USA:n im­pe­ri­alis­mi uh­kaa maa­il­man rau­haa

Sal­li­kaa mi­nun käyt­tää jäl­jel­lä ole­vat mi­nuu­tit (Uk­rai­nan) ny­ky­ti­lan­tee­seen, kos­ka en voi vält­tyä pu­hu­mas­ta sii­tä, vaik­ka tyy­dyn­kin nyt muu­ta­miin pi­kai­siin kom­ment­tei­hin.

Se, mi­tä Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan vä­li­ses­sä tais­te­lus­sa tä­nään ta­pah­tuu, on (suu­ri) huo­le­nai­he ko­ko maa­il­mal­le. On jo sel­vää, et­tä näi­den ta­pah­tu­mien vai­ku­tuk­set ja seu­rauk­set ovat kau­as­kan­toi­sia ja vaa­ral­li­sia maa­il­mal­le, eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jäl­le ja Eu­roo­pal­le. Em­me tie­dä, mi­hin suun­taan ti­lan­ne ke­hit­tyy tai kuin­ka pit­käl­le asi­at me­ne­vät. Joi­den­kin ih­mis­ten kes­kuu­des­sa on va­ka­via pel­ko­ja sii­tä, et­tä tä­mä

 • me­nee pi­dem­mäl­le kuin Ve­nä­jän ja Eu­roo­pan vä­li­nen konf­lik­ti, eli kol­mas maa­il­man­so­ta,

Ju­ma­la var­jel­koon. Jo­ka ta­pauk­ses­sa se, mi­tä ta­pah­tuu, on hy­vin vaa­ral­lis­ta, ja kaik­ki on mah­dol­lis­ta.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lä kan­nal­la ku­ka ta­han­sa voi ol­la siel­lä käy­tä­vään tais­te­luun — jot­kut tu­ke­vat Ve­nä­jää, jot­kut vas­tus­ta­vat sen vä­liin­tu­loa, jot­kut py­sy­vät puo­lu­eet­to­mi­na, mut­ta en aio kä­si­tel­lä tä­tä ky­sy­mys­tä nyt — ha­lu­an esit­tää ve­too­muk­sen, min­kä mo­net ovat jo teh­neet, mut­ta ha­lu­an yh­tyä hei­dän mie­li­pi­tee­seen­sä:

 1. ke­ho­tan (kaik­kia) seu­raa­maan (tar­kas­ti) tä­tä suur­ta kan­sain­vä­lis­tä ta­pah­tu­maa sen ta­pah­tu­mis­sa
 2. se­kä sen seu­rauk­sis­sa ja seu­rauk­sis­sa
 3. ja ot­ta­maan op­pia sii­tä, mi­tä ta­pah­tuu jo­ka päi­vä ja jo­ka tun­ti.

Kos­ka me­neil­lään ole­vat ta­pah­tu­mat ovat täyn­nä ope­tuk­sia ja ope­tuk­sia, joi­hin me, tä­män alu­een [Lä­hi-Itä] asuk­kaat, tä­män maan asuk­kaat, voim­me ja jo­pa mei­dän täy­tyy pe­rus­taa it­sem­me kamp­pai­lui­him­me ja sii­hen, mi­tä ko­to­na ta­pah­tuu, se­kä ny­kyi­syy­del­lem­me et­tä tu­le­vai­suu­del­lem­me.

Mai­nit­sen vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä (ope­tuk­sis­ta, jot­ka mei­dän on opit­ta­va).

 1. En­sin­nä­kin yk­si esi­merk­ki, jos­ta mo­net ih­mi­set pu­hu­vat — luo­jan kii­tos mo­net ih­mi­set pys­ty­vät ajat­te­le­maan sel­väs­ti — on kak­si­nais­mo­ra­lis­mi. Kak­si­nais­mo­ra­lis­mia.

