Al-Assad: Kaik­ki Ide­olo­gi­at Ovat Mar­xis­mia

As­sad pu­huu län­nen mo­raa­lis­ta ja si­onis­ti­juu­ta­lai­ses­ta Ze­lens­kyis­tä, jo­ka joh­taa Uus­nat­si­jen­giä. Hän sa­noo, et­tä län­nel­lä ei ole mi­tään pe­ri­aat­tei­ta ja et­tä kaik­ki ide­olo­gi­at ovat hui­jaus­ta.
He puo­lus­ta­vat tai hyök­kää­vät mi­tä ta­han­sa tai ke­tä ta­han­sa vas­taan ja ve­tä­vät sen jäl­keen ha­tus­ta ide­olo­gi­sen pe­rus­te­lun omil­le toi­mil­leen.

Assad 001
Assad 002
Assad 003
Assad 005
Assad 006

Bas­hir al-As­sad pi­ti vii­me vii­kol­la mah­ta­van pu­heen, jon­ka ha­lu­an kiit­tää MEM­RI TV:tä sii­tä, et­tä se leik­ka­si ja kään­si mi­nul­le.

Ide­olo­gia on hui­jaus

Syy­ri­an opet­ta­jien päi­vän kun­ni­ak­si 17. maa­lis­kuu­ta pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa As­sad se­lit­ti, et­tä

  • Yh­dys­val­tain Im­pe­riu­mil­la ei oi­ke­as­taan ole mi­tään pe­ri­aat­tei­ta omien ai­neel­lis­ten etu­jen­sa li­säk­si.

Hän viit­ta­si sii­hen, et­tä Si­onis­ti­juu­ta­lai­nen Vla­di­mir Ze­lens­ky tu­kee uus­nat­si­jär­jes­tö Azo­via Ve­nä­jää vas­taan.

Tä­män jäl­keen hän pilk­kaa juu­ta­lai­sia “ho­lo­kaus­tin vuok­si it­ke­mi­ses­tä” ja tu­kee sa­mal­la avoi­mes­ti uus­nat­se­ja. 1

Hän nos­taa esiin myös kom­mu­nis­min, jo­ka on mah­dol­li­ses­ti vie­lä ajan­koh­tai­sem­pi asia kuin uus­nat­sien jut­tu.

Im­pe­riu­mi käyt­ti vuo­si­kym­me­niä tais­tel­lak­seen kom­mu­nis­mia vas­taan kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa; nyt ih­mi­set jot­ka joh­ta­vat USA:n hal­li­tus­ta aja­vat avoi­mes­ti kom­mu­nis­ti­sia ar­vo­ja. Eri­lai­sia ih­mi­siä, jot­ka avoi­mes­ti iden­ti­fi­oi­tu­vat kom­mu­nis­teik­si, ku­ten An­ti­fa, Vauš, Has­san Pi­ker ym. sei­so­vat Uk­rai­nan uus­nat­sien rin­nal­la. Sa­maan ai­kaan he sa­no­vat Vla­di­mir Pu­ti­nin yrit­tä­vän pa­laut­taa Neu­vos­to­lii­ton ja käyt­tä­vän agg­res­sii­vi­ses­ti van­haa kyl­män so­dan pro­pa­gan­daa.

Tä­mä kaik­ki on nau­ret­ta­vaa ja ab­sur­dia.

Se so­pii sii­hen, mi­tä olen ai­na sa­no­nut sii­tä, et­tä

  • kaik­ki ide­olo­gi­at ovat juu­ta­lai­sia hui­jauk­sia.

Ide­olo­gia kos­kee vain ala­mais­ta kan­saa

Juu­ta­lai­set ei­vät it­se seu­raa mi­tään näis­tä ide­olo­gi­ois­ta joi­ta he edis­tä­vät, ja tu­le­vat edis­tä­mään ide­olo­gi­oi­ta jot­ka ovat ai­na­kin sa­nal­la, jos ei­vät myös­kin te­ol­la, ni­me­no­maan hei­tä it­se­ään vas­taan. ISIS, jo­ta tu­ki­vat suo­raan ame­rik­ka­lai­set uus­kon­juu­ta­lai­set ja Is­ra­el it­se, väit­ti ai­ko­van­sa teu­ras­taa juu­ta­lai­set. (Pait­si tie­ten­kin, kun he ker­ran va­hin­gos­sa hyök­kä­si­vät juu­ta­lais­ten kimp­puun, he soit­ti­vat Is­ra­elil­le pyy­tääk­seen an­teek­si.) 2

Isis Israel
Isis Israel

Ei pi­täi­si ol­la ke­nel­le­kään jär­ky­tys, et­tä he ra­hoit­ta­vat uus­nat­se­ja. He ra­ken­ta­vat eh­dot­to­mas­ti min­kä ta­han­sa vii­den­nen ko­lon­nan, jon­ka he pys­ty­vät ra­ken­ta­maan.

  • Kii­nas­sa pe­rus­te­taan “ko­ti­kirk­ko­ja”, jot­ka ovat yk­si­se­lit­tei­ses­ti ide­olo­gi­ses­ti kii­na­lais­vas­tai­sia na­ti­ona­lis­mia.

Sa­maan ai­kaan sa­mat juu­ta­lai­set, jot­ka ra­hoit­ta­vat näi­tä “ko­ti­kirk­ko­ja”, väit­tä­vät Ame­ri­kas­sa kris­ti­nus­kon ole­van juu­ta­lais­vas­tais­ta vi­haa. Sa­maan ai­kaan sil­ti ta­val­li­set kir­kot, jot­ka ei­vät ole po­liit­ti­sia liik­kei­tä, saa­vat toi­mia Kii­nas­sa avoi­mes­ti.

He hau­taa­vat si­nut mi­hin ta­han­sa ros­kaan, jon­ka on­nis­tu­vat kaa­ta­maan pääl­le­si.

Il­miö on sa­man­kal­tai­nen “kon­ser­va­tii­vi­sen” ide­olo­gi­an käy­tön kans­sa. Suu­rin osa kon­ser­va­tii­vis­ta ide­olo­gi­aa aja­vis­ta pää­hen­ki­löis­tä on juu­ta­lai­sia, oli­vat he sit­ten Na­ti­onal Re­view’n pää­toi­mit­ta­jia tai Ben Sha­pi­roa ja hä­nen jen­gi­ään. Tä­mä op­pi sa­noo esi­mer­kik­si, et­tä “ih­mi­sil­lä, jot­ka ha­lu­avat ol­la Tran­su­ja, on se oi­keus”, ja al­kaa sit­ten va­lit­taa, et­tä Tran­sut tu­ho­avat nais­ten ur­hei­lun.

Tä­mä “ide­olo­gia” -jut­tu kor­va­si fi­lo­so­fi­an, jo­ka oli mei­dän ar­vo­jem­me ja kei­tä me olem­me pe­rin­tei­nen pe­rus­ta. On huo­mat­ta­va, et­tä ko­ko tä­män opin “ide­olo­gi­ois­ta” loi Juu­ta­lai­nen kom­mu­nis­ti Karl Marx. Jos et­te vie­lä ym­mär­rä lau­sun­to­ani

  • “kaik­ki ide­olo­gi­at ovat mar­xis­mia”,

tei­dän täy­tyy miet­tiä si­tä enem­män. Luul­ta­vas­ti he­ti kun jo­ku ker­too vas­tus­ta­van­sa tie­to­te­ori­aa, pi­täi­si al­kaa miet­tiä, mi­kä hei­dän agen­dan­sa on.

Leike 002
Leike 002

Jos “kon­ser­va­tis­min” si­jaan kris­til­li­nen fi­lo­so­fia on mo­raa­li­sen iden­ti­teet­ti­si pe­rus­ta, niin “tran­su­jen pi­täi­si saa­da liik­kua jul­ki­ses­ti” ei ole jo­tain, mi­hin kos­kaan suos­tui­sit. Vaa­ti­sit­te, et­tä nä­mä ih­mi­set van­git­tai­siin tai in­ter­noi­tai­siin ja hoi­det­tai­siin mie­li­sai­raa­lois­sa. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä kun si­nul­la on fi­lo­so­fia, et ole an­sas­sa au­tis­ti­sis­sa sään­nöis­sä, ku­ten “ra­jat­to­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa va­pau­des­sa”, ja pys­tyt poh­ti­maan op­pien ja käyt­täy­ty­mi­sen to­del­lis­ta re­aa­li­maa­il­man tu­los­ta.

Sa­maan ai­kaan va­sem­mis­ton pi­ti tu­kea “sa­nan­va­paut­ta” ja ol­la “so­dan­vas­tai­nen”. Te kaik­ki nä­et­te, mi­ten sii­nä kä­vi.

Ide­olo­gia voi jat­ku­vas­ti muut­tua, ja si­tä voi­daan käyt­tää oi­keut­ta­maan mi­tä ta­han­sa. Olem­me kaik­ki näh­neet “kom­mu­nis­teik­si” iden­ti­fi­oi­tu­vien ih­mis­ten käyt­tä­vän “li­ber­ta­ris­tis­ta” ide­olo­gi­aa oi­keut­taak­seen sen­suu­rin; “yk­si­tyi­nen yri­tys voi teh­dä mi­tä ta­han­sa ke­nel­le ta­han­sa”. Nä­mä sa­mat ih­mi­set kään­ty­vät ym­pä­ri ja vaa­ti­vat, et­tä po­lii­si sul­kee vä­ki­sin yk­si­tyi­set yri­tyk­set “pan­de­mi­an vuok­si”. Sit­ten he kään­ty­vät ja vaa­ti­vat po­lii­sin lak­kaut­ta­mis­ta.

Ku­ten As­sad sa­noo

im­pe­riu­mi us­koo sa­maan ai­kaan kaik­keen ja ei mi­hin­kään.

He puo­lus­ta­vat tai hyök­kää­vät mis­sä vai­hees­sa ta­han­sa ja ve­tä­vät sen jäl­keen ha­tus­ta ide­olo­gi­sen pe­rus­te­lun.

Se on van­ha kli­sei­nen sa­non­ta:

– Jos et sei­so jon­kin puo­les­ta, lan­ke­at mi­hin ta­han­sa.

Mo­raa­li­sel­le iden­ti­tee­til­le täy­tyy ol­la jon­kin­lai­nen pe­rus­ta. Ide­olo­gia ei tar­joa tä­tä ih­mi­sil­le, mut­ta olem­me nyt sii­nä pis­tees­sä, et­tä jo­kai­nen mää­rit­te­lee it­sen­sä ide­olo­gi­al­la, jo­ka sal­lii ra­jat­to­mas­ti kai­ken ja ei mi­tään.


  1. Sy­ri­an Pre­si­dent Bas­har Al-As­sad: The “Zi­onist Jew” Ze­lens­ky sup­ports Na­zi col­la­bo­ra­tors … this pro­ves that the West has no re­al va­lu­es … says the man who uses che­mi­cal we­apons against his own pe­op­le.
    https://twitter.com/i/status/1505873365743161351

  2. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-israel-defence-force-apology-attack-unit-golan-heights-defense-minister-moshe-ya-alon-a7700616.htmlLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: