump pyr­ki rii­su­maan.
 ­

Maa­il­man ta­lous­foo­ru­mi, Maa­il­man kaup­pa­jär­jes­tö WTO, WHO, COP26-hii­les­tä luo­pu­mi­sen agen­da, NA­TO-ins­ti­tuu­ti­ot jne. on kaik­ki pa­lau­tet­tu Bi­de­nin Rho­des Sc­ho­lar ma­na­ged -oh­jel­man myö­tä, jo­ka on muut­ta­nut USA:n ta­kai­sin or­ja­val­ti­ok­si, jo­ka ei ole alis­tu­nut kan­san eduil­le vaan
 ­

 1. yli­kan­sal­li­sel­le ra­hoit­ta­ja-oli­gar­ki­al­le,
 2. jo­ka pyr­kii vä­hen­tä­mään maa­il­man vä­es­töä
 3. ja luo­maan kan­sal­lis­val­ti­on jäl­kei­sen maa­il­man­jär­jes­tyk­sen.

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
3) Mi­ten ku­vai­li­sit Eu­roo­pan pa­ko­te­po­li­tiik­ka, jo­ka on ver­rat­ta­vis­sa maa­no­san it­se­mur­haan?

Matt Ehret       Matt Ehret

Tä­mä on jat­koa ai­em­paan vas­tauk­see­ni. Täl­lä het­kel­lä val­las­sa ole­vien eu­roop­pa­lais­ten kan­so­jen joh­to koos­tuu pää­asi­as­sa mie­his­tä ja nai­sis­ta, jot­ka ovat iäl­tään 40, 50 ja 60 -vuo­ti­ai­ta vail­la mi­tään to­del­lis­ta maa­il­man ym­mär­rys­tä tai elä­män­ko­ke­mus­ta en­nen Neu­vos­to­lii­ton jäl­kei­sen ajan yk­si­na­pai­suut­ta. 5
 ­

Bi­den saat­taa ol­la poik­keus 79-vuo­ti­aa­na, mut­ta hä­nen mie­len­sä on hyy­te­löä ja hä­nen mo­raa­li­nen kom­pas­sin­sa kor­jaus­kel­vot­to­mas­ti rik­ki jo pit­kän ai­kaa, min­kä vuok­si juu­ri hä­net ase­tet­tiin Val­koi­seen ta­loon.
 ­

Se­kä Was­hing­to­nin et­tä Brys­se­lin aja­tus­hau­to­moi­den ja At­lan­tis­tis­ten aka­tee­mis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den kes­kuu­des­sa on tä­mä myr­kyl­li­nen pe­rin­ne, jo­ka pi­tää yl­lä us­kon­nol­lis­ta kä­si­tys­tä sii­tä, et­tä kan­sal­lis­val­ti­oi­den jäl­kei­nen glo­baa­lin hal­lin­non ai­ka­kau­si on ih­mis­kun­nan väis­tä­mä­tön evo­lu­ti­onaa­ri­nen mää­rän­pää.
 ­

Ne ide­olo­git, jot­ka on eh­dol­lis­tet­tu tu­le­maan tä­män myr­kyl­li­sen de­ter­mi­nis­ti­sen nä­ke­myk­sen kan­nat­ta­jik­si, ei­vät voi tun­nus­taa, et­tä tä­mä Uu­den Maa­il­man­jär­jes­tyk­sen kä­si­kir­joi­tus ei enää pä­de vuo­den 2013 jäl­kei­seen maa­il­maan.
 ­

Xi Jin­pin­gin il­moi­tet­tua lo­ka­kuus­sa 2013 Belt and Ro­ad -hank­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta, 6 jo­ka on yhä enem­män in­teg­roi­tu­nut Ve­nä­jän Eu­raa­si­an ta­lous­liit­toon,
 ­

 • on syn­ty­nyt vaih­to­eh­toi­nen kä­si­kir­joi­tus: mo­ni­na­pai­nen maa­il­ma,
   ­

jo­ka toi­mii täy­sin eri­lai­sel­la pa­ra­dig­mal­la ja jo­ka on ris­ti­rii­das­sa Da­vo­sin Suu­ri Nol­laus -han­ket­ta ra­kas­ta­vien trans­hu­ma­nis­tien uto­pis­tien si­tou­mus­ten kans­sa.
 ­

Uu­den Maa­il­man­jär­jes­tyk­sen kä­si­kir­joi­tuk­sen mu­kaan, jo­ka muo­vaa tä­män päi­vän WEF:il­le alis­tei­sen hal­lit­se­van luo­kan maa­il­man­kat­so­mus­ta ja po­liit­tis­ta nä­ke­mys­tä, Ve­nä­jän, Kii­nan, In­ti­an jne. pi­ti ol­la kah­lit­tu­na sa­maan ta­loon nii­den kans­sa, joil­le trans-at­lant­ti­ses­sa yh­tei­sös­sä on sa­not­tu, et­tä nii­den on pak­ko elää tä­tä to­del­li­suut­ta vaik­ka tu­ho­polt­ta­jat jat­ku­vas­ti sy­tyt­tä­vät si­tä tu­leen.
 ­

Se, et­tä Kii­na, ve­nä­jä ja nii­den kas­va­va jouk­ko liit­to­lai­sia ei­vät ole vain läh­te­neet täs­tä tu­li­tik­ku­laa­tik­ko-ta­los­ta, vaan ovat men­neet pit­käl­le ra­ken­ta­es­saan vaih­to­eh­toi­sen uu­den ta­lon, jol­la on elin­kel­poi­nen ra­ken­ne, on kä­sit­tä­mä­tön­tä suu­rim­mal­le osal­le ny­ky­päi­vän län­si­mai­sis­ta tek­nok­raa­teis­ta.

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
4) Mit­kä ovat Yh­dys­val­to­jen int­res­sit yl­lä­pi­tää Eu­roop­paa sen to­si­asi­al­li­se­na pro­tek­to­raat­ti­na?

Matt Ehret       Matt Ehret

Ky­sy­myk­sen­ne edel­lyt­tää USA:n ole­mas­sa­oloa it­se­näi­se­nä kan­sal­lis­val­ti­ona, jo­ka toi­mii omien etu­jen­sa mu­kai­ses­ti. Se on ylei­nen vir­he.
 ­

To­tuus on, et­tä John Ken­ne­dyn ja hä­nen vel­jen­sä Ro­ber­tin mur­han jäl­keen, jos­ta oli­si tul­lut pre­si­dent­ti vuon­na 1968, “USA” on kär­si­nyt val­lan­kaap­pauk­ses­ta, jon­ka ovat teh­neet Eu­roo­pan van­hat oli­gark­ki­set pe­säk­keet, jot­ka ovat kes­kit­ty­neet Lon­toon kau­pun­kiin ja jon­ka kes­kus­joh­to oli Ve­net­si­as­sa en­nen vuot­ta 1688.
 ­

Tä­mä vuo­den 1968 jäl­kei­nen val­lan­kaap­paus pe­rus­tui tie­ten­kin vii­den­teen ko­lon­naan, jo­ta Yh­dys­val­tain sy­väs­sä val­ti­os­sa vuo­des­ta 1776 läh­tien oli­vat yl­lä­pi­tä­neet Brit­ti­läi­set kei­sa­ril­li­set lo­ja­lis­tit “stay be­hin­dit”, jot­ka oli­vat naa­mi­oi­tu­neet ame­rik­ka­lai­sik­si per­heik­si ja ins­ti­tuu­ti­oik­si — mut­ta vain ni­mel­li­ses­ti.
 ­

Mer­kit­tä­vim­mät pre­si­den­tit, jot­ka vas­tus­ti­vat tä­tä ul­ko­mais­ta lois­ta USA:n sy­dä­mes­sä, sel­viy­tyi­vät har­voin vir­ka­kau­des­taan elä­vä­nä. Täs­tä syys­tä yh­teen­sä 8 pre­si­dent­tiä kuo­li vi­ras­sa ol­les­saan. Tä­män li­säk­si tu­le­vat Ale­xan­der Ha­mil­to­nin mur­ha vuon­na 1804, Mar­tin Lut­her Kin­gin ja Bob­by Ken­ne­dyn mur­ha vuon­na 1968.
 ­

Ny­ky-Yh­dys­val­lat on jää­nyt tä­män yli­kan­sal­li­sen vai­ku­tuk­sen alai­suu­teen, jol­la py­ri­tään tu­ho­amaan kaik­ki Eu­roo­pan ja Yh­dys­val­to­jen su­ve­re­ni­teet­tia yl­lä­pi­tä­vät pe­rin­teet, joi­hin kuu­lu­vat se­kä ta­lou­del­li­set, kult­tuu­ri­set et­tä po­liit­ti­set osat.
 ­

Glo­ba­lis­tien, ku­ten Hen­ry Kis­sin­ge­rin, Da­vid Roc­ke­fel­le­rin, Zbig­niew Br­ze­zins­kin ja mo­nien mui­den CFR:ään kyt­kök­sis­sä ole­vien agent­tien vai­ku­tuk­ses­ta ko­ko 1900-lu­vun ajan USA on toi­mi­nut erään­lai­se­na tyh­mä­nä jät­ti­läi­se­nä brit­tien suurst­ra­te­gien puo­les­ta.
 ­

Churc­hill ku­vai­li maa­il­maa hal­lit­ta­van ang­lo­ame­rik­ka­lais­ten val­von­nas­sa jär­jes­tel­mä­nä, jo­ta joh­ta­vat
 ­

 • “Brit­ti­läi­set Ai­vot ja ame­rik­ka­lai­nen mah­ti”.

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
5) voim­me­ko mie­les­tä­si pe­lä­tä so­dan syt­ty­vän Ve­nä­jän kans­sa?

Matt Ehret       Matt Ehret
Kyl­lä, se on hy­vin to­del­li­nen mah­dol­li­suus.

Le Reveil Des Moutons   Le Reveil Des Moutons
6) On­ko Yh­dys­val­to­jen Sy­vän Val­ti­on 7 etu jou­tua vas­tak­kai­na­set­te­luun Kii­nan kans­sa?

Matt Ehret       Matt Ehret

Ei ole ke­nen­kään edun mu­kais­ta, et­tä kak­si ydi­na­se­val­taa, aset­tu­vat toi­si­aan vas­taan; ei­kä var­sin­kaan, kun nä­mä val­ti­ot, ovat niin pal­jon riip­pu­vai­sia toi­nen toi­sen­sa ter­vey­des­tä ja hy­vin­voin­nis­ta. Edes ame­rik­ka­lai­nen sy­vä val­tio ei hyö­tyi­si täl­lai­ses­ta vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta, mut­ta sel­lai­nen on tä­män hul­luu­den luon­ne, jo­ka on tart­tu­nut Kii­nan vas­tai­sen so­dan taus­tal­la vai­kut­ta­vaan “me­to­do­lo­gi­aan”.
 ­

Vii­meis­ten 14 vuo­den ai­ka­na Kii­na on tie­ten­kin saa­nut hy­vin laa­jan ta­lou­del­li­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den, min­kä an­si­os­ta se on pys­ty­nyt kes­tä­mään län­si­mais­ten kaup­pa­kump­pa­nien­sa ro­mah­duk­sen, mi­kä ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta vie­lä vuon­na 2008 tai si­tä ai­em­min. Ver­rat­kaa tä­tä Kii­nan ta­lou­del­lis­ta it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta Yh­dys­val­to­jen va­li­tet­ta­vaan ta­pauk­seen, jo­ka on vain sur­kas­tu­nut jat­ku­vas­ti sa­ma­na ai­ka­na.
 ­

Kos­ka Ame­ri­kal­la ei ole mer­kit­tä­viä te­ol­li­sia tuo­tan­to­mah­te­ja, se on täs­sä vai­hees­sa pal­jon riip­pu­vai­sem­pi Kii­nan ole­mas­sa­olos­ta kuin Kii­na Ame­ri­kas­ta.
 ­

Tä­mä USA:n ek­sis­ten­ti­aa­li­nen heik­kous ja pel­ko Kii­nan me­nes­tyk­ses­tä elin­kel­poi­se­na vaih­to­eh­to­na tur­val­li­suus- ja ta­lous­jär­jes­tel­män pe­rus­tak­si yh­des­sä Ve­nä­jän rin­nal­la on se, mi­kä pa­kot­taa Yh­dys­val­tain sy­vän val­ti­on kak­sin­ker­tais­ta­maan har­hai­set pyr­ki­myk­sen­sä tu­ho­ta Kii­na käyt­tä­en kaik­kia Bi­de­nin joh­dol­la nyt käy­tet­tä­vis­sään ole­via so­dan­käyn­nin muo­to­ja.
 ­