  Ve­nä­jä puut­tui Uk­rai­nan asi­oi­hin ja to­teut­ti suu­ren so­ti­la­so­pe­raa­ti­on, so­dan. Nä­em­me, mi­ten ko­ko maa­il­ma re­agoi. Tie­ten­kin pe­lä­tään, et­tä Eu­roo­pan maat ryh­ty­vät so­taan Ve­nä­jää vas­taan, et­tä Yh­dys­val­lat ryh­tyy so­taan Ve­nä­jää vas­taan, mut­ta

  suo­rien tais­te­lu­jen (Ve­nä­jän) li­säk­si he ovat teh­neet kaik­ken­sa (Ve­nä­jän ran­kai­se­mi­sek­si): saar­to, pa­kot­teet, oli­pa ky­se me­di­as­ta, ta­lou­des­ta, pan­keis­ta, il­ma­ti­lan sul­ke­mi­ses­ta, Sal­mis­ta, me­ris­tä, sa­ta­mis­ta, asei­den lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan, ovien avaa­mi­ses­ta va­paa­eh­toi­sil­le ym­pä­ri maa­il­maa (tais­te­le­maan) sin­ne, Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta, niin sa­no­tun “Uk­rai­nan vas­ta­rin­nan” ihan­noi­mi­ses­ta … nä­et­te, mi­ten maa­il­ma re­agoi.

Kak­si­nais­mo­ra­lis­mis­ta pu­heen ol­len,

 • kun Yh­dys­val­lat hyök­kä­si Af­ga­nis­ta­niin, mi­ten maa­il­ma re­agoi ame­rik­ka­lai­siin?

Tie­dät vas­tauk­sen. Kun Yh­dys­val­lat hyök­kä­si Ira­kiin, ja to­del­li­suu­des­sa (täy­sin) tu­ho­si sen tap­pa­en sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä, ai­van ku­ten he tu­ho­si­vat Af­ga­nis­ta­nia ja tap­poi­vat ai­na­kin kym­me­niä tu­han­sia ih­mi­siä, mi­ten maa­il­ma käyt­täy­tyi Yh­dys­val­to­jen kans­sa?

 • Ja mi­ten maa­il­ma on suh­tau­tu­nut kaik­kiin Yh­dys­val­to­jen aloit­ta­miin so­tiin, jot­ka muo­dos­ta­vat suu­rim­man osan maa­il­mas­sa käy­dyis­tä so­dis­ta?

Ja mi­ten se käyt­täy­tyy nyt (Ve­nä­jää vas­taan)? Mi­ten maa­il­ma suh­tau­tuu Is­ra­elin vi­hol­li­seen, tä­hän vä­li­ai­kai­seen en­ti­teet­tiin, sen en­ti­siin ja ny­kyi­siin so­tiin pa­les­tii­na­lai­sia vas­taan, sen so­tiin ja Ga­zan saar­toon, äs­ket­täi­sen “Al-Qud­sin mie­kan tais­te­lun ai­ka­na (tou­ko­kuus­sa 2021)? Tai Is­ra­elin so­dis­sa Li­ba­no­nia vas­taan, siel­lä teh­dyis­sä ve­ri­löy­lyis­sä, 33 päi­vän so­das­sa hei­nä­kuus­sa 2006 … mi­ten maa­il­ma käyt­täy­tyi? Ja mi­ten se täl­lä het­kel­lä käyt­täy­tyy (Ve­nä­jän in­ter­ven­ti­on edes­sä Uk­rai­nas­sa)? En­tä Je­me­nin vas­tai­nen so­ta, jo­ka on jat­ku­nut jo 7 vuot­ta ja al­kaa ol­la kah­dek­sas? Vuo­sia kes­tä­neet pom­mi­tuk­set, ve­ri­löy­lyt, tu­hot, lap­set (joi­ta kuo­li sa­to­ja), kul­ku­tau­dit,saar­to, nä­län­hä­tä jne. Mi­ten maa­il­ma käyt­täy­tyy tä­män edes­sä?

Tä­mä koh­ta on sel­vä: kak­si­nais­mo­raa­li.

Je­me­nin rau­ni­oil­ta
Je­me­nin rau­ni­oil­ta

Mei­dän on siis pe­rus­tet­ta­va it­sem­me tä­hän to­del­li­suu­teen ym­mär­tääk­sem­me asi­oi­ta.

 1. Eläm­me maa­il­mas­sa, jo­ka kun­ni­oit­taa vain voi­mak­kai­ta.

Yh­dys­val­lat, kos­ka he ovat voi­mak­kai­ta, yli­mie­li­siä, he­ge­mo­ni­sia, jot­ka pi­tä­vät mo­nia (mai­ta ja hal­li­tuk­sia, jot­ka ovat or­juu­tet­tu­ja) kau­las­ta, voi teh­dä kai­ken­lais­ta (agg­res­si­ota ja) epäoi­keu­den­mu­kai­suut­ta il­man, et­tä maa­il­ma pro­tes­toi.

Yk­si vii­mei­sim­mis­tä Yh­dys­val­to­jen har­joit­ta­mis­ta sor­to­toi­mis­ta oli seit­se­män mil­jar­din dol­la­rin ta­ka­va­ri­koin­ti Af­ga­nis­ta­nin kes­kus­pan­kil­ta tal­le­tuk­si­na Yh­dys­val­toi­hin. Yh­del­lä al­le­kir­joi­tuk­sel­la Bi­den ot­ti puo­let näis­tä ra­hois­ta an­taak­seen ne syys­kuun 11. päi­vän is­ku­jen uh­reil­le — kun taas Af­gaa­neil­la ei ol­lut mi­tään te­ke­mis­tä New Yor­kin is­ku­jen kans­sa, jo­ten tä­mä pää­tös on täy­sin pe­rus­tee­ton — ja päät­tää, mi­tä teh­dä lo­puil­la 3,5 mil­jar­dil­la Af­ga­nis­ta­nil­le.

Ky­nän­ve­dol­la hän va­ras­ti 3 mil­jar­dia 500 mil­joo­naa dol­la­ria Af­ga­nis­ta­ni­lai­sil­ta, jot­ka kär­si­vät ny­ky­ään nä­läs­tä, kyl­myy­des­tä ja pe­rus­tar­peis­ta. On­ko ku­kaan maa­il­mas­sa avan­nut suun­sa (tuo­mi­tak­seen tä­män te­on)? Se on puh­das ja yk­sin­ker­tai­nen ryös­tö, se ei voi­si ol­la räi­ke­äm­pi.

Ku­kaan ei us­kal­ta­nut ava­ta suu­taan! Kun taas jos se oli­si toi­nen val­tio, jo­ka oli­si teh­nyt vie­lä pal­jon vä­hem­män, ko­ko maa­il­ma oli­si rai­vos­tu­nut ja kään­ty­nyt si­tä vas­taan — maa­il­ma oli­si nous­sut tä­tä maa­ta vas­taan ei­kä oli­si is­tu­nut (lä­hi­ai­koi­na).

Näis­tä ta­pah­tu­mis­ta voi­daan op­pia muun mu­as­sa se, et­tä

 1. sa­ma koh­ta­lo odot­taa nii­tä, jot­ka las­ke­vat aseen­sa, luo­vut­ta­vat ne muil­le [viit­taus Uk­rai­nan vuon­na 1994 an­ta­maan luo­pu­mi­seen Neu­vos­to­lii­tol­ta pe­ri­tys­tä ydi­na­se­ar­se­naa­lis­taan ja/tai jat­ku­viin ke­ho­tuk­siin rii­sua Hiz­bol­lah aseis­ta] ja tu­keu­tu­vat ky­sei­sen tai täl­lai­sen maan an­ta­miin ta­kei­siin tur­val­li­suu­ten­sa var­mis­ta­mi­sek­si. Kun sit­ten syt­tyy so­ta, he ei­vät voi teh­dä muu­ta kuin huu­taa apua, pyy­tää asei­ta ja tu­kea.
 • Suo­ma­lai­nen! Älä luo­ta toi­sen apuun.

Mut­ta yk­si tär­keim­mis­tä tä­män päi­vän ta­pah­tu­mis­ta opit­ta­vis­ta ope­tuk­sis­ta on

 1. Yh­dys­val­to­jen vas­tuu näis­sä ta­pah­tu­mis­sa, vah­vis­ti hä­nen yl­häi­syy­ten­sä Imaa­mi Kha­me­nei hie­man en­nen pu­heen­vuo­ro­ani te­le­vi­si­oi­dus­sa pu­hees­sa.

Vas­tuu Uk­rai­nan tä­män­het­ki­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta on Yh­dys­val­loil­la. Yh­dys­val­lat yl­lyt­ti ja ajoi asi­oi­ta tä­hän suun­taan, ei­kä kos­kaan pyr­ki­nyt rat­kai­se­maan po­liit­ti­ses­ti ja dip­lo­maat­ti­ses­ti tä­tä krii­siä, jo­ka ei suin­kaan ole Ve­nä­jän ja Uk­rai­nan vä­li­nen krii­si.

Se on krii­si Ve­nä­jän ja Eu­roo­pan, Ve­nä­jän ja Yh­dys­val­to­jen, Ve­nä­jän ja Na­ton vä­lil­lä. Yh­dys­val­lat ei teh­nyt mi­tään es­tääk­seen ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­sen tä­hän, päin­vas­toin: he te­ki­vät kaik­ken­sa saa­dak­seen sen sin­ne, ajaak­seen asi­oi­ta koh­ti so­taa.

 • Ja lop­pu­jen lo­puk­si ne, jot­ka jou­tu­vat mak­sa­maan hin­nan, ovat uk­rai­na ja Uk­rai­nan kan­sa, Ve­nä­jä ja Ve­nä­jän kan­sa se­kä Eu­roop­pa, jos laa­jen­nam­me hie­man so­vel­ta­mi­sa­laa,
 • kun taas Yh­dys­val­lat py­syy häi­rit­se­mät­tä kau­ka­na tark­kai­le­mal­la ti­lan­net­ta, yl­lyt­tä­mäl­lä, lä­het­tä­mäl­lä asei­ta, es­tä­mäl­lä (rau­ha­no­mai­sia) pää­tös­lau­sel­mia konf­lik­tis­ta ja neu­vot­te­luis­ta, aset­ta­mal­la eh­to­ja, pa­hen­ta­mal­la ti­lan­net­ta ja aja­mal­la ti­lan­net­ta sii­hen suun­taan.

Kaik­ki ovat hä­vi­äjiä, mut­ta Yh­dys­val­lat yrit­tää ol­la voit­ta­ja täs­sä tais­te­lus­sa, kun taas ko­ko maa­il­ma on (suu­res­sa) vaa­ras­sa.

 • Yh­dys­val­lat yl­lyt­ti ja pai­nos­ti (Uk­rai­naa) tä­hän so­taan, mut­ta nyt he hyl­kää­vät hei­dät, ei­vät tee muu­ta kuin ru­koi­le­vat: Bi­den kut­sui ru­koi­le­maan Uk­rai­nan puo­les­ta, hän lä­het­tää joi­ta­kin asei­ta, aset­taa joi­ta­kin pa­kot­tei­ta, toi­vo­en Ju­ma­lan an­ta­van lo­put, ja sit­ten nä­em­me.

To­del­li­suus vs. nar­ra­tii­vi
To­del­li­suus vs. nar­ra­tii­vi

 1. Se on myös ope­tus kai­kil­le, eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka luot­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin, pa­ne­vat sii­hen toi­von­sa ja luot­ta­vat sii­hen.

Mei­dän kaik­kien on tie­det­tä­vä, et­tä ny­kyi­nen krii­si, sen vai­keu­det ja vaa­rat, jot­ka se ai­heut­taa ko­ko maa­il­mal­le, on en­si si­jas­sa Yh­dys­val­lat, jo­ka kan­taa vas­tuun,

 • he, joi­ta me ni­mi­täm­me suu­rek­si Saa­ta­nak­si.

Tä­män on ol­ta­va sel­väs­ti läs­nä mie­lis­säm­me ja kan­nas­sam­me.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: