Ale­xan­der Du­gin: Kol­mas Maa­il­ma­so­ta Al­kaa

Olem­me tul­leet pis­tee­seen, jos­ta ei ole pa­luu­ta.

Sisällys

Lähde

Ki­ovan vas­ta­hyök­käyk­set osoit­tau­tui­vat ylei­ses­ti epäon­nis­tu­neik­si Kher­so­nin alu­eel­la, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti on­nis­tu­neik­si Har­ko­van alu­eel­la. Kään­ne­koh­ta on Har­ko­van alu­een ti­lan­ne ja liit­tou­tu­nei­den jouk­ko­jen pak­ko ve­täy­ty­mi­nen. Jos nyt unoh­de­taan pat­ri­oot­tien psy­ko­lo­gi­set vai­ku­tuk­set ja luon­non­ko­ke­mus, pi­täi­si kir­ja­ta, et­tä ko­ko maam­me his­to­ri­as­sa olem­me tul­leet pis­tee­seen, jos­ta ei ole pa­luu­ta.

Kaik­ki yh­des­sä suo­sit­te­le­vat nyt poik­keuk­sel­li­sia toi­mia ti­lan­teen kään­tä­mi­sek­si, ja jot­kin näis­tä eh­do­tuk­sis­ta ovat var­sin jär­ke­viä. Em­me tees­ken­te­le ole­vam­me mil­lään ta­val­la oma­pe­räi­siä, vaan py­rim­me vain tii­vis­tä­mään kes­kei­sim­mät koh­dat ja suo­si­tuk­set ja aset­ta­maan ne maa­il­man­laa­jui­seen ge­opo­liit­ti­seen kon­teks­tiin.

Kol­mas maa­il­man­so­ta

Olem­me kol­man­nen maa­il­man­so­dan kyn­nyk­sel­lä, jo­hon Län­si pa­kot­taa mei­dät. Ja tä­mä ei ole enää pel­ko tai odo­tus, se on to­si­asia. Ve­nä­jä on so­das­sa kol­lek­tii­vi­sen Län­nen, Na­ton ja nii­den liit­to­lais­ten kans­sa (vaik­ka ei kaik­kien kans­sa – tur­kil­la ja Krei­kal­la on oma kan­tan­sa, ja use­at Eu­roo­pan maat, pää­asi­as­sa Rans­ka ja Ita­lia, mut­ta ei vain, ei­vät ha­lua osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti so­taan Ve­nä­jän kans­sa). Kol­man­nen maa­il­man­so­dan uh­ka on kui­ten­kin yhä lä­hem­pä­nä.

Se, tu­lee­ko ydi­na­seet käyt­töön, on avoin ky­sy­mys. Mut­ta ydi­na­sei­den Har­ma­ge­do­nin to­den­nä­köi­syys kas­vaa jo­ka päi­vä. Ai­van sel­väs­ti, ja mo­net ame­rik­ka­lai­set so­ti­las­joh­ta­jat (ku­ten äs­ket­täin en­ti­nen Yh­dys­val­tain ase­voi­mien ko­men­ta­ja Eu­roo­pas­sa Ben Hod­ges) tä­män on avoi­mes­ti ju­lis­ta­nut, län­si ei enää ole tyy­ty­väi­nen jo­pa mei­dän täy­del­li­nen ve­täy­ty­mi­nen en­ti­sen Uk­rai­nan alu­eel­ta, he lo­pet­ta­vat mei­dät maal­lem­me, vaa­tien

 1. “eh­do­ton­ta an­tau­tu­mis­ta” (Jens Stol­ten­berg),
 2. “de-im­pe­ri­ali­saa­tio” (Ben Hod­ges),
 3. Ve­nä­jän pa­loit­te­lua.

Vuon­na 1991 Län­si tyy­tyi Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­ta­mi­seen ja

 • ide­olo­gi­seen an­tau­tu­mi­seem­me,

en­nen kaik­kea län­si­mai­sen li­be­raa­lin ide­olo­gi­an, po­liit­ti­sen jär­jes­tel­män ja ta­lou­den omak­su­mi­seen län­si­mais­ten ku­raat­to­rien val­von­nas­sa. Ny­ky­ään

 • län­nel­le pu­nai­nen vii­va on su­ve­ree­nin Ve­nä­jän ole­mas­sa­olo – jo­pa Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ra­jo­jen si­sä­puo­lel­la.

Uk­rai­nan ase­voi­mien vas­ta­hyök­käys Har­ko­van alu­eel­la on suo­ra län­nen is­ku Ve­nä­jää vas­taan. Kaik­ki tie­tä­vät, et­tä hyök­käys oli Yh­dys­val­tain ja Na­ton so­ti­las­joh­don or­ga­ni­soi­ma, val­mis­te­le­ma ja va­rus­ta­ma, ja se ta­pah­tui hei­dän suo­ras­sa val­von­nas­saan. Tä­mä ei ole vain Na­ton so­ti­las­ka­lus­ton käyt­töä, vaan myös län­si­mai­sen so­ti­laal­li­sen ava­ruus­tie­dus­te­lun, palk­ka­so­ti­lai­den ja kou­lut­ta­jien suo­raa osal­lis­tu­mis­ta. Län­nen sil­mis­sä tä­mä on “mei­dän lop­pum­me” al­ku. “Kos­ka olem­me an­ta­neet löy­sää puo­lus­tuk­ses­sa hal­lit­se­mil­lam­me alu­eil­la Har­ko­van alu­eel­la, voim­me voit­taa edel­leen. Tä­mä ei ole Ki­ovan vas­ta­hyök­käyk­sen pie­ni me­nes­tys, vaan Drang nach Os­te­nin NA­TO-jouk­ko­jen en­sim­mäi­nen konk­reet­ti­nen me­nes­tys.

Tie­ten­kin voit se­lit­tää sen pois vä­li­ai­kai­si­na “tek­ni­si­nä vai­keuk­si­na” ja ly­kä­tä ti­lan­teen olen­nais­ta ana­ly­soin­tia myö­hem­mäk­si. Mut­ta tä­mä vain vii­vyt­tää ta­pah­tu­neen to­si­asi­an to­teu­tu­mis­ta ja hei­ken­tää ja lan­nis­taa mei­tä it­se­äm­me.

Sik­si on syy­tä myön­tää kyl­mäs­ti:

 • län­si on ju­lis­ta­nut meil­le so­dan ja käy si­tä jo.

Em­me va­lin­neet tä­tä so­taa em­me­kä ha­lun­neet si­tä. Vuon­na 1941 em­me myös­kään ha­lun­neet so­taa Nat­si-Sak­san kans­sa ja kiel­täy­dyim­me us­ko­mas­ta sii­hen vii­mei­seen as­ti. Mut­ta ny­ky­ti­lan­tees­sa, kun si­tä käy­dään to­si­asi­al­li­ses­ti mei­tä vas­taan, sil­lä ei ole rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä. Nyt on vain tär­ke­ää voit­taa se, puo­lus­taa

 • Ve­nä­jän oi­keut­ta ol­la ole­mas­sa.

Donbassin operaation lop­pu

Ve­nä­jän ase­voi­mien ra­joi­tet­tu ope­raa­tio Don­bas­sin ja usei­den No­vo­ros­si­jan alu­ei­den va­paut­ta­mi­sek­si on saa­tu pää­tök­seen. Se muut­tui vä­hi­tel­len täy­si­mit­tai­sek­si so­dak­si län­nen kans­sa, jos­sa it­se asi­as­sa nat­si-Ki­ovan ter­ro­ris­ti­hal­lin­nol­la it­sel­lään on vain kes­kei­nen roo­li. Yri­tys saar­taa se ja va­paut­taa jouk­ko Uk­rai­nan nat­sien hal­lit­se­mia No­vo­ros­si­jan alu­ei­ta säi­lyt­tä­en sa­mal­la maa­il­man ge­opo­liit­ti­sen voi­ma­ta­sa­pai­non muut­tu­mat­to­ma­na tek­ni­sen ope­raa­ti­on epäon­nis­tut­tua ja tees­ken­nel­len, et­tä jat­kam­me vain työ­täm­me jos­sain jul­ki­sen huo­mi­on reu­nal­la, on yk­sin­ker­tai­ses­ti hyö­dy­tön.

Vas­toin tah­to­am­me

 • olem­me nyt so­das­sa,

ja tä­mä kos­kee jo­kais­ta Ve­nä­jän kan­sa­lais­ta: jo­kai­nen meis­tä on vi­hol­li­sen, ter­ro­ris­tin, tark­ka-am­pu­jan, DRG:n aseen al­la.

Sa­maan ai­kaan ti­lan­ne on sel­lai­nen, et­tä kai­kel­la toi­veel­la on mah­do­ton­ta pa­laut­taa kaik­kea al­ku­pe­räi­siin olo­suh­tei­siin, ti­lan­tee­seen en­nen 24. hel­mi­kuu­ta 2022. Ta­pah­tu­nut on pe­ruut­ta­ma­ton­ta, ei­kä mei­dän pi­täi­si edes pe­lä­tä myön­ny­tyk­siä tai komp­ro­mis­se­ja. Vi­hol­li­nen hy­väk­syy vain täy­del­li­sen an­tau­tu­mi­sem­me, or­juut­ta­mi­sem­me, sil­po­mi­sem­me, mie­hi­tyk­sem­me. Jo­ten meil­lä ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole vaih­to­eh­to­ja.

Sen lop­pu mer­kit­see ko­ko ny­ky-Ve­nä­jän po­liit­ti­sen ja yh­teis­kun­nal­li­sen jär­jes­tel­män sy­vien muu­tos­ten tar­vet­ta — maan siir­tä­mis­tä so­ta­ti­laan po­li­tii­kas­sa, ta­lou­des­sa, kult­tuu­ris­sa, in­for­maa­ti­on alal­la. So­ti­laal­li­nen eri­koi­so­pe­raa­tio voi­si jää­dä tär­ke­äk­si, mut­ta ei ai­no­ak­si jul­ki­sen elä­män si­säl­lök­si Ve­nä­jäl­lä.

 • So­ta län­nen kans­sa mää­rää kai­ken toi­min­nan suun­ta­vii­vat.

Ide­olo­gi­nen rin­ta­ma

 • Ve­nä­jä ajau­tui ide­olo­gi­seen so­ta­ti­laan.

Glo­ba­lis­ti­sen Län­nen puo­lus­ta­mat ar­vot — LGBT, per­ver­si­oi­den lail­lis­ta­mi­nen, huu­meet, ih­mi­sen ja ko­neen yh­dis­tä­mi­nen, täy­del­li­nen kan­so­jen se­koit­ta­mi­nen hal­lit­se­mat­to­man muut­to­liik­keen ai­ka­na jne. — ovat erot­ta­mat­to­mas­ti si­dok­sis­sa sen so­ti­laal­lis-po­liit­ti­seen he­ge­mo­ni­aan ja yk­si­puo­li­seen jär­jes­tel­mään. Län­si­mai­nen li­be­ra­lis­mi ja Yh­dys­val­to­jen ja Na­ton glo­baa­li so­ti­laal­lis-po­liit­ti­nen ja ta­lou­del­li­nen val­ta-ase­ma ovat yh­tä.

 • On yk­sin­ker­tai­ses­ti jär­je­tön­tä tais­tel­la län­nen kans­sa ja hy­väk­syä (edes osit­tain) sen ar­vot,

joi­den ni­mis­sä se käy so­taa mei­tä vas­taan, tu­ho­amis­so­taa.

Oma täy­si­mit­tai­nen ide­olo­gi­am­me ei oli­si vain “hyö­dyl­li­nen” ny­ky-Ve­nä­jäl­le. Jos meil­lä ei ole ide­olo­gi­aa, hä­vi­äm­me. Län­si jat­kaa hyök­käyk­si­ään ul­ko­apäin, aseis­tet­tu­jen ja kou­lu­tet­tu­jen uk­rai­na­lais­ten nat­sien kä­sis­sä ja si­säl­tä kä­sin: vii­den­nen ko­lon­nan avul­la; li­be­raa­lin ko­lon­nan, jot­ka tai­ta­vas­ti tur­me­le­vat tie­toi­suu­den ja nuo­rem­man su­ku­pol­ven sie­lun.

 • Il­man omaa ide­olo­gi­aam­me,

jo­ka mää­rit­te­lee sel­ke­äs­ti, ku­ka on ys­tä­vä, ku­ka vi­hol­li­nen, olem­me täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa lä­hes voi­mat­to­mia.

Ide­olo­gia oli­si il­mais­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti ylei­sel­lä ta­sol­la, ja sen yti­me­nä oli­si ol­ta­va Län­nen ide­olo­gi­an, glo­ba­lis­min ja to­ta­li­taa­ri­sen li­be­ra­lis­min täy­del­li­nen ja suo­ra hyl­kää­mi­nen kaik­ki­ne inst­ru­men­taa­li­si­ne ala­la­jei­neen — mu­kaan lu­kien uus­nat­sis­mi, ra­sis­mi ja ää­ri­liik­keet.

Lii­ke­kan­nal­le­pa­no

Lii­ke­kan­nal­le­pa­no on väis­tä­mä­tön­tä. So­ta kos­kee kaik­kia. Lii­ke­kan­nal­le­pa­no ei kui­ten­kaan tar­koi­ta ase­vel­vol­lis­ten pak­ko­lä­het­tä­mis­tä rin­ta­mal­le. Tä­mä voi­daan vält­tää vaik­ka­pa pe­rus­ta­mal­la täy­si­mit­tai­nen va­paa­eh­tois­lii­ke tar­vit­ta­vil­la eduil­la ja val­ti­on tu­el­la.

On tar­peen luot­taa ve­te­raa­nei­hin, No­vo­ros­si­jan so­ti­lai­den eri­tyi­seen tu­keen. Näi­tä Ve­nä­jäl­lä ei ole mon­taa, mut­ta kan­nat­ta­jia on ul­ko­mail­la. Mei­dän ei pi­täi­si epä­röi­dä

 • muo­dos­taa nat­sien ja glo­ba­lis­tien vas­tai­sia pri­kaa­te­ja,

jot­ka koos­tu­vat idän ja län­nen Mai­den re­hel­li­sis­tä ih­mi­sis­tä.

Mut­ta tär­kein­tä ei ole ali­ar­vi­oi­da ve­nä­läi­siä.

 • Olem­me san­ka­ri­kan­saa.

Se mak­soi pal­jon, mut­ta olem­me voit­ta­neet hir­vit­tä­vän vi­hol­li­sen use­am­min kuin pa­ri ker­taa kun­ni­ak­kaan his­to­ri­am­me ai­ka­na.

 • Voi­tam­me täl­lä­kin ker­taa,

jos so­ta länt­tä vas­taan muut­tuu täl­lä ker­taa kan­san­so­dak­si. Me voi­tam­me ih­mis­ten käy­miä so­tia, so­tia, joi­hin jät­ti­läis­kan­sat he­rää­vät osal­lis­tu­maan mu­kaan.

Lii­ke­kan­nal­le­pa­no edel­lyt­tää

 1. täy­del­lis­tä
 2. in­for­maa­ti­opo­li­tii­kan muu­tos­ta.
 3. Rau­ha­na­jan nor­mit (ja it­se asi­as­sa län­si­mais­ten viih­de­oh­jel­mien ja yh­teis­kun­taa vain ha­jot­ta­vien st­ra­te­gi­oi­den so­kea ko­pi­oin­ti) tu­li­si pois­taa.
 4. Te­le­vi­si­os­ta ja tie­do­tus­vä­li­neis­tä yleen­sä pi­täi­si tul­la isän­maal­li­sia so­dan ajan lii­ke­kan­nal­le­pa­non vä­li­nei­tä.

Kaik­ki tä­mä on vie­lä teh­tä­vä, ko­ko ole­mas­sa­olon pe­rus­tei­den muut­ta­mi­nen on myös edes­sä. Tä­mä al­kaa jo vä­hän toi­mia, mut­ta tois­tai­sek­si se vai­kut­taa vain pie­neen osaan ka­na­vis­ta. Ja

 • sen pi­täi­si ol­la kaik­ki­al­la.

Kult­tuu­ri, tie­to, kou­lu­tus, va­lis­tus, po­li­tiik­ka, so­si­aa­li­nen ala — kai­ken pi­täi­si toi­mia yk­si­mie­li­ses­ti so­dan, toi­sin sa­no­en voi­ton, hy­väk­si.

Ta­lous

Jo­kai­nen it­se­näi­nen val­tio voi las­kea liik­keel­le niin pal­jon kan­sal­lis­ta va­luut­taa kuin se tar­vit­see. Jos se on to­del­la su­ve­ree­ni. So­dan vuok­si län­nen kans­sa on tur­ha jat­kaa ta­lou­del­li­sia pe­le­jä hei­dän sään­tö­jen­sä mu­kaan. So­ta-ajan ta­lous ei voi ol­la muu­ta kuin su­ve­ree­ni. Jot­ta voi­sit voit­taa, si­nun pi­täi­si käyt­tää niin pal­jon ra­haa kuin tar­vit­set. On vain tar­peen var­mis­taa, et­tä ra­ha käy­te­tään eri­tyi­siin koh­tei­siin, jo­ka on suun­ni­tel­tu stra­te­gi­siin tar­koi­tuk­siin.

 • Kor­rup­tio täl­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa pi­täi­si rin­nas­taa so­ta­ri­kok­seen.

So­ta ja mu­ka­vuus ei­vät so­vi yh­teen.

 • Mu­ka­vuu­des­ta pää­mää­rä­nä,

elä­mä­noh­jee­na, pi­täi­si luo­pua. Vain kan­sat, jot­ka ovat val­mii­ta vai­keuk­siin, voi­vat voit­taa to­del­li­sia täy­si­mit­tai­sia so­tia.

Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa il­mes­tyy ai­na uu­si eko­no­mis­tien ga­lak­si, jon­ka ta­voit­tee­na on pe­las­taa val­tio. Tä­mä on tar­koit­taa: Dog­mit, kou­lu­kun­nat, me­ne­tel­mät ja lä­hes­ty­mis­ta­vat ovat tois­si­jai­sia.

Täl­lais­ta ta­lout­ta voi kut­sua

 • lii­ke­kan­nal­le­pa­no­ta­lou­dek­si,

tai sit­ten so­ti­laal­lis­ta­lou­dek­si.

Liit­to­lai­sem­me

Kai­kis­sa so­dis­sa liit­to­lai­set ovat rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa. Ny­ky­ään Ve­nä­jäl­lä ei ole niin pal­jon nii­tä, mut­ta nii­tä on kui­ten­kin. En­sin­nä­kin pu­hum­me niis­tä mais­ta, jot­ka hyl­kää­vät yk­si­puo­li­sen li­be­raa­lin län­si­mai­sen jär­jes­tyk­sen. Eli mo­ni­na­pai­sen maa­il­man kan­nat­ta­jat ku­ten

 • Kii­na,
 • Iran,
 • Poh­jois-Ko­rea,
 • Ser­bia,
 • Syy­ria,
 • CAR,
 • Ma­li,

se­kä jos­sain mää­rin

 • In­tia,
 • Turk­ki,
 • usei­ta is­la­mi­lai­sia mai­ta,
 • Af­rik­ka­lai­nen maa­il­ma ja
 • use­at La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan maat (pää­asi­as­sa
 • Kuu­ba,
 • Ni­ca­ra­gua,
 • Ve­ne­zu­ela).

Hei­dän kans­saan työs­ken­nel­les­sä on tar­peen

 • mo­bi­li­soi­da kaik­ki käy­tet­tä­vis­sä ole­vat re­surs­sit,

ei vain am­mat­ti­mai­nen, vaan suo­sit­tu dip­lo­ma­tia. Ja tä­hän tar­vi­taan taas ide­olo­gi­aa. Mei­dän on saa­ta­va liit­to­lai­sem­me va­kuut­tu­neik­si sii­tä, et­tä

 • olem­me päät­tä­neet luo­pua glo­ba­lis­mis­ta ja län­si­mai­ses­ta he­ge­mo­ni­as­ta pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti
 • ja olem­me val­mii­ta me­ne­mään hy­vin pit­käl­le mo­ni­na­pai­sen maa­il­man ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Täs­sä asi­as­sa mei­dän on ol­ta­va joh­don­mu­kai­sia ja päät­tä­väi­siä. Puo­li­sä­vel­ten ja komp­ro­mis­sien ai­ka on ohi. Län­nen so­ta Ve­nä­jää vas­taan le­vit­tää ih­mi­syyt­tä bar­ri­ka­dien eri puo­lil­le.

Hen­gel­li­nen te­ki­jä

Al­ka­nees­sa maa­il­man vas­tak­kai­na­set­te­lus­sa kes­keis­tä on hen­gel­li­nen, us­kon­nol­li­nen puo­li. Ve­nä­jä on jou­tu­nut

 • so­ta­ti­laan Ju­ma­laa vas­taan tais­te­le­van us­kon­non­vas­tai­sen si­vi­li­saa­ti­on kans­sa,

jo­ka hor­jut­taa hen­gel­lis­ten ja mo­raa­lis­ten ar­vo­jen pe­rus­tuk­sia: Ju­ma­laa, kirk­koa, per­het­tä, su­ku­puol­ta ja ih­mis­tä. Kaik­ki erot or­to­dok­si­suu­den, pe­rin­tei­sen is­la­min, juu­ta­lai­suu­den, hin­du­lai­suu­den tai budd­ha­lai­suu­den vä­lil­lä, kaik­ki us­kon­not ja kult­tuu­rit, jot­ka on ra­ken­net­tu nii­den va­raan,

 • tun­nus­ta­vat ju­ma­lal­li­sen to­tuu­den,
 • ih­mi­sen kor­ke­an hen­gel­li­sen ja mo­raa­li­sen ar­von,
 • kun­ni­oit­ta­vat pe­rin­tei­tä ja ins­ti­tuu­ti­oi­ta – val­ti­ota, per­het­tä, yh­tei­söä.

Mo­der­ni län­si on pois­ta­nut kai­ken tä­män, kor­van­nut sen

 • vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­del­la,
 • ää­rim­mäi­sel­lä in­di­vi­du­alis­mil­la,
 • su­ku­puo­len tu­ho­ami­sel­la,
 • ylei­sel­lä val­von­nal­la,
 • to­ta­li­taa­ri­sel­la “pe­ruu­tus­kult­tuu­ril­la”,
 • to­tuu­den jäl­kei­sel­lä yh­teis­kun­nal­la.

Avoin Sa­ta­nis­mi ja suo­ra­nai­nen ra­sis­mi ku­kois­ta­vat Uk­rai­nas­sa, ja Län­si vain tu­kee si­tä.

Olem­me te­ke­mi­sis­sä sen kans­sa, mi­tä or­to­dok­si­set van­him­mat kut­su­vat

 • “An­tik­ris­tuk­sen si­vi­li­saa­ti­ok­si.”

Sik­si Ve­nä­jän roo­li on

 • yh­dis­tää eri us­kon­to­jen us­ko­via täs­sä rat­kai­se­vas­sa tais­te­lus­sa.

Älä odo­ta, et­tä maa­il­man vi­hol­li­nen tu­ho­aa ko­ti­si, tap­paa mie­he­si, poi­ka­si tai tyt­tä­re­si … jos­sain vai­hees­sa on lii­an myö­häis­tä. Ju­ma­la var­jel­koon mei­tä nä­ke­mäs­tä sel­lais­ta het­keä.

Vi­hol­li­sen hyök­käys Har­ko­van alu­eel­la on juu­ri si­tä. Täy­si­mit­tai­sen län­nen so­dan al­ku mei­tä vas­taan.

Län­si osoit­taa ai­ko­van­sa aloit­taa mei­tä vas­taan tu­ho­amis­so­dan — kol­man­nen maa­il­man­so­dan.

Mei­dän on ke­rät­tä­vä kaik­ki kan­sal­li­set voi­ma­va­ram­me tor­ju­ak­sem­me tä­män hyök­käyk­sen. Kai­kin kei­noin — aat­teen, so­ti­laal­li­sen voi­man, ta­lou­den, kult­tuu­rin, tai­teen, si­säi­sen mo­bi­li­soin­nin, kaik­kien val­ti­on ra­ken­tei­den

ja jo­kai­nen meis­tä.


 1. Alek­sandr Ge­le­vitš Du­gin (s. 1962) on

  • mer­kit­tä­vä ve­nä­läi­nen fi­lo­so­fi,
  • kir­jai­li­ja,
  • kus­tan­ta­ja,
  • jul­ki­nen ja po­liit­ti­nen hen­ki­lö.
  • Val­ti­otie­tei­den toh­to­ri.
  • Mos­ko­van val­ti­ony­li­opis­ton pro­fes­so­ri.
  • Kan­sain­vä­li­sen Eu­raa­si­an liik­keen joh­ta­ja.
  • Iz­bors­ky Clu­bin py­sy­vä jä­sen

  Aleksander Duginin lyhyt Elä­män­ker­ta

  Hän syn­tyi Mos­ko­vas­sa tul­li­lai­tok­sen ken­raa­lin per­hee­seen. Vuon­na 1980 hän liit­tyi van­hoil­lis­les­ta­di­olais­ten ym­pä­ris­töön – G. Dzhe­mal, E. Go­lo­vin, Y. Mam­leev, V. Ste­pa­nov, S. Zhi­gal­kin, N. Pro­ku­ra­to­va oli­vat sil­loin täs­sä pii­ris­sä. Työs­ken­nel­lyt kään­tä­jä­nä (eng­lan­ti, rans­ka, sak­sa) Ins­ti­tu­te of Con­junk­tu­re and De­mand, Ins­ti­tu­te of Tra­de In­for­ma­ti­on; tut­ki­nut eu­roop­pa­lai­sia kir­jai­li­joi­ta Kes­ki­ajan ja re­nes­sans­sin, her­meet­ti­sen pe­rin­teen ja ru­nou­den, mo­der­nin kon­ser­va­tis­min ja tra­di­ti­ona­lis­min.

  1980-lu­vun jäl­ki­puo­lis­kol­la hän kir­joit­ti omia fi­lo­so­fi­sia te­ok­si­aan, osal­lis­tui isän­maal­li­siin yh­teis­kun­ta­po­liit­ti­siin jär­jes­töi­hin, muis­to­merk­kien res­tau­roin­tiin, ha­ku­ko­ne­liik­kee­seen; loi älyl­li­sen neo-Eu­raa­si­an pii­rin; työs­ken­te­li van­hoil­lis­les­ta­di­olais­ten kir­jai­li­joi­den kään­nös­ten pa­ris­sa (Gu­enon, Evo­la).

  Vuo­des­ta 1988 hän on jul­kais­sut us­kon­non his­to­ri­an al­ma­nak­kaa “Sweet An­gel”. Vuon­na 1989 “Neu­vos­to­kir­jal­li­suus” – leh­des­sä jul­kais­tiin oh­jel­ma­teks­te­jä: “Ve­nä­jän Man­ner”, “Eu­raa­si­an ali­ta­jun­ta”, “pro­le­taa­ri­sen ajan lop­pu” jne. Osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­siin kon­fe­rens­sei­hin (Pa­rii­si, GRE­CE “Idee de l ’Em­pi­re”, Mad­rid,“la Tra­di­ci­on”). Vuon­na 1990 hän pe­rus­ti his­to­ri­al­li­sen ja us­kon­nol­li­sen yh­dis­tyk­sen “ARC­TO­GEA”.

  1990-lu­vun alus­sa hän osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti isän­maal­li­seen liik­kee­seen, muun mu­as­sa “päi­vä” – leh­den toi­min­taan ja lo­ka­kuun 1993 dra­maat­ti­siin ta­pah­tu­miin kor­keim­man neu­vos­ton puo­lus­ta­jien puo­lel­la. Vuo­si­na 1992-2000 hän jul­kai­si leh­teä “Ele­ments”. Vuon­na 1997 Du­gin jul­kai­si Ve­nä­jän en­sim­mäi­sen ge­opo­li­tiik­kaa kä­sit­te­le­vän op­pi­kir­jan, Ge­opo­li­tii­kan pe­rus­teet, jos­ta on sit­tem­min tul­lut klas­sik­ko, jo­ka on kään­net­ty mo­nil­le vie­rail­le kie­lil­le.

  Vuo­si­na 1998 – 2003 Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on duu­man pu­he­mie­hen neu­vo­nan­ta­ja. Kir­joit­ta­ja vii­koit­tain oh­jel­ma “ge­opo­liit­ti­nen Re­view” Ra­dio Free Rus­sia. Vuo­si­na 1998 – 1999 hän pi­ti lu­en­to­kurs­sin “Tra­di­ti­ona­lis­mi kie­le­nä” “uu­den yli­opis­ton”puit­teis­sa.

  Vuon­na 2000 hän joh­ti vas­ta­pe­rus­tet­tua lii­ket­tä “Eu­ra­sia”. Hä­nes­tä tu­lee “ge­opo­liit­ti­sen asi­an­tun­te­muk­sen Kes­kuk­sen” (“Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on duu­man alai­sen kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den asi­an­tun­ti­ja­neu­vos­ton”) pu­heen­joh­ta­ja. Vuon­na 2002 opod “Eu­ra­sia” muu­tet­tiin po­liit­ti­sek­si puo­lu­eek­si “Eu­ra­sia”, Du­gin ‑- sen po­liit­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja. Vuo­des­ta 2003 kan­sain­vä­li­sen “Eu­raa­si­an liik­keen”joh­ta­ja.

  Vuon­na 2004 hän väit­te­li Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on si­säa­si­ain­mi­nis­te­ri­ös­sä (Ros­tov-on-Don) väi­tös­kir­jas­taan “po­liit­tis­ten ra­ken­tei­den ja ins­ti­tuu­ti­oi­den muu­tos pe­rin­tei­sen yh­teis­kun­nan mo­der­ni­soin­nis­sa” (trans­for­ma­ti­on of po­li­ti­cal st­ruc­tu­res and ins­ti­tu­ti­ons in the pro­cess of mo­der­ni­za­ti­on of tra­di­ti­onal so­cie­ty).

  Vuon­na 2005 or­to­dok­si­sen te­le­vi­si­oka­na­van “kyl­py­löi­den” pää­toi­mit­ta­ja; vii­koit­tai­sen ana­lyyt­ti­sen oh­jel­man “virs­tan­pyl­väät”isän­tä.

  Vuo­des­ta 2008 Mos­ko­van val­ti­ony­li­opis­ton so­si­olo­gi­an tie­de­kun­nan pro­fes­so­ri, kon­ser­va­tii­vi­sen tut­ki­muk­sen kes­kuk­sen (CCI) joh­ta­ja. Vuo­des­ta 2010, osas­to­pääl­lik­kö so­si­olo­gi­an kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den MSU So­ci­al Fa­cul­ty.

  Hän toi­mi usei­ta vuo­sia ko­lum­nis­ti­na sa­no­ma­leh­dis­sä Iz­ves­ti­ja, Kras­na­ja Zvez­da, Li­te­ra­tur­na­ja Ga­ze­ta, Kom­so­mols­ka­ja Prav­da, Ar­gu­men­ty i Fak­ty jne. Ve­nä­jän Ve­nä­jän uu­tis­pal­ve­lu osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti asi­an­tun­ti­ja­na ja jul­ki­suu­den hen­ki­lö Kes­ki TV-ka­na­vat Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on (en­sim­mäi­nen, NTV, TVC), joh­ti vii­koit­tain fi­lo­so­fis­ta ja jour­na­lis­tis­ta oh­jel­maa “Ve­nä­jän asia” ra­dio Ve­nä­jän uu­tis­pal­ve­lus­sa.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: